ecopress
Του Σωτήρη Μούρκα*Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός smourkas@teemail.gr Οι αμοιβές και οι άλλες αποζημιώσεις  για πραγματογνωμοσύνες και εκθέσεις τεχνικών συμβούλων, που ορίζονται με αποφάσεις Δικαστηρίων είτε... Οι αμοιβές και το έργο πραγματογνωμόνων, τεχνικών συμβούλων

Του Σωτήρη Μούρκα*Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός

smourkas@teemail.gr

Οι αμοιβές και οι άλλες αποζημιώσεις  για πραγματογνωμοσύνες και εκθέσεις τεχνικών συμβούλων, που ορίζονται με αποφάσεις Δικαστηρίων είτε του ΤΕΕ, ανάλογα με την περίπτωση των υπό διερεύνηση θεμάτων και οι απλές γνωμοδοτήσεις μηχανικών. Πως αξιοποιούνται στις δικαστικές αίθουσες. Ο ενδεδειγμένος χειρισμός των υποθέσεων, ιδίως όταν  η επισπεύδουσα πλευρά δεν προκύπτει ως ο «νικητής» Τι προβλέπει η νομοθεσία. Παραδείγματα.

Με υλικό, από το βιβλίο με κεντρικό τίτλο «Υπαίτια  Κατάτμηση» των Σωτήριου Γ. Μούρκα και Κωνσταντίνου Σ. Μούρκα, το οποίο  αποτελεί έναν οδηγό γνώσης και παρουσίασης τεκμηριωμένων λύσεων σωστής αντιμετώπισης δύσκολων και πολύπλοκων ιδιοκτησιακών και πολεοδομικών θεμάτων.

Σχετικά με την αμοιβή Πραγματογνώμονα, Έκθεση Τεχνικού Συμβούλου & Μελέτη δημιουργίας και αποκατάστασης βλάβης από Εργαστήριο Ιδιωτικό ή Πανεπιστημιακό προβλέπεται ότι:

-Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και τα κατά τόπους Περιφερειακά Τμήματα καθώς και τα Πρωτοδικεία της χώρας, τηρούν πίνακα Πραγματογνωμόνων.

-Προκειμένου περί Εκθέσεων Τεχνικών Συμβούλων, οφείλουμε να πούμε ότι οι Τεχνικοί Σύμβουλοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα σύνταξης Πραγματογνωμοσύνης.

Το συνολικό αντίτιμο της πραγματογνωμοσύνης

Για την διενέργεια Πραγματογνωμοσύνης προβλέπεται αμοιβή του Πραγματογνώμονα. Η αμοιβή του καθορίζεται σε €85,00/ανθρωποώρα επιστημονικής εργασίας, πλέον ΦΠΑ. Με βάση αυτή τη χρέωση μπορεί να συμφωνηθεί μέγιστο εκτιμώμενο ποσό αμοιβής ή και συνολικό ποσό αμοιβής του Πραγματογνώμονα, ανάλογα της φύσης των υπό διερεύνηση θεμάτων.

Το συνολικό αντίτιμο της πραγματογνωμοσύνης συμπεριλαμβάνει την αμοιβή του Πραγματογνώμονα, άλλα έξοδα εκ μέρους του Πραγματογνώμονα (χρόνο διακίνησης, κόστος δακτυλογράφησης κοκ), καθώς και τυχόν άλλα έξοδα (εργαστηριακοί έλεγχοι κοκ), όπου εφαρμόζονται.

Η αμοιβή του Πραγματογνώμονα δηλώνεται στην Τυπική Συμφωνία μεταξύ Αιτητή- Πραγματογνώμονα.

Σε περίπτωση που υπάρχουν έξοδα διακίνησης αυτά κοστολογούνται €1 πλέον ΦΠΑ/χιλιόμετρο, ποσό το οποίο περιλαμβάνει και τον χρόνο μετακίνησης.

Στηριζόμαστε στις διατάξεις του άρθρου 102 που λέει, στην ουσία, ότι στις περιπτώσεις που δεν προβλέπονται στα προηγούμενα άρθρα του 696/74, όπως αυτό τροποποιήθηκε με το πδ 515/1989, η αμοιβή υπολογίζεται με τις ώρες απασχόλησης, βάσει της εμπειρίας κλπ.

Απρόβλεπτες καταστάσεις

Καλό είναι να ζητάει ο πραγματογνώμων προκαταβολή, από την επισπεύδουσα πλευρά και εξόφληση της αμοιβής πριν από την κατάθεση της έκθεσης στη γραμματεία του δικαστηρίου. Εάν προκύψουν απρόβλεπτες καταστάσεις είναι δυνατόν να αναθεωρηθεί η προεκτιμηθείσα αμοιβή και να ενημερωθεί η επισπεύδουσα πλευρά, που έχει και την υποχρέωση, σύμφωνα με τη δικονομία, να κινεί τη διαδικασία.

Είναι δυνατόν να δημιουργηθεί “ηθικό” πρόβλημα στον πραγματογνώμονα, στην περίπτωση που η επισπεύδουσα πλευρά δεν προκύπτει ως ο «νικητής», σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έκθεσης (όχι του δικαστικού αγώνα γιατί για την τελική έκβαση υπεισέρχονται και πολλοί άλλοι παράγοντες). Σ’ αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να προβλέπει ο πραγματογνώμων το τελικό συμπέρασμα εκ των προτέρων και να επιδιώκει, εάν είναι δυνατόν, την είσπραξη του μισού της αμοιβής και από τις δύο πλευρές. Σε κάθε περίπτωση, ο «δικαστικός» πραγματογνώμων δεν πρέπει να ανακοινώνει στις αντιμαχόμενες πλευρές στοιχεία ή και το τελικό συμπέρασμα της έκθεσής του.

Οι κατηγορίες πραγματογνωμοσύνης

Ας προσεγγίσουμε αυτά στις διαφορετικές περιπτώσεις :

1.Πραγματογνωμοσύνη ορισθείσα από Εφετείο σε δικάσιμο.

Στην ακροαματική διαδικασία οι δικαστές ορίζουν Πραγματογνώμονα μετά και από εισήγηση των συνηγόρων διαδίκων. Στην απόφαση που εκδίδεται ορίζεται και «Η πραγματογνωμοσύνη θα διεξαχθεί με επιμέλεια του επιμελέστερου των διαδίκων. Οι διάδικοι λοιπόν, νόμιμα και νομότυπα, οφείλουν να πληρώσουν τον πραγματογνώμονα. Η αμοιβή ορίζεται με ελεύθερη διαπραγμάτευση και προσαυξάνεται με οδοιπορικά, διανυκτερεύσεις και συνεργεία όταν απαιτούνται λόγω αποστάσεων από την έδρα και λόγω ιδικών μετρήσεων κ.λ.π. Η αμοιβή υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις φόρου εισοδήματος και Φ.Π.Α. Η καθαρή αμοιβή ξεκινάει από το ποσό των 1.000€.

2.Πραγματογνωμοσύνη ορισθείσα με Διάταξη διορισμού πραγματογνώμονα Πταισματοδικείου) Προκαταρκτική εξέταση δυνάμει της υπ’ αριθμ. Β20../ παραγγελίας κ. Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών.

Όταν υπάρχει διάταξη ορισμού πραγματογνώμονα, αυτός πληρώνεται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Όταν παραδίδουμε την πραγματογνωμοσύνη, ο Δικαστής βάζει τη σφραγίδα παράδοσης και μέσω της Γραμματείας προμηθεύεσαι τα τυποποιημένα έντυπα βάσει των οποίων υπολογίζεται το ποσό της αμοιβής. Με αίτηση του πραγματογνώμονα εισάγονται και ελέγχονται τόσο σε τοπικό επίπεδο (Πρωτοδικείο και Εφετείο’) όσο και σε κεντρικό (Υπουργείο Δικαιοσύνης. Διαβιβάζονται οι Αποφάσεις στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Αυτό ελέγχει με τη σειρά του κα εκδίδει επιταγή την οποία παραλαμβάνει ο Πραγματογνώμων μέσω της Δ.Ο.Υ.

Οφείλω να πω ότι ως Δημόσιο έσοδο υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις. Η διαδικασία κρατάει κατά μέσω όρο ενάμισι χρόνο. Εδώ είμαι υποχρεωμένος να πω ότι κάθε έλεγχος σημαίνει και μια περικοπή.

3.Διορισμός Πραγματογνώμονα με Απόφαση από το Μονομελές Πρωτοδικείο.

Στην ακροαματική διαδικασία οι δικαστές ορίζουν Πραγματογνώμονα μετά και από εισήγηση των συνηγόρων διαδίκων. Στην απόφαση που εκδίδεται ορίζεται και «Η πραγματογνωμοσύνη θα διεξαχθεί με επιμέλεια του επιμελέστερου των διαδίκων. Οι διάδικοι λοιπόν, νόμιμα και νομότυπα, οφείλουν να πληρώσουν τον πραγματογνώμονα. Η αμοιβή ορίζεται με ελεύθερη διαπραγμάτευση και προσαυξάνεται με οδοιπορικά, διανυκτερεύσεις και συνεργεία όταν απαιτούνται λόγω αποστάσεων από την έδρα και λόγω ιδικών μετρήσεων κ.λ.π. Η αμοιβή υπόκειται στις νόμιμες κρατήσεις φόρου εισοδήματος και Φ.Π.Α. Η καθαρή αμοιβή ξεκινάει από το ποσό των 600€.

4.Πραγματογνωμοσύνη ορισθείσα από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) μετά από αίτηση ενδιαφερομένου.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.) μετά από αίτηση ενδιαφερομένου, ορίζει πραγματογνώμονα με Απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. Ο ιδιώτης καλείται από την αρχή να καταβάλει το ποσό των 1.000€ περίπου για τη διενέργεια της Πραγματογνωμοσύνης.

Ο πραγματογνώμων παραδίδει την πραγματογνωμοσύνη στη Γραμματεία του ΤΕΕ που τον όρισε καταγράφοντας τις απαιτήσεις του για τα έξοδα και τις επιπλέον τυχόν απαιτήσεις λόγω πρόσθετων δυσκολιών που ίσως υπήρξαν. Η διοικούσα αποφασίζει συνεκτιμώντας την κατάσταση και εάν προκύψει πρόσθετη επιβάρυνση καλεί τον ιδιοκτήτη αιτούντα να την καταβάλει.Η καθαρή αμοιβή του πραγματογνώμονα είναι συνήθως 600€ +20% παρακράτηση προκαταβολής φόρου.

5.Έκθεση Τεχνικού Συμβούλου Δικαστικού Πραγματογνώμονα.

Ο Τεχνικός Σύμβουλος, ως ανωτέρω αναφέρεται, ορίζεται από έναν εκ των διαδίκων. Η αμοιβή του πληρώνεται από τον διάδικο που νόμιμα τον διόρισε και είναι προϊόν διαπραγμάτευσης. Η αμοιβή Έκθεσης Τεχνικού Συμβούλου ξεκινάει από το ποσό των 1.000€

6.Μελέτη Αποτίμησης και αποκατάστασης βλάβης από Εργαστήριο Ιδιωτικό ή Πανεπιστημιακό.

Ο Τεχνικός Σύμβουλος, συνήθως προτείνει την εξέταση περαιτέρω ελέγχων από ειδικούς. Αυτό γίνεται συνήθως όταν διαφαίνεται επικινδυνότητα. Υπάρχουν ανά την Ελλάδα εξειδικευμένα Γραφεία που αναλαμβάνουν μετρήσεις και μελέτες αποτίμησης αλλά και αποκατάστασης. Βέβαια και τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα αναλαμβάνουν μελέτες αποτίμησης αλλά και αποκατάστασης με αναλυτικό προϋπολογισμό κόστους. Το κόστος της μελέτης αποτίμησης ξεκινάει από το ποσό των 1.500€ και εκείνο της μελέτης αποκατάστασης ξεκινάει από το ποσό των 3.000€. Είναι πλέον και βέβαιο ότι η μελέτη αποκατάστασης επιβεβαιώνει την μελέτη αποτίμησης, διαφορετικά δεν έχει λόγο σύνταξης.

Τι λέει η νομοθεσία

Σύμφωνα με τη νομοθεσία: Δαπάνες Πραγματογνώμονα Άρθρα 277,  278, 279, 280 Ν.4700/2020 ΦΕΚ 127 Α/29-06-2020 με τις τελευταίες αλλαγές του Ν 4963/2022 ΦΕΚ Α 149/30.07.2022 προβλέπονται τα ακόλουθα:

Εκτίμηση πραγματογνωμοσύνης:

Το Δικαστήριο εκτιμά ελεύθερα τη γνώμη των πραγματογνωμόνων. Αν κρίνει ότι συντρέχει λόγος, μπορεί να διατάξει νέα πραγματογνωμοσύνη ή την επανάληψη ή τη συμπλήρωση της πραγματογνωμοσύνης από τους ίδιους ή άλλους πραγματογνώμονες. ( Άρθρο 277)

Δαπάνες πραγματογνωμοσύνης:

1.Οι δαπάνες της πραγματογνωμοσύνης και η αμοιβή των πραγματογνωμόνων, η οποία για όλους από κοινού δεν μπορεί να υπερβαίνει την κατά την παρ. 3 αμοιβή του ενός προσαυξημένη κατά πενήντα τοις εκατό (50%), καθορίζονται από το Δικαστήριο που διέταξε την πραγματογνωμοσύνη με την οριστική του απόφαση. Για τον καταλογισμό τους εφαρμόζονται τα άρθρα 314 και 315.

2.Αν για τη διενέργεια της πραγματογνωμοσύνης απαιτούνται σημαντικές δαπάνες, το Δικαστήριο σε συμβούλιο, ύστερα από αίτηση του πραγματογνώμονα, που υποβάλλεται στον Πρόεδρο και η οποία περιέχει λεπτομερώς τις απαιτούμενες δαπάνες, μπορεί, με απόφασή του, μη υποκείμενη σε ένδικα μέσα, να προβεί στην προσωρινή εκκαθάριση και να διατάξει την ολική ή μερική προκαταβολή των δαπανών αυτών. Με την προκαταβολή των παραπάνω δαπανών επιβαρύνεται το Δημόσιο. Οι προκαταβαλλόμενες δαπάνες συμψηφίζονται, σύμφωνα όσα ορίζονται στην παρ. 3, κατά την οριστική εκκαθάριση και τον καταλογισμό των δαπανών στους διαδίκους.

3.Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 22 του ν. 3693/1957 (Α’ 79) εφαρμόζονται και ως προς την αμοιβή των πραγματογνωμόνων. . (Άρθρο 278)

Τεχνικοί σύμβουλοι Απλές γνωμοδοτήσεις

1.Αν το Δικαστήριο αποφασίσει τον διορισμό πραγματογνώμονα, κάθε διάδικος μπορεί να ορίσει με δαπάνη του έναν τεχνικό σύμβουλο, ο οποίος πρέπει να είναι πρόσωπο που έχει την ικανότητα να διοριστεί πραγματογνώμονας.

2.Ο ορισμός τεχνικού συμβούλου γίνεται με έγγραφη δήλωση του διαδίκου που κατατίθεται στη γραμματεία, καθώς και προφορικώς στο Δικαστήριο ή στον ειδικώς ορισθέντα από αυτό εισηγητή δικαστή ενώπιον των οποίων διενεργείται η πραγματογνωμοσύνη. Για τον ορισμό συντάσσεται αντίστοιχα έκθεση ή πρακτικό.

3.Οι τεχνικοί σύμβουλοι βοηθούν τους διαδίκους με τις τεχνικές γνώσεις τους, μπορούν δε να παρευρίσκονται σε όλες τις διαδικαστικές πράξεις στις οποίες είναι δυνατόν να παρευρίσκονται και οι πραγματογνώμονες, να λαμβάνουν γνώση της δικογραφίας και να λαμβάνουν απλά αντίγραφα των αναγκαίων για την επιτέλεση του έργου τους εγγράφων.

4.Οι τεχνικοί σύμβουλοι μπορούν να υποβάλουν εγγράφως ή να διατυπώνουν, με άδεια του Προέδρου του Δικαστηρίου, προφορικώς στο ακροατήριο τις παρατηρήσεις τους για την έκθεση πραγματογνωμοσύνης, καθώς και να απευθύνουν ερωτήσεις στους πραγματογνώμονες κατά την ακροαματική διαδικασία. (Άρθρο 279)

Απλές γνωμοδοτήσεις

Γνωμοδοτήσεις προσώπων τα οποία έχουν ειδικές γνώσεις επιστήμης ή τέχνης, για ζητήματα που αφορούν σε εκκρεμή δίκη, τα οποία δεν αποτέλεσαν αντικείμενο πραγματογνωμοσύνης, λαμβάνονται υπόψη από το Δικαστήριο, εφόσον ειδική διάταξη νόμου δεν ορίζει διαφορετικά και εκτιμώνται ελεύθερα από αυτό. (Άρθρο 280)

Συστάσεις Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος προς μέλη του πραγματογνώμονες

Αξιοσημείωτα μεταξύ άλλων είναι τα ακόλουθα  σημεία συστάσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος προς τα μέλη του πραγματογνώμονες:

-«Η υπ’ αριθ. 897/2009 απόφαση του Αρείου Πάγου έκρινε ότι κατά τη διάταξη του άρθρου 387 του αυτού ΚΠολΔ, το δικαστήριο εκτιμά ελεύθερα τη γνωμοδότηση των πραγματογνωμόνων και επομένως η κρίση του δικαστηρίου για την εκτίμηση της δικαστικής πραγματογνωμοσύνης δεν είναι ανάγκη να αιτιολογείται και δεν ελέγχεται αναιρετικώς. Στην προκειμένη περίπτωση με λόγο αναιρέσεως η αναιρεσείουσα προβάλλει την αιτίαση ότι το Εφετείο στηρίχθηκε μόνο στην κατάθεση της μάρτυρος του αναιρεσιβλήτου, αγνοώντας περαιτέρω την έκθεση δικαστικής πραγματογνωμοσύνης, και έτσι προέβη σε εσφαλμένη εκτίμηση των πραγματικών περιστατικών. Ο παραπάνω όμως λόγος αναιρέσεως, από τον αριθ. 12 του άρθρου 559 Κ.Πολ.Δ., είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος γιατί οι προβαλλόμενες μ’ αυτόν πιο πάνω αιτιάσεις, δεν μπορούν να θεμελιώσουν, κατά τα αναφερόμενα στη μείζονα σκέψη, τον ως άνω λόγο αναιρέσεως, επί πλέον δε. δεν καθιερώνεται από το ως άνω άρθρο 387 του ΚΠολΔ δεσμευτική αποδεικτική δύναμη της γνωμοδότησης των πραγματογνωμόνων».

-«Η υπ’ αριθ. 759/2008 απόφαση του Αρείου Πάγου έκρινε ότι κατά τη διάταξη του άρθρου 387 του ΚΠολΔ, το δικαστήριο εκτιμά ελεύθερα τη γνωμοδότηση των πραγματογνωμόνων και επομένως η κρίση του δικαστηρίου για την εκτίμηση της δικαστικής πραγματογνωμοσύνης δεν είναι ανάγκη να αιτιολογείται και δεν ελέγχεται αναιρετικώς (Α.Π.382/2006, ΑΠ 1971/1990, Α.Π 867/1989). Κατά συνέπεια ο λόγος της αναιρέσεως με τον οποίο προβάλλεται ότι το Εφετείο υπέπεσε, κατ’ ορθή εκτίμηση, στην από το άρθρο 559 αριθ. 19 πλημμέλεια, διότι απέρριψε “εντελώς ανεξήγητα και αναιτιολόγητα την έκθεση πραγματογνωμοσύνης του ως άνω πραγματογνώμονα”, είναι απορριπτέος ως απαράδεκτος, αφού δεν καθιερώνεται από το ως άνω άρθρο 387 του ΚΠολΔ δεσμευτική αποδεικτική δύναμη της γνωμοδότησης των πραγματογνωμόνων».

-«Η υπ’ αριθ. 2/2006 απόφαση του Αρείου Πάγου έκρινε ότι η έκθεση πραγματογνωμοσύνης, που διατάσσεται ως αποδεικτικό μέσο κατά το άρθρο 368 ΚΠολΔ, είτε όταν το δικαστήριο κρίνει ότι τα αποδεικτέα θέματα απαιτούν, για να γίνουν αντιληπτά, τη γνώμη προσώπων που έχουν ειδικές γνώσεις επιστήμης ή τέχνης, είτε υποχρεωτικά, ύστερα από αίτηση κάποιου από τους διαδίκους, όταν κατά την κρίση του δικαστηρίου, για την απόδειξη ορισμένου θέματος, χρειάζονται ειδικές (ιδιάζουσες) γνώσεις επιστήμης ή τέχνης, εκτιμάται σύμφωνα με το άρθρο 387 ΚΠολΔ ελεύθερα και δεν έχει, έναντι των άλλων αποδεικτικών μέσων, αυξημένη δύναμη, που να δεσμεύει το δικαστήριο να δεχτεί την απόδειξη που προκύπτει από αυτήν. Το δικαστήριο, όταν κρίνει ελεύθερα τα αποδεικτικά μέσα (άρθρο 340 ΚΠολΔ), δύναται, εκτιμώντας και τις λοιπές αποδείξεις, να δεχτεί ως βάσιμη ακόμα και αντίθετη άποψη από εκείνη υπέρ της οποίας γνωμοδότησε ο πραγματογνώμονας».

Το βιβλίο με κεντρικό τίτλο «Υπαίτια  Κατάτμηση

Μεγάλη ανταπόκριση βρίσκει το βιβλίο με κεντρικό τίτλο «Υπαίτια  Κατάτμηση» των Σωτήριου Γ. Μούρκα και Κωνσταντίνου Σ. Μούρκα,  καθώς αποτελεί έναν οδηγό γνώσης και παρουσίασης τεκμηριωμένων λύσεων σωστής αντιμετώπισης δύσκολων και πολύπλοκων ιδιοκτησιακών και πολεοδομικών θεμάτων, για μηχανικούς συμβολαιογράφους, δικηγόρους, δικαστές και ιδιοκτήτες ακινήτων και κάθε ενδιαφερόμενο πολίτη.

Στόχος του βιβλίου

Στόχος του βιβλίου είναι «η περεταίρω μελέτη – διερεύνηση και επέκταση των γνώσεων μας», σημειώνουν οι συγγραφείς και αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι:

-«Αν οι Μηχανικοί, οι Δικηγόροι, οι Συμβολαιογράφοι, οι Υποθηκοφύλακες και οι προϊστάμενοι των Κτηματολογικών Γ ραφείων γνώριζαν, ήθελαν, τολμούσαν, αφενός μεν δεν θα συνέβαιναν, αφετέρου δε, θα διορθωνόταν εν τη γενέσει τους ή και αργότερα. Αυτός είναι ο σκοπός του εγχειρήματος αυτού. Όλοι εμείς πρέπει να έχουμε ως Ευαγγέλιο όλες τις διατάξεις του παρόντος. Στόχος η περεταίρω μελέτη – διερεύνηση και επέκταση των γνώσεων μας».

Δημιουργοί του βιβλίου είναι οι:

*Σωτήριος Γεωργίου Μούρκας: Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός ΤΕΕ 41279 Πραγματογνώμων Δικαστικός & Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ελεγκτής δόμησης ΥΠΕΚΑ (ΕΥΕΔ 1036). Ενεργειακός Επιθεωρητής κτιρίων, Λεβήτων & Εγκ/στάσεων Θέρμανσης & Κλιματισμού ΥΠΕΚΑ. Και

Κωνσταντίνος Μούρκας του Σωτηρίου: Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός Α.Π.Θ.      ΤΕΕ 157049. Υποψήφιος Διδάκτωρ Αντισεισμικής Μηχανικής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Περιεχόμενα

Στην έκδοση δημοσιεύονται και εξαντλούνται όλα τα συναφή θέματα χωρίς να χρειασθεί αναζήτηση σε άλλες πηγές,  σχετικά με:

ΥΠΑΙΤΙΑ  ΚΑΤΑΤΜΗΣΗ: Κατάτμηση, τακτοποίηση, προσκύρωση, ενοποίηση – συνένωση, ματαίωση, παλαιές δημοτικοί οδοί, ιδιωτικοί οδοί, σύνταξη πράξης προσκύρωσης – τακτοποίησης, διαδικασία καταβολής αποζημίωσης, κατάληψη ακινήτων, βάρη, υπόχρεοι αποζημίωσης, απαλλοτριώσεις ακινήτων, ομαδική τακτοποίηση, κτηματική ομάδα, φυτείες ή εγκαταστάσεις & αναδασμός

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: Ακυρότητα σύστασης καθέτου, που και πότε απαγορεύεται, απαγόρευση υπαγωγής αυθαιρέτων.

ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΝΗΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΑ, ΝΟΜΟΣ &  ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣ ΜΕΛΗ ΤΟΥ  ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΝΕΣ

Πραγματογνωμοσύνες ορισθείσες από: Εφετείο σε δικάσιμο, Εισαγγελέα σε προανάκριση, Πρωτοδικείο σε δικάσιμο &  Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος με αίτηση ενδιαφερομένου. Έκθεση Τεχνικού Συμβούλου για δικαστική χρήση.

Ειδικότερα αναλύονται και παρουσιάζονται όλα τα σχετικά:

-Στιγμιαία Κατάτμηση

-Υπαίτια Κατάτμηση & εκτός Σχεδίου

-Μονομερής Σύσταση

-Κάθετοι εκτός Σχεδίου με Χρησικτησία

-Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου

-Επικύρωση Ανώμαλων  Δικαιοπραξιών

-Γήπεδα εντός και εκτός ορίων Οικισμού

-Γήπεδα στα Όρια Σχεδίου πόλεως & Οικισμού

-Ακυρότητα Πραγματογνωμοσύνης

-Ακύρωση Δικαστικής   Απόφασης

Η απόκτηση του βιβλίου

Το βιβλίο διατίθεται στους ενδιαφερόμενους με παραγγελία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αποστέλλεται ταχυδρομικώς. Η τιμή αγοράς του βιβλίου είναι 100 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων ταχυδρομικής αποστολής.

Για παραγγελία και αγορά του βιβλίου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας των συγγραφέων:

Σωτήριος Γεωρ. Μούρκας:

Κιν. 6973680652

Email: sotirismourkas1@gmail.com

Κωνσταντίνος Μούρκας του Σωτηρίου:

Email: kmourkas@teemail.gr & kon.mourkas@gmail.com

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας