ecopress
Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Ταγαρά, με την οποία παρατείνεται έως 30.11.2020 η προθεσμία για την... Στο ΦΕΚ η παράταση για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Ταγαρά, με την οποία παρατείνεται έως 30.11.2020 η προθεσμία για την αναμόρφωση των δασικών χαρτών.

Με απόφαση που υπέγραψε ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος κος Νίκος Ταγαράς, παρατάθηκε για 2 μήνες, μέχρι τις 30.11.2020 το χρονικό διάστημα για την αναμόρφωση του συνόλου των δασικών χαρτών της χώρας από τις Δασικές Υπηρεσίες. Το χρονικό αυτό διάστημα κρίθηκε απαραίτητο από το ΥΠΕΝ προκειμένου να ληφθούν υπόψιν οι αιτήσεις που μέχρι πριν λίγες ημέρες κατέθεταν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4685/20 (Α΄92).  Δείτε εδώ το ρεπορτάζ του ecopress/

Δείτε εδώ στο ecopress: Εγκύκλιος ΥΠΕΝ: πως τακτοποιούνται και μεταβιβάζονται δασικά αυθαίρετα

Έτσι, οι πολίτες μέχρι 30 Νοεμβρίου που θα αναμορφωθούν οι δασικοί χάρτες θα γνωρίζουν επιτέλους επίσημα, μετά από δεκαετίες ταλαιπωρίας, αν το ακίνητό τους αυτόματα πλέον βρίσκεται εκτός διατάξεων δασικής νομοθεσίας.

Ο κ. Ταγαράς, με την πρώτη απόφαση που υπέγραψε αναλαμβάνοντας καθήκοντα μετά τον τελευταίο ανασχηματισμό και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στις 20 Αυγούστου, είχε δώσει παράταση 25 ημερών στην προθεσμία υποβολής των προβλεπόμενων δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους πολίτες και φορείς.

Ήταν, όπως λένε αρμόδιες πηγές ένα απολύτως εύλογο κοινωνικό αίτημα, δεδομένων και των ιδιαίτερων συνθηκών που έχει δημιουργήσει στη χώρα μας η πανδημία του κορονοϊού, που ζητούσαν πολλοί και το ΥΠΕΝ ανταποκρίθηκε, διατηρώντας ταυτόχρονα το ίδιο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των διαδικασιών.

Σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΝ, επιτέλους το κράτος λειτουργεί ορθολογικά και με τη διαδικασία αυτή καταγράφονται, τόσο αυτεπάγγελτα όσο και με στοιχεία των πολιτών, όλες οι πράξεις της διοίκησης με τις οποίες εκτάσεις απώλεσαν τον δασικό τους χαρακτήρα πριν το 1975.

Τι λέει ο νόμος

O νόμος του ΥΠΕΝ 4685/2020, που  δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ την 7η Μαΐου 2020 και η διάταξη της παρ. 10 του άρθρου 48 αναφέρει ότι “μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος αναμορφώνονται υποχρεωτικά οι μερικώς ή ολικώς κυρωθέντες και οι αναρτηθέντες δασικοί χάρτες, όπως και οι δασικοί χάρτες που βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο κατάρτισης ή θεώρησης, προκειμένου να συμπεριληφθούν σε αυτούς διοικητικές πράξεις, οι οποίες είχαν παραλειφθεί κατά την αρχική κύρωση, ανάρτηση ή επεξεργασία, αντίστοιχα”. Επίσης ότι:  “Μέχρι την ολοκλήρωση της αναμόρφωσης που προβλέπεται στην παρούσα αναστέλλεται αναδρομικά από την κύρωσή τους η αποδεικτική ισχύς των δασικών χαρτών ως προς τα αγροτεμάχια, τα οποία περιλαμβάνονται στο Ολοκληρωμένο Σύστημα (Ο.Σ.) και, σύμφωνα με το ψηφιακό αρχείο δεδομένων που διαθέτει ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., βρίσκονται επί εκτάσεων, για τις οποίες δεν εφαρμόζεται η δασική νομοθεσία, κατόπιν διοικητικών πράξεων που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή της αγροτικής και εποικιστικής νομοθεσίας, όπως ιδίως οι αναφερόμενες στην παράγραφο 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 (Α’ 289). Μετά την ανάρτηση των αναμορφωθέντων ή τροποποιηθέντων, κατά τα ανωτέρω, δασικών χαρτών εφαρμόζεται η διαδικασία αντιρρήσεων που προβλέπεται στα άρθρα 15 επ. του ν. 3889/2010 (Α’ 182) και μπορούν να ασκούνται τα σχετικά ένδικα βοηθήματα από τους έχοντες σχετικό έννομο συμφέρον, πλην όσων έχουν υποβάλει αντιρρήσεις, των οποίων η εξέταση εκκρεμεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος”. 

Η απόφαση του ΥΠΕΝ

Η απόφαση του ΥΠΕΝ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/92365/2652) με τίτλο «Παράταση της προθεσμίας της παρ. 10 του άρ­θρου 48 του ν. 4685/2020 (Α’ 92) ως ισχύει» έχει ως εξής:

ΟΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις των παρ. 10 και 11 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομο­θεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδη­γιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου­λίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α’ 92).
  2. Το ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λει­τουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνη­τικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (Α’ 133).
  3. Το π.δ. .62/2020 «Διορισμός Αναπληρωτών Υπουρ­γών και Υφυπουργών» (Α’ 155).
  4. Την ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/77267/7637/06.08.2020 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 3296).
  5. Την ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03.07.2020 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 2773).
  6. Τη σχετική εισήγηση της Διεύθυνσης Δασικών Έρ­γων και Υποδομών.
  7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολο­γισμού, αποφασίζουμε:

Παρατείνεται η προθεσμία της παραγράφου 10 του άρθρου 48 του ν. 4685/2020 (Α’ 92), ως ισχύει με την

παρ. 11 της ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/03.07.2020 απόφα­σης (Β’ 2773), έως τις 30.11.2020.

Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Υφυπουργός ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ”

Δείτε εδώ την απόφαση του ΥΠΕΝ στο ΦΕΚ

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας