ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Το υπουργείο Περιβάλλοντος, στο νήμα της προθεσμίας, που το ίδιο είχε ορίσει για την έναρξη υποχρεωτικής εφαρμογής νομοθετικής διάταξης του Νέου... Νέα παράταση σε νομοθετική ρύθμιση του ΝΟΚ για οικοδομικές άδειες και κτίρια

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Το υπουργείο Περιβάλλοντος, στο νήμα της προθεσμίας, που το ίδιο είχε ορίσει για την έναρξη υποχρεωτικής εφαρμογής νομοθετικής διάταξης του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ) του 2012, η οποία μέσω διαρκών παρατάσεων πάνω από δέκα χρόνια δεν έχει εφαρμοστεί, έδωσε άλλη μία παράταση στην καταληκτική προθεσμία εφαρμογής της, για έναν ακόμη χρόνο. Η διάταξη προβλέπει κυρώσεις και αφορά σε σημαντικές αλλαγές στις μελέτες οικοδομικών αδειών, σε έργα για νέες οικοδομές και παρεμβάσεις σε υφιστάμενα ιδιωτικά και δημόσια κτίρια.

Σιωπηρά, όχι όμως και απρόσμενα, ακολουθώντας την καθιερωμένη μέθοδο των παρατάσεων, το υπουργείο Περιβάλλοντος με απόφαση πέντε αράδων μετέθεσε για το μέλλον τις επιδράσεις, που εξ αντικειμένου προκαλεί η επιβολή κυρώσεων για την μη εφαρμογή της ρύθμισης του ΝΟΚ στις οικοδομικές άδειες, στα υφιστάμενα ιδιωτικά και δημόσια κτίρια, στις κατασκευές και την κτηματαγορά. Και άφησε εκ νέου σε εκκρεμότητα την νομοθετημένη υποχρεωτική εφαρμογή έργων και παρεμβάσεων αλλά και την υποχρέωση της πολιτείας, να εξασφαλίσει ώστε όλα τα κτίρια και οι λειτουργικοί χώροι τους, να είναι προσπελάσιμοι από άτομα με αναπηρία (ΑΜΕΑ) ή εμποδιζόμενα άτομα.

Νέα απόφαση στο ΦΕΚ 

Με ημερομηνία 30 Μαρτίου 2023 δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως υπουργική απόφαση του ΥΠΕΝ, η οποία προβλέπει ότι παρατείνεται έως 31 Μαρτίου 2024 η αναστολή των κυρώσεων των παρ. 4 και 10 του άρθρου 26 του  ΝΟΚ (ν. 4067/2012), αναφορικά με την υποχρεωτική εφαρμογή των κανόνων προσβασιμότητας σε οικοδομικές άδειες για νέα και υφιστάμενα δημόσια και ιδιωτικά κτίρια.

Σημειώνεται ότι, η συγκεκριμένη ρύθμιση του ΝΟΚ μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί, καθώς παρατείνεται διαρκώς η αναστολή επιβολής των κυρώσεων για την μη υποχρεωτική εφαρμογή της. Οι κυρώσεις έχουν προβλεφθεί από το άρθρο 26 του ΝΟΚ από το 2012. Η αναστολή των κυρώσεων αρχικά έληγε την 31.12.2020. Παρατάθηκε για μια διετία έως την 31/12/2022. Θεσμοθετήθηκε νέα τρίμηνη παράταση μέχρι στις 31 Μαρτίου 2023. Και τώρα δόθηκε νέα παράταση για έναν ακόμη χρόνο, έως τις 31 Μαρτίου 2024.

Οι κυρώσεις υποχρεωτικής εφαρμογής της προσπελασιμότητας 

Δηλαδή πέρασε παράταση στο τέλος Μαρτίου ενω επρόκειτο από την 1η Απριλίου 2023 να είναι υποχρεωτική στις νέες οικοδομικές άδειες η σύνταξη μελέτης προσβασιμότητας με ευθύνη του μηχανικού. Επίσης να ισχύουν υποχρεωτικές παρεμβάσεις για υφιστάμενα κτίρια κατοικίας, εμπορίου, γραφείων και υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως επίσης στα κτίρια του δημοσίου και των δήμων και πλήθος άλλων κτιρίων δημοσίου ενδιαφέροντος, ώστε οι λειτουργικοί χώροι τους να είναι προσπελάσιμοι από άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα.

Μέχρι σήμερα τα έργα καθώς και οι μελέτες προσβασιμότητας στα κτίρια επαφίενται στους ιδιοκτήτες. Η υποχρεωτική εφαρμογή της ρύθμισης θα σήμαινε ότι όσοι δεν τηρήσουν το νόμο θα έλθουν αντιμέτωποι με την υποχρέωση πλήρους προσαρμογής και τις κυρώσεις που προβλέπονται με την πρώτη δυνητική πράξη, όταν θελήσουν να μισθώσουν, να μεταβιβάσουν, να τροποποιήσουν ή να τακτοποιήσουν αυθαίρετες χρήσεις για να μπουν σε επιδοτούμενα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας είτε να εκδώσουν οικοδομική άδεια του ακινήτου τους, για οποιοδήποτε πολεοδομικό η κατασκευαστικό σκοπό.

Αυθαίρετα κτίρια και απαγόρευση μεταβιβάσεων

Οι κυρώσεις που τώρα αναστέλλονται προβλέπουν για τις νέες οικοδομές, υφιστάμενα κτίρια κατοικίας και πολλών άλλων χρήσεων και δημόσια κτίρια, ότι εφόσον δεν πληρούν τους κανόνες προσβασιμότητας κηρύσσονται αυτομάτως αυθαίρετα, με όλες τις συνέπειες που αυτό συνεπάγεται για πρόστιμα και ποινές αλλά και απαγόρευση δικαιοπραξιών και μεταβιβάσεων.

Αφορά στο 50% του πληθυσμού

Η ανεμπόδιστη πρόσβαση όλων των ατόμων ανεξαρτήτως ηλικίας ή/και φυσικής κατάστασης αποτελεί σημαντικό ζήτημα στον σχεδιασμό των κτιρίων και των δημόσιων χώρων. Σύμφωνα με την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία και τις Οδηγίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, απαιτείται ο σχεδιασμός των κτιρίων, καθώς και των κοινόχρηστων χώρων να γίνεται έτσι, ώστε να εξασφαλίζεται η προσπέλαση των ατόμων με κινητικές δυσκολίες.

Σημειώνεται ότι τα άτομα με κινητικά προβλήματα, τα άτομα με παροδικές αναπηρίες και τα λοιπά εμποδιζόμενα άτομα (έγκυες, νήπια, μικρά παιδιά, υπερήλικες κ.λπ.) αποτελούν το 50% περίπου του πληθυσμού της χώρας (δηλ. ένας στους δύο πολίτες) με αυξητικές ανάγκες.

Η νέα ρύθμιση

Συγκεκριμένα η υπουργική απόφαση του ΥΠΕΝ, που υπογράφει ο αρμόδιος υφυπουργός Νίκος Ταγαράς, όπως δημοσιεύεται στο ΦΕΚ (τεύχος Β΄ της 30 Μαρτίου 2023), με θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΕ- ΣΕΔΠ/139606/1662/30.12.2022 απόφασης «Πα­ράταση των προθεσμιών των παρ. 4 και 10 του άρθρου 26 “Προσβασιμότητα χωρίς φραγμούς για τα άτομα με αναπηρία και τα εμποδιζόμενα άτομα” του ν. 4067/2012 “Νέος Οικοδομικός Κα­νονισμός”» (Β’ 7028)» αναφέρει ότι:

-«Το άρθρο 2 της υπό στοιχεία οικ. ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/ 139606/1662/30.12.2022 απόφασης (Β’ 7028) τροπο­ποιείται ως προς το χρόνο λήξης της παράτασης και διαμορφώνεται ως εξής:

«Παρατείνεται από τη λήξη της έως και την 31η.03.2024 η καταληκτική προθεσμία αναστολής κυρώσεων του τέ­ταρτου εδαφίου της περ. (α) της παρ. 10 του άρθρου 26 του ν. 4067/2012 και, αντιστοίχως, η προθεσμία ολο­κλήρωσης των απαραίτητων διαμορφώσεων του πέ­μπτου εδαφίου της ίδιας περίπτωσης και η καταλη­κτική ημερομηνία αναστολής του έκτου εδαφίου, που αφορά στην υποχρέωση της παρ. 3 του άρθρου 59 του ν. 4495/2017(Α’ 167).»

Τι προβλέπεται για οικοδομικές άδειες και κτίρια 

-Ποιες είναι οι Βασικές Τεχνικές Προδιαγραφές,

-Οι βασικές τεχνικές προδιαγραφές για κτίρια

-Οι βασικές προδιαγραφές για τον υπαίθριο χώρο

-Τι ισχύει με τα νέα κτίρια κατοικιών

-Τι ισχύει όταν γίνεται αλλαγή χρήσης στο κτίριο

-Όταν τα κτίρια είναι υφιστάμενα τι υποχρεώσεις έχουν

-Ποιες είναι οι εξαιρέσεις γενικά για όλα τα κτίρια

-Τι γίνεται όταν δεν συμφωνούν οι συνιδιοκτήτες, για να γίνουν οι διαμορφώσεις

Παρουσιάζει  η Γραμματή Μπακλατση, πολεοδόμος τοπογράφος μηχανικός  Δείτε εδώ στο ecopress

Η νέα υπουργική απόφαση του ΥΠΕΝ στο ΦΕΚ Δείτε εδώ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας