ecopress
Της Ντίνας Καράτζιου/ Πράσινο φως για την επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων, τα οποία περιλαμβάνουν και υπό τακτοποίηση αυθαίρετες κατασκευές δίνει το... Νέα ρύθμιση για χρηματοδοτήσεις επιχειρήσεων με αυθαίρετες κατασκευές

Της Ντίνας Καράτζιου/

Πράσινο φως για την επιτάχυνση των διαδικασιών ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων επιχειρήσεων, τα οποία περιλαμβάνουν και υπό τακτοποίηση αυθαίρετες κατασκευές δίνει το σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης, με τίτλο «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, διατάξεις για την ανάπτυξη, την έρευνα και την καινοτομία», το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση. 

Παράλληλα, δημιουργείται η θεσμική δυνατότητα για ένταξη αθλητικών εγκαταστάσεων στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016, δίνοντας στους ιδιώτες τη δυνατότητα επιχορήγησης προς αυτόν τον σκοπό, από τον εν λόγω αναπτυξιακό νόμο

Επιτάχυνση διαδικασιών

Ειδικότερα, κι όπως καταγράφεται στην αιτιολογική έκθεση του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου, Με διάταξη του άρθρου 34 επιταχύνεται η διαδικασία ολοκλήρωσής των επενδυτικών σχεδίων τα οποία περιλαμβάνουν και αυθαίρετες κατασκευές που έχουν υπαχθεί στις αντίστοιχες διατάξεις περί ρύθμισης αυθαιρέτων. Κι αυτό γιατί σύμφωνα με το συγκεκριμένο άρθρο δεν θα είναι πλέον απαραίτητο να επέλθει το χρονικό διάστημα περαίωσης της  όλης διαδικασίας ρύθμισης αλλά αρκεί η πλήρης εξόφληση του προστίμου.

Επενδυτικές δαπάνες που έχουν περιληφθεί σε αποφάσεις υπαγωγής στους ν. 3299/2004 και 39078.2011 και οι οποίες πραγματοποιούνται επί κατασκευών που είχαν ήδη υπαχθεί σε θεσμικές ρυθμίσεις τακτοποίησης κατά το χρόνο υπαγωγής, ενισχύονται, εφόσον τηρούνται οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις του νόμου. Προβλέπεται επίσης ότι μετά την έλευση δεκαετίας απ΄τη δημοσίευση της απόφασης έναρξης της λειτουργίας μίας επένδυσης που είχε υπαχθεί στον αναπτυξιακό νομο 2601 2998 δεν μπορούν πλέον να διαπιστώνονται παραβάσεις και να επιβάλλονται κυρώσεις για αυτές

Τι αναφέρει η διάταξη

Ειδικότερα στο άρθρο 34 και στην παράγραφο 6 καταγράφονται τα εξής για τις προαναφερθείσες ρυθμίσεις: Η υποπερ. ββ΄ της περ. α’ της παρ. 13 του άρθρου 85 του ν. 4399/2016, τροποποιείται ως εξής:  «ββ) να ολοκληρωθούν, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του νόμου και ενώ στο εγκεκριμένο φυσικό αντικείμενο της επένδυσης (αρχικό ή τροποποιημένο) περιλαμβάνονται κατασκευές που έχουν υπαχθεί είτε στις διατάξεις του ν. 1337/1983 (Α΄ 33) είτε στις διατάξεις του ν. 4178/2013 (Α΄ 174) είτε αυτές του ν. 4495/2017 (Α’ 167), και για τις οποίες i) βεβαιώνεται η οριστική υπαγωγή στο ηλεκτρονικό σύστημα του Τ.Ε.Ε. και ii) αποδεικνύεται η πλήρης εξόφληση του ποσού του ενιαίου ειδικού προστίμου. Οι δαπάνες για τις κατασκευές αυτές δεν περιλαμβάνονται στο ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης. Η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει για τυχόν εκδοθείσες μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος αποφάσεις επί αιτημάτων τροποποίησης φυσικού αντικειμένου, οι οποίες έχουν περιλάβει τις δαπάνες των ως άνω περιγραφόμενων κατασκευών στο ενισχυόμενο κόστος του επενδυτικού σχεδίου. Επενδυτικές δαπάνες που έχουν περιληφθεί σε αποφάσεις υπαγωγής στους ν. 3299/2004 και 3908/2011 και οι οποίες πραγματοποιούνται επί κατασκευών, που είχαν ήδη υπαχθεί σε θεσμικές ρυθμίσεις τακτοποίησης κατά τον χρόνο υπαγωγής ενισχύονται, εφόσον τηρούνται οι λοιποί όροι και οι προϋποθέσεις του νόμου».

Οι προκαταβολές έργου

Με τις προτεινόμενες διατάξεις της παρ. 3 συμπληρώνεται και αποσαφηνίζεται ο βαθμός

στον οποίο λαμβάνονται υπόψη για την πιστοποίηση της υλοποίησης του 50% της επένδυσης οι καταβληθείσες προκαταβολές έργου για το επενδυτικό σχέδιο. Με τις ρυθμίσεις αυτές επέρχεται βελτίωση της διαδικασίας του ελέγχου υλοποίησης των επενδύσεων του ν. 4399/2016, αφού αποτυπώνεται θεσμικά με σαφήνεια η αντιμετώπιση των προκαταβολών, οι οποίες διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στη διαδικασία και την ταχύτητα υλοποίησης των επενδύσεων και αποτελούν τον πλέον συνήθη παράγοντα και κανόνα στην υλοποίηση των επενδύσεων

Γήπεδα και κολυμβητήρια με επιχορηγήσεις

Με το άρθρο 35 του ίδιου σχεδίου νόμου, ανοίγει ο δρόμος για την επιχορηγήσεις αθλητικών κέντρων μέσω του αναπτυξιακού νόμου. Στη διάταξη καταγράφεται, ότι η «Κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του ν. 4399/2016 (A΄ 117) οι υπηρεσίες γηπέδων (4×4, 5×5 κλπ) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κλπ, και οι υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας). Μάλιστα, όπως καταγράφεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου, ως κύρια αιτία για την παρούσα διάταξη, αναφέρεται το γεγονός ότι  «η πολιτεία δεν έχει την ευχέρεια που είχε στο παρελθόν για τη δημιουργία νέων αθλητικών εγκαταστάσεων, καθότι το βάρος πέφτει κυρίως στην λειτουργία των ήδη υφιστάμενων». Οπότε, η δυνατότητα επιχορήγησης αθλητικών χώρων κατασκευασμένων από ιδιώτες θα ήταν ευεργετική τόσο για τον αθλητισμό και την κοινωνία όσο και για την οικονομία. Σύμφωνα με τη συνοδευτική έκθεση, με τη δυνατότητα που δίνει η προτεινόμενη διάταξη δημιουργείται το πλαίσιο εκείνο για την προώθηση της δημιουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων προς όφελος της κοινωνίας (σωματεία, αθλητές αγωνιστικού αθλητισμού και αθλούμενοι). Παράλληλα δίνεται η δυνατότητα οικονομικής ανάπτυξης ενός πολλά υποσχόμενου κλάδου παγκοσμίως, αυτού της αθλητικής οικονομίας (αθλητική δραστηριότητα, διοργανώσεις), η οποία μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα και στον αθλητικό τουρισμό. Η δυνατότητα που ήδη υπάρχει με τον ν. 4399/2016 στον τομέα τουρισμού (περ. ζζ’ της παρ. 4γ του άρθρου 7) για την ενίσχυση σε προπονητικά κέντρα αθλητικού τουρισμού είναι εξαιρετικά περιοριστική καθότι η αθλητική δραστηριότητα συνδέεται μόνο με το τουριστικό προϊόν.

Με το προτεινόμενο άρθρο εντάσσονται σε καθεστώς ενισχύσεων αμιγώς αθλητικές εγκαταστάσεις αποσυνδεόμενες από το τουριστικό στοιχείο. Συγκεκριμένα, εντάσσονται σε καθεστώς ενίσχυσης οι «Υπηρεσίες γηπέδων (4×4, 5×5 κλπ) ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κλπ» (ΚΑΔ 93.11.10.01) και οι «Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας)» (ΚΑΔ 93.11.10.ενδύσεω

Η διαβούλευση του σχεδίου Νόμου θα διαρκέσει 15 ημέρες

Δείτε το σχετικό κόμβο εδώ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας