Στο πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων προβλέπεται η χρηματοδότηση των παρεμβάσεων και από τις εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών (ESCO), οι οποίες θα... Ηλέκτρα: Μέσω ESCO  η ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων

Στο πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ για την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων προβλέπεται η χρηματοδότηση των παρεμβάσεων και από τις εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών (ESCO), οι οποίες θα βασίζονται στην εγγυοδοσία του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

ejoikonomo

Οι αλλαγές που προωθεί το ΥΠΕΝ αφορούν στο πρόγραμμα που έχει θεσμοθετηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, ενώ είναι έτοιμο να τεθεί άμεσα σε εφαρμογή καθώς υπάρχει συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων να προσφέρει εγγυήσεις για χρηματοδότηση του προγράμματος ΗΛΕΚΤΡΑ , μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών κ Δανείων συνολικού ύψους, με την αναμενόμενη μόχλευση πόρων έως και 1 δισεκατομμυρίου ευρώ.

Όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο για τη ΔΕΗ και τη ΔΕΠΑ που τέθηκε σε διαβούλευση από το ΥΠΕΝ, Κοινή Υπουργική απόφαση θα ρυθμίσει μεταξύ άλλων το είδος των παρεμβάσεων και το ελάχιστο επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας, «προκειμένου να ενισχυθεί ο ενεργειακός χαρακτήρας των σχετικών επενδύσεων ενεργειακής αναβάθμισης», όπως αναφέρεται στο σχετικό άρθρο.

Παράλληλα εισάγεται η δυνατότητα χρηματοδότησης των επενδύσεων ενεργειακής αναβάθμισης σε δημόσια κτίρια, εν μέρει ή στο σύνολό τους, από Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ), «προκειμένου θα διευρυνθεί το πλήθος των διαθέσιμων εργαλείων για την επίτευξη των εθνικών στόχων ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας».

Οι νομοθετικές ρυθμίσεις

Ειδικότερα, το σ/ν προβλέπει για τη χρηματοδότηση του προγράμματος ΗΛΕΚΤΡΑ:

Στο πλαίσιο υλοποίησης δράσεων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με σκοπό την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων, οι φορείς Γενικής Κυβέρνησης δύνανται να συνομολογούν επενδυτικά δάνεια με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την πραγματοποίηση των σχετικών επενδύσεων.

Η εξυπηρέτηση των δανείων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και η κάλυψη κάθε είδους εξόδου και λοιπών δαπανών συνομολόγησης και εξόφλησής τους γίνεται σε λογαριασμό που συστήνεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και χρηματοδοτείται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και από πόρους των ωφελουμένων.

– Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομικών καθορίζονται τα όργανα συντονισμού και διαχείρισης του Προγράμματος της παρ. 1 και οι αρμοδιότητές τους, τα κριτήρια ένταξης των δικαιούχων στο πρόγραμμα, το είδος των παρεμβάσεων και το ελάχιστο επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας, η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων και αξιολόγησης αυτών, ο έλεγχος της πορείας εκτέλεσης των έργων, οι όροι και τα δικαιολογητικά χορήγησης και ο τρόπος απόδοσης του προϊόντος των δανείων, η διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την αποπληρωμή των δανείων από το ΠΔΕ, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

Η ένταξη στο πρόγραμμα πραγματοποιείται με απόφαση του φορέα διαχείρισης του προγράμματος, όπως αυτός ορίζεται με την απόφαση της προηγούμενης παραγράφου, μετά από υποβολή σχετικού αιτήματος από το φορέα στον οποίο ανήκει το κτίριο. Στην περίπτωση των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού η απόφαση για την υποβολή αιτήματος ένταξης, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Στην περίπτωση δικαιούχων που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη τεχνική επάρκεια και εφόσον αναφέρεται στο αίτημα ένταξής τους, η απόφαση ένταξης δύναται να προβλέπει ότι η εποπτεία και η επίβλεψη της σχετικής δημόσιας σύμβασης διενεργούνται από την τεχνική υπηρεσία άλλης αναθέτουσας αρχής ή αναθέτοντος φορέα.

– Για τον ίδιο σκοπό δύναται μέρος ή το σύνολο της επένδυσης να χρηματοδοτείται από Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών (ΕΕΥ) ή τρίτους μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3855/2010 (Α΄ 95). Στις περιπτώσεις αυτές, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δύναται να εγγυάται την αποπληρωμή των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις ΣΕΑ υπέρ των φορέων Γενικής Κυβέρνησης που μετέχουν σε αυτές. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών, καθορίζονται οι λεπτομέρειες της χρηματοδότησης μέσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης και κάθε άλλο ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας διάταξης.

Για τη συνομολόγηση των δανείων του παρόντος άρθρου, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 264 του ν. 3852/2010 (Α΄87) και του π.δ. 169/2013 (Α΄ 272).»

 

 

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας