ecopress
Νέο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποκαλούμενο από το ΥΠΕΝ «ερανιστικό νομοσχέδιο», καθώς περιλαμβάνει πλήθος επί μέρους ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ενεργειακών, χωροταξικών,... «Νομοσχέδιο παγκάρι» για ενεργειακά, πολεοδομία, χωροταξία και περιβάλλον

Νέο πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποκαλούμενο από το ΥΠΕΝ «ερανιστικό νομοσχέδιο», καθώς περιλαμβάνει πλήθος επί μέρους ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση ενεργειακών, χωροταξικών, πολεοδομικών και περιβαλλοντικών θεμάτων, σε δέκα συνολικά κεφάλαια και 97 άρθρα τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Ειδικότερα στο νεό νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ με τίτλο: «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης, των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων και την προστασία του περιβάλλοντος, επείγουσες δασικές, χωροταξικές και πολεοδομικές διατάξεις, θέσπιση πλαισίου για την ανάπτυξη των Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων, αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και ζητήματα κυκλικής οικονομίας»  περιλαμβάνονται τα εξής:

-Στο κεφάλαιο Α περιγράφονται ο σκοπός και τα αντικείμενα του νομοσχεδίου.

-Με τα Κεφάλαια B’, Γ’ και Δ’ απλοποιούνται οι διαδικασίες περιβαλλοντικής αδειοδότησης και ελέγχων, αποσαφηνίζονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης στις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου «Natura 2000» και ρυθμίζονται ζητήματα των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών, καθώς και του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) και του Πράσινου Ταμείου για την ενίσχυση του ρόλου τους στην προστασία του περιβάλλοντος.

-Με τα Κεφάλαια Ε’ και ΣΤ’ επιδιώκεται η ενίσχυση της δασικής προστασίας και συνακόλουθα του πυροσβεστικού σώματος.

-Με το Κεφάλαιο Ζ’ επιτυγχάνεται η επιτάχυνση της διαδικασίας οριοθέτησης μικρών υδατορεμάτων, η προώθηση κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων, η εγκατάσταση Κέντρων Υψηλής Τάσης (ΚΥΤ) για την υπογειοποίηση καλωδίων, απλοποιείται η διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών, ενοποιούνται οι πράξεις της διοίκησης που αφορούν στην επιτάχυνση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Εφαρμογής, και ρυθμίζονται όροι δόμησης για την κατασκευή έργων κοινόχρηστου πολεοδομικού χαρακτήρα.

-Με το Κεφάλαιο H’ θεσπίζεται για πρώτη φορά θεσμικό πλαίσιο για τη ρύθμιση της δραστηριότητας ερευνών και ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων στις περιοχές όπου η χώρα μας ασκεί κυριαρχία ή κυριαρχικά δικαιώματα σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της θάλασσας που κυρώθηκε με τον ν. 2321/1995 (Α’ 136).

-Με το Κεφάλαιο Θ’ προβλέπεται ο καθορισμός των όρων και του τρόπου και της διαδικασίας χρηματοδότησης, από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους, έργων υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, απλοποιείται η διαδικασία κατασκευής κρίσιμων για την ανάπτυξη του Διασυνδεδεμένου Δικτύου έργων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας, επιταχύνεται η ολοκλήρωση των εργασιών επί υφιστάμενων εγκαταστάσεων ή για την κατασκευή νέων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και οι υποχρεώσεις των διαχειριστών για την κάλυψη των στόχων ενεργειακής απόδοσης της χώρας.

-Με το Κεφάλαιο Ι’ ρυθμίζονται ζητήματα κυκλικής οικονομίας, επαναπροσδιορίζονται οι αρμόδιες αρχές ελέγχου της εφαρμογής των ρυθμίσεων του ν. 4736/2020 (Α’200) για τα πλαστικά μιας χρήσης, οι αρμοδιότητες ελέγχου, οι κυρώσεις και τα πρόστιμα, γίνεται ορθή αποτύπωση της ονομασίας με βάση τον σκοπό του στο τέλος αξιολόγησης, διευκρινίζεται ο τρόπος μέτρησης της επίδοσης των συστημάτων διαχείρισης συσκευασιών, προσδιορίζεται το χρονικό διάστημα τήρησης αρχείων για επικίνδυνα απόβλητα, γίνεται ορθολογικότερος προσδιορισμός των χώρων συλλογής αποβλήτων από Ο.Τ.Α. σε διακριτά ρεύματα, και διευθετούνται θέματα οργάνωσης του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.).

Τα άρθρα του νομοσχεδίου

Τα άρθρα του νομοσχεδίου του ΥΠΕΝ προβλέπουν τα ακόλουθα:

 

 

 

 

 

Άρθρο

 

 

 

 

 

Στόχος

1Με το προτεινόμενο άρθρο τίθενται ο σκοπός του σχεδίου νόμου.
2Με το προτεινόμενο άρθρο τίθεται το αντικείμενο του σχεδίου νόμου.
3Με το προτεινόμενο άρθρο εισάγονται διευκρινίσεις για τις περιπτώσεις που δεν εφαρμόζεται ο ν. 4014/2011, δηλαδή για έργα ή δραστηριότητες που απαιτούνται για την άμεση αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και για εκείνα που εξυπηρετούν σκοπούς εθνικής άμυνας. Επίσης, γίνονται πιο σαφείς και αποτελεσματικές οι διαδικασίες έκδοσης της απόφασης εξαίρεσης από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης.
4Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται ότι περιβαλλοντικοί όροι που έχουν εγκριθεί για τις διαλαμβανόμενες σ’ αυτό δραστηριότητες, τροποποιούνται
αυτοτελώς με βάση τη διαδικασία του άρθρου 6 του ν. 4014/2011. Επιπλέον, εισάγεται ο όρος «διαφοροποιήσεις μικρής κλίμακας περιβαλλοντικά αδειοδοτημένου έργου», ώστε να διακριθούν από τις αλλαγές για τις οποίες χρειάζεται ενεργοποίηση της διαδικασίας τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και διευκρινίζονται θέματα που αφορούν στη διαδικασία και προθεσμία γνωστοποίησης φακέλου τροποποίησης ΑΕΠΟ. Για τη δε διευκόλυνση αναφοράς των ενδιαφερομένων παρατίθενται ενδεικτικά εργασίες που εμπίπτουν στην έννοια των διαφοροποιήσεων μικρής κλίμακας. Τέλος, προς ενίσχυση της περιβαλλοντικής προστασίας, εντάσσεται στην κατηγορία των μη ουσιωδών τροποποιήσεων η αλλαγή της διαχείρισης αποβλήτων.
5Με το προτεινόμενο άρθρο ενσωματώνεται η διαδικασία καθορισμού χρήσεως των επιφανειακών υδάτων για τη διάθεση λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων του άρθρου 6 της υπό στοιχεία Υγ. Διατ. Ειβ. 221/1965 κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Υγιεινής (Β’ 138) στην έκδοση των σχετικών ΑΕΠΟ ή Πρότυπων Περιβαλλοντικών Δεσμεύσεων (ΠΠΔ), προς την πληρέστερη συμμόρφωση με τις επιταγές της ενωσιακής νομοθεσίας.
6Με το προτεινόμενο άρθρο, μέσω της δυνατότητας απευθείας πληρωμής των πιστοποιημένων αξιολογητών Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), από τον φορέα υλοποίησης του έργου η της δραστηριότητας, απλοποιείται και επιταχύνεται η σχετική διαδικασία.
7Με το προτεινόμενο άρθρο αφαιρείται η αναφορά στο Εποπτικό Συμβούλιο Περιβαλλοντικών Ελεγκτών, καθώς κρίνεται επαρκής η άσκηση του ρόλου αυτού από τη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών. Επιπροσθέτως διευκρινίζεται ότι για τα έργα και τις δραστηριότητες της κατηγορίας Β’, δεδομένου ότι το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ) δεν τις έχει ακόμα συμπεριλάβει, η ανάγκη δημοσιότητας των αποτελεσμάτων του ελέγχου καλύπτεται από την ανάρτηση στην ιστοσελίδα της οικείας περιφέρειας. Επίσης, ορίζεται ότι η έλλειψη ΠΠΔ δεν αξιολογείται ως σημαντική διοικητική παράβαση, καθώς περιλαμβάνει εξ ορισμού έργα και δραστηριότητες με μη σημαντικές και τοπικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, που αφορούν πολλές μικρές επιχειρήσεις για τις οποίες η συνεπαγόμενη κύρωση ήταν δυσανάλογη. Τέλος, καλύπτεται το υφιστάμενο νομοθετικό κενό που υπάρχει για τις παραβάσεις έργων και δραστηριοτήτων που δεν υπόκεινται σε υποχρέωση περιβαλλοντικής αδειοδότησης, λόγω του μικρού μεγέθους τους.
8Με το προτεινόμενο άρθρο κρίνεται σκόπιμη η διεύρυνση της αρμοδιότητας για τη διεξαγωγή περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων, στους επαγγελματικούς οργανισμούς ή τις επιχειρήσεις που συλλέγουν ή μεταφέρουν απόβλητα και από τη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών της παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 4014/2011.
9Με το προτεινόμενο άρθρο μειώνονται τα ελάχιστα προβλεπόμενα πρόστιμα σε αναλογία με το πραγματικό οικονομικό μέγεθος πολλών μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ανήκουν στην κατηγορία Β’, προς διασφάλιση της αρχής της αναλογικότητας. Για τον ίδιο σκοπό, καθορίζεται συγκεκριμένο πρόστιμο σε περίπτωση απουσίας ΠΠΔ, το οποίο είναι αναλογικό των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του φορέα του έργου ή της δραστηριότητας. Τέλος, διευκρινίζεται οτρόπος εφαρμογής του κριτηρίου του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος σε σχέση με το εύρος των προστίμων.
10Με την προτεινόμενη μεταβατική διάταξη προσδιορίζεται σαφέστερα το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις εκκρεμείς υποθέσεις περιβαλλοντικών ελέγχων, προς ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου.
11Με το προτεινόμενο άρθρο διορθώνονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης στις Ζώνες Προστασίας του Δικτύου «Φύση 2000», ώστε να καταστεί πληρέστερη και ορθολογικότερη η κατανομή τους μεταξύ των Ζωνών, στη βάση του χαρακτήρα κάθε περιοχής. Ταυτόχρονα, αποσαφηνίζεται η έννοια της «δραστηριότητας», σε σχέση με αυτή της «χρήσης», σε περιπτώσεις που προκλήθηκε σύγχυση.
12Με το προτεινόμενο άρθρο σκοπούνται η αποδέσμευση των Ζωνών Προστασίας από τις γενικές χρήσεις γης του πολεοδομικού σχεδιασμού, η αποσαφήνιση της ένταξης ορισμένων ειδικών πολεοδομικών καθεστώτων στις Ζώνες των ΕΠΜ, ώστε να μην προκαλείται σύγχυση, καθώς και η αποσαφήνιση του εύρους των Ζωνών αυτών.
13Στόχος του προτεινόμενου άρθρου είναι να συμπεριληφθεί και να εισαχθεί η έννοια της αλληλεπίδρασης των ζωνών προστασίας, με τις αστικές περιοχές με τις οποίες γειτνιάζουν ή συμπεριλαμβάνονται σε αυτές, ώστε να ληφθούν υπόψη στις προτεινόμενες από τις ΕΠΜ, χρήσεις γης. Επίσης, εισάγεται η μέριμνα για τη συνάφεια με τον χωροταξικό σχεδιασμό, ενώ διευκρινίζεται ότι το σχέδιο διαχείρισης συντάσσεται με βάση τις κατευθύνσεις το προεδρικού διατάγματος, περί προστασίας της εκάστοτε περιοχής. Ταυτόχρονα αποσαφηνίζονται οι εξαιρέσεις ορισμένων πολεοδομικών σχεδιασμών από το πεδίο των ΕΠΜ, ενώ τίθενται και οι διαδικασίες για τα νομίμως αδειοδοτημένα έργα και τη λειτουργία τους, εφόσον η παραμονή τους δεν διακινδυνεύει την επίτευξη των στόχων διατήρησης της αντίστοιχης περιοχής, βάσει σχετικής απαίτησης του σχεδίου διατήρησης. Τέλος, εισάγεται διαδικασία εκπόνησης δέουσας εκτίμησης επιπτώσεων για έργα και δραστηριότητες που δεν υπόκεινται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση, εφόσον ενδέχεται κάποιο έργο ή δραστηριότητα να επηρεάζει σημαντικά την προστατευόμενη περιοχή ως προς το προστατευτέο αντικείμενο.
14Με το προτεινόμενο άρθρο σκοπείται η απλοποίηση και αποσαφήνιση ορισμένων ειδικών χρήσεων γης που προστέθηκαν με το άρθρο 44 του ν. 4685/2020 (Α’ 92).
15Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπονται οι καταργούμενες διατάξεις του εν λόγω Κεφαλαίου Γ’.
16Με το προτεινόμενο άρθρο δίνεται η δυνατότητα, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε προστατευόμενης περιοχής, να εφαρμόζεται εισιτήριο εισόδου, όχι μόνον για οικοτουριστικούς σκοπούς αλλά και για όλες τις πιθανές περιπτώσεις, που συνιστούν έσοδο του ΟΦΥΠΕΚΑ. Επίσης, τα έσοδα θήρας προστίθενται στα ποσοστά του ΟΦΥΠΕΚΑ από πόρους διαφόρων μορφών εκμετάλλευσης που δύνανται να επιτραπούν, εντός των προστατευόμενων περιοχών, καθόσον η κατηγοριοποίηση αυτή κρίνεται νομοτεχνικά σωστότερη. Τέλος, προστίθεται η δυνατότητα του ΟΦΥΠΕΚΑ να επιδοτεί, επιχορηγεί και χρηματοδοτεί δημόσιους φορείς για την υλοποίηση δράσεων που εντάσσονται στο εγκεκριμένο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας τριετές Σχέδιο Δράσης βελτίωσης της πολιτικής για τις Προστατευόμενες Περιοχές, καθώς και πανεπιστήμια τουεξωτερικού στο πλαίσιο της υποχρέωσης που πηγάζει από τη Συμφωνία των Παρισίων που κυρώθηκε με τον ν. 4426/2016 (Α’ 187) για συνδρομή των αναπτυσσόμενων χωρών σε θέματα κλιματικής αλλαγής.

17 Με τις προτεινόμενες διατάξεις ρυθμίζεται το ζήτημα της προσωρινής στελέχωσης του ΟΦΥΠΕΚΑ, ώστε να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία του.

18 Με το προτεινόμενο άρθρο παρέχεται η δυνατότητα στο Πράσινο Ταμείο να καταβάλει στον ιδιώτη ανάδοχο την αμοιβή του άμεσα, καθώς και κάθε άλλη σχετική δαπάνη με απεμπλοκή των ενδιάμεσων οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

19 Με το προτεινόμενο άρθρο επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη απορροφητικότητα των προγραμμάτων, και η υπερπήδηση πρακτικών εμποδίων για έργα που χρηματοδοτούνται από το Πράσινο Ταμείο, μέσω της σαφέστερης αποτύπωσης των σχετικών διαδικασιών.

20 Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται η δυνατότητα ανανέωσης της θητείας της διοίκησης του Πράσινου Ταμείου, προκειμένου να διασφαλισθεί η εύρυθμη λειτουργία του.

21 Με το προτεινόμενο άρθρο αντιμετωπίζεται η ανεπαρκής στελέχωση του Πράσινου Ταμείου, προβλέποντας τη δυνατότητα ανάθεσης καθηκόντων υπόλογου και εκκαθαριστή σε προσωπικό που απασχολείται στο Πράσινο Ταμείο με οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας.

22 Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται ότι για την καταβολή χρηματοδότησης της εκπόνησης Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας από το Πράσινο Ταμείο απαιτείται η παραλαβή του συνόλου των παραδοτέων της σύμβασης μεταξύ φορέα και αναδόχου και η έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου παραλαβής.

23 Με το προτεινόμενο άρθρο σκοπείται η εξοικονόμηση διοικητικών πόρων και η επιτάχυνση της εξέτασης των υποθέσεων, από όργανα τοπικού χαρακτήρα που γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής, ενισχύοντας την κατάρτιση του δασολογίου και συνακόλουθα την προστασία των δασών εν γένει.

24 Με το προτεινόμενο άρθρο εξοικονομούνται διοικητικοί πόροι και επιταχύνεται η επανεξέταση των υποθέσεων, μετά από δικαστική ακύρωση, της πράξης κύρωσης δασικού χάρτη, για πλημμέλεια που ανάγεται στο στάδιο εξέτασης αντιρρήσεων των Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), από όργανα τοπικού χαρακτήρα που γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Ακολούθως, επιδιώκεται οι ήδη εισαχθείσες στο Τεχνικό Συμβούλιο Δασών υποθέσεις, καθώς και οι διοικητικές προσφυγές του προτεινόμενου άρθρου 23, να αντιμετωπισθούν με ενιαίο θεσμικό πλαίσιο με τις υπόλοιπες.

25 Με το προτεινόμενο άρθρο επιδιώκεται η διασφάλιση της αξιοπιστίας του περιεχομένου του δασικού χάρτη και της εμπιστοσύνης του διοικούμενου προς τη Διοίκηση, μέσα από τη δυνατότητα αναμόρφωσής του, για μια σειρά περιπτώσεων.

26 Με το προτεινόμενο άρθρο παρατείνεται η προθεσμία υπαγωγής στο άρθρο 55 του ν. 4685/2020 (Α’ 92).

27Με το προτεινόμενο άρθρο εισάγεται πρόβλεψη για τη μεταφορά πιστώσεων του προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου προς τον προϋπολογισμό του ΥπουργείουΠεριβάλλοντος και Ενέργειας για την καταβολή των αποζημιώσεων των μελών των ΕΠ.Ε.Α., ενώ παράλληλα, αποσαφηνίζεται η σχετική διαδικασία.
28Με το προτεινόμενο άρθρο επιδιώκεται η αποσαφήνιση του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη δημιουργία εγκαταστάσεων τουριστικού χαρακτήρα σε δασικές εκτάσεις και πιο συγκεκριμένα τη δυνατότητα επέκτασης της υφιστάμενης τουριστικής εγκατάστασης ή δημιουργίας νέων εγκαταστάσεων, από τον αρχικό δικαιούχο επέμβασης, όταν το ποσοστό κάλυψης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων, υπολείπεται του ορίου του δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου της αρχικής επέμβασης, που θέτει η περ. δ της παρ. 4 του άρθρου 49 του ν. 998/1979, τηρουμένης εκ νέου της αδειοδοτικής διαδικασίας.
29Με το προτεινόμενο άρθρο χορηγείται παράταση δώδεκα (12) μηνών, των συμβάσεων του προσωπικού που προσλήφθηκε σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4765/2021 (Α’ 6), με σκοπό την εκτέλεση με ταχείες διαδικασίες των έργων αποκατάστασης στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2021.
30Με το προτεινόμενο άρθρο σκοπείται η δυνατότητα περιοδικής πρόσληψης προσωπικού με εξάμηνες συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) λόγω κατεπείγοντος, βάσει του π.δ. 575/1980 (Α’ 157), κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου για την άμεση ανταπόκριση των δασικών υπηρεσιών στις αυξημένες ανάγκες πρόληψης και αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών.
31Μετά από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές του καλοκαιριού 2021, από τις οποίες προέκυψε ολοκληρωτική σχεδόν καταστροφή των πευκοδασών σε περιοχές στη Βόρεια Εύβοια, προέκυψαν τεράστιες ποσότητες καμένης ξυλείας, της οποίας η απομάκρυνσή μπορεί να προσδώσει οικονομικό όφελος στη δημόσια οικονομία και την τοπική κοινωνία. Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, οι υλοτομικές εργασίες εντός δημοσίων δασών διενεργούνται από τους Δασικούς Συνεταιρισμούς Εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε.) και προβλέπουν την προσκόμιση από αυτούς εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης. Δεδομένων όμως των τεραστίων ποσοτήτων καμένης ξυλείας που πρέπει να υλοτομηθούν εντός των δύο διαχειριστικών ετών 2022 και 2023, οι παραπάνω εγγυητικές επιστολές καθιστούν απαγορευτική την ανάληψη των υλοτομικών εργασιών από τους ΔΑ.Σ.Ε., οι οποίοι έχουν υποστεί ανεπανόρθωτη ζημία από τις δασικές πυρκαγιές. Προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα, μειώνεται το ύψος των παραπάνω εγγυητικών επιστολών, αποκλειστικά για την υλοποίηση των υλοτομικών εργασιών στα δημόσια δάση αρμοδιότητας των Δασαρχείων Λίμνης και Ιστιαίας, για τα έτη 2022 και 2023. Επιπλέον, χορηγείται παράταση έως την 30ή Ιουνίου 2022 για την εγκατάσταση των ΔΑ.Σ.Ε. στα δάση, καθώς τα χρονικά περιθώρια που είχαν τεθεί προκειμένου να συντελεστεί, με την έκδοση σχετικού πρωτοκόλλου έως την 15η Μαΐου 2022, ήταν πολύ στενά.
32Με το προτεινόμενο άρθρο παρατείνονται έως την 31η Δεκεμβρίου 2022 οι συμβάσεις υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), προκειμένου να καλυφθεί η υφιστάμενη ανάγκη αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού (COVID-19) και έτερων υγειονομικών και πάσης φύσεωςκινδύνων, καθώς έχουν ανταποκριθεί με επιτυχία σε όλα τα γενικά σχέδια αντιμετώπισης κινδύνων και μέλλει να έχουν ενεργό συμμετοχή και ρόλο, πέραν της αντιμετώπισης της συνεχιζόμενης υγειονομικής κρίσης, στην προετοιμασία του αντιπυρικού σχεδιασμού της χώρας.
33Με το προτεινόμενο άρθρο σκοπείται ο ορισμός της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας ως αρμόδιας αρχής έκδοσης του Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, εκάστου έτους, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο ύψιστος βαθμός πρόληψης, συντονισμού και ετοιμότητας των εμπλεκόμενων φορέων σε περίπτωση πυρκαγιάς καθώς και της ευαισθητοποίησης των πολιτών. Παράλληλα, επιδιώκεται η σύσταση Ομάδας Έκδοσης Ημερήσιου Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, η οποία θα στελεχώνεται από επιστήμονες με ειδικές γνώσεις και πολύχρονη εμπειρία στο αντικείμενο (Δασολόγους και Μετεωρολόγους) στοχεύοντας στην κατάρτιση αυτού με γνώμονα τη μέγιστη επιστημονική τεκμηρίωση και αξιοπιστία.
34Με το προτεινόμενο άρθρο επαναπροσδιορίζεται η 31η Ιουλίου 2022, ως η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας εκκρεμουσών μετατάξεων πολιτικών υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας ώστε να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος, για την πληρέστερη στελέχωσή της.
35Με προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται η σύνθεση των Συμβουλίων Κρίσεων (Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Ανώτατου Συμβουλίου Κρίσεων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος) του άρθρου 129 του ν. 4662/2020 (Α’ 27) και θέματα που αφορούν στη λειτουργία αυτών, με σκοπό την εξασφάλιση της εύρυθμης και απρόσκοπτης πραγματοποίησης των εργασιών τους, τόσο όταν αυτά λειτουργούν ως Συμβούλια Κρίσεων, όσο και όταν αυτά λειτουργούν ως Ανακριτικά Συμβούλια.
36Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται η κατ’ εξαίρεση πρόσληψη ιδιωτών, ως φόρος τιμής της Πολιτείας, σε πολίτη που συμμετείχε σε πυροσβεστική επιχείρηση οικειοθελώς και τελικά απεβίωσε.
37Με το προτεινόμενο άρθρο επιδιώκεται η απρόσκοπτη λειτουργία του επιχειρησιακού μηχανισμού του Πυροσβεστικού Σώματος και η μέγιστη αξιοποίηση του πυροσβεστικού προσωπικού, με την πρόβλεψη επιπλέον οκταώρων βαρδιών υπηρεσίας, λαμβανομένων υπόψη των ακραίων κλιματολογικών συνθηκών που επικρατούν τα τελευταία έτη και τον μεγάλο αριθμό πυρκαγιών.
38Με το προτεινόμενο άρθρο σκοπείται η αναγνώριση των ειδικής φύσεως καθηκόντων των πυροσβεστών Ειδικών Μονάδων Δασικών Επιχειρήσεων (Ε.ΜΟ.Δ.Ε.), με τη χορήγηση του μηνιαίου επιδόματος της παρ. 1 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 8002/1/520-γ’/15.3.2018 (Β’ 1021) κοινής απόφασης των Αναπληρωτών Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, το οποίο ήδη χορηγείται στους πυροσβέστες Δασικών Επιχειρήσεων επταετούς θητείας.
39Με το προτεινόμενο άρθρο διευκρινίζεται ότι υφίσταται η δυνατότητα μικρά υδατορέματα, όταν απαιτείται οριοθέτηση αυτών, να οριοθετούνται προσωρινά με τη διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4258/2014 (Α’ 94) στις περιπτώσεις που εκδίδεται οικοδομική άδεια ή πραγματοποιούνται έργα διευθέτησης. Στιςπεριπτώσεις αυτές διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται να τηρείται η διαδικασία της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 4259/2014.
40Με το προτεινόμενο άρθρο σκοπείται η διευκόλυνση των διαδικασιών για τη διασφάλιση χρηματοδοτικών πόρων προς τον στόχο της καταπολέμησης της κλιματικής κρίσης. Η αποστολή των κλιματικά ουδέτερων και έξυπνων πόλεων θα προωθήσει και θα αναδείξει 100 ευρωπαϊκές πόλεις στη μετάβασή τους προς την κλιματική ουδετερότητα έως το 2030 και θα καταστήσει τις πόλεις αυτές κόμβους πειραματισμού και καινοτομίας.

Ο στόχος της ενεργειακής ουδετερότητας και η χρηματοδότηση αναγκαίων προς τον σκοπό αυτό δράσεων είναι η στήριξη της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας. Για τους λόγους αυτούς, τα ποσά που αφορούν σε χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο για τις δράσεις της αποστολής «100 ενεργειακά ουδέτερες και έξυπνες πόλεις» κρίνεται σκόπιμο να εξαιρεθούν από το όριο των δύο και ήμισυ τοις εκατό (2,5%) επί του συνόλου των διαθεσίμων του κατά το τέλος του προηγούμενου έτους, περιορισμός που, εξάλλου, ίσχυε κατά τη διάρκεια εφαρμογής του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

41Με την αξιολογούμενη ρύθμιση δίνεται η δυνατότητα έκδοσης των αναγκαίων οικοδομικών αδειών για την εγκατάσταση Κέντρων Υψηλής Τάσης (ΚΥΤ).
42Με την προτεινόμενη ρύθμιση, προς διασφάλιση των προβλεπόμενων κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων στην περιοχή «Ελαιώνα» Δήμου Αιγάλεω, που έχει χαρακτηριστεί ως Ζώνη Ελεγχόμενης Ανάπτυξης, παρέχεται αναστολή της εφαρμογής των άρθρων 88 έως 91 του ν. 4759/2020 (Α’ 245) μέχρι έξι (6) μήνες μετά την κύρωση της πράξης εφαρμογής και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν των δύο (2) ετών δεδομένου ότι η πράξη εφαρμογής βρίσκεται σε στάδιο σύνταξης του Γ’ κεφαλαίου. Αν μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής δεν έχει καταβληθεί αποζημίωση, η απαλλοτρίωση αίρεται υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 88 του ν. 4759/2020.
43Η προτεινόμενη ρύθμιση στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του σταδίου «Καραϊσκάκη», μέσω της πληρέστερης αναφοράς των επιτρεπόμενων συμπληρωματικών λειτουργιών και δραστηριοτήτων.
44Με το προτεινόμενο άρθρο, δίδεται η δυνατότητα να εγκρίνονται προς επίσπευση των διαδικασιών:

α) οι περιβαλλοντικοί όροι των έργων και δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιηθούν στην υπό πολεοδόμηση περιοχή,

β) τυχόν απαιτούμενοι ειδικότεροι όροι και μέτρα για την προστασία και ανάδειξη μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και λοιπών πολιτιστικών στοιχείων και συνόλων που ενδέχεται να υπάρχουν στις περιοχές που πολεοδομούνται,

γ) η χωροθέτηση λιμένων, λιμενικών εγκαταστάσεων ή και έργων προστατευτικών, αποκατάστασης λόγω διάβρωσης των ακτών, συμπεριλαμβανομένων και των περιβαλλοντικών όρων αυτών.

45Με την προτεινόμενη ρύθμιση δίδεται η δυνατότητα, σε περίπτωση που προκύψει αναγκαιότητα αυτοψίας στο πλαίσιο θέματος για το οποίο γνωμοδοτούν τα συμβούλια των άρθρων 13 και 24 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), να λαμβάνεται σχετικήαπόφαση από τον πρόεδρο του αρμοδίου συμβουλίου για την πραγματοποίηση αυτής είτε από τον ίδιο τον πρόεδρο είτε από μέλος του συμβουλίου ή αναπληρωματικό μέλος ή εισηγητή. Σε κάθε περίπτωση δια της απόφασης αυτής δύναται να ορίζονται και περισσότερα πρόσωπα για την πραγματοποίηση αυτοψίας σε ακίνητο αναφορικά με το ίδιο θέμα, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.
46Με το προτεινόμενο άρθρο παρατείνονται, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024, οι οικοδομικές άδειες, άδειες δόμησης ή αναθεωρήσεις που εκδόθηκαν βάσει των παρ. 5 και 6 του άρθρου 50 του ν. 4495/2017, καθώς και όσες εκδόθηκαν έως την 30ή Δεκεμβρίου 2020.
47Με το προτεινόμενο άρθρο σκοπείται η εκτέλεση εργασιών δόμησης από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για την επισκευή και διαρρύθμιση υφισταμένων κτιρίων, καθώς και τις απολύτως απαραίτητες προσθήκες για τη λειτουργία, συντήρηση, επισκευή και τον εκσυγχρονισμό όλων των εγκαταστάσεων και δικτύων υποδομής, χωρίς αύξηση της δομημένης επιφάνειας και του όγκου αυτών.
48Με το προτεινόμενο άρθρο αποσαφηνίζεται η δυνατότητα παρέκκλισης της κάλυψης έως του ποσοστού του τριάντα τοις εκατό (30%) για γεωργοκτηνοτροφικά, γεωργοπτηνοτροφικά κτίρια και κτίρια υδατοκαλλιεργειών.
49Δίδεται η δυνατότητα να παρέχεται, με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθ’ ύψος υπέρβαση για την ανέγερση ιερών ναών του ν. 590/1977 και του ν. 4149/1961, λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων των συγκεκριμένων κτηρίων
50Με το προτεινόμενο άρθρο δίνεται η δυνατότητα να γίνει χρήση των χώρων των ανθοπωλείων της Βουλής των Ελλήνων ως εκθετήριο – κατάστημα, σε ποσοστό έως εβδομήντα τοις εκατό (70%) του συνολικού κτίσματος.
51Με το προτεινόμενο άρθρο ακίνητα ιδιοκτησίας του Δημοσίου που βρίσκονται ή πρόκειται να υπαχθούν σε καθεστώς παραχώρησης για τριάντα (30) έτη τουλάχιστον κατά χρήση για αναπτυξιακούς, βιομηχανικούς και κτηνοτροφικούς σκοπούς δύναται, σε περίπτωση που παραχωρούνται σε ιδιοκτήτη όμορου ακινήτου, να λογίζονται ως ενιαία έκταση με το όμορο ακίνητο.
52Με το προτεινόμενο άρθρο δίδεται η δυνατότητα όμορα γήπεδα ή οικόπεδα σε περιοχές με βιομηχανική χρήση που ανήκουν στον ίδιο ιδιοκτήτη ή έχουν μισθωθεί με μακροχρόνια μίσθωση από τον ίδιο μισθωτή, να θεωρούνται ενιαία έκταση και εφαρμόζονται οι ισχύοντες στην περιοχή, για τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, όροι δόμησης, για το σύνολο της έκτασης αυτής.
53Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται ότι για την αξιοποίηση ακινήτων επί αντιπαροχή, όπου τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, κατέχουν οριζόντιες ιδιοκτησίες ή ποσοστά εξ αδιαιρέτου ακινήτων και κύριοι των λοιπών ιδιοκτησιών ή ποσοστών εξ αδιαιρέτου ακινήτων είναι ιδιώτες, εφαρμόζονται κατ’ εξαίρεση οι διατάξεις του ιδιωτικού δικαίου.
54Με το προτεινόμενο άρθρο ορίζεται ότι η χρήση γης τμήματος του Ο.Τ. 104 του Εγκεκριμένου Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Αχαρνών, χαρακτηρίζεται ως χρήση γης για «Διοίκηση», κατά παρέκκλιση του ισχύοντος Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου.
55Η προτεινόμενη επέκταση του χρονικού ορίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023 για τον εκσυγχρονισμό και την κτιριακή επέκταση, κατά παρέκκλιση των όρων δόμησης, δύναται, ενόψει των υφιστάμενων συγκυριών, να αποτελέσει εχέγγυο για την ολοκλήρωση σημαντικών επενδυτικών, αλλά και άλλων έργων, τα οποία είναι κρίσιμα για την τόνωση της ανάπτυξης της οικονομίας.
56Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται ότι καταληκτική ημερομηνία της παράδοσης του Πολεοδομικού Σχέδιου Εφαρμογής (δεύτερο στάδιο Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου), συμπεριλαμβανομένων συνοδών μελετών, για τις περιοχές της Ανατολικής Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 2018, δύναται να παρατείνεται εγγράφως με τροποποίηση της σχετικής σύμβασης για διάστημα όχι πέραν της 23ης Νοεμβρίου 2022.
57Με το προτεινόμενο άρθρο παρατείνεται η προθεσμία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θεσμοθέτησης Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών.
58Με το προτεινόμενο άρθρο ορίζεται η έννοια της φέρουσας ικανότητας ενός χωρικού συστήματος. Για τον δε προσδιορισμό της μεθοδολογίας και τις παραμέτρους που θα τίθενται σε κάθε περίπτωση χωρικού συστήματος, χορηγείται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
59Με το προτεινόμενο άρθρο τίθενται οι ορισμοί του προτεινόμενου κεφαλαίου για την ανάπτυξη ΥΑΠ.
60Με το προτεινόμενο άρθρο ορίζονται οι αρμοδιότητες του Δημοσίου για την έρευνα, αναζήτηση και τον προσδιορισμό Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Υπεράκτιων Αιολικών Πάρκων (ΠΟΑΥΑΠ) και Περιοχών Εγκατάστασης ΥΑΠ και την παραχώρηση των δικαιωμάτων έρευνας και εγκατάστασης Έργων ΥΑΠ, καθώς και ο φορέας διαχείρισης των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές για λογαριασμό του Δημοσίου (Φορέας ΥΑΠ).
61Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται ο σχεδιασμός για την ανάπτυξη των ΥΑΠ, η εκπόνηση και η διαδικασία έγκρισης του Εθνικού Σχεδίου Ανάπτυξης ΥΑΠ και της σχετικής Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων.
62Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται η διαδικασία οριοθέτησης μιας ή περισσοτέρων ΠΟΑΥΑΠ που ολοκληρώνεται με την έκδοση σχετικού προεδρικού διατάγματος, στο οποίο μπορεί να καθορίζεται και η εκτίμηση της μέγιστης και ελάχιστης ισχύος των έργων ΥΑΠ που οροθετούνται σε αυτές.
63Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπονται η διαδικασία, οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια που πρέπει να πληρούνται για την υποβολή σε ηλεκτρονική πλατφόρμα του Φορέα ΥΑΠ αιτήσεων για χορήγηση Αδείας Υπεράκτιων Αιολικών Ερευνών σε Περιοχές Εγκατάστασης ΥΑΠ. Με τις διατάξεις αυτές παρέχεται το δικαίωμα υποβολής αιτήσεων για περισσότερες από μια ΠΟΑΥΑΠ και διασφαλίζεται ο έλεγχος της επαγγελματικής, τεχνικής και χρηματοοικονομικής δυνατότητας των αιτούντων.
64Με το προτεινόμενο άρθρο ορίζεται η διαδικασία έκδοσης της Αδείας Υπεράκτιων Αιολικών Ερευνών και παρέχεται η δυνατότητα τόσο ασκήσεως ενδικοφανούς προσφυγής ενώπιον του Φορέα ΥΑΠ, κατά της απόφασης χορήγησης ή της άρνησηςχορήγησης, παύσης ισχύος ή ανάκλησης της Αδείας Ερευνών και στη συνέχεια ενδίκου βοηθήματος από αυτόν που έχει έννομο συμφέρον προς τούτο. Παράλληλα, ορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο της Αδείας Ερευνών, το αμεταβίβαστο αυτής και οι περιπτώσεις παύσης της ισχύος της.
65Με το προτεινόμενο άρθρο ορίζεται η υποχρέωση προσκόμισης Εγγυητικής Επιστολής Άδειας Ερευνών ως προϋπόθεσης παραδεκτού για την εξέταση της αίτησης χορήγησης της Άδειας Ερευνών, καθορίζεται το ύψος αυτής και οι περιπτώσεις επιστροφής της.
66Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται η ανταγωνιστική διαδικασία επιλογής Επενδυτή ΥΑΠ που διενεργεί η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) με την προκήρυξη υποβολής προσφορών για τη χορήγηση λειτουργικής ενίσχυσης στις Περιοχές Εγκατάστασης ΥΑΠ για τις οποίες έχει εκδοθεί Άδεια Ερευνών, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς. Τα Έργα ΥΑΠ που λαμβάνουν λειτουργική ενίσχυση συνάπτουν σχετικές συμβάσεις ισχύος είκοσι (20) ετών.
67Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται η επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδοτικής ωρίμανσης των Έργων ΥΑΠ με την υποβολή αίτησης και τη χορήγηση Βεβαίωσης Παραγωγού Ειδικών Έργων, ώστε ο Επενδυτής ΥΑΠ να υποχρεούται να θέσει σε λειτουργία το Έργο ΥΑΠ εντός έξι (6) ετών από τη διενέργεια της σχετικής ανταγωνιστικής διαδικασίας.
68Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται η σύσταση Επιτροπής Συντονισμού Σύνδεσης και Ανάπτυξης Δικτύων Έργων ΥΑΠ, οι αρμοδιότητες και η σύνθεσή της και ορίζονται ζητήματα σχετικά με τη σύνδεση των Έργων ΥΑΠ και ΠΟΑΥΑΠ με το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και οι συναφείς αρμοδιότητες του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) και της ΡΑΕ.
69Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται η επιβάρυνση κάθε παραγωγού ηλεκτρικής Ενέργειας Έργου ΥΑΠ, από την έναρξη της δοκιμαστικής λειτουργίας του έως το τέλος της λειτουργίας του, με ειδικό τέλος που διατίθεται σε διακριτό λογαριασμό που διατηρεί ο Διαχειριστής Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εγγυήσεων Προέλευσης.
70Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπονται ειδικότερα ζητήματα ενίσχυσης για τους κατόχους Έργων ΥΑΠ.
71Με το προτεινόμενο άρθρο τροποποιείται η παρ. 3 του άρθρου 4Α του ν. 4447/2016 (Α’ 241) ως προς τις αρμοδιότητες του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων για τη γνωμοδότησή του σε θέματα που αφορούν ΠΟΑΥΑΠ.
72Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται η παραχώρηση χρήσης ακινήτων του Δημοσίου προς εξυπηρέτηση των εργασιών έρευνας και εκμετάλλευσης Έργων ΥΑΠ.
73Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται η διαδικασία παραχώρησης άνευ οικονομικού ανταλλάγματος, απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης και υδάτινου στοιχείου θάλασσας για εγκατάσταση μετεωρολογικού εξοπλισμού μέτρησης αιολικού δυναμικού.
74Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις του κεφαλαίου για την ανάπτυξη ΥΑΠ.
75Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπονται οι καταργούμενες διατάξεις του κεφαλαίου για την ανάπτυξη ΥΑΠ.
76Με την προτεινόμενη ρύθμιση προβλέπεται ο καθορισμός των όρων της χρηματοδότησης, από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), έργων υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, καθώς και της διαδικασίας καταβολής της στους φορείς που υλοποιούν τα σχετικά έργα, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία χρηματοδότησης λαμβάνοντας υπόψη τους κανόνες της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης.
77Με την προτεινόμενη τροποποίηση, καλύπτεται το νομικό κενό που υπάρχει σήμερα περί υποχρέωσης των διαχειριστών δικτύων διανομής Φυσικού Αερίου να εκπληρώσουν μέρος του συνολικού σωρευτικού στόχου του καθεστώτος επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής απόδοσης
78Mε το προτεινόμενο άρθρο διευκρινίζεται ότι οι πόροι της ειδικής εισφοράς της παρ. 2α του άρθρου 19 του ν. 3054/2002 (Α’ 230) διατίθενται για την κάλυψη δαπανών του ελληνικού δημοσίου γενικά και όχι για τους ειδικά αναφερόμενους στην παρ. 2β του άρθρου 19 του ν. 3054/2002 σκοπούς.
79Με την προτεινόμενη ρύθμιση αίρεται η υποχρέωση λήψης προηγούμενης έγγραφης άδειας από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής επί κατασκευών δικτύων υποδομής και εγκαταστάσεων κοινής ωφέλειας που διαθέτουν τις απαιτούμενες μελέτες της αρμόδιας υπηρεσίας δόμησης, απλοποιείται και επιταχύνεται η εκτέλεση κρίσιμων έργων ανάπτυξης στο διασυνδεδεμένο σύστημα και έργων μείζονος σημασίας για την επίτευξη βασικών στόχων στο πεδίο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (π.χ. διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, smart metering, ηλεκτροκίνηση).
80Με την προτεινόμενη ρύθμιση οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που είχαν καταθέσει εμπρόθεσμα αίτηση λαμβάνουν την έγκριση επέμβασης μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2023.
81Η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για να μην προκληθούν σημαντικές καθυστερήσεις σε έργα καθοριστικής σημασίας για την ανάπτυξη του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και του σιδηροδρομικού δικτύου.
82Με το προτεινόμενο άρθρο ρυθμίζεται το ετήσιο ειδικό τέλος για τους σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και τους υβριδικούς σταθμούς, μαζί με μια σειρά συναφών ζητημάτων, όπως της σύστασης Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων Ορίων για την αξιολόγηση των ενστάσεων που αφορούν τα διοικητικά όρια μεταξύ των δημοτικών κοινοτήτων, για τον επιμερισμό του τέλους.
83Με το προτεινόμενο άρθρο αίρεται η αβεβαιότητα στο επενδυτικό περιβάλλον ως προς την υλοποίηση επενδύσεων που έχουν ενταχθεί στον ν. 4399/2016 (Α’ 45).Οι διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας καθιστούν επίκαιρη και αναγκαία την επωφελή αξιοποίηση των διαθέσιμων φυσικών ενεργειακών πόρων μεταξύ των οποίων και των καθορισμένων γεωθερμικών πεδίων ανά την ελληνική επικράτεια, εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, που επέδρασε ανασταλτικά στηνέναρξη της υλοποίησης των επενδύσεων, ερμηνευόμενη ως καθεστώς ανωτέρας βίας.
84Η εν λόγω ρύθμιση προβλέπει την εκτέλεση επιμέρους εργασιών, που δεν απαιτούν ειδική άδεια, και είναι αναγκαίες για την κατασκευή νέων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ή για έργα που εκτελούνται επί στοιχείων και υποδομών σε εργασίες επί εδάφους, επί στύλου, επί κτηρίων, καθώς και τις εργασίες στερέωσης εξοπλισμού και λοιπές βοηθητικές εργασίες (χωματουργικές, δομικές, κατασκευή βάσεων στήριξης, παρασκευή δομικών μιγμάτων, μεταφοράς υλικών και καθαρισμού, του διασυνδεδεμένου δικτύου), από βοηθητικό προσωπικό που τελεί υπό την εποπτεία εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου και υπό την προϋπόθεση ότι η εγκατάσταση δεν είναι υπό τάση, για να προχωρήσει η κατασκευή νέων έργων, αλλά και να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες εργασίες σε έργα ή υποδομές για την ασφάλεια του διασυνδεδεμένου δικτύου.
85Στο πλαίσιο της αποδοτικότερης διαχείρισης του προσωπικού προβλέπεται η χρονική επέκταση του συστήματος εσωτερικής κινητικότητας εντός του ομίλου της ΔΕΗ ΑΕ, ώστε οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ ΑΕ να μπορούν να μετακινηθούν προς τη ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ώστε να αντιμετωπιστούν οι άμεσες υπηρεσιακές ανάγκες της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
86Η απαίτηση χορήγησης στους ενδιαφερόμενους επενδυτές άδειας του πρώην Νομάρχη (νυν Περιφερειάρχη) καθιστά ιδιαίτερα γραφειοκρατική και αργή τη διαδικασία εγκατάστασης σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και αυτό, δίχως ουσιαστικό δικαιολογητικό λόγο. Προς άρση των ανωτέρω γραφειοκρατικών εμποδίων και αγκυλώσεων, και με δεδομένο πως χορηγείται θετική γνωμοδότηση από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) στο πλαίσιο περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων, με το προτεινόμενο άρθρο καταργείται αυτή η υποχρέωση για τις μισθώσεις και τις εργασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση έργων ΑΠΕ στις περιοχές του άρθρου 32 του ν. 1892/1990 (Α’ 101).
87Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπονται οι εξουσιοδοτικές διατάξεις του Κεφαλαίου Θ’.
88Με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπονται οι καταργούμενες διατάξεις του Κεφαλαίου Θ’.
89Επικαιροποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 4736/2020 (Α’200) ως προς τις αρμόδιες αρχές για την άσκηση ελέγχου και τις αρμοδιότητες που αναλαμβάνει κάθε αρχή για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που ορίζονται στα άρθρα 4 έως 14 του ν.4819/2021 (Α’129) για τη μείωση της κατανάλωσης, τον περιορισμό της διάθεσης και τις απαιτήσεις για την παραγωγή και διακίνηση των πλαστικών μιας χρήσης.
90Επικαιροποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4736/2020 (Α’ 200), ως προς τις κυρώσεις ώστε να προβλέπονται κυρώσεις που καλύπτουν σειρά παραβάσεων, ιδίως για τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ), με ενιαίο τρόπο. Επιπλέον, απλοποιείται και αποσαφηνίζεται η διαδικασία επιβολής κυρώσεων και προστίμων στους υπόχρεους που δεν συμμορφώνονται με τα προβλεπόμενα από τον ν. 4736/2020.
91Συγκεκριμενοποιείται ο ποσοτικός στόχος που πρέπει να επιτυγχάνεται από τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών, με βάση τον οποίο αξιολογείται η επίδοσή τους στο τέλος της πενταετούς έγκρισής τους, καθώς στο υφιστάμενο πλαίσιο προβλέπονται διαφορετικοί ποσοτικοί στόχοι στα απόβλητα συσκευασιών.
92Στην υφιστάμενη διάταξη γίνεται μετονομασία του τέλους που καταβάλλουν τα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης μαζί με την υποβολή του φακέλου έγκρισης από ανταποδοτικό σε τέλος αξιολόγησης, προκειμένου η ονομασία του να ανταποκρίνεται ορθά στο σκοπό του.
93Αναφορικά με το χρονικό διάστημα τήρησης αρχείων διαχείρισης μη επικίνδυνων αποβλήτων υπάρχει νομοθετικό κενό το οποίο δημιουργεί ασάφεια ως προς τις υποχρεώσεις του διοικούμενου. Δεδομένου ότι υπήρχε χρονική πρόβλεψη για όλες τις άλλες εργασίες διαχείρισης αποβλήτων, η διάταξη αίρει την υφιστάμενη ασάφεια.
94Στην υφιστάμενη διάταξη αποσαφηνίζεται η χρήση εξοπλισμού συλλογής μικρών κάδων ανακύκλωσης εσωτερικού ή και εξωτερικού χώρου στις δημοτικές εγκαταστάσεις συνάθροισης κοινού, για να γίνει συστηματικότερη, αποδοτικότερη και να επιταχυνθεί η χωριστή συλλογή αποβλήτων τεσσάρων ρευμάτων από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού.
95Με την υφιστάμενη διάταξη αποσαφηνίζεται και ορίζεται ρητώς ότι η επιβολή του προστίμου σε Οργανισμό Τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ βαθμού, λόγω μη σύναψης σύμβασης με φορέα συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης (ΣΣΕΔ) αφορά στην περίπτωση που ο Ο.Τ.Α. Α’ βαθμού έχει αποφασίσει να οργανώσει την εναλλακτική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων αποκλειστικά σε συνεργασία με φορέα ΣΣΕΔ και δεν προχωρά στην κατάρτιση της σχετικής σύμβασης.
96Στην υφιστάμενη διάταξη της παρ. 1, που αφορά στην οργανωτική διάρθρωση του Ε.Ο.ΑΝ., προστίθεται η Διεύθυνση Γ’ Προγραμμάτων Διευρυμένης Ευθύνης του Παραγωγού (ΠΔΕΠ) Συστήματος επιστροφής εγγύησης, καθόσον το Σύστημα Επιστροφής Εγγύησης έχει αποφασιστεί με το άρθρο 86 του ν. 4819/2021 με την έναρξη εφαρμογής την 5η.1.2023.

Στην υφιστάμενη διάταξη της παρ. 2, προβλέπεται Γραφείο Προέδρου Δ.Σ. και Γραφείο Γενικού Διευθυντή, για την αποτελεσματικότερη άσκηση του ρυθμιστικού ρόλου του Ε.Ο.ΑΝ.

97Προβλέπεται η έναρξη ισχύος των διατάξεων του νόμου.

 

 

 

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας