ecopress
Υποχρεωτική ασφάλιση μεγάλων επιχειρήσεων, αλλαγή στη διαδικασία κατεδάφισης των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων και άμεσες αποφάσεις από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής για αποκατάσταση ζημιών σε... Κτίρια: κατεδαφίσεις εξπρές επικινδύνως ετοιμόρροπων από φυσικές καταστροφές

Υποχρεωτική ασφάλιση μεγάλων επιχειρήσεων, αλλαγή στη διαδικασία κατεδάφισης των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων και άμεσες αποφάσεις από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής για αποκατάσταση ζημιών σε κτίρια που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές προβλέπει μεταξύ άλλων το σχέδιο νόμου του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας με τίτλο «Ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, κρατική αρωγή και προστασία, στεγαστική συνδρομή», που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Το σχέδιο νόμου, το οποίο περιλαμβάνει συνολικά 46 διατάξεις, θεσπίζει, καταρχάς, την ίδρυση Παρατηρητηρίου Ιδιωτικής Ασφάλισης έναντι Φυσικών Καταστροφών με βασική στόχευση την δημιουργία Εθνικής Στρατηγικής για την ιδιωτική ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών, ώστε να διαμορφωθούν οι συνθήκες εκείνες που θα επιτρέψουν η κρατική αρωγή να πορεύεται αρμονικά και συμπληρωματικά με την ιδιωτική ασφάλιση στο πλαίσιο των νέων δεδομένων που έχει δημιουργήσει η κλιματική κρίση.

Υποχρεωτική ασφάλιση μεγάλων επιχειρήσεων

Προς την αυτή κατεύθυνση, περιλαμβάνεται στο σχέδιο νόμου διάταξη για την υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων με ετήσια ακαθάριστα έσοδα άνω των 2.000.000 ευρώ έναντι φυσικών καταστροφών και δη έναντι πυρκαγιάς από φυσικά αίτια, πλημμύρας και σεισμού.

Η σχετική ρύθμιση αναλυτικά αναφέρει ότι:

1.Επιχειρήσεις με ετήσια ακαθάριστα έσοδα, κατά το εκάστοτε προηγούμενο φορολογικό έτος, άνω των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ ασφαλίζονται υποχρεωτικά έναντι πυρκαγιάς από φυσικά αίτια, πλημμύρας και σεισμού.
2. Η ασφάλιση καλύπτει κατ’ ελάχιστον τον κίνδυνο από υλικές ζημιές που προκαλούνται από κινδύνους της παρ. 1 στις ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις, καθώς και σε λοιπά στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης, όπως τον εξοπλισμό, τις πρώτες ύλες, τα εμπορεύματα, τα φορτηγά αυτοκίνητα και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, τα μέσα παραγωγής και τα αποθηκευμένα προϊόντα, και για ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα τοις εκατό (70%) της αξίας του συνόλου του παραπάνω ενεργητικού.
3. Εάν δεν τηρηθεί η υποχρέωση του παρόντος, επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ στην υπόχρεη επιχείρηση. Η υπόχρεη επιχείρηση οφείλει, εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της πράξης επιβολής του προστίμου, να συμμορφωθεί με την υποχρέωση της παρ. 1, διαφορετικά το πρόστιμο επιβάλλεται στο διπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος.
4. Οι υπόχρεες σε ασφάλιση επιχειρήσεις εξαιρούνται από κάθε επιχορήγηση κρατικής αρωγής για υλικές ζημιές στα περιουσιακά στοιχεία της παρ. 2 από την επέλευση των κινδύνων της παρ. 1, συμπεριλαμβανομένης της στεγαστικής συνδρομής.

Αποφάσεις από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής

Παράλληλα με ρύθμιση στο νομοσχέδιο προστίθεται στις αρμοδιότητες του Κεντρικού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής η γνωμοδότηση για λόγους επίσπευσης επί αιτημάτων τα οποία παραπέμπονται σε αυτό από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τα οποία εκκρεμεί η εξέτασή τους στο αρμόδιο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής και αφορούν σε αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από φυσικές καταστροφές.

Κατεδάφιση των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων

Αλλάζει η διαδικασία κατεδάφισης των επικινδύνως ετοιμόρροπων κτιρίων μετά από μία φυσική καταστροφή. Συγκεκριμένα προστίθεται η υποχρέωση γνωστοποίησης της απόφασης κατεδάφισης προς την αρμόδια Περιφέρεια και προβλέπεται ειδικά, ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις μεγάλου εύρους φυσικής καταστροφής ή μεγάλης επικινδυνότητας για τη δημόσια ασφάλεια, με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, δύναται να ανατίθεται το έργο της κατεδάφισης κτισμάτων στην Περιφέρεια ή στην αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών, η οποία δύναται να συμπράττει με τη Μονάδα Συμβάσεων Στρατηγικής Σημασίας του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου.

Περαιτέρω, δίδεται με έτερη διάταξη η δυνατότητα σε ιδιοκτήτες προσωρινώς ακατάλληλων κτιρίων εντός κατολισθαίνουσας ή επαπειλούμενης περιοχής να απεγκλωβιστούν από την κατάσταση αναμονής που βρίσκονται για την επισκευή των κτιρίων τους μέχρι τώρα.

Πλαίσιο της κρατικής αρωγής

Παράλληλα, με τις διατάξεις για την ιδιωτική ασφάλιση, «το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει μια σειρά από διατάξεις που τροποποιούν και εμπλουτίζουν το ν. 4797/2021, που αφορά το πλαίσιο της κρατικής αρωγής, σε συνέχεια των στοχευμένων παρεμβάσεων που έχουν θεσπιστεί μέχρι τώρα», επισημαίνει ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Πρόκειται, ειδικότερα, για διατάξεις περί κρατικής αρωγής που αφορούν την επιχορήγηση κατ’ επάγγελμα αγροτών, την οριοθέτηση αγροτικών εκμεταλλεύσεων και λοιπές ρυθμίσεις ως προς τις τελευταίες, ώστε να είναι σαφείς οι προϋποθέσεις επιχορήγησης στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4797/2021, να εξασφαλίζεται η αποφυγή διπλής χρηματοδότησης, να διευρύνεται στοχευμένα το πεδίο εφαρμογής και να είναι ευχερέστερη η διαδικασία επιχορήγησης.

Συμβατική ή προκατασκευασμένη οικία

Επίσης, περιλαμβάνονται και διατάξεις που αφορούν τη στεγαστική συνδρομή. Ειδικότερα, μεταξύ άλλων, εισάγεται διάταξη περί παροχής ειδικής στεγαστικής συνδρομής, ήτοι παροχής δυνατότητας στους δικαιούχους ανακατασκευής οικίας να λάβουν – κατόπιν ανάθεσης της κατασκευής ή/και εγκατάστασης από την αρμόδια υπηρεσία – συμβατική ή προκατασκευασμένη οικία συγκεκριμένων προδιαγραφών με σκοπό την ταχύτερη σε σχέση με την παραδοσιακή διαδικασία στέγασή τους.

Επιπλέον, εισάγεται ρύθμιση για την εγκατάσταση υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις αεροθόλων αθλητικών εγκαταστάσεων για την αντιμετώπιση  έκτακτων αναγκών προσωρινής στέγασης πληγέντων.

Παρακολούθηση σχεδίων αποκατάστασης

Το σχέδιο νόμου περιλαμβάνει, επίσης, διάταξη με την οποία εισάγεται η δυνατότητα διορισμού Συντονιστή Αποκατάστασης και Ανασυγκρότησης, ο οποίος θα είναι κατά περίπτωση επιφορτισμένος με το έργο της παρακολούθησης των έργων και δράσεων του σχεδίου αποκατάστασης, ανασυγκρότησης και ανάπτυξης συγκεκριμένης ή συγκεκριμένων περιοχών μετά από το ισχυρό πλήγμα από φυσική καταστροφή και την προώθηση ενός κυβερνητικού σχεδίου για την αποκατάσταση και ανασυγκρότηση της περιοχής.

Τέλος, στο σχέδιο νόμου περιλαμβάνονται μία σειρά από σημαντικές και κομβικές παρεμβάσεις στην διάρθρωση των υπηρεσιών των οργανικών μονάδων της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής και λοιπές οργανωτικές και εν γένει διοικητικής φύσεως διατάξεις που στοχεύουν στην εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, στην επιτάχυνση όλων των διαδικασιών αποκατάστασης και στήριξης των πληγέντων από φυσικές καταστροφές, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα που έχει διαμορφώσει η κλιματική κρίση.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας