Του Αργύρη Δεμερτζή/ Μεταβατική λύση για τη λειτουργία των συμβουλίων εξέτασης αυθαιρέτων και πολεοδομικών θεμάτων δίνει απόφαση του ΥΠΕΝ. Λόγω της αδυναμίας συγκρότησης των... ΥΠΕΝ: απόφαση για τα συμβούλια αυθαιρέτων και πολεοδομικών θεμάτων

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Μεταβατική λύση για τη λειτουργία των συμβουλίων εξέτασης αυθαιρέτων και πολεοδομικών θεμάτων δίνει απόφαση του ΥΠΕΝ.

Λόγω της αδυναμίας συγκρότησης των Παρατηρητήριων Δόμησης σε όλη τη χώρα, για τα οποία προβλέπεται στον  πολεοδομικό νόμο 4495/17 ότι στην έδρα κάθε Περιφερειακού Παρατηρητηρίου γίνεται και η συγκρότηση Περιφερειακού Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΠΕ.Σ.Α.), το οποίο θα εξετάζει τις υποθέσεις ενστάσεων για υπαγωγές αυθαιρέτων,  η νέα απόφαση του ΥΠΕΝ, δίνει μεταβατική λύση αυτές οι υποθέσεις να εξετάζονται από τα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ), τα οποία είναι συγκροτημένα με αποφάσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Τα ΣΥΠΟΘΑ προ του πολεοδομικού νόμου του 2017  είχαν στην αρμοδιότητα τους να εξετάζουν πολεοδομικά και χωροταξικά θέματα αλλά και τις ενστάσεις για υπαγωγές αυθαιρέτων, με αποτέλεσμα να σωρεύεται μεγάλος όγκος υποθέσεων και η διεκπεραίωση τους να καθυστερεί έως και 6 χρόνια στην Αττική και έως 2 με 3 χρόνια σε περιοχές της περιφέρειας.

Με αυτά τα δεδομένα προβλέφτηκε στον πολεοδομικό νόμο 4495/17 να διασπαστεί το έργο των  ΣΥΠΟΘΑ και οι υποθέσεις αυθαιρέτων να περάσουν στα Περιφερειακά Παρατηρητήρια,  τα οποία όμως επί τρία και πλέον χρόνια δεν έχουν λειτουργήσει. Από τους βασικούς λόγους αυτής της εμπλοκής είναι ότι οι Περιφέρειες αρνούνται να αναλάβουν την αρμοδιότητα της συγκρότησης των Περιφερειακών Παρατηρητηρίων, προκειμένου να αποφύγουν ευθύνες σχετικά με τα αυθαίρετα και  το κόστος της επιβολής νέων προστίμων και υλοποίησης πρωτοκόλλων κατεδαφίσεων,  αναφέροντας ωστόσο ως κύριο λόγο της άρνησης τους ελλείψεις προσωπικού και πόρων.

Στο μεταξύ έχουν σωρευτεί πλήθος νέων υποθέσεων και ενστάσεων αυθαιρέτων, που αφορούν καταγγελίες αλλά και λανθασμένες η παράνομες υπαγωγές αυθαιρέτων ενώ παράλληλα μπλοκάρουν μεταβιβάσεις και κάθε είδους αξιοποίηση ακινήτων.

Σε αυτό το φαύλο κύκλο που έχει δημιουργηθεί το ΥΠΕΝ, διατηρώντας τις προβλέψεις του πολεοδομικού νόμου 4495/17 για τα Περιφερειακά Παρατηρητήρια, έρχεται να δώσει μεταβατική λύση οι υποθέσεις αυθαιρέτων να εξετάζονται από τα ΣΥΠΟΘΑ, τα οποία διακρίνονται σε ΣΥΠΟΘΑ Α΄ και ΣΥΠΟΘΑ Β, τα οποία  είναι τα ίδια όργανα και διευρύνεται το έργο τους.

Η απόφαση του ΥΠΕΝ

Η νέα απόφαση του ΥΠΕΝ εκδόθηκε, με βάση το νέο περιβαλλοντικό νόμο 4685/2020 (άρθρο 99 παράγραφος 12), που σχετικά προβλέπει ότι: «Μέχρι την συγκρότηση των ΠΕ.Σ.Α. του άρθρου 12, των Επιτροπών Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων του άρθρου 17, των Περιφερειακών Επιτροπών Προσβασιμότητας του άρθρου 18, των ΠΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. του άρθρου 22 και των Επιτροπών των παραγράφων 3 και 9 του άρθρου 116 και της παραγράφου 10 του άρθρου 117 του ν. 4495/2017 (Α’ 167), με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δύναται να καθορίζονται τα όργανα που ασκούν μεταβατικά τις αρμοδιότητες αυτών».

Η απόφαση του ΥΠΕΝ με θέμα: «Καθορισμών οργάνων που ασκούν μεταβατικά τις αρμοδιότητες, των Επιτροπών Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων, των Περιφερειακών Επιτροπών Προσβασιμότητας, των ΠΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., των Επιτροπών των παρ. 3 και 9.α του άρθρου 116 και της Επιτροπής της παρ.10 του άρθρου 117 του ν. 4495/2017.», που υπογράφει ο υφυπουργός Δημήτρης Οικονόμου έχει ως εξής:

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπ όψιν:

  1. Το ν.4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» (ΦΕΚ 133 Α’).
  2. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005 (ΦΕΚ Α’/98).
  3. Το υπ’ αρίθμ. 70/22-9-2015 Π.Δ/γμα «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.» (ΦΕΚ Α’/114).
  4. Το π.δ/γμα 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 121 Α’).
  5. Το π.δ/γμα 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (ΦΕΚ 123 Α’).
  6. Την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/67414/8290/23-7-2019 Υπουργική Απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δημήτριο Οικονόμου» (ΦΕΚ 3107 Β’).
  7. Το π.δ/γμα 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας» (ΦΕΚ 160 Α’).
  8. Τον ν. 4495/17 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 167 Α’)
  9. Την παρ. 12 του άρθρου 99 του ν. 4685/2020 «Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις» (Α’ 92)
  10. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1

Μέχρι τη συγκρότηση των Επιτροπών Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων του άρθρου 17 του ν. 4495/2017, όπως ισχύει, τις αρμοδιότητες που αποδίδονται σε αυτές με την παρ. 4 του ιδίου άρθρου, τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 93, του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 99 και την παρ. 10 του άρθρου 108 του ιδίου νόμου, ασκούνται από τα ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β’ του άρθρου 20 του ν. 4495/2017, όπως ισχύει.

Άρθρο 2

Μέχρι τη συγκρότηση των Περιφερειακών Επιτροπών Προσβασιμότητας του άρθρου 18 του ν. 4495/2017, τις αρμοδιότητες που αποδίδονται σε αυτές, ασκούνται από την Κεντρική Επιτροπή Προσβασιμότητας του άρθρου 19 του ν. 4495/2017, όπως ισχύει.

Άρθρο 3

Μέχρι τη συγκρότηση των ΠΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. του άρθρου 22 του ν. 4495/2017:

α) τις αρμοδιότητες που αποδίδονται σε αυτά με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 23 και την παράγραφο 3 του άρθρου 110 του ιδίου νόμου, όπως ισχύει, ασκούν τα ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Α’ του άρθρου 20 του ν. 4495/2017, όπως ισχύει.

β) τις αρμοδιότητες που αποδίδονται σε αυτά με τις παραγράφους 3 του άρθρου 23, όπως ισχύει και την παράγραφο 10 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017, όπως ισχύει, ασκούν τα ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. Β’ του άρθρου 20 του ν. 4495/2017, όπως ισχύει.

Άρθρο 4

Μέχρι τη συγκρότηση της Επιτροπής της παραγράφου 3 του άρθρου 116 του ν. 4495/2017, όπως ισχύει, τις αρμοδιότητες που αποδίδονται σε αυτήν, ασκεί το οικείο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.) του άρθρου 7 του ν. 4495/2017, όπως ισχύει.

Άρθρο 5

Μέχρι τη συγκρότηση της Επιτροπής της παραγράφου 9.α του άρθρου 116 του ν. 4495/2017, όπως ισχύει, τις αρμοδιότητες που αποδίδονται σε αυτήν ασκεί το οικείο Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Α., ΚΕ.Σ.Α.ΜΑ.Θ ή ΚΕ.Σ.Α.Α.) του άρθρου 13 του ν. 4495/2017.

Άρθρο 6

Μέχρι τη συγκρότηση της Επιτροπής της παραγράφου 10 του άρθρου 117 του ν. 4495/2017, όπως ισχύει, τις αρμοδιότητες που αποδίδονται σε αυτήν, ασκεί το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΚΕ.Σ.Α., ΚΕ.Σ.Α.ΜΑ.Θ ή ΚΕ.Σ.Α.Α.) του άρθρου 13 του ν. 4495/2017.

Άρθρο 7

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας