ecopress
Της Ντίνας Καράτζιου/ Μικρή αλλά αξιοσημείωτη αύξηση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης (R &D) καταγράφεται το 2019 στην Ελλάδα, γεγονός που αρχίζει να δείχνει... Μικρή αλλά αξιοσημείωτη αύξηση των δαπανών έρευνας

Της Ντίνας Καράτζιου/

Μικρή αλλά αξιοσημείωτη αύξηση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης (R &D) καταγράφεται το 2019 στην Ελλάδα, γεγονός που αρχίζει να δείχνει τη στροφή των ελληνικών επιχειρήσεων στην τεχνολογική και καινοτομική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Ε.Κ.Τ και  ανακοινώθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας το 2019 το ποσοστό των δαπανών Έρευνας & Ανάπτυξης (Ε&Α) ,διαμορφώθηκε στο 1,27% επί του ΑΕΠ. Το ποσοστό αύξησης σε σχέση με το 2018, ανέρχεται στο 7,2%. Η ποσοστιαία αυτή αύξηση, αφορά σε δαπάνες για δραστηριότητες R&D ύψους 2.336,58 εκατ. ευρώ, οι οποίες είναι αυξημένες κατά 157,27 εκατ. ευρώ, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Σημαντικό ρόλο

Η Έρευνα & Ανάπτυξη (R&D) παίζει σημαντικό ρόλο στα αποτελέσματα καινοτομίας των επιχειρήσεων και γι’ αυτό το λόγο οι επενδύσεις για Ε&Α είναι ένας από τους πιο ισχυρούς μηχανισμούς για τον προσδιορισμό του επιπέδου της καινοτομίας σε έναν κλάδο ή τομέα παραγωγής μίας χώρας. Κατά την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα παρουσιάζει χαμηλά επίπεδα δαπανών για Ε&Α ως ποσοστό του εθνικού ΑΕΠ,  με την εικόνα, να αλλάζει δραματικά από το 2018 και μετά.

Ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που συνοδεύουν τα προαναφερθέντα στοιχεία, το νέο ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο για τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης (R&D) που τέθηκε σε εφαρμογή από τον Σεπτέμβριο του 2020, θα ευνοήσει αισθητά το επενδυτικό περιβάλλον σε R&D.  Υπενθυμίζεται, ότι με τον νόμο ν.4712/2020 θεσμοθετήθηκαν επιπλέον κίνητρα για επενδύσεις Έρευνας και Καινοτομίας στην Ελλάδα μέσω της ενίσχυσης της φοροαπαλλαγής που δίνεται σε επιχειρήσεις βάσει των δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας που υλοποιούν. Στα φορολογικά κίνητρα περιλαμβάνεται η αύξηση της φορολογικής έκπτωσης δαπανών έρευνας και καινοτομίας από 30% σε 100%, μέσω ενίσχυσης της φοροαπαλλαγής που δίνεται στις επιχειρήσεις βάσει των δαπανών επιστημονικής & τεχνολογικής έρευνας που υλοποιούν.

Ποιες είναι οι δαπάνες που ευνοούνται

Η έκπτωση αυτή, που αποτελούσε ένα πάγιο αίτημα της επιχειρηματικής κοινότητας, που σχετίζονται με την εκτέλεση δραστηριοτήτων επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, περιλαμβάνονται και οι αποσβέσεις του εξοπλισμού και των οργάνων, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης της επιστημονικής και της τεχνολογικής έρευνας από τις επιχειρήσεις.

Ειδικότερα περιλαμβάνει τα εξής:

*Αποσβέσεις δαπανών αγοράς, κατασκευής ή επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης κτιρίων και κατά το σκέλος αυτών, μετά από επιμερισμό, που σχετίζεται αποκλειστικά με δραστηριότητες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.

*Αποσβέσεις δαπανών αγοράς ή χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού και οργάνων εργαστηριακής υποδομής για το χρονικό διάστημα που χρησιμοποιούνται για ερευνητικούς σκοπούς, όπως συσκευές, εργαλεία, επιστημονικά όργανα, διατάξεις και τα εξαρτήματά τους (εργαστηριακής ή ημιβιομηχανικής κλίμακας) καθώς και εγκαταστάσεις ημιβιομηχανικών (επιδεικτικών) δοκιμών. Στις δαπάνες της κατηγορίας αυτής μπορεί να περιλαμβάνονται τυχόν πρόσθετα κόστη μεταφοράς και εγκατάστασης του εξοπλισμού καθώς και εκπαίδευσης του προσωπικού στη χρήση του.

*Αποσβέσεις δαπανών αγοράς άυλων περιουσιακών στοιχείων, αποσβέσεις δαπανών αγοράς αδειών χρήσης εξειδικευμένων επιστημονικών «πακέτων»/προγραμμάτων Η/Υ τα οποία είναι απαραίτητα για την υλοποίηση της έρευνας. Δεν περιλαμβάνεται σύνηθες λογισμικό γενικής χρήσεως, μη εστιασμένο στις ιδιαίτερες υπολογιστικές ανάγκες του συγκεκριμένου έργου.

*Οι τρέχουσες λειτουργικές δαπάνες όπως ενοίκια ή λειτουργική μίσθωση, λογαριασμοί ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης, σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, ταχυδρομικά έξοδα κ.λπ., κατά το σκέλος αυτών, μετά από επιμερισμό, που σχετίζεται αποκλειστικά με δραστηριότητες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.

*Αμοιβές κάθε βαθμίδας προσωπικού (εργαζόμενοι με σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας, αορίστου ή ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου), που απασχολείται στην εκτέλεση του έργου επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας κατά το διάστημα υλοποίησης αυτού και κατ’ αναλογία προς το χρόνο της απασχόλησής του, όπως εξειδικευμένοι επιστήμονες, μεταπτυχιακοί σπουδαστές, τεχνικοί και βοηθητικό διοικητικό προσωπικό.

*Δαπάνες για μετακινήσεις εσωτερικού και εξωτερικού για συνεργασία με εργαστήρια κ.λπ., για ανακοίνωση αποτελεσμάτων σχετικών με το ερευνητικό έργο που εκτελείται, εκτελέστηκε ή σχεδιάζεται να εκτελεστεί, συμμετοχή σε σεμινάρια, συνέδρια, επιστημονικές συναντήσεις, που έχουν άμεση σχέση με το εκτελούμενο έργο επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας.

*Δαπάνες για ευρύ φάσμα αναλώσιμων όπως χημικά και μικροβιολογικά αντιδραστήρια, μικροεξαρτήματα και όργανα μιας χρήσης ή περιορισμένου αριθμού χρήσεων.

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας