ecopress
Της Ντίνας Καράτζιου/ Ρόλο κλειδί στην ένταξη και τον χαρακτηρισμό των  επενδυτικών σχεδίων  ‘Ερευνας και Ανάπτυξης (R&D) ως Στρατηγικές Επενδύσεις Fast Truck, αποκτούν μηχανικοί... Fast truck στρατηγικές επενδύσεις- “κλειδί” οι αξιολογητές μηχανικοί 

Της Ντίνας Καράτζιου/

Ρόλο κλειδί στην ένταξη και τον χαρακτηρισμό των  επενδυτικών σχεδίων  ‘Ερευνας και Ανάπτυξης (R&D) ως Στρατηγικές Επενδύσεις Fast Truck, αποκτούν μηχανικοί και οικονομολόγοι του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ), με διάταξη που ψηφίστηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

To πράσινο φως για τη θετική αξιολόγηση ή μη ενός επενδυτικού σχεδίου – πρότασης  Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) ως στρατηγικού χαρακτήρα προκειμένου να ενταχθεί στις ωφέλειες που απορρέουν από τον επενδυτικό νόμο 4408/2019, θα δίνεται από εμπειρογνώμονες του Μητρώου Πιστοποιητών  Αξιολογητών  ΕΜΠΑ που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).

Ενίσχυση του ΕΜΠΑ

Προς αυτή την κατεύθυνση, ενισχύονται τα  μητρώα  (ΕΜΠΕ) και (ΕΜΠΑ με νέο προσωπικό (μηχανικών & οικονομολόγων), μετά από σχετική πρόσκληση υπουργείου Ανάπτυξης. Η σχετική υπουργική τροπολογία κατατέθηκε από τον αν. υπουργό Ανάπτυξης κ. Νίκο Παπαθανάση, ο οποίος υπογράφει και την πρόκληση προς τα μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΟΕΕ) και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής τους στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) και στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ).

Κρίνουν την πτυχή της καινοτομίας – τεχνολογίας

Ο λόγος που το αρμόδιο υπουργείο θεσμοθετεί αυτή την αρμοδιότητα  για τους αξιολογητές του ΕΜΠΑ, είναι γιατί  μπορούν να κρίνουν  την τεκμηρίωση του φορέα της επένδυσης, σε σχέση  με την τεχνολογική ή ερευνητική και την καινοτομική υφή της. Μια πτυχή, που δεν μπορούσε να κριθεί από την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε ( Enterprise Greece /invest Greece), η οποία δεν διαθέτει το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Στη διάταξη, προβλέπεται ότι ο φάκελος της επένδυσης διαβιβάζεται σε  συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα  από την  invest Greece, η οποία είναι σε κάθε περίπτωση επιφορτισμένη με την όλη διαδικασία  του χαρακτηρισμού. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα, ο  ειδικός εμπειρογνώμονας, του μητρώου ΕΜΠΑ , θα πρέπει εντός 15 ημερών να ολοκληρώσει την εισήγησή του, που θα κρίνει αν μία επένδυση R&D, μπορεί να χαρακτηριστεί ως στρατηγική.

Η διάταξη

Η σχετική διάταξη ψηφίστηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης, με τίτλο: «Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις».

Κατά τη συζήτηση ψήφισης του εν λόγω νομοσχεδίου και την τροπολογία που αφορά τον έλεγχο σε επενδύσειs  R&D ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Α. Γεωργιάδης ανέφερε τα εξής: Όταν έρχεται ως αίτημα να ενταχθεί στον νόμο περί στρατηγικών επενδύσεων, δηλαδή στο fast track για να το πω απλά, μία επένδυση που αφορά σε R & D, το «Enterprise Greece» θα δύναται να αναθέτει στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας να κρίνει το επιστημονικό σκέλος αυτής της επένδυσης. Θα απαντάει εντός συγκεκριμένης προθεσμίας η Γενική Γραμματεία στο «Enterprise Greece» ότι πράγματι αυτό το κομμάτι είναι αληθές και επιστημονικά δεδομένο και μετά το «Enterprise Greece» θα συνεχίζει την αξιολόγηση του από τις οικονομικές παραμέτρους, αν επενδύθηκαν τα λεφτά και όλα αυτά που κάνει σε όλα τα άλλα. Έτσι θα έχουμε έγκριση ή απόρριψη της επένδυσης αυτής».

Τα στάδια της διαδικασίας

Σύμφωνα με τη νέα διάταξη,  η Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. διαβιβάζει την επιτελική σύνοψη επενδυτικών πρότασεων στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), των οποίων οι φορείς επένδυσης αιτούνται ενισχύσεων για έργα έρευνας και ανάπτυξης.  Στη σύνοψη περιλαμβάνονται επίσης, η μελέτη αγοράς και τα ειδικά εμπορικά χαρακτηριστικά του παραγόμενου προϊόντος, καθώς και η  τεκμηρίωση ταυ φορέα της επένδυσης σχετικά με την τεχνολογική ή ερευνητική και την καινοτομική υφή της. Στη συνέχεια, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, θα πρέπει να απαντήσει εντός τριών ημερών, για τη δυνατότητα ανάθεσης ή μη σε εμπειρογνώμονες από το Μητρώο Πιστοποιητών – Αξιολογητών/ΜΠΑ, που τηρείται στη ΓΓΕΤ.

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας

Εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, εκδίδεται  απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, με την οποία η επενδυτική πρόταση ανατίθεται σε έναν εμπειρογνώμονα του Μητρώου Πιστοποιητών – Αξιολογητών, που τηρείται στη ΓΓΕΤ.  Ο εμπειρογνώμονας που επιλέγεται, θα πρέπει να είναι εξειδικευμένος στον συγκεκριμένο τομέα της αξιολογούμενης επενδυτικής πρότασης, προκειμένου να γνωμοδοτήσει ως προς την πλήρωση ή μη των προβλεπόμενων προϋποθέσεων.

Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας κοινοποιείται στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε., η οποία εντός 24 ωρών διαβιβάζει πλήρη φάκελο με την επενδυτική πρόταση στη ΓΓΕΤ.

Προθεσμία 15 ημερών

Ο εμπειρογνώμονας συντάσσει εισήγηση την οποία υποβάλλει στο Τμήμα Καινοτομίας της Διεύθυνσης Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας της ΓΓΕΤ. Εντός προθεσμίας 15 ημερών από την απόφαση ανάθεσης, η ΓΓΕΤ υποχρεούται να διαβιβάσει τη γνώμη της, δια της εισηγήσεων του εμπειρογνώμονα, καθώς και να επιστρέφει πλήρη τον εισηγητικό φάκελο της επενδυτικής πρότασης στην Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.. (Enterprise Greece )

Σε περίπτωση άρνησης ή αδυναμίας της ΓΓΕΤ για τη σύνταξη σχετικής γνώμης ή παρόδου άπρακτης της προθεσμίας των 3 ημερών, η Enterprise Greece θα έχει τη δυνατότητα να επιλέγει η ίδια διακεκριμένους επιστήμονες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας