ecopress
Με νέα παρέμβαση τους, η ΕΣΤΑΜΕΔΕ   (Συνταξιούχοι ΤΣΜΕΔΕ) και η ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ  (Ομότιμοι ΤΕΕ) θέτουν το θέμα της περικοπής του εφάπαξ των μηχανικών, με λανθασμένη... Νέα παρέμβαση, για περικοπή εφάπαξ σε παλιούς και νέους μηχανικούς   

Με νέα παρέμβαση τους, η ΕΣΤΑΜΕΔΕ   (Συνταξιούχοι ΤΣΜΕΔΕ) και η ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ  (Ομότιμοι ΤΕΕ) θέτουν το θέμα της περικοπής του εφάπαξ των μηχανικών, με λανθασμένη τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων  στο νομοσχέδιο «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη νέα γενιά» που ψηφίζεται στη Βουλή δείτε εδώ στο ecopress

Σε  συνέχεια της χθεσινής παρέμβασης τους, οι οργανώσεις των συνταξιούχων μηχανικών με νέα επείγουσα παρέμβαση των ΕΣΤΑΜΕΔΕ και  ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ, που υπογράφεται από τον πρόεδρο Κων/νο Δούκα και τους  γενικούς γραμματείς των δύο οργανώσεων Δ. Κούγκα και  Δ. Καραπιστόλη απευθύνονται προς τον αρμόδιο υπουργό Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη αναφέροντας ότι «εάν δεν είστε έτοιμος να τροποποιήσετε την τροπολογία σας ώστε να ρυθμιστεί με δίκαιο και συνταγματικό τρόπο το χρονίζον θέμα του εφάπαξ των μηχανικών, σας καλούμε να αποσύρετε το συγκεκριμένο 2ο άρθρο της τροπολογίας σας, και να επανέλθετε με ορθή τροπολογία σε επόμενο νομοσχέδιο» και υπογραμμίζεται ότι: «η τροπολογία σας αφορά περί το 80% του συνόλου των μηχανικών και όχι μόνο των σημερινών δικαιούχων του εφάπαξ, αλλά και αυτών που θα καταστούν στο μέλλον δικαιούχοι».

Η επείγουσα επιστολή

Αναλυτικά στη νέα επείγουσα επιστολή , ενώ την ίδια ώρα ψηφίζεται στη Βουλή η σχετική τροπολογία, προς τον υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Κ. Χατζηδάκη, τωνΕΣΤΑΜΕΔΕ και  ΠΕΤΟΜ-ΤΕΕ , αναφέρει τα ακόλουθα:

«Αξιότιμε κύριε υπουργέ, ως γνωστό  η παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4387/2016 ορίζει ότι:  1.  Η εφάπαξ παροχή αποτελείται από το γινόμενο του εξήντα τοις εκατό (60%) των αποδοχών, επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις, υπέρ του κλάδου επί του δεκαδικού αριθμού των ετών ασφάλισης έως και την 31.12.2013 και ότι:  2. Ως αποδοχές για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής, νοείται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε (5) τελευταία έτη έως και τις 31.12.2013.

Όπως επανειλημμένα σας έχουμε αποδείξει, η 2η ως άνω διάταξη, δηλαδή η χρήση αποδοχών ΜΟΝΟ της τελευταίας πενταετίας έως 31.12.2013, είναι μια απλούστευση -διευκόλυνση του νομοθέτη προς το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας, ώστε  να καταστεί εφικτό να υπολογίζονται εφάπαξ,  λόγω της βέβαιης αδυναμίας  χρήσης ασφαλιστικών δεδομένων (εισφορές-συντάξιμες αποδοχές) ΟΛΟΥ του ασφαλιστικού βίου των δικαιούχωνεφάπαξ (από το 1970 – 1980).

Το ΤΣΜΕΔΕ όμως, είχε πλήρες μηχανογραφικό σύστημα από το 1991 και τελικώς ενέταξε και ΟΛΑ τα προηγούμενα, μέχρι το 1990, ασφαλιστικά στοιχεία των ασφαλισμένων του.

Με βάση αυτό το δεδομένο, σε συνδυασμό με την ομολογημένη  εκ μέρους σας  διαπίστωση, ότι στις περισσότερες περιπτώσεις των μηχανικών, το υπολογιζόμενο εφάπαξ υπολείπεται του επικαιροποιημένου κεφαλαίου των καταβεβλημένων εισφορών, καθ’ όλη την διάρκεια του ασφαλιστικού βίου τους,  ζητήσαμε με την χθεσινή επιστολή μας και την προταθείσα τροποποίηση της τροπολογίας σας, στις περιπτώσεις που ο μαθηματικός τύπος υπολογισμού του εφάπαξ παράγει προδήλως και εντόνως άδικα αποτελέσματα, σε σημείο τα χορηγούμενα εφάπαξ να υπολείπονται του κεφαλαίου των εισφορών, να παρακάμπτεται η ούτως ή άλλως διευκολυντική διάταξη της χρήσης αποδοχών της τελευταίας πενταετίας έως τις 31.12.2013, και να γίνεται χρήση των αποδοχών ΟΛΩΝ των ετών του ασφαλιστικού βίου, χωρίς να αλλάξει καμία από τις υπόλοιπες διατάξεις της παρ. του άρθρου 35 του νόμου, που αφορούν στα ποσοστά αναπλήρωσης και στα ποσοστά εισφορών. Είναι εντελώς τεχνικό θέμα, το γεγονός ότι για τον προσδιορισμό των συνταξίμων αποδοχών όλων των ετών ασφάλισης, προκρίναμε τις τεκμαρτές αποδοχές, δηλαδή τις εξ αναγωγής στην βάση ποσοστού εισφοράς 4% (όπως νομοθετήθηκε και για το ΝΑΤ), και εφαρμογή ενιαίου ποσοστού αναπλήρωσης 60%. Το ίδιο αποτέλεσμα θα παραχθεί και με χρήση των ιστορικών εισφορών – αποδοχών όλων των ετών, με ποσοστά εισφορών είτε 4%είτε διάφορα αυτού, αλλά με ποσοστά αναπλήρωσης αυτά της Εθνικής αναλογιστικής αρχής.

Σφάλλει η Υπηρεσία σας κύριε Υπουργέ,  όταν στα συνοδά κείμενα της τροπολογίας σας, αναφέρονται ως «οριακές», οι περιπτώσεις που το υπολογιζόμενο εφάπαξ υπολείπεται του επικαιροποιημένου κεφαλαίου των καταβεβλημένων εισφορών. Σας πληροφορούμε ότι αφορά όλους τους αμιγώς αυτοαπασχολούμενους μηχανικούς, ήτοι το 65% του συνόλου, αλλά και τους εν μέρει μισθωτούς (σύνηθες φαινόμενο στους μηχανικούς η εναλλαγή ιδιότητας, αυτοαπασχολούμενου ή μισθωτού) που κατά την κρίσιμη πενταετία 2009-2013, ήσαν αυτοαπασχολούμενοι. Δηλαδή τελικά η τροπολογία σας αφορά περί το 80% του συνόλου των μηχανικών και όχι μόνο των σημερινών δικαιούχων του εφάπαξ, αλλά και αυτών που θα καταστούν στο μέλλον δικαιούχοι.

Σφάλλει επίσης η Υπηρεσία σας κύριε υπουργέ διότι σε ένα πολύ μεγάλο πλήθος δικαιούχων εφάπαξ επιφυλάσσετε με νόμο, την χειρότερη  δυνατή ανταπόδοση των καταβληθεισών εισφορών, δηλαδή ΜΗΔΕΝΙΚΗ αποδοτικότητα, πέραν της εξομαλυντικής επικαιροποίησης με τις τιμές του ετήσιου μέσου δείκτη τιμών καταναλωτή που σκοπεί στην ελαχιστότατη προστασία διατήρησης της αξίας των εισφορών που καταβάλλαμε, όταν όλοι οι άλλοι απολαμβάνουν ανταποδοτικότητα, πέραν της επικαιροποίησης με ΔΤΚ, 50%, 60%, 70% και παραπάνω ακόμα. Με ενημέρωση από τα υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου θα πειστείτε για την ακρίβεια των ισχυρισμών μας.

Εξ άλλου αναφορικά με την ανταποδοτικότητα των εισφορών στο σκεπτικό 25 της απόφασης ΣΤΕ 734/2016 (Ολομέλεια) αναφέρονται τα εξής: «Από το υπ’ Αρ. Πρωτ.: οικ. 14528/1024/7.5.2014 έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας προς την Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο περιήλθε στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις 8.5.2014, προκύπτει ότι η προσφεύγουσα – ενάγουσα είχε καταβάλει υπέρ του ΤΠΔΥ συσσωρευμένες εισφορές ποσού 24.727,03 ευρώ. Συσσωρευμένες δε εισφορές, κατά το έγγραφο τούτο, είναι αυτές που προκύπτουν από το μέσο ετήσιο δείκτη τιμών καταναλωτή (ΜΔΤΚ) και το λεγόμενο τεχνικό επιτόκιο (ΤΕ), δηλαδή το επιτόκιο προεξόφλησης ή, άλλως, απόδοσης επενδύσεων. Όπως δε προκύπτει από το υπ’ αριθμ. πρωτ. 9659/6879/6.2.2014 έγγραφο του Ταμείου, η ανωτέρω προσφεύγουσα – ενάγουσα είχε καταβάλει συνολικώς εισφορές υπέρ του Ταμείου, χωρίς την πιο πάνω επικαιροποίηση, ποσό που αντιστοιχεί σε 10.386,89 ευρώ.», στο δε σκεπτικό 27 αναφέρεται:  «…εν πάση δε περιπτώσει το τελικώς καταβληθέν στην προσφεύγουσα – ενάγουσα εφάπαξ ποσό (31.267,81 ευρώ) υπερβαίνει σημαντικά τις καταβληθείσες από αυτήν εισφορές καθ’ όλη τη διάρκεια της υπηρεσίας της (24.727,03 ευρώ), όπως αυτές είχαν διαμορφωθεί μετά την κατά νόμο αξιοποίηση του κεφαλαίου αυτών, σύμφωνα με τα πιο πάνω εκτεθέντα.»

Δηλαδή ακόμα και  δικαστικώς στο μέγιστο βαθμό, έχει κριθεί ότι οι συσσωρευμένες εισφορές περιλαμβάνουν, εκτός από την επικαιροποίησή τους με ΔΤΚ, και την κατά νόμο αξιοποίηση του κεφαλαίου αυτών. Γιατί κύριε Υπουργέ συναινείτε ειδικά οι θιγόμενοι μηχανικοί να λάβουν ΜΟΝΟ το επικαιροποιημένο με ΔΤΚ κεφάλαιο;;;; Είμαστε υποδεέστερη κατηγορία ασφαλισμένων;; Τα δικά μας χρήματα που καταβάλαμε, δεν έχουν την ίδια αξία με αυτά των άλλων;;;

Κύριε υπουργέ ενημερωθείτε από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου σας που θα σας πληροφορήσει ότι με βάση το σκεπτικό της ανωτέρω δικαστικής απόφασης, το εφάπαξ των μηχανικών θα ανέλθει κατ΄ ελάχιστο στις 10.000€. 

Εξάλλου, ως γνωστό, από το 1994, η συλλογική διαχείριση του Κοινού Κεφαλαίου των ΝΠΔΔ και ασφαλιστικών φορέων γίνεται από την Τράπεζα της Ελλάδος με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Με ποια λογική τα δικά μας χρήματα, που μέσω του ΤΣΜΕΔΕ κατατέθηκαν στο Κοινό Κεφάλαιο, δεν θα λάβουν ως ανταποδοτικότητα την επιτευχθείσα από την Τράπεζα της Ελλάδος, υψηλή απόδοση των χρημάτων μας;;; Εμείς με τα τόσα υπομνήματα και λογιστικά φύλλα που σας έχουμε στείλει τα οποία έπρεπε να αντιμετωπίσετε με σεβασμό λόγω της πληρότητας τεκμηρίωσης, έχουμε αποδείξει ότι με βάση τις αποδόσεις του Κοινού Κεφαλαίου, το εφάπαξ των μηχανικών δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 10.000€. Υπάρχει κάποιος στο Υπουργείο με στοιχεία να μας διαψεύσει ;;;

Μα και στο υπό ψήφιση νομοσχέδιο για την επικουρική ασφάλιση, αυτό ακριβώς δεν διατυμπανίζετε, ότι δηλαδή η ανταποδοτικότητα των εισφορών θα ανέρχεται από 40% έως 70% ή και παραπάνω ακόμα και μόνον σε εξαιρετικώς απίθανη περίπτωση κοσμοχαλασιάς, ο ασφαλισμένος θα λάβει με κρατική εγγύηση, μόνο το επικαιροποιημένο κεφάλαιο των εισφορών του;; Εμάς τους μηχανικούς γιατί μας καταδικάζετε εκ προοιμίου στην χειρότερη περίπτωση και μάλιστα με το βάρος της απόδειξης να βαρύνει εμάς!!!!

Είναι δυνατόν να ζητάτε από τους ασφαλισμένους αποδεικτικά στοιχεία εισφορών κλπ, από το 1979 (από τότε καταβάλλονται εισφορές υπέρ εφάπαξ), για να αποδείξουν ότι τους αδίκησε το Ταμείο τους. Μα όπως προαναφέραμε, το ΤΣΜΕΔΕ το υγιέστερο ταμείο της χώρας, έχει όλα τα ιστορικά δεδομένα εισφορών κλπ, στους ηλεκτρονικούς του υπολογιστές. Είναι αδιανόητο να αφήνετε τον ΕΦΚΑ να παριστάνει ότι δεν έχει ΟΛΑ τα απαιτούμενα ιστορικά ασφαλιστικά  εισφορών κλπ, και ότι θα πρέπει ο δικαιούχος εφάπαξ να αποδείξει ότι αδικήθηκε!!! Για εμάς τους μηχανικούς, τα ασφαλιστικά δεδομένα  είναι όλα γνωστά στον ΕΦΚΑ, οπότε τον έλεγχο ΟΦΕΙΛΕΙ να τον κάνει μόνη της η αρμόδια υπηρεσία.

Ακριβώς λόγω της πλήρους  γνώσης όλων των στοιχείων, μπορούσε ΜΟΝΗ ΤΗΣ η αρμόδια υπηρεσία του ΕΦΚΑ,  να εκδίδει αποφάσεις απονομής εφάπαξ στους μηχανικούς με βάση την καταργημένη, από Αύγουστο 2019, εγκύκλιο του αρμόδιου υφυπουργού της προηγούμενης κυβέρνησης, που εκ των πραγμάτων χρειάζονταν ΟΛΑ τα ασφαλιστικά δεδομένα εισφορών κλπ, από το 1979 μέχρι το 2013. Από κανέναν ασφαλισμένο δεν ζητήθηκε να προσκομίσει αποδείξεις εισφορών, απόδειξη ότι η Υπηρεσία κατέχει τα πάντα.

Αξιότιμε κύριε υπουργέ, πλέον γνωρίζετε ότι με την τροπολογία σας αδικείτε συνειδητά δεκάδες χιλιάδες μηχανικούς και αφήνετε μάλιστα τον ΕΦΚΑ ήδη να ζητάει πίσω περί τις 4.000€ από αυτούς που ήδη έχουν λάβει περί τις 10.000€ εφάπαξ!!! ΟΛΟΙ κρινόμαστε.

Εάν δεν είστε έτοιμος να τροποποιήσετε την τροπολογία σας ώστε να ρυθμιστεί με δίκαιο και συνταγματικό τρόπο το χρονίζον θέμα του εφάπαξ των μηχανικών, σας καλούμε να αποσύρετε το συγκεκριμένο 2ο άρθρο της τροπολογίας σας, και να επανέλθετε με ορθή τροπολογία σε επόμενο νομοσχέδιο».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας