ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Σε εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία για την έναρξη χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων έως 25.000 ευρώ στους μηχανικούς από το ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions. Στο μεταξύ το... ΤΜΕΔΕ: πότε ανοίγουν οι χρηματοδοτήσεις έως 25.000 ευρώ για μηχανικούς

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Σε εξέλιξη βρίσκεται η προετοιμασία για την έναρξη χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων έως 25.000 ευρώ στους μηχανικούς από το ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions. Στο μεταξύ το ΤΜΕΔΕ προχωρά στις εκκαθαρίσεις οφειλών από εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να καταβληθούν άμεσα, τα οφειλόμενα ποσά στους δικαιούχους μηχανικούς.

Το ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions, είναι ο πρώτος θεσμικός Φορέας,  που δραστηριοποιείται στον κλάδο των μικροχρηματοδοτήσεων, ο οποίος αφού αξιολογήθηκε εξασφάλισε άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος, στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν. 4701/2020, με αποκλειστικό σκοπό τη χορήγηση μικροχρηματοδοτήσεων έως € 25.000  για την ενίσχυση κεφαλαίου μόνο στα μέλη του ΤΜΕΔΕ.

Ο πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ  Κωνσταντίνος Μακέδος, απαντώντας σε ερώτηση του ecopress αναφέρει ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία για την ενεργοποίηση των μικροχρηματοδοτήσεων έως 25.000 ευρώ στους μηχανικούς από το ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions. Για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ο  κ. Μακέδος αναφέρει ότι δημιουργείται  ειδική πλατφόρμας από το ΤΜΕΔΕ ενώ εξετάζεται και η δυνατότητα απευθείας αιτήσεων στην Attica Bank, υπογραμμίζοντας ότι σε κάθε περίπτωση θα είναι όλα έτοιμα μετά το Πάσχα, με προγραμματισμό η υποβολή αιτήσεων να ξεκινήσει από τις αρχές Μαΐου.

Σημειώνεται ότι σημαντικό ρόλο στη λειτουργία και τη διασφάλιση της άρτιας και ποιοτικής παροχής των υπηρεσιών του ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions,– οι οποίες θα είναι εξ ολοκλήρου ψηφιακές – έχει τόσο ο μητρικός φορέας ΤΜΕΔΕ, όσο και η Attica Bank, που αναλαμβάνουν από κοινού να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και την επέκτασή του, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Business Plan του νέου φορέα..

Στην προετοιμασία για τη χορήγηση των νέων δανείων περιλαμβάνεται η κατάρτιση και έγκριση κανονισμού του φορέα, όπως επίσης και η έκδοση υπουργικής απόφασης του υπουργείου Οικονομικών, η οποία θα καθορίσει τους όρους και το επιτόκιο των δανείων, σύμφωνα με το νόμο 4701/2020 για τις μικροχρηματοδοτήσεις, ο οποίος καθορίζει το γενικό πλαίσιο ευνοϊκών όρων για τη χορήγηση τους.

Τι χρηματοδοτείται

Ο νέος φορέας – ο οποίος τίθεται σε λειτουργία το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα με την πλήρη οργάνωσή του – απαντά στην πιεστική ανάγκη παροχής ρευστότητας και προϊόντων χρηματοδότησης, με εξειδικευμένα και στοχευμένα εργαλεία, καθώς και στο αίτημα για την ύπαρξη θεσμικού πλαισίου και νέων φορέων, για τη διευκόλυνση των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση.

Η χορήγηση χρηματοδοτήσεων αφορά ενδεικτικά τα κάτωθι αντικείμενα:

  • Χρηματοδότηση νέας επιχείρησης
  • Χρηματοδότηση νέας δραστηριότητας
  • Κάλυψη εξόδων επαγγελματικού ακινήτου (αγορά/μίσθωση, συντήρηση ή ενεργειακή αναβάθμιση)
  • Αγορά/μίσθωση μηχανολογικού εξοπλισμού
  • Εκσυγχρονισμό πληροφοριακών υποδομών και συστημάτων
  • Αγορά/μίσθωση αυτοκινήτων (με προτίμηση στα ηλεκτροκίνητα/υβριδικά)
  • Χρηματοδότηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων (μεταπτυχιακού τίτλου, επαγγελματικών πιστοποιήσεων κ.λπ.)
  • Κάλυψη ασφαλιστικών και φορολογικών εισφορών
  • Συγχρηματοδότηση επιδοτούμενων προγραμμάτων

Οι όροι χρηματοδότησης

Σύμφωνα με το νόμο 4701/2020 για τις μικροχρηματοδοτήσεις οι όροι για την χορήγηση των δανείων είναι:

1.Για τη μικροχρηματοδότηση δεν παρέχεται εμπράγματη ασφάλεια.

2.Ένας δικαιούχος μπορεί να λαμβάνει από ένα ή περισσότερα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων νέα μικροχρηματοδότηση σε ποσό που προστίθεται στο υπόλοιπο, υπό την προϋπόθεση ότι το συνολικό ποσό της αρχικής και της νέας μικροχρηματοδότησης, ανεξαρτήτως ιδρύματος χορήγησης, δεν υπερβαίνει τις είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) ευρώ για κάθε δικαιούχο.

3.Το ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων μπορεί να απαιτεί εγγύηση πριν από τη χορήγηση μικροχρηματοδότησης.

4.Η διάρκεια αποπληρωμής της χορηγηθείσας μικροχρηματοδότησης δεν μπορεί να είναι μικρότερη από δώδεκα (12) μήνες, και δεν μπορεί να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη.

5.Ο δικαιούχος έχει δικαίωμα να εκπληρώσει, πλήρως ή εν μέρει, τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση μικροχρηματοδότησης πριν από τη λήξη της , με αντίστοιχη μείωση του συνολικού κόστους της. H μείωση συνίσταται στους τόκους και τις επιβαρύνσεις για το εναπομένον χρονικό διάστημα μέχρι τη λήξη της σύμβασης. Αν η άσκηση του δικαιώματος πρόωρης εξόφλησης εκ μέρους του δικαιούχου λαμβάνει χώρα εντός χρονικού διαστήματος για το οποίο έχει συμφωνηθεί σταθερό επιτόκιο, το ίδρυμα μικροχρηματοδοτήσεων δικαιούται εύλογη και αντικειμενικά αιτιολογημένη αποζημίωση για ενδεχόμενα έξοδα που έχουν άμεση σχέση με την πρόωρη εξόφληση.

6.Πριν από τη χορήγηση των μικροχρηματοδοτήσεων του άρθρου 14, τα ιδρύματα μικροχρηματοδοτήσεων ελέγχουν, αν τηρείται ο σκοπός της, καθώς και οι όροι του παρόντος και ζητούν τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα από τον δικαιούχο. Εφόσον κριθεί αναγκαίο και προκειμένου να διαφυλαχθεί η τήρηση του ορίου μικροχρηματοδοτήσεων, ο δικαιούχος υπογράφει σχετική υπεύθυνη δήλωση με την οποία παράλληλα συναινεί στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ιδρυμάτων μικροχρηματοδοτήσεων και παρόχων υπηρεσιών πληρωμών του ν. 4537/2018 (Α΄ 84), οι οποίες αφορούν αποκλειστικά τη χορήγηση σε αυτόν μικροχρηματοδότησης, εφόσον κριθεί αναγκαίο για την επιβεβαίωση της τήρησης του ορίου της παρ. 2.

7. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ορίζεται ανώτατο όριο επιτοκίου μικροχρηματοδότησης.

Πρόσβαση σε λύσεις ρευστότητας

– «To ΤΜΕΔΕ Microfinance Solutions αποτελεί μια καινούργια λύση – εργαλείο που απαντά αποτελεσματικά στην ανάγκη για απρόσκοπτη πρόσβαση σε λύσεις ρευστότητας και ιδιαίτερα σε όσους ξεκινούν τώρα την επαγγελματική τους πορεία. Το ΤΜΕΔΕ, που αποτελεί αυτόνομο και εξειδικευμένο πυλώνα στις μορφές εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας για τα μέλη του, ανταποκρίθηκε άμεσα στις ευκαιρίες ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα και με το ευρωπαϊκό πλαίσιο μικροχρηματοδοτήσεων, το οποίο θέτει ως προτεραιότητα τα κοινωνικά και δημόσια οφέλη. Σε συνεργασία με την Attica Bank αξιοποιούμε δυναμικά τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και στηρίζουμε την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, ενώ παράλληλα ανοίγουμε νέους δρόμους επιχειρηματικής ανάπτυξης.» σημειώνει ό πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ, κ. Κωνσταντίνος Μακέδος.

Επιστροφή μετρητών από εγγυητικές επιστολές

-«Το «χρονίζον πρόβλημα» της επιστροφής – εκκαθάρισης των πρόσθετων ασφαλειών σε μετρητά για τις εγγυητικές επιστολές, που είχαν εκδοθεί μέχρι 31.12.2016 από το τέως ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ αντιμετωπίζεται οριστικά» ανακοίνωσε ό πρόεδρος του ΤΜΕΔΕ, κ. Κωνσταντίνος Μακέδος, σε εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ. .

«Ειδικότερα, είπε, τώρα που η αντίστοιχη δικαστική διεκδίκηση με τον e-ΕΦΚΑ ολοκληρώνεται, το Ταμείο προβαίνει άμεσα στις εκκαθαρίσεις των ποσών προκειμένου να καταβληθούν άμεσα, τα οφειλόμενα ποσά στους δικαιούχους μηχανικούς».

-«Θα τολμήσω να πω ότι ΤΕΕ και ΤΜΕΔΕ είναι αδέλφια δίδυμα. Για όλα αυτά που πρέπει να γίνουν, για όλα αυτά που πρέπει να αλλάξουν, για όλα αυτά που πρέπει να διαφυλαχθούν. Είμαστε συνοδοιπόροι σε ότι διασφαλίζει την εξέλιξη και τις καλύτερες συνθήκες επαγγελματικής διαβίωσης για όλον τον τεχνικό κόσμο. Ως ΤΜΕΔΕ πάντα κάνουμε το «βήμα παραπάνω» για να στηρίξουμε τα μέλη μας Βλέποντας και τη μεγάλη εικόνα και συγχρόνως απαντώντας σε προβλήματα που επηρεάζουν την καθημερινότητα του Τεχνικού κόσμου» τόνισε ο κ Μακέδος.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας