ecopress
Με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου σε 24 μήνες από την υπογραφή σύμβασης, ξεκίνησε η διαδικασία αξιοποίησης του ακινήτου οικοπέδου που διαθέτει το Τεχνικό Επιμελητήριο... ΤΕΕ: με αντιπαροχή νέα γραφεία 3500 τετραγωνικών στο Δαχτυλίδι Κηφισίας

Με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης του έργου σε 24 μήνες από την υπογραφή σύμβασης, ξεκίνησε η διαδικασία αξιοποίησης του ακινήτου οικοπέδου που διαθέτει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στον κόμβο Δαχτυλίδι της Κηφισίας, για την ανέγερση κτιριακών εγκαταστάσεων συνολικής επιφάνειας περίπου 10.000 τετραγωνικών,  στις οποίες το ΤΕΕ με αντιπαροχή θα αποκτήσει νέα γραφεία, συνολικής επιφάνειας περίπου 3.500 τετραγωνικών, για τη στέγαση των υπηρεσιών του.

Η προκήρυξη του έργου με τίτλο «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ ορίζει κατάθεση προσφορών από τους ενδιαφερόμενους εντός του μήνα, στις 26 Ιουλίου 2022  ενώ η ετιμώμενη αξία του έργου είναι €20.293.968 (+ΦΠΑ: €4.870.552,30).

Κύριο αντικείμενο της σύμβασης είναι η αξιοποίηση μέσω αντιπαροχής ακινήτου επί των οδών Λ. Κηφισίας, Διστόμου, Αλαμάνας και Αττικής Οδού, Δήμου Αμαρουσίου (Κόμβος Δαχτυλίδι), Περιφέρεια Αττικής, ώστε να κατασκευασθεί νεόδμητο κτίριο, με αποκλειστική χρηματοδότηση του Αναδόχου και ως αντάλλαγμα να προσφερθεί από τον Ανάδοχο αντιπαροχή επ’ αυτού.

Το νέο κτίριο θα καλύπτει κατ’ ελάχιστο τις απαιτήσεις κατά το πρότυπο LEED gold. Στο ακίνητο θα δημιουργηθούν 310 θέσεις στάθμευσης από τις οποίες οι 268 υπόγειες, 40 υπαίθριες και  2 για στάθμευση μεγάλων οχημάτων.

Αντιπαροχή επί του ακινήτου

Σύμφωνα με την προκήρυξη «το έργο θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από πόρους του Αναδόχου. Η αμοιβή του αναδόχου συνίσταται στην αντιπαροχή επί του ακινήτου και τη συνακόλουθη μεταβίβαση προς τον Ανάδοχο των αναλογουσών σε αυτόν οριζοντίων ιδιοκτησιών του τελικού κτιρίου που θα αποτελεί το προϊόν της αξιοποίησης, μετά του αντιστοιχούντος σε αυτές ποσοστού εξ αδιαιρέτου του δικαιώματος κυριότητας επί του οικοπέδου. Ειδικότερα, η οικοπεδούχος και Κ.τ.Ε (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας) για όλες τις υποχρεώσεις και επιβαρύνσεις του  Αναδόχου για την ανέγερση και αποπεράτωση του Κτιρίου που θα προτείνει μέσα από την προσφορά του, θα αναλάβει την υποχρέωση, παρακρατούσα το ποσοστό εξ αδιαιρέτου του δικαιώματος κυριότητας επί του όλου οικοπέδου και του Κτιρίου που θα της αντιστοιχεί, όπως αυτό θα έχει εγκριθεί μέσα από τη διαδικασία του παρόντος Διαγωνισμού, να μεταβιβάσει και παραχωρήσει συνολικά στον Ανάδοχο ή σε κάθε τρίτο της υποδείξεώς του εφ’ άπαξ ή τμηματικά, κατ’ επιλογή του Αναδόχου, ως εργολαβικό αντάλλαγμα, κατά πλήρες δικαίωμα κυριότητας, νομής και κατοχής, το υπόλοιπο ποσοστό εξ’ αδιαιρέτου του οικοπέδου μετά του αναλογούντος Κτιρίου».

Όροι Δόμησης – Χρήσεις γης

Στο οικόπεδο του ΤΕΕ μπορεί να κατασκευαστεί κτίριο 10.130 τετραγωνικών, με υπόγειους χώρους 10.468 τετραγωνικών ενώ ορίζεται ότι το ελάχιστο αποδεκτό ποσοστό προσφερόμενης αντιπαροχής ανέρχεται σε 35,45% επί του Εμβαδού Αναφοράς. Οι ισχύοντες  όροι δόμησης είναι: Συντελεστής δόμησης 1, κάλυψη 40%, μέγιστο ύψος 16 μ.

Χρήσεις γης

Όσον αφορά στο τι μπορεί να κατασκευαστεί στο οικόπεδο του ΤΕΕ οι χρήσεις  γης (όπως προβλέπονται από το με ημερομηνία 2.5.2012 ΠΔ (ΦΕΚ 151, Τευχ. Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων/3.5.2012) και συγκεκριμένα από τη διάταξη του άρθρου 1 Ββ για το Πολεοδομικό Κέντρο ΠΚ2) ορίζονται  ως ακολούθως: «1. Κατοικία, 2. Ξενώνες ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις κατηγορίας 4 αστέρων και ανώτερης, 3. Εμπορικά καταστήματα, 4. Γραφεία, Τράπεζες, Ασφάλειες, Κοινωφελείς Οργανισμοί, 5. Διοίκηση (απαγορεύονται Υπουργεία), 6. Εστιατόρια, 7. Αναψυκτήρια, 8. Κέντρα διασκέδασης – αναψυχής (τα κέντρα νυχτερινής διασκέδασης επιτρέπονται μόνο στα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στο ΒΟΔ), 9. Χώροι συνάθροισης κοινού, 10. Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις, 11. Κτίρια εκπαίδευσης, 12. Θρησκευτικοί χώροι, 13. Κτίρια κοινωνικής πρόνοιας, 14. Κτίρια γήπεδα στάθμευσης (συμπεριλαμβάνονται τα πλυντήρια αυτοκινήτων). Δεν επιτρέπονται τα γήπεδα στάθμευσης στη Λ. Κηφισίας και στην Αττική Οδό, 15. Αθλητικές εγκαταστάσεις, 16. Εγκαταστάσεις Εμπορικών εκθέσεων, 17. Διαγνωστικά Κέντρα».

Αποκλείονται οι  ασυνήθιστα υψηλές προσφορές

Από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού θα επιλεγεί η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά βάση τιμής, με αξιολόγηση μελέτης  ενώ αποκλείονται οι  ασυνήθιστα υψηλές προσφορές, καθώς προβλέπεται ότι ως τέτοιες «τεκμαίρονται οικονομικές προσφορές που εμφανίζουν απόκλιση μεγαλύτερη των δέκα (10) ποσοστιαίων μονάδων από τον μέσο όρο του συνόλου των προσφορών των παραδεκτών προσφορών που υποβλήθηκαν».

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΘ ΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.)

Ταχ. Δ/νση: Νίκης 4 Τ.Κ.: 105 63

Τηλέφωνο: 210 3291200 Fax: 210 3221772 E-mail: tee@centraLtee.gr Ηλ. Δ/νση: https://web.tee.gr

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο διαγωνισμός διεξάγεται με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψήφιους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/2016, ως ισχύει.
ΤΙΤΛΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩ ΑΝΤΙΠΑΡΟΧΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ» ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ Η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά επί τη βάσει μόνο της τιμής.
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Η σύμβαση θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Αναδόχου
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ

ΔΑΠΑΝΗ

ΕΥΡΩ Είκοσι εκατομμύρια διακόσιες ενενήντα τρεις χιλιάδες εννιακόσια εξήντα οκτώ (20.293.968 €), μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ Αναφέρονται στο σχετικό Παράρτημα της διακήρυξης.
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση μελέτης -κατασκευής (αντιπαροχή ακινήτου άρθρου 50 παρ. 2 του Ν. 4412/2016)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΝΑΦΟΡΑΣ

CPV

45210000-2 Εργασίες Κατασκευής Κτιρίων
ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Αναφέρονται στο οικείο άρθρο της διακήρυξης.
ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης,

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και λειτουργίας του έργου, που θα ανέρχεται στο 5% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες στο διαγωνισμό για χρονικό διάστημα δέκα (10) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 24 μήνες από την υπογραφή του συμφωνητικού μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής με τον αναδειχθησόμενο ανάδοχο
ΕΣΗΔΗΣ Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 185612
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 26-07-2022 και ώρα 15:00

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ Το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 28- 07-2022 και ώρα 11:00
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, δηλαδή μέχρι την 16-07-2022 (ώρα 23:59:59). Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων, που υποβάλλονται, είτε με άλλο τρόπο, είτε το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Ή ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. 20-06-2022

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας