ecopress
Ηλεκτρονικά, μέσω των Κτηματικών Υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών και χωρίς τις προβλέψεις του νέου νόμου για τον αιγιαλό, που ψηφίστηκε στη Βουλή θα γίνουν... Η απόφαση για δημοπρασίες παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας

Ηλεκτρονικά, μέσω των Κτηματικών Υπηρεσιών του υπουργείου Οικονομικών και χωρίς τις προβλέψεις του νέου νόμου για τον αιγιαλό, που ψηφίστηκε στη Βουλή θα γίνουν οι φετινές δημοπρασίες για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας.

Με απόφαση του υπουργείου οικονομικών ορίζεται η «διαδικασία διεξαγωγής των δημοπρασιών για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παρα­λίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, η οποία προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α’285), όπως ισχύει».

Ανακοινώσεις

Σύμφωνα με την απόφαση η διακήρυξη της δημοπρασίας δημοσιεύεται επί ποινή ακυρότητας της διαδικασίας, ταυτόχρονα στο Πρόγραμμα Διαύγεια και στη διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr) με επιμέλεια του προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας, δέκα τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας. Ταυτόχρονα, τοιχοκολλάται στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας και των οικείων ΟΤΑ. Τα αποδεικτικά τοιχοκόλλησης στους ΟΤΑ, αποστέλλονται άμεσα με κάθε πρόσφορο μέσο στην Κτηματική Υπηρεσία.

Τα δικαιολογητικά

Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας στο συμμετέ­χοντα εμφανίζονται: η τιμή εκκίνησης, η κατάταξή του, το ιστορικό των προσφορών του και ο χρόνος του συστήματος διεξαγωγής των ηλεκτρονικών δημοπρασιών.

Στην ηλεκτρονική αίτηση επισυνάπτει υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με σχετικό  παράρτημα που περιλαμβάνεται στην απόφαση του υπουργείου Οικονομικών και την Εγγυητική Επιστολή σαρωμένη. Η συμμετοχή των νομι­κών προσώπων γίνεται δια του νομίμου εκπροσώπου τους.

 1. Να καταθέσει εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των επτά εργασίμων ημερών, στην αρμόδια Κτημα­τική Υπηρεσία:

α) πρωτότυπη εγγυητική επιστολή υπέρ του ελληνικού δημοσίου,

β) υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση. Στην Υπεύθυνη Δήλωση αναγράφεται ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλα­κτα, ότι αποδέχεται τους όρους που διέπουν τη διαδι­κασία της διεξαγωγής των ηλεκτρονικών πλειοδοτικών δημοπρασιών, ότι αναγνωρίζει την εγκυρότητα του συστήματος διεξαγωγής των ηλεκτρονικών δημοπρα­σιών, καθώς και ότι έχει στην κατοχή του κατά το χρόνο αποστολής της αίτησης του, ισχυρά τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

γ) πρωτότυπο νομιμοποιητικό έγγραφο του νομίμου εκ­προσώπου της εταιρίας αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

δ) αν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να διεκδικήσει πε­ρισσότερες από μια δημοπρατούμενες θέσεις, τα δικαι­ολογητικά κατατίθενται για κάθε θέση ενδιαφέροντος χωριστά.

Ευθύνη ενδιαφερομένου

Σύμφωνα με την απόφαση πρέπει κάθε ενδιαφερόμενος  να εκπαιδευτεί με δική του ευθύνη και επιμέλεια στο σύστημα ηλεκτρονικών δημοπρασιών, σύμφωνα με οδη­γίες που θα υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει και εικονική δημοπρασία, και λαμβάνει χώρα σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το Υπουργείο Οικονομικών δεν ευθύνεται για τυχόν λανθασμένη χρήση του συστήματος εκ μέρους των συμμετεχόντων.

Ολόκληρη η απόφαση

Ολόκληρη η απόφαση με τίτλο  «διαδικασία διεξαγωγής των δημοπρασιών για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παρα­λίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, η οποία προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (Α’285), όπως ισχύει» έχει ως εξής:

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:

α) του ν. 2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες δια­τάξεις» (Α’ 285) και ειδικότερα των άρθρων 2, 13, 15 και 31 αυτού, όπως ισχύουν.

β) Της παραγράφου 7 του άρθρου 34 του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147).

γ) Του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυ­βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α’ 98).

 1. Το π.δ. 142/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α’ 181).
 2. Το π.δ. 125/2016 (Α’ 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
 3. Την ΥΠΟΙΚ0010218ΕΞ2016/14-11-2016 (Β’ 3696) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών “Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Παπανάτσιου”.
 4. Την 2/22910/0004/20-04-2018 (ΑΔΑ: ΩΔΦ2Η-6ΝΞ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Σύστα­ση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) στο Υπουργείο Οικονομικών, για την ολοκλήρωση του έργου ”Διεξαγωγή Ηλεκτρονικών Δη­μοπρασιών Παραχώρησης Δικαιώματος Απλής Χρήσης Αιγιαλού, Παραλίας, Όχθης και Παρόχθιας Ζώνης”».
 5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουν:

Οι δημοπρασίες για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών, η οποία προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 13 του ν.2971/2001 (Α’ 285), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 15 του ν. 4467/2017 (Α’ 56), διενεργούνται από τις κατά χωρική αρμοδιότητα Κτηματικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Οι­κονομικών, ηλεκτρονικά.

Η διαδικασία, οι γενικοί όροι και οι προϋποθέσεις της διενέργειας των δημοπρασιών ορίζονται ως ακολούθως:

Άρθρο 1

Σύνταξη και έγκριση της διακήρυξης – Σύσταση Τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών

 1. Η Διακήρυξη της δημοπρασίας συντάσσεται από την Τριμελή Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών της παρ. 2, της κατά χωρική αρμοδιότητα Κτηματικής Υπηρεσίας, και εγκρίνεται από τον Προϊστάμενό της.
 2. Με απόφαση του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας συγκροτείται Τριμελής Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών, η οποία αποτελείται από:

α) τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας ή τον νόμιμο αναπληρωτή αυτού, αν είναι επιπέδου αυτοτε­λούς Τμήματος ή τον Προϊστάμενο του Τμήματος Αιγιαλού και Παραλίας ή τον νόμιμο αναπληρωτή αυτού, αν είναι επιπέδου Διεύθυνσης, ως Πρόεδρο, β) δύο (2) υπαλλή­λους της Κτηματικής Υπηρεσίας που ορίζονται από τον Προϊστάμενο αυτής.

Άρθρο 2

Χρόνος και τρόπος διενέργειας των δημοπρασιών

Οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες πραγματοποιούνται διαδικτυακά, σε ημέρα και ώρα που καθορίζεται από τη διακήρυξη της δημοπρασίας και εποπτεύονται από την Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών του άρθρου 1.

Άρθρο 3

Δημοσίευση της διακήρυξης

 1. Η διακήρυξη της δημοπρασίας δημοσιεύεται επί ποινή ακυρότητας της διαδικασίας, ταυτόχρονα στο Πρόγραμμα Διαύγεια και στη διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr) με επιμέλεια του προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας, δέκα (10) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της δημοπρασίας. Ταυτόχρονα, τοιχοκολλάται στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας και των οικείων ΟΤΑ. Τα αποδεικτικά τοιχοκόλλησης στους ΟΤΑ, αποστέλλονται άμεσα με κάθε πρόσφορο μέσο στην Κτηματική Υπηρεσία.
 2. Οι ενδιαφερόμενοι λαμβάνουν γνώση των διακη­ρύξεων με δική τους επιμέλεια και ευθύνη, ενώ για την παροχή διευκρινίσεων επ’ αυτών, απευθύνονται στις κατά τόπους Κτηματικές Υπηρεσίες.

Άρθρο 4

Περιεχόμενο διακήρυξης

Η διακήρυξη πρέπει να περιέχει:

 1. Τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της Κτηματικής Υπηρεσίας, την ταχυδρομική διεύθυνση και τα τηλέφωνα επικοινωνίας της Υπηρεσίας, καθώς και τον ιστότοπο υποδοχής των αιτήσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά.
 2. Την ημέρα και την ώρα διεξαγωγής της δημοπρα­σίας.
 3. Το Δήμο, με την ακριβή θέση (π.χ. τοπωνύμιο), τα όρια, το είδος της χρήσης και το εμβαδόν της έκτασης του κοινόχρηστου χώρου που παραχωρείται με συντε­ταγμένες.
 4. Τη χρονική διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης.
 5. Την ελάχιστη τιμή πρώτης προσφοράς, όπως αυτή έχει καθοριστεί.
 6. Ότι ο τύπος της δημοπρασίας είναι «δυναμική».

Συγκεκριμένα:

α) Η δημοπρατούμενη θέση κατακυρώνεται στον συμμετέχοντα που θα προσφέρει το υψηλότερο τίμημα.

β) Κάθε νέα προσφορά του συμμετέχοντα, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να είναι μεγαλύτερη της υπερισχύουσας προσφοράς της δημοπρασίας ή της αμέσως προηγούμενης προσφοράς του, κατά το βήμα της δημοπρασίας το οποίο ορίζεται σε 3% της τιμής εκ­κίνησης, ή ακέραιο πολλαπλάσιο αυτού.

 1. Ότι η πρώτη προσφορά γίνεται αποδεκτή, εφό­σον είναι τουλάχιστον ίση ή μεγαλύτερη από την τιμή εκκίνησης και εντός του χρόνου που ορίζεται από τη διακήρυξη.
 2. Ότι οι προσφορές γίνονται αποδεκτές εφ’ όσον εί­ναι χρονικά έγκυρες, δηλ. το σύστημα τις επεξεργάζεται εντός του χρόνου διενέργειας της δημοπρασίας και τυ­χόν παρατάσεων του. Ο χρόνος μετράται αποκλειστικά από το σύστημα διεξαγωγής ηλεκτρονικών δημοπρα­σιών.
 3. Ότι σε περίπτωση υποβολής προσφορών με ίδιο τίμημα από τους συμμετέχοντες, εκτός της υπερισχύου­σας προσφοράς όπου δεν δύναται να υπάρχει ισοπαλία, η σειρά κατάταξης των συμμετεχόντων καθορίζεται με βάση την πρώτη χρονικώς υποβληθείσα προσφορά.
 4. Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την υπο­γραφή της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης μετα­ξύ του τελευταίου πλειοδότη και του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας (άρθρα 5 και 10 της παρούσας απόφασης).
 5. Ότι η καταβολή του τιμήματος γίνεται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην κοινή υπουργική απόφαση της περιπτ. β’ της παρ.2 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει.
 1. Ότι η αναφορά με το αποτέλεσμα και το ιστορικό της ηλεκτρονικής δημοπρασίας επισυνάπτονται στα πρακτικά της δημοπρασίας που εκδίδονται από την επιτροπή και εγκρίνονται από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας.
 2. Ότι ο υπερού δε δικαιούται τη μείωση του τιμήμα­τος μετά την κατακύρωση της θέσης.
 3. Ότι ο υπερού υποχρεούται:

α) να διατηρεί την κατοχή του παραχωρούμενου κοι­νόχρηστου χώρου, τα όρια αυτού και εν γένει τον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο σε καλή κατάσταση.

β) να εγκατασταθεί στον παραχωρούμενο χώρο μετά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης, χωρίς να καταλαμβάνει χώρο πέραν του μισθωμένου.

γ) μετά τη λήξη της σύμβασης να αποχωρήσει από τον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο, άλλως λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις.

δ) να τηρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθε­νται στην κοινή υπουργική απόφαση της περίπτωσης β’ της παρ.2 του άρθρου 13 του ν.2971/2001, όπως ισχύει.

 1. Τις απαραίτητες πληροφορίες για το ηλεκτρονικό σύστημα, τις ελάχιστες προδιαγραφές της υπολογιστικής υποδομής των συμμετεχόντων, τις τεχνικές προδιαγρα­φές σύνδεσης.
 2. Ότι για τα προβλήματα του λογισμικού και της υλικοτεχνικής υποδομής των συμμετεχόντων δεν ευθύνεται το Υπουργείο Οικονομικών.
 3. Ότι η διάρκεια της δημοπρασίας είναι τριάντα λεπτά (30′). Αν εντός του τελευταίου τρίλεπτου πριν τη λήξη του χρόνου της ηλεκτρονικής δημοπρασίας υπάρ­χει αποδεκτή από το σύστημα προσφορά, το πέρας του χρονικού διαστήματος θα παρατείνεται αυτομάτως για ένα τρίλεπτο. Η παράταση επαναλαμβάνεται εφ’ όσον στο διάστημα των 3 λεπτών υπάρξει έστω και μια αποδε­κτή προσφορά, μέχρι να παρέλθει άπρακτο το τρίλεπτο της παράτασης.
 4. Ότι καθ’ όλη την διάρκεια του ηλεκτρονικού πλει­οδοτικού διαγωνισμού ο συμμετέχων θα ενημερώνεται διαρκώς για τη σειρά κατάταξής του.
 5. Ότι μετά τη λήξη της δημοπρασίας καμία προσφο­ρά δεν γίνεται δεκτή.
 6. Ότι ο υπερού δεν δύναται να μεταβιβάσει με οιονδήποτε τρόπο το παραχωρούμενο δικαίωμα της απλής χρή­σης των κοινοχρήστων χώρων, πλην μόνο υπό τις προ­ϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας κοινής υπουργικής απόφασης της περίπτωσης β’ της παρ.2 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει.

Άρθρο 5

Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά συμμετοχής στις δημοπρασίες

Εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργασίμων ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο Πρό­γραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών, κάθε ενδιαφερόμενος προκειμένου να συμμετάσχει στη δημοπρασία οφείλει:

 1. Να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του, υποβάλλοντας αί­τηση ηλεκτρονικά στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργεί­ου Οικονομικών. Στην ηλεκτρονική αίτηση επισυνάπτει υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το παράρτημα 1 και την Εγγυητική Επιστολή σαρωμένη. Η συμμετοχή των νομι­κών προσώπων γίνεται δια του νομίμου εκπροσώπου τους, σύμφωνα με το παράρτημα 2.
 2. Να καταθέσει εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των επτά (7) εργασίμων ημερών, στην αρμόδια Κτημα­τική Υπηρεσία:

α) πρωτότυπη εγγυητική επιστολή υπέρ του ελληνικού δημοσίου,

β) υπογεγραμμένη Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 1. Στην Υπεύθυνη Δήλωση αναγράφεται ότι έλαβε γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλα­κτα, ότι αποδέχεται τους όρους που διέπουν τη διαδι­κασία της διεξαγωγής των ηλεκτρονικών πλειοδοτικών δημοπρασιών, ότι αναγνωρίζει την εγκυρότητα του συστήματος διεξαγωγής των ηλεκτρονικών δημοπρα­σιών, καθώς και ότι έχει στην κατοχή του κατά το χρόνο αποστολής της αίτησης του, ισχυρά τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά του άρθρου 10.

γ) πρωτότυπο νομιμοποιητικό έγγραφο του νομίμου εκ­προσώπου της εταιρίας αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα.

δ) αν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να διεκδικήσει πε­ρισσότερες από μια δημοπρατούμενες θέσεις, τα δικαι­ολογητικά κατατίθενται για κάθε θέση ενδιαφέροντος χωριστά.

 1. Να εκπαιδευτεί με δική του ευθύνη και επιμέλεια στο σύστημα ηλεκτρονικών δημοπρασιών, σύμφωνα με οδη­γίες που θα υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών. Η εκπαίδευση περιλαμβάνει και εικονική δημοπρασία, και λαμβάνει χώρα σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. Το Υπουργείο Οικονομικών δεν ευθύνεται για τυχόν λανθασμένη χρήση του συστήματος εκ μέρους των συμμετεχόντων.

Άρθρο 6

Εξέταση των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών

Η Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών πριν από την έναρξη της δημοπρασίας παραλαμβάνει τον φάκε­λο που σχηματίστηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5, εξετάζει την πληρότητα των προϋποθέσεων και των δικαιολογητικών του ενδιαφερόμενου και τον ενημερώνει αιτιολογημένα άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σε περίπτωση απόρριψής του.

Άρθρο 7

Παραμετροποίηση της ηλεκτρονικής δημοπρασίας

Η ηλεκτρονική δημοπρασία παραμετροποιείται από την Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών στο σύστη­μα διεξαγωγής ηλεκτρονικών δημοπρασιών, προκειμένου να υποστηρίξει τα χαρακτηριστικά της (τιμή εκκίνη­σης, βήμα, ημερομηνία και ώρα έναρξης, εμφάνιση στον συμμετέχοντα της σειράς κατάταξης του κλπ). Δεσμευτι­κό για την παραμετροποίηση είναι ότι οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας δε λαμβάνουν γνώση της ταυτότητας των άλλων συμμετεχόντων (παρ. 7 του αρ. 34 ν. 4412/2016).

Άρθρο 8

Διεξαγωγή δημοπρασίας

 1. Η δημοπρασία διενεργείται διαδικτυακά υπό την εποπτεία της Επιτροπής Διεξαγωγής των Δημοπρασιών. Η προσφορά κάθε συμμετέχοντα εφόσον γίνει απο­δεκτή από το ηλεκτρονικό σύστημα τον δεσμεύει, δεν τροποποιείται και δεν ανακαλείται. Κάθε νέα προσφορά του ίδιου συμμετέχοντα, εφόσον γίνει αποδεκτή από το ηλεκτρονικό σύστημα ακυρώνει όλες τις προηγούμενες προσφορές του, τον δεσμεύει, δεν τροποποιείται και δεν ανακαλείται. Ο τελευταίος πλειοδότης δεσμεύεται από την προσφορά του και η δημοπρατούμενη θέση κατα­κυρώνεται σε αυτόν.
 2. Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας στο συμμετέ­χοντα εμφανίζονται: η τιμή εκκίνησης, η κατάταξή του, το ιστορικό των προσφορών του και ο χρόνος του συστήματος διεξαγωγής των ηλεκτρονικών δημοπρασιών.
 3. Επιτρέπεται η ακύρωση της δημοπρασίας αποκλει­στικά μόνο σε περίπτωση σφάλματος του συστήμα­τος διεξαγωγής των ηλεκτρονικών δημοπρασιών που καθιστά αδύνατη τη διεξαγωγή της, κατόπιν σχετικής βεβαίωσης της αρμόδιας Διεύθυνσης της Γενικής Γραμ­ματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, που θα αποσταλεί άμεσα με κάθε πρόσφο­ρο μέσο, καθώς και έκδοσης πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής των Δημοπρασιών. Η δημοπρασία δε δια­κόπτεται για λόγους προβλήματος υποδομής του συμ­μετέχοντα ή αδυναμίας υποβολής προσφοράς αυτού.

Άρθρο 9

Εξαγωγή αποτελεσμάτων, έκδοση και έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας

Η αναφορά με το αποτέλεσμα και το ιστορικό της δη­μοπρασίας εξάγεται ηλεκτρονικά από το σύστημα διε­ξαγωγής των ηλεκτρονικών δημοπρασιών και εκτυπώ­νεται. Με βάση τη σειρά κατάταξης, η Επιτροπή εκδίδει τα πρακτικά μέχρι την επόμενη της ημέρας διεξαγωγής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας. Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας, εντός δύο (2) εργάσιμων ημε­ρών από την ημερομηνία έκδοσης των πρακτικών της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, εκδίδει απόφαση έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας και την κοινοποιεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail) στους συμμετέχοντες. Αφού παρέλθει ο χρόνος υποβολής των ενστάσεων του άρθρου 13, με μέριμνα του Προϊσταμένου της Κτηματι­κής Υπηρεσίας καλείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομεί­ου (e-mail) ο τελευταίος πλειοδότης, ο οποίος οφείλει να προσέλθει για υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης, σύμφωνα με το άρθρο 10.

Άρθρο 10

Σύναψη Σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης

 1. Εντός τεσσάρων (4) εργασίμων ημερών από την κλή­ση του τελευταίου πλειοδότη, υπογράφεται η σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης, μεταξύ του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας ή του νόμιμου αναπληρωτή του και του τελευταίου πλειοδότη – υπερού.
 2. Η σύμβαση παραχώρησης απλής χρήσης υπογρά­φεται εφόσον ο τελευταίος πλειοδότης προσκομίσει τα προβλεπόμενα στη διακήρυξη δικαιολογητικά, για τα οποία είχε δεσμευτεί με την υπεύθυνη δήλωση του άρ­θρου 5 και είναι:

α) φορολογική ενημερότητα τελευταίου τριανταήμερου (30 ημέρες),

β) άδεια λειτουργίας (όπου από το νόμο απαιτείται)/ γνωστοποίηση λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος και έναρξη δραστηριότητας στην αρμό­δια Δ.Ο.Υ. επιχείρησης υπαγόμενης στις επιτρεπτές από το ν. 2971/2001, όπως κάθε φορά ισχύει, χρήσεις, προ- κειμένου να του επιτραπεί η παραχώρηση δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας,

γ) φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας,

δ) αντίγραφο ποινικού μητρώου από το οποίο να προ­κύπτει ότι δεν έχει καταδικαστεί για τα αδικήματα του π.δ. 180/1979,

ε) εγγυητική επιστολή για την ακριβή εκπλήρωση (καλή εκτέλεση) των όρων της σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης κοινοχρήστου χώρου, η οποία εκδίδεται υπέρ του δημοσίου για ποσό ίσο με το 1/10 του επιτευχθέντος τιμήματος της δημοπρασίας και επιστρέφεται μετά τη λήξη της παραχώρησης. Στην εγγυητική επι­στολή τίθεται όρος, ότι θα καταπέσει άμεσα υπέρ του δημοσίου μετά την έγκαιρη ειδοποίηση της Υπηρεσίας.

 1. Η Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών εξετάζει την εγκυρότητα των παραπάνω δικαιολογητικών. Εάν τα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή πάσχουν ακυρό­τητας, τότε η Επιτροπή εκδίδει άμεσα πρακτικό, όπου καταγράφονται οι λόγοι απόρριψης του προσφέροντα και ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας ή ο νό­μιμος αναπληρωτής του εκδίδει απόφαση έγκρισης του πρακτικού απόρριψης. Το πρακτικό αυτό κοινοποιείται με αποδεικτικό στον ενδιαφερόμενο και το δικαίωμα υπογραφής σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης πε­ριέρχεται στον κατά σειρά επόμενο πλειοδότη, ο οποίος ενημερώνεται άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και καλείται εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών για την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης απλής χρή­σης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο παρόν άρθρο. Σε περίπτωση που και ο δεύτερος πλειοδότης δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύμβασης, καθώς και σε περίπτωση που απορριφθεί ο προσφέρων σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο διενεργείται νέα δημοπρασία.
 2. Στη σύμβαση αναγράφονται υποχρεωτικά ο τόπος (με παραπομπή σε σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα, το οποίο φέρει τις συντεταγμένες του προς παραχώρηση χώρου), το εμβαδόν της παραχωρούμενης έκτασης των κοινοχρήστων χώρων, το είδος της χρήσης, το ποσόν του ανταλλάγματος χρήσης και ο καθορισμός τυχόν δόσεων για την καταβολή του με τις ημερομηνίες καταβολής, καθώς και η προβλεπόμενη χρονική διάρκεια της πα­ραχώρησης.
 3. Πριν την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης, ο υπερού δεν μπορεί να λάβει στην κατοχή του τον παραχωρούμενο κοινόχρηστο χώρο.
 4. Σε περίπτωση μη υπογραφής της σύμβασης παρα­χώρησης με υπαιτιότητα του πλειοδότη (ανεπαρκή δικαι­ολογητικά, μη προσέλευση κ.λπ.), η κατατεθείσα εγγυη­τική επιστολή καταπίπτει υπέρ του δημοσίου. Επιπλέον,

καταλογίζεται η διαφορά του ποσού του πλειοδότη και του επόμενου κατά σειρά πλειοδότη. Το σχετικό ποσόν βεβαιώνεται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

 1. Λύση της σύμβασης αζημίως για τον υπερού, είναι δυνατή μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Έγκαιρης έγγραφης ενημέρωσης της Κτηματικής Υπηρεσίας (από 1/1 έως 31/3 εκάστου έτους)

β) Για λόγους αποδεικνυόμενης ανωτέρας βίας που καθιστά αδύνατη την πραγματοποίηση του σκοπού της σύμβασης. Τη συνδρομή της ανωτέρας βίας εξετάζει η Τριμελής Επιτροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών του άρθρου 1 και εκδίδεται απόφαση του Προϊσταμένου της Κτηματικής, η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.

 1. Ο υπερού δεν δύναται να μεταβιβάσει με οιονδήποτε τρόπο το παραχωρούμενο δικαίωμα της απλής χρή­σης των κοινοχρήστων χώρων, πλην μόνο υπό τις προ­ϋποθέσεις της εκάστοτε ισχύουσας κοινής υπουργικής απόφασης της περίπτωσης β’ της παρ.2 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, όπως ισχύει.

Άρθρο 11

Επανάληψη δημοπρασίας

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται με εντολή του Προϊ­σταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας, εφόσον αυτή απο­βεί άγονη ή άκυρη σύμφωνα με το άρθρο 8.

Άρθρο 12

Κήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας

 1. Η επαναληπτική δημοπρασία διακηρύσσεται με περιληπτική διακήρυξη, που συντάσσεται από την Επι­τροπή Διεξαγωγής των Δημοπρασιών του άρθρου 1 εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης των πρακτικών της άγονης ή ακυρωθείσας δημοπρασίας, εγκρίνεται από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας και δημοσιεύ­εται άμεσα με επιμέλεια του στο Πρόγραμμα Διαύγεια και στη διαδικτυακή πύλη του Υπουργείου Οικονομικών και παράλληλα τοιχοκολλάται στα γραφεία της Κτημα­τικής Υπηρεσίας και του οικείου ΟΤΑ. Τα αποδεικτικά τοιχοκόλλησης των ΟΤΑ αποστέλλονται άμεσα με κάθε πρόσφορο μέσο στην Κτηματική Υπηρεσία.
 2. Η επαναληπτική δημοπρασία διενεργείται σύμφω­να με τους όρους της αρχικής, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των επτά (7) εργασίμων ημερών μετά τη δημοσίευση της.

Άρθρο 13

Υποβολή ενστάσεων

Κατά της απόφασης έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας (αρχικής ή επαναληπτικής), μπορεί να υποβληθεί έγγραφη ένσταση από τους συμμετέχοντες, ενώπιον του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δύο (2) εργά­σιμων ημερών από την κοινοποίηση με αποδεικτικό, της απόφασης έγκρισης των πρακτικών στους συμμετέχο­ντες. Η ένσταση εξετάζεται από την Επιτροπή Διεξαγω­γής των Δημοπρασιών και εκδίδεται απόφαση από τον Προϊστάμενο της Κτηματικής Υπηρεσίας που κοινοποι­είται στον ενιστάμενο.

Άρθρο 14

Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών

 1. Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων(ΓΓΠΣ), με ρόλο τεχνικού υπεύθυνου:

α) Μεριμνά για την τεχνική υποστήριξη της διαδικασί­ας του συνολικού κύκλου ζωής των Ηλεκτρονικών Δη­μοπρασιών, όσον αφορά την κεντρική εφαρμογή του biding (“χτυπήματα” – προσφορές), λοιπών υποστηρι­κτικών εφαρμογών – εργαλείων – ιστοτόπων, αλλά και του τρόπου διασύνδεσης αυτών.

β) Αναλαμβάνει να σχεδιάζει και συντονίζει δράσεις που αφορούν στην εξέλιξη και βελτίωση της ηλεκτρο­νικής πλατφόρμας διεξαγωγής ηλεκτρονικών δημοπρα­σιών.

γ) Μεριμνά για τον συντονισμό τεχνικών θεμάτων που αφορούν σε παραμετροποίηση, προσαρμογή, διαχείρι­ση και υποστήριξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διε­ξαγωγής ηλεκτρονικών δημοπρασιών, δ) Μεριμνά για την εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη στελεχών της Γ.Γ.Δ.Π. και των χρηστών της εφαρμογής.

ε) Μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή των ηλεκτρονι­κών δημοπρασιών κατά την διάρκεια εκτέλεσής τους.

 1. Η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας, με ρόλο επιχειρησιακού υπευθύνου:

α) Καταγράφει τις επιχειρησιακές απαιτήσεις, τις αλλα­γές και συνέργειες με άλλα πληροφοριακά συστήματα.

β) Παρακολουθεί και αναφέρει στη ΓΓΠΣ προβλήματα χρηστών, καθώς το σύστημα εξελίσσεται και λειτουργεί.

γ) Παρέχει οδηγίες και υποστήριξη των εμπλεκομένων στελεχών του Υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος ηλεκτρονικών δημοπρα­σιών.

 1. Εγχειρίδιο χρήσης και λειτουργίας των ηλεκτρονι­κών εφαρμογών διεξαγωγής των ηλεκτρονικών δημο­πρασιών αναρτάται:

α) για τα εμπλεκόμενα στελέχη του Υπουργείου Οικο­νομικών στην αρχική σελίδα του ΨΥΔΗΠΕΕΚ και

β) για τους ενδιαφερόμενους πολίτες στον επίσημο ιστότοπο του Υπουργείου Οικονομικών (www.minfin.gr).

Άρθρο 15

Παραρτήματα

Προσαρτώνται στην παρούσα απόφαση πέντε (5) πα­ραρτήματα, με υποδείγματα αντίστοιχα δύο (2) υπευθύ­νων δηλώσεων, διακήρυξης δημοπρασίας, σύμβασης παραχώρησης απλής χρήσης, διακήρυξης επαναληπτι­κής δημοπρασίας, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτής.

Άρθρο 16

Τελικές διατάξεις – Έναρξη Ισχύος

 1. Η απόφαση αυτή δεν υποκαθιστά τυχόν άδειες ή προεγκρίσεις άλλων αρχών ή υπηρεσιών ή φορέων, όπου απαιτούνται κάθε φορά, για την άσκηση δραστηριοτήτων στους κοινόχρηστους χώρους για τους οποίους παραχωρήθηκε το δικαίωμα της απλής χρήσης.
 2. Η ΔΔΠ0008701/0544Β/ΕΞ2017/07.06.2 017 (Β’ 2042) υπουργική απόφαση καταργείται.
 3. Στις κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας από­φασης ισχύουσες συμβάσεις παραχώρησης δικαιώμα­τος απλής χρήσης, ισχύει η καταργούμενη στην παρ. 2 υπουργική απόφαση.
 4. Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας