ecopress
Βεβαίωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) από τους Δήμους εντός πέντε ημερών με τρία δικαιολογητικά προβλέπει νομοθετική ρύθμιση που ψηφίζεται στη Βουλή, ώστε οι Δήμοι... Ταυτότητα Κτιρίου: «κλειδί» για βεβαίωση ΤΑΠ σε 5 μέρες με 3 δικαιολογητικά  

Βεβαίωσης Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) από τους Δήμους εντός πέντε ημερών με τρία δικαιολογητικά προβλέπει νομοθετική ρύθμιση που ψηφίζεται στη Βουλή, ώστε οι Δήμοι να ακολουθούν ενιαίους κανόνες και χρόνους για την έκδοσης της και να επιταχυνθούν οι μέχρι τώρα πολύμηνες καθυστερήσεις στις μεταβιβάσεις ακινήτων.

Δύο «παγίδες» για τους ιδιοκτήτες ακινήτων να έχουν τελευταίο λογαριασμό ρεύματος αφού η σύνδεση είναι στο όνομα του ενοικιαστή και για μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα να εξασφαλίσουν «βεβαίωσης διακοπής ρεύματος» από τον ΔΕΔΔΗΕ υπάρχουν στη νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Εσωτερικών για τη βελτίωση της διαδικασίας έκδοσης βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ. Δείτε εδώ στο ecopress

Με τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών, που κατατέθηκε στη Βουλή στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Δικαιοσύνης, ρυθμίζονται θέματα σχετικά με τη χορήγηση της βεβαίωσης περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) κατά τη διαδικασία μεταβίβασης της κυριότητας ακινήτων (διάρκεια ισχύος κ.λπ.) και προσδιορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση αυτής.

Συγκεκριμένα, οι δήμοι υποχρεώνονται να εκδίδουν τη βεβαίωση ΤΑΠ εντός 5 ημερών με βάση τα στοιχεία που τηρούν ηλεκτρονικά. Οι βεβαιώσεις ΤΑΠ θα ισχύουν μέχρι το τέλος του έτους έκδοσής τους.

Είναι αξιοσημείωτο ότι με τη νέα ρύθμιση δεν γίνεται υποχρεωτική η ψηφιακή έκδοση των βεβαιώσεων ΤΑΠ από τους Δήμους αλλά οι Δήμοι «δύνανται» να την εκδίδουν ψηφιακά, όπως λέει η νέα ρύθμιση. Δηλάδή από πολλούς Δήμους η βεβαίωση ΤΑΠ θα συνεχίσει να εκδίδεται χειρόγραφα. Στους μακροπρόθεσμους στόχους, όπως τονίζεται στην εισηγητική έκθεση της τροπολογίας, αναφέρεται η εμπέδωση και καθιέρωση των εφαρμογών τεχνολογίας Διαδικτύου από τους εμπλεκόμενους φορείς με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Τα δικαιολογητικά

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση με τη νέα νομοθετική ρύθμιση «συμπληρώνεται η πρόσφατη ρύθμιση του άρθρου 19 του ν. 4915/2022 για τη δυνατότητα έκδοσης ψηφιακής βεβαίωσης από το Δήμο. Ειδικότερα, απαιτείται για τη χορήγηση της βεβαίωσης, κατόπιν σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου για τα τετραγωνικά που δήλωσε στην αίτησή του, η προσκόμιση μόνο δύο ή τριών στην περίπτωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, δικαιολογητικών πλέον, δηλαδή:

– φωτοτυπίας τελευταίου λογαριασμού ρεύματος μαζί με το αποδεικτικό εξόφλησής του. Kαι

-του Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας.

Αν πρόκειται για μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο, αντί του λογαριασμού ρεύματος ο αϊτών προσκομίζει¨

– βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕ.ΔΔΗ.Ε), με ημερομηνία διακοπής και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για τη μη χρήση του ακινήτου.

Άκυρώση συμβολαίων

Σημειώνεται ότι, όπως τονίζεται στη νομοθετική ρύθμιση «σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας των πάσης φύσεως ακίνητων για οποιαδήποτε αιτία και προ της υπογραφής του συμβολαίου, απαιτείται βεβαίωση περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), άλλως η συμβολαιογραφική πράξη είναι άκυρη και δεν επάγεται οποιαδήποτε έννομη συνέπεια.

 

Μέχρι τώρα κάθε Δήμος ακολουθεί δική του διαδικασία στην έκδοση βεβαιώσεων ΤΑΠ. Είναι λίγες οι περιπτώσεις Δήμων, που έχουν ψηφιοποιήσει τις διαδικασίες έκδοσης της. Το αποτέλεσμα είναι να ζητείται κατά περίπτωση πληθώρα δικαιολογητικών, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις Δήμων, οι οποίοι αντί ετήσιας ισχύος, που λέει ο νόμος εκδίδουν βεβαιώσεις ΤΑΠ  διάρκειας δύο μηνών, ανακυκλώνοντας τη γραφειοκρατία και την ταλαιπωρία των πολιτών, προκαλώντας παράλληλα μεγάλες καθυστερήσεις αλλά και εξ αιτίας αυτών ανατροπές στις αγοραπωλησίες και μεταβιβάσεις ακινήτων

Στην ανάλυση των συνεπειών που κατατίθεται μαζί με την τροπολογία τονίζεται ότι «η έως σήμερα προβλεπόμενη διαδικασία έκδοσης βεβαιώσεων τέλους ακίνητης περιουσίας είναι ιδιαίτερα περίπλοκη τόσο για τη διοίκηση όσο και για τους φορολογούμενους, αυξάνοντας τα γραφειοκρατικά βάρη».

Ολόκληρη η νομοθετική ρύθμιση

Ολόκληρη η νομοθετική ρύθμιση που ψηφίζεται στη Βουλή έχει ως εξής:

Άρθρο 3

Ρυθμίσεις για τη βεβαίωση περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) -Τροποποίηση περίπτωσης α’ παρ. 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993

Στην περ. α’ της παρ. 18 του άρθρου 24 του ν. 2130/1993 (Α’62) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο δεύτερο εδάφιο αα) προστίθεται η φράση «χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτη ή» αβ) οι λέξεις «για ένα (1) έτος από την έκδοσή της» αντικαθίστανται από τις λέξεις «μέχρι το τέλος του έτους έκδοσής της» και β) προστίθενται τέταρτο και πέμπτο εδάφια και η περ. α’ της παρ. 18 διαμορφώνεται ως εξής:

«18.α. Σε περίπτωση μεταβίβασης της κυριότητας των πάσης φύσεως ακίνητων για οποιαδήποτε αιτία και προ της υπογραφής του συμβολαίου, απαιτείται βεβαίωση περί μη οφειλής Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.), άλλως η συμβολαιογραφική πράξη είναι άκυρη και δεν επάγεται οποιαδήποτε έννομη συνέπεια. Η βεβαίωση χορηγείται κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτη ή αναζητείται αυτεπάγγελτα από τον συμβολαιογράφο ή προσκομίζεται από τον μεταβιβάζοντα, εκδίδεται εντός πέντε (5) ημερών με βάση τα στοιχεία που τηρεί ηλεκτρονικά ο δήμος και ισχύει μέχρι το τέλος του έτους έκδοσής της. Η βεβαίωση που χορηγεί ο δήμος δύναται να είναι και ψηφιακή και να χρησιμοποιείται και για την ηλεκτρονική μεταβίβαση του ακινήτου. Ο δήμος ζητά ως δικαιολογητικά για τη χορήγηση της βεβαίωσης μόνον α) για την περίπτωση ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, φωτοτυπία τελευταίου λογαριασμού ρεύματος μαζί με το αποδεικτικό εξόφλησής του και Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας, και β) για την περίπτωση μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου, βεβαίωση διακοπής ηλεκτροδότησης από τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕ.ΔΔΗ.Ε), με ημερομηνία διακοπής, Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας και υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για τη μη χρήση του ακινήτου. Η βεβαίωση εκδίδεται για τα τετραγωνικά μέτρα που αναφέρονται στο Πιστοποιητικό Πληρότητας Ταυτότητας Κτιρίου/Διηρημένης Ιδιοκτησίας.».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας