ecopress
Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) δημιούργησε πρακτικό οδηγό με όλες τις χρήσιμες πληροφορίες, πίνακες και παραδείγματα για την ασφάλιση και... ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: πρακτικός οδηγός κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδότησης

Το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) δημιούργησε πρακτικό οδηγό με όλες τις χρήσιμες πληροφορίες, πίνακες και παραδείγματα για την ασφάλιση και τη συνταξιοδότηση για όλες τις κατηγορίες παλαιών και νέων εργαζομένων -ασφαλισμένων μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα και απασχολούμενων  και τα δικαιώματα, τις παροχές αλλά και τι ισχύει για την απασχόληση συνταξιούχων.

-«Η κοινωνικοασφαλιστική παρέμβαση είχε ως αφετηρία τη διαπίστωση ότι το συνταξιοδοτικό σύστημα, όπως ίσχυε, δεν ήταν βιώσιμο. Ωστόσο, οι αλλαγές που επέφερε είναι εξαιρετικά επώδυνες, καθώς εστιάζονται στη μείωση των συντάξεων και στην αύξηση των ορίων ηλικίας, χωρίς ταυτόχρονα να εξασφα­λίζουν τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του συστήματος», τονίζεται στον πρόλογο της έκδοσης και σημειώνεται ότι:

-«Η «μεταρρύθμιση» του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης ήταν από τα πρώτα μέτρα που προέβλεπε το Μνημόνιο Συνεργασίας της Ελληνικής Κυβέρνησης με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μεταξύ των άλλων, ως προϋπόθεση για τη δανειοδότησή της. Οι αλλαγές αυτές συντελέστηκαν σταδιακά με νομοθετικές παρεμβάσεις των Ν. 3863/2010, Ν. 3996/2011, Ν. 4093/2012, Ν.4335/2015, Ν. 4387/2016, Ν. 4620/21 και 4826/2021. Οι παρεμβάσεις αυτές συντελέστηκαν με πληθώρα νομοθετικών ρυθμίσεων, γεγονός το οποίο, εκτός των άλλων, καθιστά την ασφαλιστική νομοθεσία περί­πλοκη, δυσνόητη και, ορισμένες φορές, αντιφατική».

Στόχος του πρακτικού οδηγού

-«Στόχος του πρακτικού οδηγού είναι καταρχήν η κατανόηση του σκοπού της κοι­νωνικής ασφάλισης, καθώς και η συνοπτική παρουσίαση και κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της ασφάλισης στο e ΕΦΚΑ τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ (υπαγωγή στην ασφάλιση, εισφορές, παροχές) και των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, ανά­λογα με τις κατηγορίες ασφάλισης που προβλέπονται στη νομοθεσία» σημειώνεται στην έκδοση και αναφέρεται ότι:

-«Επιχειρήθηκε μεθοδική συγκέντρωση της ύλης και ανάλυση κάθε θέματος με απλό τρόπο, σύμφωνα με την οικεία διάταξη νόμου και την ακολουθουμένη αντίστοιχα από το e ΕΦΚΑ τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ ασφαλιστική πρακτική.

Ο πρακτικός αυτός οδηγός ασφάλισης και συνταξιοδότησης στο e ΕΦΚΑ τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ θα συμπληρώνεται σταδιακά και θα επικαιροποιείται ανάλογα με τις εξε­λίξεις που θα επέλθουν στην ασφαλιστική και συνταξιοδοτική νομοθεσία.

Προκειμένου να καθίσταται εύχρηστο το εν λόγω εγχείρημα, έχει διαχωριστεί σε ενότητες ανάλογα με το θεματικό αντικείμενο, ώστε ο χρήστης να ανατρέχει βάσει θεματικού αντικειμένου στην πληροφορία που τον αφορά, ενώ παράλ­ληλα παρατίθενται πίνακες προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, κωδικοποιώ­ντας έτσι τις διατάξεις της νομοθεσίας».

Τι περιλαμβάνει ο πρακτικός οδηγός

Στον πρακτικό οδηγό  κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδότησης  υπάρχει αναλυτική ενημέρωση με πίνακες και παραδείγματα για τα ακόλουθα θέματα:

ΜΕΡΟΣ Α: ΑΣΦΑΛΙΣΗ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ

Ι. ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΙΙ. ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ

IIΙ. ΠΑΡΟΧΕΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

IV.ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΜΕΝΟΥ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙ­ΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ e ΕΦΚΑ τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ

ΠΑΛΑΙΟI / ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

ΓΕΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΝΕΑ ΗΛΙΚΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΑΠΟ 19.08.15 ΚΑΙ ΜΕΤΑ

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ – ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ (ΒΑΕ)

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ 4.500 ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΜΕΙΚΤΑ ΕΝΣΗΜΑ)

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ 12.000 ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΗΤΕΡΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΜΕ 4.500 ΗΜΕΡΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΒΑΡΕΑ ΕΝΣΗΜΑ)

ΜΕΡΟΣ Δ: ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ – ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΕΛ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ/ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΑΓΡΟΤΕΣ ΜΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΜΕΡΟΣ Ε: ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΟ ΤΟΥ 2022

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 1.01.2022

ΜΕΡΟΣ ΣΤ: ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ Ζ: ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΜΕΡΟΣ Η: ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Η έκδοση εντάσσεται στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «Διαμόρφωση των εξ αποστάσεως και διά ζώσης υπηρεσιών πληροφόρησης και συμβουλευτικής εργαζομένων και ανέργων, ανάπτυξη συστήματος εσωτερικής λειτουργίας και επιμορφωτικών/συμβουλευτικών διαδικασιών του στελεχιακού δυναμικού», της Πράξης “Εξ αποστάσεως και διά ζώσης υπηρεσίες Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων και Ανέργων”», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 500945, το οποίο υλοποιείται, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση».

Συντακτική ομάδα: Θανασουλόπουλος Χρήστος, Κουφοπούλου Μαρία, Παπακωνσταντινοπούλου Βάλια, Σταμάτη Άντα

Επιμέλεια: Σταμάτη Άντα

Γλωσσική επιμέλεια: Αναστασία Σακελαρίου

Σχεδιασμός – σελιδοποίηση: Γιάννης Γιαννακόπουλος

Δείτε τον πρακτικό οδηγό κοινωνικής ασφάλισης και συνταξιοδότησης του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ ΕΔΩ

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας