ecopress
Στην τελική ευθεία βρίσκεται η τρέχουσα προκήρυξη, ενώ προγραμματίζεται και νέα εντός του έτους, με κίνητρα από 50.000 έως 500.000 ευρώ για την υλοποίηση... Κίνητρα 50.000 έως 500.000 ευρώ για κτιριακά και εξοπλισμό επιχειρήσεων

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η τρέχουσα προκήρυξη, ενώ προγραμματίζεται και νέα εντός του έτους, με κίνητρα από 50.000 έως 500.000 ευρώ για την υλοποίηση  επενδυτικών σχεδίων  επιχειρήσεων, πολλών μορφών και κατηγοριών,  που μεταξύ άλλων αφορούν σε κτιριακά έργα και αγορά τεχνολογικού, μηχανολογικού εξοπλισμού.

Συγκεκριμένα  ως τις 31 Μαρτίου 2021 έχουν το περιθώριο οι ενδιαφερόμενες φερόμενες επιχειρήσεις να υποβάλουν τα επενδυτικά τους σχέδια στο καθεστώς – πρόγραμμα «Γενική Επιχειρηματικότητα» του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016.

Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν στα κίνητρα του εν λόγω καθεστώτος μπορούν να ενισχυθούν με τις μορφές της επιχορήγησης, της επιδότησης και της φορολογικής απαλλαγής.

Η προκήρυξη του προγράμματος «Γενική Επιχειρηματικότητα», που ήδη «τρέχει», έχει προϋπολογισμό 170 εκατ. ευρώ, εκ οποίων 70 εκατ. θα διατεθούν με τη μορφή της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης και τα 100 εκατ. ευρώ με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής.

Πάντως, όσες επιχειρήσεις δεν ενταχθούν στον υφιστάμενο κύκλο, θα υπάρξει κι άλλη ευκαιρία για υποβολή αίτησης, καθώς εντός του έτους προγραμματίζεται η επαναπροκήρυξη του καθεστώτος.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι

Δικαίωμα συμμετοχής στη «Γενική Επιχειρηματικότητα» έχουν οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

– Ατομική επιχείρηση.

– Εμπορική εταιρεία.

– Συνεταιρισμός.

– Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.),

Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Α.Σ.),

Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.),

Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ).

– Εταιρείες υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου. – Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρησής τους στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

– Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους εφόσον: α) δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημοσίου σκοπού, β) δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών, γ) δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων.

Οι επιλέξιμες δαπάνες

Οι επιλέξιμες προς ενίσχυση δαπάνες είναι οι εξής:

1.Ενσώματα στοιχεία ενεργητικού:

-Κτηριακά: η κατασκευή, η επέκταση, ο εκσυγχρονισμός κτηριακών εγκαταστάσεων και ειδικών και βοηθητικών εγκαταστάσεων των κτηρίων, οι κατασκευές για τη διασφάλιση της προσβασιμότητας στα άτομα με αναπηρία, καθώς και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Οι δαπάνες αυτές αθροιστικά δεν μπορούν υπερβαίνουν 45% και ανά περίπτωση το ποσοστό αυτό μπορεί να διαμορφωθεί έως 80% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών.

– Αγορά του συνόλου των παγίων μιας επιχείρησης: (κτήρια, μηχανήματα, εξοπλισμός) εφόσον η μονάδα έχει παύσει τη λειτουργία της (τα μηχανήματα και ο εξοπλισμός να είναι έως 7 ετών).

– Εξοπλισμός: αγορά και εγκατάσταση καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού.

– Μισθώματα Χρηματοδοτικής Μίσθωσης: καινούργιων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού τον θα περιέλθουν στην κυριότητα του μισθωτή κατά τη λήξη.

– Εκσυγχρονισμός ειδικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων: εξαιρούνται οι κτηριακές εγκαταστάσεις.

  1. Άυλα στοιχεία ενεργητικού:

– Μεταφορά τεχνολογίας: μέσω της αγοράς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αδειών εκμετάλλευσης, ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας και μη κατοχυρωμένων τεχνικών γνώσεων.

– Συστήματα διασφάλισης και ελέγχου: ποιότητας, πιστοποιήσεων, προμήθειας και εγκατάστασης λογισμικού και συστημάτων οργάνωσης της επιχείρησης.

  1. Μισθολογικό κόστος:

– Μισθολογικό κόστος νέων θέσεων αφορά θέσεις εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Κάθε θέση εργασίας που δημιουργείται μέσω της επένδυσης, διατηρείται στη συγκεκριμένη περιοχή για διάστημα 5 ετών για μεγάλες και μεσαίες επιχειρήσεις και 3 ετών για μικρές επιχειρήσεις, από ημερομηνία πρώτης πλήρωσής τους.

  1. Λοιπές δαπάνες: – Συμβουλευτικές υπηρεσίες: μελέτες και αμοιβές συμβούλων επενδυτικά σχέδια νέων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων.

– Δαπάνες εκκίνησης για τις υπό ίδρυση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.

Ελάχιστο ύψος επένδυσης

– Το ελάχιστο επιλέξιμο ύψος της επένδυσης για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στη «Γενική Επιχειρηματικότητα» ορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα. Συγκεκριμένα:

α) για μεγάλες επιχειρήσεις στο ποσό των 500.000 ευρώ,

β) για μεσαίες επιχειρήσεις και συνεταιρισμούς στο ποσό των 250.000 ευρώ,

γ) για μικρές επιχειρήσεις στο ποσό των 150.000 ευρώ,

δ) για πολύ μικρές επιχειρήσεις στο ποσό των 100.000 ευρώ,

ε) για τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν. 4019/2011 (Α’ 216), καθώς και τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (Α.Σ.), τις Ομάδες Παραγωγών (Ο.Π.) (Ο.Π.) και τις Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του ν. 4384/2016 (Α’ 78) στο ποσό των 50.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις των οποίων το επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών σχεδίων υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ, υποχρεούνται να λάβουν τη νομική μορφή εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού πριν από την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας