ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Με νομοτεχνικές συμπληρώσεις, που αποσαφηνίζουν το περιεχόμενο  της βεβαίωσης και ενισχύουν περαιτέρω την ευθύνη του μηχανικού  στον υπολογισμό της επιτρεπόμενης και... Οικοδομικές άδειες: με αλλαγές για τους μηχανικούς οι τελικές ρυθμίσεις στο ΦΕΚ

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Με νομοτεχνικές συμπληρώσεις, που αποσαφηνίζουν το περιεχόμενο  της βεβαίωσης και ενισχύουν περαιτέρω την ευθύνη του μηχανικού  στον υπολογισμό της επιτρεπόμενης και πραγματοποιούμενης δόμησης ψηφίστηκαν στη Βουλή οι νέες ρυθμίσεις του ΥΠΕΝ, που προβλέπουν ότι η προέγκριση οικοδομικής άδειας γίνεται προαιρετική για όλες τις κατηγορίες οικοδομικών αδειών, δηλαδή στην πράξη  η έκδοση των οικοδομικών αδειών περνάει στους μηχανικούς, χωρίς προληπτικούς ελέγχους και εγκρίσεις από τις ΥΔΟΜ.

Το ecopress παρουσίαζει το τελικό κείμενο των άρθρων για την προέγκριση οικοδομικών αδειών, τη διαδικασία ελέγχου οικοδομικής άδειας και το διάγραμμα κάλυψης, όπως ψηφίστηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής  στο νέο νόμο για τις ΑΠΕ, ο οποίος ήδη προωθήθηκε στο Εθνικό Τυπογραφείο για άμεση δημοσιεύση εντός των προσεχών ωρών ή ημερών στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Νομοτεχνικές συμπληρώσεις

Από τα επίσημα πρακτικά της Βουλής προκύπτει επίσης ότι στο στάδιο της συζήτησης και ψήφισης του νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής, στις ρυθμίσεις για τις οικοδομικές άδειες επήλθαν νομοτεχνικές συμπληρώσεις οι οποίες αφορούν στο ακριβές περιεχόμενο της  βεβαίωσης του μηχανικού, στον υπολογισμό της επιτρεπόμενης και πραγματοποιούμενης δόμησης από τον μηχανικό, όπως επίσης στην σαφή πρόβλεψη το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης  του μηχανικού θα ελέγχεται δειγματοληπτικά.

Οι βασικές ρυθμίσεις

Υπενθυμίζεται ότι οι πολεοδομικές ρυθμίσεις του ΥΠΕΝ, Δείτε εδώ το ρεπορτάζ του ecopress που ψηφίστηκαν στη Βουλή στο νομοσχέδιο για τις ΑΠΕ, με στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών για τις οικοδομικές άδειες προβλέπουν ότι:

-H διαδικασία έκδοσης οικοδομικής άδειας, καθώς η προέγκριση οικοδομικής άδειας γίνεται προαιρετική για όλες τις κατηγορίες οικοδομικών αδειών.

-Tο σύνολο των οικοδομικών αδειών εκδίδεται αυτόματα. Παράλληλα καθορίζονται τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται με τη νέα διαδικασία.

– Kαθορίζονται τα νέα στοιχεία ελέγχου του διαγράμματος κάλυψης, το οποίο θα  συνοδεύεται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση μηχανικού.

– Εισάγεται  η αντικατάσταση της επιτρεπόμενης δόμησης με τον συντελεστή όγκου και ο υπολογισμός για όλες τις κατασκευές, καθώς και τις απαιτούμενες επιφάνειες, ανά χρήση, για τον υπολογισμό των θέσεων στάθμευσης θα γίνονεται και θα βεβαιώνεται από τον μηχανικό.

-Οι  ΥΔΟΜ θα διενεργούν υποχρεωτικά δειγματοληπτικό έλεγχο, ανά εξάμηνο στο 30% των αδειών, που θα εκδίδονται με ευθύνη του μηχανικού

Οι τελικές ρυθμίσεις

Το τελικό κείμενο των άρθρων  για τις οικοδομικές άδειες και το διάγραμμα κάλυψης, όπως καταχωρήθηκε στα επίσημα «πρακτικά ΡΝ’, 29 Ιουνίου 2022, Συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής στην οποία ψηφίστηκε το σχέδιο νόμου «Εκσυγχρονισμός της αδειοδοτικής διαδικασίας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας – Β’ φάση, Αδειοδότηση παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, πλαίσιο ανάπτυξης Πιλοτικών Θαλάσσιων Πλωτών Φωτοβολταϊκών Σταθμών και ειδικότερες διατάξεις για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος» και απαράλλαχτο δημοσιεύεται στο ΦΕΚ  έχει ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Άρθρο 155

Προέγκριση οικοδομικών αδειών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 35 του ν. 4495/2017

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) τροποποιείται, προκειμένου να προβλεφθεί ότι η προέγκριση οικοδομικής άδειας είναι προαιρετική και αφορά όλες τις κατηγορίες οικοδομικών αδειών του άρθρου 36 του ιδίου νόμου, στο δεύτερο ε­δάφιο ο «όγκος» αντικαθίσταται από το «ύψος», προστί­θεται τελευταίο εδάφιο, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η διαδικασία προέγκρισης για την έκδοση οικοδο­μικής άδειας είναι προαιρετική και αφορά κάθε κατηγο­ρία έκδοσης άδειας του άρθρου 36. Η διαδικασία προέ­γκρισης άδειας αναθεώρησης είναι προαιρετική, εφόσον αφορά σε μεταβολή των πολεοδομικών μεγεθών κάλυ­ψης, ύψους και όγκου. Εναλλακτικά απαιτείται η έγγραφη βεβαίωση των υποπερ. βα) και ββ) της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 38.»

Άρθρο 156

Διαδικασία ελέγχου οικοδομικής άδειας – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 38 του ν. 4495/2017

Στην περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), περί οικοδομικών αδειών που εξαι­ρούνται προέγκρισης, προστίθενται οι κατηγορίες αδει­ών 1 και 2, προβλέπονται τα υποβαλλόμενα ηλεκτρονικά στοιχεία τους και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Οι οικοδομικές άδειες, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν, εκδίδονται ως εξής:

α) Οι άδειες που εμπίπτουν στον τρόπο έκδοσης των Κατηγοριών 1, 2 και 3 με προέγκριση του άρθρου 36 εκδίδονται αυτόματα, ύστερα από την ηλεκτρονική υποβο­λή του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις αναγκαίες μελέτες, που προβλέπονται στο άρθρο 40.

Ο αριθμός οικοδομικής αδείας που εκδίδεται ηλεκτρο­νικά, αναρτάται αμελλητί στο διαδίκτυο και επιτρέπεται η έναρξη των οικοδομικών εργασιών. Οι ανωτέρω έλεγ­χοι διενεργούνται εντός τριών (3) εργασίμων ημερών α­πό την ημερομηνία υποβολής του φακέλου.

β. Οι άδειες που εμπίπτουν στον τρόπο έκδοσης των Κατηγοριών 1,2 και 3 χωρίς προέγκριση του άρθρου 36, εκδίδονται αυτόματα, ύστερα από την ηλεκτρονική υπο­βολή του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τις αναγκαίες μελέτες, που προβλέπονται στο άρθρο 40. Μεταξύ των υποβαλλόμενων ηλεκτρονικά στοιχείων, συ­μπεριλαμβάνεται: βα) για τις Κατηγορίες 1 και 2, υπο­χρεωτική έγγραφη βεβαίωση της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ., στην οποία αναγράφονται οι όροι δόμησης που ισχύουν στη θέση του ακινήτου, οι κατά περίπτωση απαραίτητες εγκρίσεις φορέων και υπηρεσιών και ελέγχεται το τοπο­γραφικό διάγραμμα, και ββ) για την Κατηγορία 3, υπο­χρεωτική έγγραφη βεβαίωση της αρμόδιας Υ.ΔΟΜ., στην οποία αναγράφονται οι όροι δόμησης που ισχύουν στη θέση του ακινήτου, οι κατά περίπτωση απαραίτητες εγκρίσεις φορέων και υπηρεσιών. Η ανωτέρω έγγραφη βεβαίωση για τις υποπερ. βα) και ββ) εκδίδεται εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την υποβολή της σχε­τικής αίτησης.

Η ανωτέρω έγγραφη βεβαίωση συνοδεύεται υποχρεω­τικά από υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’75) του μελετητή μηχανικού, ότι δεν έ­χουν μεταβληθεί οι όροι και οι προϋποθέσεις δόμησης στην περιοχή του ακινήτου για το οποίο εκδόθηκε.

Ο αριθμός οικοδομικής άδειας που εκδίδεται ηλεκτρο­νικά, αναρτάται αμελλητί στο διαδίκτυο και επιτρέπεται η έναρξη των οικοδομικών εργασιών.

Η αρμόδια Υ.ΔΟΜ. διενεργεί υποχρεωτικά δειγματο­ληπτικό έλεγχο της νομιμότητας των υποβαλλόμενων μελετών και στοιχείων, σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%) τουλάχιστον των οικοδομικών αδειών που χορη­γούνται με την ανωτέρω διαδικασία. Ο υποχρεωτικός δειγματοληπτικός έλεγχος διενεργείται ανά εξάμηνο για τις άδειες του παρελθόντος εξαμήνου.»

Άρθρο 157

Διάγραμμα κάλυψης – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 39 του ν. 4495/2017

Στην παρ. 3 του άρθρου 39 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), περί της κλίμακας των υποβαλλόμενων διαγραμμάτων κάλυψης, α) στην περ. β) διαγράφεται ο υπολογισμός της επιτρεπόμενης δόμησης, β) στην περ. γ) ο όρος της δόμησης αντικαθίσταται από αυτόν του όγκου, γ) μετά την περ. η) προστίθενται δύο αυτοτελή εδάφια και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Το διάγραμμα κάλυψης υποβάλλεται σε κλίμακα 1:100 ή 1:200 ή 1:500 και περιλαμβάνει:

α) Το οικόπεδο ή γήπεδο με τις διαστάσεις και το εμ­βαδόν του, περίγραμμα του προς οικοδόμηση κτιρίου γε­ωμετρικά ορισμένο, μονοσήμαντα ορισμένο με ορθογώ­νιες συντεταγμένες στο κρατικό σύστημα συντεταγμέ­νων.

β) Τους υπολογισμούς της επιτρεπόμενης και πραγμα­τοποιούμενης κάλυψης, το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος, τον πραγματοποιούμενο όγκο του κτιρίου, το συντελε­στή κατ’ όγκο εκμετάλλευσης, τις πλάγιες και οπίσθιες αποστάσεις και τον υπολογισμό των αναγκών σε χώ­ρους στάθμευσης.

γ) Τα περιγράμματα των επιπέδων του κτιρίου, υπόγει­ων και υπέργειων, οι διαστάσεις τους, η θέση τους σε σχέση με τις οικοδομικές γραμμές και τα πλάγια όρια του οικοπέδου και όποιο άλλο βασικό στοιχείο είναι απα­ραίτητο για τον υπολογισμό της κάλυψης, του όγκου και του ύψους του κτιρίου.

Σε περιπτώσεις προσθήκης, περιέχονται και τα παλαιά κτίσματα με τα ανωτέρω στοιχεία, οι αριθμοί των αδειών τους ή των τίτλων ή των αποφάσεων εξαίρεσης ή ανα­στολής κατεδάφισης, αν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς τα­κτοποίησης ή νομιμοποίησης.

δ) Τα περιγράμματα επιφανειών και ο υπολογισμός εμβαδών για χώρους ειδικών χρήσεων του κτιρίου που α­παιτούν βεβαιώσεις κύριας χρήσης.

ε) Τη σχηματική τομή για την ένδειξη του μέγιστου ύ­ψους του κτιρίου, του ιδεατού στερεού και τη διαμόρφω­ση του περιβάλλοντος χώρου, σε σχέση με το οριστικά διαμορφωμένο έδαφος στην οποία περιέχονται το πραγ­ματοποιούμενο ύψος του κτίσματος και το μέγιστο επι­τρεπόμενο ύψος. στ) Ενδεικτικές όψεις.

ζ) Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου με τις α­παραίτητες ενδείξεις για τον υπολογισμό της φύτευσης και της στάθμης εδάφους σε κάθε διαμορφούμενο επίπε­δο.

η) Ενδεικτική τρισδιάστατη απεικόνιση της κατασκευ­ής, με γραμμικό ή με ελεύθερο σχεδιασμό η φυτογρα­φίες σε υφιστάμενα κτίρια.

Στο διάγραμμα κάλυψης περιλαμβάνεται υπεύθυνη δή­λωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’ 75) του μελετη­τή μηχανικού, όπου σημειώνεται ο υπολογισμός της επιτρεπόμενης και πραγματοποιούμενης δόμησης και δη­λώνεται ότι στην πραγματοποιούμενη δόμηση έχουν υ­πολογιστεί όλες οι κατασκευές, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), καθώς και οι απαιτούμενες επιφάνειες, ανά χρήση, για τον υπολογισμό των θέσεων στάθμευσης.

Αν απαιτείται γνωμοδότηση ή έγκριση άλλων οργάνων ή φορέων, το διάγραμμα κάλυψης πρέπει να τηρεί και τις προδιαγραφές που τίθενται από αυτούς. Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης ελέγχεται δειγματοληπτικά, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 38».

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας