ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Οικοδομικές άδειες για μεγάλες κατασκευές, αξίας άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ και 3000 τετραγωνικών και προεγκρίσεις ή αναθεωρήσεις οικοδομικών αδειών μετά... ΚΥΔΟΜ: ξεκινά με νέες προσλήψεις μηχανικών-ποιες άδειες θα βγάζει

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Οικοδομικές άδειες για μεγάλες κατασκευές, αξίας άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ και 3000 τετραγωνικών και προεγκρίσεις ή αναθεωρήσεις οικοδομικών αδειών μετά από καθυστέρηση 3 μηνών με πληρωμή παραβόλου,  θα αναλαμβάνει η Κεντρική Υπηρεσία Δόμησης (ΚΥΔΟΜ) του ΥΠΕΝ, που ενεργοποιείται με νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε στη Βουλή, με την οποία εγκρίνονται και νέες προσλήψεις μηχανικών.

Η νομοθετική ρύθμιση με την οποία ενεργοποιείται άμεσα η ΚΥΔΟΜ του ΥΠΕΝ περιελήφθη ως τροπολογία προσθήκη στο νομοσχέδιο για την πανδημία που ψηφίστηκε στη Βουλή και για την άμεση λειτουργία της προβλέπονται νέες προσλήψεις αρχιτεκτόνων μηχανικών, πολιτικών μηχανικών και τοπογράφων μηχανικών, με τριετείς συμβάσεις.

Με τη νέα ρύθμιση, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση «καθίσταται δυνατή η άμεση λειτουργία της Κ.Υ.ΔΟΜ., η οποία είναι αναγκαία για την αντιμετώπιση των καθυστερήσεων κατά την έκδοση των προεγκρίσεων και κατ’ επέκταση των οικοδομικών αδειών» και σημειώνεται παράλληλα ότι:

«Η Κ.ΥΔΟΜ. αποτελεί αυτοτελές τμήμα, απευθείας υπαγόμενο στον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, επικαιροποιούνται οι αρμοδιότητες της Κ.Υ.ΔΟΜ., δεδομένου ότι οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται αυτόματα και ρυθμίζονται ειδικότερα ζητήματα του προσωπικού της, προκειμένου να καταστεί δυνατή η λειτουργία της».

Η τελική ρύθμιση για την ΚΥΔΟΜ ΥΠΕΝ

Με βάση τις τροποποιήσεις και τις νέες προβλέψεις που εισάγονται  με τη νέα διάταξη η τελική νομοθετική ρύθμιση για την ΚΥΔΟΜ του ΥΠΕΝ προβλέπει τα ακόλουθα:

«Άρθρο 139 Σύσταση Κεντρικής Υπηρεσίας Δόμησης

1.Συστήνεται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κεντρική Υπηρεσία Δόμησης (Κ.Υ.ΔΟΜ.) σε επίπεδο αυτοτελούς τμήματος, απευθείας υπαγόμενου στον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, ο προϊστάμενος του οποίου ασκεί την αρμοδιότητα τελικής υπογραφής, κατ’ αναλογική εφαρμογή του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

Η Κ.Υ.ΔΟΜ. ασκεί τις αρμοδιότητες των υπηρεσιών του άρθρου 31 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) στις εξής περιπτώσεις:

α. οικοδομικών εργασιών που γίνονται στο πλαίσιο στρατηγικών επενδύσεων ή επενδύσεων που χρηματοδοτούνται εν όλω ή εν μέρει από ευρωπαϊκούς πόρους αξίας τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ ή που αφορούν σε κτίρια άνω των τριών χιλιάδων (3000) τ.μ., ή

β. αν η προέγκριση ή η αναθεώρηση αυτής δεν έχει εκδοθεί από την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. μετά την πάροδο τριών (3) μηνών, υπό τις ειδικότερες προϋποθέσεις που ορίζει η απόφαση του τελευταίου εδαφίου ή

γ. όποια αρμοδιότητα αποδίδεται σε αυτή από άλλες διατάξεις.

Στις περ. α και β’, η Κ.Υ.ΔΟΜ. ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου για την προέγκριση της οικοδομικής άδειας, με την οποία επιλέγει την έκδοση της πράξης από την Κ.Υ.ΔΟΜ., αντί της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ. ή αντί της Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατόπιν καταβολής παράβολου, το ύφος του οποίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι μελέτες και τα αναγκαία δικαιολογητικά ελέγχονται από την Κ.Υ.ΔΟΜ. εντός είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της αίτησης, συμπεριλαμβανομένου του αποδεικτικού πληρωμής του παράβολου. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν λάθη, ενημερώνεται ο χειριστής της υποβληθείσας αίτησης, προκειμένου να προβεί στις απαραίτητες συμπληρώσεις ή διορθώσεις εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών.

Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται οι προϋποθέσεις, οι διαδικασίες για την εξέταση ή διαβίβαση του φακέλου στην Κ.Υ.ΔΟΜ. από τις αρμόδιες Υ.ΔΟΜ. και κάθε άλλο θέμα που αφορά στην εφαρμογή του παρόντος.

2.Η έναρξη λειτουργίας της Κ.Υ.ΔΟΜ. διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

3. Στο Αυτοτελές Τμήμα Κεντρικής Υπηρεσίας Δόμησης (Κ.Υ.ΔΟΜ.) προΐσταται υπάλληλος του κλάδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) Μηχανικών. Μεταβατικά, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας πλήρωσης της παρούσας θέσης ευθύνης, σύμφωνα με τον ν. 4369/2016 (Α’ 33), προϊστάμενος τοποθετείται υπάλληλος Π.Ε. κατηγορίας και κλάδου και ειδικότητας Μηχανικών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 84 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ν.π.δ.δ. (ν. 3528/2007, Α’ 26) για τις θέσεις ευθύνης. Για την τοποθέτηση του ως άνω υπαλλήλου, συνεκτιμώνται τα ουσιαστικά προσόντα, η ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητάς του, η γνώση του αντικειμένου του φορέα και οι εν γένει διοικητικές του ικανότητες.».

4. Για την άμεση κάλυψη των αναγκών της Κ.Υ.ΔΟΜ., είναι δυνατή η πρόσληψη προσωπικού έως δέκα (10) ατόμων κατηγορίας Π.Ε. αρχιτεκτόνων μηχανικών, πολιτικών μηχανικών και τοπογράφων μηχανικών με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως τριών (3) ετών, που δύναται να παραταθεί για μια φορά για ίσο χρονικό διάστημα, αποκλεισμένης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισής τους ως συμβάσεων αορίστου χρόνου. Οι εν λόγω προσλήψεις πραγματοποιούνται κατόπιν έγκρισης της Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 280), με την έκδοση σχετικής προκήρυξης, ύστερα από έλεγχο του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία προσδιορίζει, μεταξύ άλλων, τον αριθμό του προσωπικού που θα προσληφθεί ανά κατηγορία, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, τα προσόντα πρόσληψης και τον τρόπο απόδειξης αυτών, τα κριτήρια επιλογής και τον τρόπο βαθμολόγησης αυτών, την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και τη διαδικασία. Η προκήρυξη δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π.. Περίληψη της προκήρυξης δημοσιεύεται σε δύο (2) τουλάχιστον εφημερίδες πανελλαδικής κυκλοφορίας. Οι υποψήφιοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Νομοθετικού Έργου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αρμόδιο όργανο της οποίας τις αξιολογεί και συντάσσει προσωρινούς πίνακες κατάταξης, προσληπτέων και απορριπτέων. Το Α.Σ.Ε.Π. διενεργεί τον έλεγχο νομιμότητας καθώς και τον κατ’ ένσταση έλεγχο και κοινοποιεί την απόφασή του στη Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου το αρμόδιο όργανο αυτής να καταρτίσει τον οριστικό πίνακα προσληπτέων. Το προσωπικό της παρούσας έχει τις αποφασιστικές αρμοδιότητες που του ανατίθενται με τη σύμβαση εργασίας».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας