ecopress
Αδειοδότηση εξπρές και κατά προτεραιότητα προβλέπει το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για τους σταθμούς βιοαερίου,  που συνδέονται με την διαχείριση των αποβλήτων, ακόμα και σε... ΥΠΕΝ: Αδειοδοτήσεις εξπρές για σταθμούς βιοαερίου από τα απόβλητα

Αδειοδότηση εξπρές και κατά προτεραιότητα προβλέπει το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για τους σταθμούς βιοαερίου,  που συνδέονται με την διαχείριση των αποβλήτων, ακόμα και σε περιοχές με χαρακτηρισμένα κορεσμένα δίκτυα.

Οι νέες ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ, για την απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, για τον εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ, την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ και τη στήριξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που κατατέθηκε την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019 στη Βουλή και αρχίζει η επεξεργασία του στη διαρκή επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής.

Οι ειδικές ρυθμίσεις

Ειδικότερα οι σταθμοί βιοαερίου, που συνδέονται με την διαχείριση των αποβλήτων, οι οποίοι πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη των ΦΟΔΣΑ, Δήμων, Περι­φερειών, Συνδέσμων Δήμων, Δικτύων Δήμων και Περιφερειών και μπορούν να γίνου και με ΣΔΙΤ θα έχουν ειδικό αδειοδοτικό  πλαίσιο. Συγκεκριμένα:

  • Εξαιρούνται από τη διαδικασία έκδοσης Άδειας Παραγωγής.
  • Λαμβάνουν εξαρχής οριστική Προσφορά Σύνδεσης (χωρίς να είναι προαπαιτούμενη η περιβαλλοντική αδειοδότηση).
  • Εξαιρούνται από την καταβολή εγγυοδοσίας στο πλαί­σιο της οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης.
  • Αδειοδοτούνται κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών και λαμβάνουν οριστική προσφοράς εντός ενός μήνα από την υποβολή της αίτησης.
  • Τους χορηγείται Προσφορά σύνδεσης, ακόμα και σε περιοχές με κορεσμένα δίκτυα (Πελοπόν­νησος, Εύβοια, ΜΔΝ) κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων.
  • Θα αδειοδοτηθούν, και κατά κύριο λόγο θα λάβουν Προσφορά Σύνδεσης κατά προτεραιότητα, οι σταθμοί βιοαερίου που συνδέονται με την διαχείριση των αποβλήτων, ακόμα και σε περιοχές με χαρακτηρισμένα κορεσμένα δίκτυα, κατά παρέκκλιση των οικείων διατάξεων, για λόγους δημοσίου συμφέροντος αναγόμενους στην υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων.

Έντονη διείσδυση ΑΠΕ

Στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου σημειώνεται ότι  εισάγονται ρυθμίσεις για την προώθηση των έργων διαχείρισης στερεών αποβλήτων, που είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το έσοδο που θα απολάβουν οι φορείς αυτοί από την παραγωγή και έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας από το συνοδό σταθμό βιοαερίου.

Ειδικότερα, οι παραπάνω σταθμοί βιοαερίου είναι κατά κύριο λόγο της τάξεως του 1 MW (κατά προσέγγιση, μεγίστως 4 MW). Εξαιτίας, όμως, της έντονης διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα (ιδίως, των αιολικών και φωτοβολταϊκών σταθμών) καθώς και της αδειοδότησης ή της χορήγησης προσφορών όρων σύνδεσης στο Δίκτυο στη βάση σειράς προτεραιότητας, καθίσταται αβέβαιη η διασφάλιση της προσφοράς σύνδεσης για σταθμούς βιοαερίου από Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ). Παράλληλα δε, η μεγάλη καθυστέρηση στην αδειοδότηση και υλοποίησή τους καθυστερεί και τα σχέδια επεξεργασίας των αποβλήτων.

Με ΣΔΙΤ

Για αυτούς τους λόγους σημειώνεται ότι με τη νέα  ρύθμιση εισάγεται το ειδικό, διακριτό πλαίσιο αδειοδότησης για σταθμούς βιοαερίου, οι οποίοι πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη των ΦΟΔΣΑ, Δήμων, Περι­φερειών, Συνδέσμων Δήμων, Δικτύων Δήμων και Περιφερειών και γενικότερα  νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου,  τα οποία συστήνουν ή στα οποία συμμετέχουν οι. προαναφερόμενοι φορείς, καθώς και Ν.Π.Ι.Δ. στα οποία συμμετέχουν ή συστήνουν η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και η Ένωση Περιφερειών, οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, η Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.), οι επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. που ανήκουν στο δημόσιο τομέα, με πρόβλεψη οι μονάδες βιοαερίου για την παραγωγή ενέργειας μπορεί να γίνει βάσει προ­γραμματικής σύμβασης ή/και σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.).

Η νομοθετική ρύθμιση 

Η νομοθετική ρύθμιση  (άρθρο 23 παράγραφος 2 του νομοσχεδίου)  προβλέπει ότι:

Ειδικά για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής και εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, καθώς και βιοαέριο, που προέρχεται από την αναερόβια χώνευση του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος αποβλήτων και την οργανική ιλύ/λάσπη βιολογικών καθαρισμών, οι οποίοι πρόκειται να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α.) ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα (συμπεριλαμβανομένων των δήμων και λοιπών φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 100 του ν. 3852/2010 ως ισχύει), βάσει προ­γραμματικής σύμβασης ή/και σύμβασης Σύμπραξης Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.), ή οιασδήποτε άλλης σχετικής με τα ανωτέρω σύμβασης, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, ισχύουν τα ακόλουθα:

α. εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, β. λαμβάνουν εξαρχής οριστική Προσφορά Σύνδεσης, χωρίς να προαπαιτείται αδειοδότηση σύμφωνη με την περιβαλλοντική νομοθεσία,

γ. εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής εγγυητικής επιστολής του ν. 4152/2013, δ. η οριστική Προσφορά Σύνδεσης έχει διάρκεια ισχύος μέχρι την προθεσμία ολοκλήρωσης του σταθμού, όπως προβλέπεται στη σχετική σύμβαση, και σε κάθε περίπτωση όχι μεγαλύτερη των πέντε (5) ετών από τη χορήγησή της,

ε. η οριστική Προσφορά Σύνδεσης χορηγείται κατά προτεραιότητα έναντι των λοιπών αιτημάτων και εντός προθεσμίας ενός (1) μήνα από την υποβολή της σχετικής αίτησης, ακόμα και σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως κορεσμένα δίκτυα κατά την περίπτωση α’ της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006.

Σε περίπτωση ανάθεσης αρμοδιοτήτων Φο.Δ.Σ.Α. σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου βάσει προγραμματικής σύμβασης, ή σύμβασης Σ.Δ.Ι.Τ., ή άλλου είδους σχετικής με τα ανωτέρω σύμβασης, στις Προσφορές Σύνδεσης και τις σχετικές αιτήσεις υπεισέρχεται το νέο πρόσωπο μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης κατά τα ανωτέρω με απλή αίτηση στον αρμόδιο φορέα, στο πλαίσιο που προβλέπεται από τη σχετική σύμβαση. Εκδοθείσες άδειες παραγωγής παύουν να ισχύουν και τυχόν εγγυητικές επιστολές που έχουν υποβληθεί στον αρμόδιο διαχειριστή, πριν την ισχύ της παρούσας διάταξης, επιστρέφονται.

Σε περιπτώσεις τοπικού κορεσμού του δικτύου σύνδεσης των σταθμών αυτών, ο αρμόδιος Δια­χειριστής, εξαντλεί την εξέταση όλων των διαθέσιμων τεχνικών λύσεων, προκειμένου να κατα­στεί εφικτή η χορήγηση προσφοράς σύνδεσης στον σταθμό, στο πλαίσιο της διασφάλισης της ασφαλούς λειτουργίας του ΕΣΜΗΕ ή του ΕΔΔΗΕ.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας