ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Με την προκήρυξη δέκα θέσεων εργασίας μηχανικών ενεργοποιείται άμεσα η Κεντρική Υπηρεσία Δόμησης (ΚΥΔΟΜ), προκειμένου να εκδίδει απευθείας οικοδομικές άδειες για... ΚΥΔΟΜ: προσλήψεις μηχανικών για απευθείας οικοδομικές άδειες & προεγκρίσεις  

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Με την προκήρυξη δέκα θέσεων εργασίας μηχανικών ενεργοποιείται άμεσα η Κεντρική Υπηρεσία Δόμησης (ΚΥΔΟΜ), προκειμένου να εκδίδει απευθείας οικοδομικές άδειες για μεγάλες κατασκευές, αξίας άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ και 3000 τετραγωνικών και προεγκρίσεις ή αναθεωρήσεις οικοδομικών αδειών, με πληρωμή παραβόλου, μετά από καθυστέρηση 3 μηνών να εκδοθούν από τις ΥΔΟΜ.

Στην προκήρυξη  για τις  δέκα νέες προσλήψεις  στην ΚΥΔΟΜ, για ειδικότητες τεσσάρων  αρχιτεκτόνων, τεσσάρων πολιτικών μηχανικών και δύο αγρονόμων τοπογράφων μηχανικών τίθενται όροι, που αφορούν στα τυπικά προσόντα  και σε κριτήρια  αυξημένης μοριοδότησης  εμπειρίας του μηχανικού και πρόσθετης  εμπειρίας συμμετοχής σε ομάδα έργου για την έκδοση τουλάχιστον δέκα οικοδομικών αδειών και έκδοσης δέκα  βεβαιώσεων περαίωσης υπαγωγής αυθαιρέτων κτισμάτων ή χρήσεων. Για την τελική επιλογή των προσληφθέντων θα ακολουθηθεί και διαδικασία δομημένης συνέντευξης των υποψηφίων σε τριμελή επιτροπή.

Αντιμετώπιση καθυστερήσεων σε άδειες και προεγκρίσεις

Σύμφωνα με τη νομοθεσία που έχει ψηφιστεί (η σχετική ρύθμιση περιλαμβάνεται στο νόμο για την πανδημία που ψηφίστηκε το Δεκέμβριο του 2021 στη Βουλή) η Κ.ΥΔΟΜ. αποτελεί αυτοτελές τμήμα, απευθείας υπαγόμενο στον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, ενώ η σύσταση της σημειώνεται ότι είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων κατά την έκδοση των προεγκρίσεων και κατ’ επέκταση των οικοδομικών αδειών».

Οι αρμοδιότητες της ΚΥΔΟΜ

Η Κ.Υ.ΔΟΜ. ασκεί τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών του άρθρου 31 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) στις εξής περιπτώσεις:

α. οικοδομικών εργασιών που γίνονται στο πλαίσιο στρατηγικών επενδύσεων ή επενδύσεων που χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από ευρωπαϊκούς πόρους αξίας τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ ή που αφορούν σε κτίρια άνω των τριών χιλιάδων (3000) τ.μ., ή

β. αν η προέγκριση ή η αναθεώρηση αυτής δεν έχει εκδοθεί από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. μετά την πάροδο τριών (3) μηνών, υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις που ορίζει η απόφαση του τελευταίου εδαφίου ή

γ. όποια αρμοδιότητα αποδίδεται σε αυτή από άλλες διατάξεις.

Στις περ. α και β’, η Κ.Υ.ΔΟΜ. ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου για την προέγκριση της οικοδομικής άδειας, με την οποία επιλέγει την έκδοση της πράξης από την Κ.Υ.ΔΟΜ., αντί της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ. ή αντί της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατόπιν καταβολής παράβολου, το ύφος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι μελέτες και τα αναγκαία δικαιολογητικά ελέγχονται από την Κ.Υ.ΔΟΜ. εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης, συμπεριλαμβανομένου του αποδεικτικού πληρωμής του παράβολου. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν λάθη, ενημερώνεται ο χειριστής της υποβληθείσας αίτησης, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες συμπληρώσεις ή διορθώσεις εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών.

Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες για την εξέταση ή διαβίβαση του φακέλου στην Κ.Υ.ΔΟΜ. από τις αρμόδιες Υ.ΔΟΜ. και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην εφαρμογή του παρόντος.

Συμβάσεις ορισμένου χρόνου έως 6 ετών

Οι προλήψεις μηχανικών στην ΚΥΔΕΠ γίνονται με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα ατόμων διάρκειας τριών ετών με δυνατότητα παράτασης τριών ακόμα ετών, αποκλεισμένης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου. Οι εν λόγω προσλήψεις πραγματοποιούνται κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 280), με την έκδοση σχετικής προκήρυξης, ύστερα από έλεγχο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Τα βασικά προσόντα 

Σύμφωνα με την προκήρυξη τα προσόντα που απαιτούνται για τις αντίστοιχες ειδικότητες μηχανικών είναι:

Για Αρχιτέκτονα Μηχανικό

α)Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών τουλάχιστον ετήσιας φοίτησης στο Σχεδιασμό χώρου είτε στον Αστικό σχεδιασμό ή Εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στα συγκεκριμένα ως άνω αντικείμενα. δ) Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.

ε) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων, (iii) υπηρεσιών διαδικτύου.

στ) Πρόσθετη Εμπειρία μηχανικού συμμετοχής σε ομάδα έργου για την έκδοση 10 οικοδομικών αδειών και έκδοσης 10 βεβαιώσεων περαίωσης υπαγωγής αυθαιρέτων κτισμάτων ή χρήσεων.

Για Πολιτικό Μηχανικό

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ ή Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών τουλάχιστον ετήσιας φοίτησης στα Τεχνοοικονομικά Συστήματα ή στη Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές ή στα Δομοστατικά Έργα ή εξειδικευμένη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στα συγκεκριμένα ως άνω αντικείμενα. δ) Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.

ε) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων, (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. στ) Πρόσθετη Εμπειρία μηχανικού συμμετοχής σε ομάδα έργου για την έκδοση 10 οικοδομικών αδειών και έκδοσης 10 βεβαιώσεων περαίωσης υπαγωγής αυθαιρέτων κτισμάτων ή χρήσεων.

Για  Τοπογράφο Μηχανικό

α) Πτυχίο ή δίπλωμα Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού ή Τοπογράφου Μηχανικού ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ ή ταυτόσημο κατά περιεχόμενο ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας,

β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

γ) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών τουλάχιστον ετήσιας φοίτησης στη Πολεοδομία -Χωροταξία ή στη Γεωπληροφορική ή στο Περιβάλλον και Ανάπτυξη ή εξειδικευμένηεμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών στα συγκεκριμένα ως άνω αντικείμενα δ) Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.

ε) Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων, (iii) υπηρεσιών διαδικτύου. στ) Πρόσθετη Εμπειρία μηχανικού συμμετοχής σε ομάδα έργου για την έκδοση 10 οικοδομικών αδειών και έκδοσης 10 βεβαιώσεων περαίωσης υπαγωγής αυθαιρέτων κτισμάτων ή χρήσεων.

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Εμπειρία

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Για όσους μετέχουν με το προσόν της εξειδικευμένης εμπειρίας, ως βαθμολογούμενη εμπειρία για όλες τις θέσεις νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα του είδους της εξειδικευμένης εμπειρίας που ορίζεται στην παρούσα Προκήρυξη ως τυπικό προσόν πρόσληψης.

Πέραν του είδους και του χρονικού διαστήματος της εξειδικευμένης εμπειρίας που ορίζεται από την παρούσα Προκήρυξη ως τυπικό προσόν πρόσληψης, βαθμολογείται επίσης και η εμπειρία που διαθέτουν οι υποψήφιοι σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως του βαθμολογούμενου κριτηρίου των συνολικά 144 μηνών εμπειρίας.

Για τους υποψήφιους που συμμετέχουν με μεταπτυχιακό τίτλο :

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτηση της ζητούμενης, κατά περίπτωση, από την παρούσα Προκήρυξη άδειας άσκησης επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών.

Για την απόδειξη της εξειδικευμένης εμπειρίας βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) και Α(2) αθροιστικά ή Ειδικές Περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος Προκήρυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) – ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο 5. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

Για την απόδειξη της εμπειρίας σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων βλ. δικαιολογητικά περίπτωση Α(1) ή Ειδικές περιπτώσεις απόδειξης εμπειρίας του Παραρτήματος Προκήρυξης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) -ΚΕΦΑΛΑΙΟ I., στοιχείο 5. Πιστοποιητικά απόδειξης εμπειρίας.

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Ως πρόσθετη εμπειρία (είτε αυτή αποτελεί τυπικό προσόν πρόσληψης είτε βαθμολογούμενο κριτήριο) για τις θέσεις με κωδ. 107-109, νοείται η άσκηση επαγγέλματος Μηχανικού αντίστοιχης ειδικότητας του τίτλου σπουδών, στα αναφερόμενα αντικείμενα.

Διαδικασία δομημένης συνέντευξης

Για το σύνολο των προκηρυσσομένων θέσεων προβλέπεται και η διεξαγωγή συνέντευξης των υποψηφίων.

Η επιτροπή καθορίζει τις ημέρες και τις ώρες της συνέντευξης, ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων. Η αρμόδια υπηρεσία ενημερώνει τους υποψηφίους πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία της συνέντευξης, σχετικά με την ημέρα και την ώρα διεξαγωγής αυτής. Η ενημέρωση θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) που έχει δηλώσει ο υποψήφιος.

Η προσωπική (δομημένη) συνέντευξη διενεργείται σε μία συνεδρία και αποτελείται από δύο μέρη.

Το πρώτο μέρος αφορά σε δομημένη συζήτηση επί θεμάτων σχετικά με το αντικείμενο και τις αρμοδιότητες των σχετικών με την προκηρυσσόμενη θέση σε συνάρτηση με τις δεξιότητες και τα προσόντα του υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το βιογραφικό του σημείωμα. Αποτελεί, δηλαδή, μια κατάλληλα σχεδιασμένη συνέντευξη, στηριζόμενη τόσο στην εμπεριστατωμένη ανάλυση της προκηρυσσόμενης θέσης και την ανίχνευση των επιμέρους κριτηρίων – δεξιοτήτων του υποψηφίου που πρέπει να αξιολογηθούν, όσο και στη διαμόρφωση των κατάλληλων – στοχευμένων ερωτήσεων, την τήρηση της απαραίτητης διαδικασίας, αλλά και τη δίκαιη μεταχείριση και αξιολόγηση του υποψηφίου. Είναι το απαραίτητο συμπλήρωμα για τη εκτίμηση της συνολικής καταλληλότητας του υποψηφίου να στελεχώσει την προβλεπόμενη θέση απασχόλησης, σε συνδυασμό με την αξιολόγηση των τυπικών προσόντων, καθώς και της ανάλογης εμπειρίας. Σκοπός αυτής της δομημένης συνέντευξης, είναι να διαμορφωθεί από την Τριμελή Επιτροπή σαφής άποψη για την προσωπικότητα, την ικανότητα προσαρμογής, το ζήλος και το ενδιαφέρον, το πνεύμα συνεργασίας, τις γνώσεις και τις δεξιότητες, την εν γένει ικανότητα και καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της προκηρυσσόμενης θέσης για την οποία κρίνεται.

Το δεύτερο μέρος αφορά την ανάπτυξη υποθετικού σεναρίου (case study) που έχει σκοπό να αξιολογήσει τις γνώσεις και τις ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις. Προβλέπεται επίσης ότι για τη μοριοδότηση λαμβάνονται υπόψη οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας ιδίως υπό συνθήκες πίεσης, η ικανότητα συντονισμού με ομάδες εργασίας και η δημιουργικότητα του υποψηφίου.

Ακολούθως, καταρτίζεται ο Προσωρινός Πίνακας Μοριοδότησης και ο Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων.

Ολόκληρη η προκήρυξη

Ολόκληρη η προκήρυξη «ΣΟΧ υπ’ αριθμ. 2/2022 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη «ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ» και φόρμα για την υποβολή αίτησης από τους ενδιαφερόμενους είναι αναρτημένη Δείτε εδώ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας