ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Επιπλέον του τέλους ταξινόμησης, επιβάλλεται έκτακτο περιβαλλοντικό τέλος, ύψους 1000 και 3000 ευρώ για την εισαγωγή  μεταχειρισμένου αυτοκινήτου και φορτηγού, με βάση την... ΥΠΕΝ: έκτακτο περιβαλλοντικό τέλος σε παλαιά ΙΧ, υπέρ της ηλεκτροκίνησης

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Επιπλέον του τέλους ταξινόμησης, επιβάλλεται έκτακτο περιβαλλοντικό τέλος, ύψους 1000 και 3000 ευρώ για την εισαγωγή  μεταχειρισμένου αυτοκινήτου και φορτηγού, με βάση την Οδηγία ρύπων στην οποία ανήκει, και παράλληλα επισφραγίζεται η απαγόρευση εισαγωγής παλαιότερων ρυπογόνων μεταχειρισμένων οχημάτων συμβατικής και της πρώτης γενιάς αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

Με στόχο, όπως σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση, «να αποθαρρυνθεί η θέση σε κυκλοφορία παλαιών, επικινδύνων και ρυπογόνων οχημάτων και να ενθαρρυνθεί αντίστοιχα η μετάβαση στην πράσινη κινητικότητα στον τομέα των μεταφορών, με την επιλογή φιλικών προς το περιβάλλον οχημάτων, κυρίως δε ηλεκτροκίνητων», το ΥΠΕΝ κατέθεσε τροπολογία στο φορολογικό νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή, για την επιβολή ισχυρών αντικινήτρων και απαγορεύσεων εισαγωγής παλαιών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων.

Επεκτείνεται το τέλος στα Euro 5b

Με τη νέα ρύθμιση “διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής ως προς τα υπόχρεα προς καταβολή του περιβαλλοντικού τέλους οχήματα και επεκτείνεται η υποχρέωση και στα επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά φορτηγά οχήματα κατηγορίας Euro 5b”, όπως ήδη ισχύει  για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα οχήματα που πληρούν την οδηγία ρύπων Euro 5a. Ειδικότερα προβλέπεται ότι:

-Στα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα  των κατηγοριών Euro 5b και Euro 5a , τα οποία έχουν πρώτη άδεια κυκλοφορίας από το 2012 έως και το 2014,  δηλαδή οχήματα με ηλικίες από 10 έως και 8 έτη επιβάλλεται περιβαλλοντικό τέλος 1000 ευρώ.  Εξαιρούνται από την καταβολή του έκτακτου περιβαλλοντικού  τέλους  τα οχημάτων «Euro 5b», για τα οποία εκκρεμεί μόνο η διαδικασία εκτελωνισμού, όπως σημειώνεται ως «αναγκαία μεταβατική διάταξη, προκειμένου να μην αιφνιδιασθεί το καταναλωτικό κοινό που ολοκλήρωσε την αγορά τέτοιων οχημάτων».

-Στα οχήματα , που υπάγοντα στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 4 επιβάλλεται περιβαλλοντικό τέλος 3000 ευρώ.  Και

Απαγορεύεται η ταξινόμηση, εφόσον υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 3, 2 και 1. Από τη ρύθμιση εξαιρούνται τα επιβατικά αυτοκίνητα άνω των τριάντα (30) ετών, τα οποία προορίζονται να κυκλοφορήσουν αποκλειστικά ως αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος.

Τα έσοδα υπέρ της ηλεκτροκίνησης 

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος τα έσοδα από την είσπραξη του περιβαλλοντικού τέλους θα διατίθενται για την υλοποίηση δράσεων για την προώθηση της ηλεκτροκίνησης και των ηλεκτρικών οχημάτων,  ιδίως μέσω οικονομικών κινήτρων για την αγορά ή μίσθωση κάθε τύπου αμιγώς Η/Ο ή υβριδικών Η/Ο εξωτερικής φόρτισης με εκπομπές ρύπων έως 50 γρ. CO-,/χλμ., καθώς και μέσω οικονομικών κινήτρων για την προμήθεια και εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο. Φορέας Διαχείρισης των εσόδων από την είσπραξη του περιβαλλοντικού τέλους ορίζεται το Αυτοτελές Τμήμα Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Γηρασμένος και ρυπογόνος στόλος

«Η Ελλάδα διαθέτει από τους πιο γερασμένους και ρυπογόνους στόλους αυτοκινήτων της Ευρώπης, με τη μέση ηλικία του στόλου των οχημάτων να είναι περίπου δεκαέξι ετών, των δε ταξί δώδεκα» σημειώνει το ΥΠΕΝ στην αιτιολογική έκθεση της νέας ρύθμισης και αναφέρει ότι:

-«Σύμφωνα με μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (Ι.Ο.Β.Ε.), ο ελληνικός στόλος στην Ελλάδα κυριαρχείται από βενζινοκίνητα επιβατικά, κατά ποσοστό ενενήντα ένα τοις εκατό (91%), το οποίο συνιστά από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), με χαμηλό μερίδιο πετρελαιοκινήτων, παρά την αύξησή τους μετά το 2011. Στην Ελλάδα, το ζήτημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα μεγάλα αστικά κέντρα, ιδίως στην Περιφέρεια Αττικής, είναι έντονο, μεταξύ άλλων, εξαιτίας του ιδιαίτερα υψηλού μέσου όρου ηλικίας των Ιδιωτικής Χρήσης (Ι.Χ.) οχημάτων και της χρήσης παρωχημένης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας. Χωρίς την επιβολή αντικινήτρων για την επιβολή συμβατικών οχημάτων, όπως το περιβαλλοντικό τέλος, θα ήταν αντικειμενικά αδύνατον η χώρα να εκπληρώσει τις διεθνείς και ενωσιακές της δεσμεύσεις για μείωση των αερίων του θερμοκηπίου έως το 2030 και να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (Ε.Σ.Ε.Κ., Β’ 4893/2019)»

Η νέα ρύθμιση

Το κείμενο της τροπολογίας του ΥΠΕΝ για την επιβολή του έκτακτου περιβαλλοντικού τέλους έχει ως εξής:

«Άρθρο 2 Επέκταση υποχρέωσης καταβολής περιβαλλοντικού τέλους σε παλαιά, ρυπογόνα οχήματα – Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 άρθρου 5 του ν. 4710/2020

Στην υποπερ. αβ’ της περ. α’ των παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 του ν. 4710/2020 (Α’ 142), περί επιβολής περιβαλλοντικού τέλους, προστίθεται νέα κατηγορία υπόχρεων αυτοκινήτων και οι παρ. 1 και 2 διαμορφώνονται ως εξής:

«1. Για τα επιβατικά αυτοκίνητα της παρ. 1 του άρθρου 121 του ν. 2960/2001 (Α’ 265), ισχύουν τα εξής:

α) Επιβάλλεται, επιπλέον του τέλους ταξινόμησης, έκτακτο περιβαλλοντικό τέλος:

αα) ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000), εφόσον υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 4, όπως αυτές ορίζονται στην υπ’ αρ. 4179/346/21.01.2000 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 182) ή μεταγενέστερες τροποποιητικές αυτής,

αβ) ύψους χιλίων (1.000) ευρώ, εφόσον υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 5a και Euro 5b, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αρ. 715/2007 της 20ής Ιουνίου 2007 και στον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αρ. 692/2008 της 18ης Ιουλίου 2008.

β) Απαγορεύεται η ταξινόμηση, εφόσον υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 3, 2 και 1, όπως αυτές ορίζονται στην υπ’ αρ. 28433/2448/2.7.1992 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 542) και στην υπ’ αρ. 6765/ 511/3.3.1995 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 194) ή μεταγενέστερες τροποποιητικές αυτών, ή εφόσον δεν υπάγονται σε προδιαγραφές ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) συμβατικής τεχνολογίας και για τα οποία δεν αποδεικνύονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Από την παρούσα εξαιρούνται τα επιβατικά αυτοκίνητα άνω των τριάντα (30) ετών, τα οποία προορίζονται να κυκλοφορήσουν αποκλειστικά ως αυτοκίνητα ιστορικού ενδιαφέροντος.

2.Για τα φορτηγά αυτοκίνητα των περ. β’, γ’, ε’τηςπαρ. Ιτου άρθρου 123 του ν. 2960/2001 και τις μεταχειρισμένες βάσεις αυτών,

α) επιβάλλεται, επιπλέον του τέλους ταξινόμησης, έκτακτο περιβαλλοντικό τέλος: αα) ύψους τριών χιλιάδων ευρώ (3.000), εφόσον υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 4, όπως αυτές ορίζονται στην υπ’ αρ. 4179/346/21.1.2000 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 182) ή μεταγενέστερες τροποποιητικές αυτής,

αβ) ύψους χιλίων (1.000) ευρώ, εφόσον υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 5a και Euro 5b, όπως αυτές ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αρ. 715/2007 της 20ης Ιουνίου 2007 (L 171) και στον Κανονισμό (ΕΚ) υπ’ αρ. 692/2008 της 18ης Ιουλίου 2008 (L 199),

β) απαγορεύεται η ταξινόμηση, εφόσον υπάγονται εκ κατασκευής στις προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων Euro 3, 2 και 1, όπως αυτές ορίζονται στην υπ’ αρ. 28433/2448/2.7.1992 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 542) και στην υπ’ αρ. 6765/511/3.3.1995 κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών (Β’ 194) ή μεταγενέστερες τροποποιητικές αυτών, ή εφόσον δεν υπάγονται σε προδιαγραφές ευρωπαϊκού προτύπου εκπομπών ρύπων (Euro) συμβατικής τεχνολογίας και για τα οποία δεν αποδεικνύονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.».

Άρθρο 3

Μεταβατική διάταξη περιβαλλοντικού τέλους οχημάτων

Δεν καταλαμβάνονται από την υποχρέωση καταβολής του περιβαλλοντικού τέλους της υποπερ. αβ’ της περ. α’ των παρ. 1 και 2 του άρθρου 5 του ν. 4710/2020 (Α’ 142), τα οχήματα που υπάγονται στις εκ κατασκευής προδιαγραφές ευρωπαϊκών προτύπων εκπομπών καυσαερίων «Euro 5b», για τα οποία έχει υποβληθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος Δήλωση Άφιξης Οχήματος (Δ.Α.Ο.) ή δηλωτικά εισαγωγής».

Τέλος ταξινόμησης

Σύμφωνα με τη νέα ρύθμιση «το περιβαλλοντικό τέλος καταβάλλεται άπαξ και υπό την προϋπόθεση ότι υφίσταται υποχρέωση καταβολής τέλους ταξινόμησης». Σύμφωνα με το άρθρο 121 του ν. 2960/2001 το τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης έχει ως εξής:

Άρθρο 121 Τέλος ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης
1.Επιβατικά αυτοκίνητα της δασμολογικής κλάσης 87.3 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας (Κανονισμός ΕΟΚ 2658/1987 του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 1987 EEL της 07.09.1987) υποβάλλονται σε τέλος ταξινόμησης επί της φορολογητέας αξίας όπως αυτή διαμορφώνεται με βάση τις διατάξεις του άρθρου 126 του παρόντα και του άρθρου 4 του ν.1573/1985 (ΦΕΚ 201 Α’), όπως ισχύουν.
2.Οι συντελεστές του τέλους ταξινόμησης της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται ως ακολούθως:
α) Για αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας 98/69 Ε.Κ. ή μεταγενέστερης:
ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Μέχρι 900 κυβικά εκατοστά
Από 901 -1400″
Από 1401 -1600″
Από 1601 -1800″
Από 1801 -2000″
Από 2001 -κυβικά εκατοστά και πάνω 88%

β) Γ ια αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές της Οδηγίας 94/12 Ε.Κ.:
ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Μέχρι 900 κυβικά εκατοστά
Από 901-1400″
Από 1401 -1600″
Από 1601 -1800″
Από 1801 -2000″
Από 2001 κυβικά εκατοστά και πάνω 158%

γ) Γ ια αυτοκίνητα που πληρούν εκ κατασκευής τις προδιαγραφές των Οδηγιών 91/441 Ε.Ο.Κ., 89/458 Ε.Ο.Κ. και 88/76 Ε.Ο.Κ.:
ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΛΟΥΣ

Μέχρι 900 κυβικά εκατοστά 27%
Από 901 -1400″ 55%
Από 1401 -1600″ 106%
Από 1601 -1800″ 143%
Από 1801 -2000″ 240%
Από 2001 κυβικά εκατοστά και πάνω 371%

δ) Για αυτοκίνητα συμβατικής τεχνολογίας:
ΚΥΛΙΝΔΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΕΛΟΥΣ

Μέχρι 900 κυβικά εκατοστά 41%
Από 901 -1400″ 73%
Από 1401 -1600″ 142%
Από 1601 -1800″ 165%
Από 1801 -2000″ 296%
Από 2001 κυβικά εκατοστά και πάνω 385%
3.Για αυτοκινούμενα τροχόσπιτα της δασμολογικής κλάσης 87.03 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας αντίστοιχης με τις περιπτώσεις (α), (β), (γ) και (δ) της προηγούμενης παραγράφου, αντιρρυπαντικής ή συμβατικής τεχνολογίας, οι κατά περίπτωση συντελεστές τέλους ταξινόμησης μειώνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%).
4.Οι διατάξεις των παραπάνω παραγράφων 1 και 2 εφαρμόζονται και για αυτοκίνητα τύπου JEEP της δασμολογικής κλάσης 87.04 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας.
δ. Για ηλεκτροκίνητα ή υβριδικά αυτοκίνητα, με κινητήρα του οποίου οι εκπομπές ρύπων είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες διατάξεις για τα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας της Οδηγίας 94/12 Ε.Κ. ή μεταγενέστερης δεν υπόκεινται στο προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου αυτού τέλος ταξινόμησης.
β. Σε περίπτωση έκδοσης νέας Κοινοτικής Οδηγίας με νέες προδιαγραφές ως προς τις εκπομπές ρύπων, από το χρόνο έναρξης εφαρμογής των αναγκαίων εθνικών μέτρων εναρμόνισης προς αυτήν για αυτοκίνητα που πληρούν τις προδιαγραφές αυτές, θα εφαρμόζονται οι συντελεστές τέλους ταξινόμησης της περίπτωσης (α) της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου.
Για τα αυτοκίνητα της Οδηγίας 98/69 E.K. και 94/12 Ε.Κ. θα εφαρμόζονται οι συντελεστές των περιπτώσεων (β) και (γ) αντίστοιχα.
7.Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων και Μεταφορών και Επικοινωνιών καθορίζονται οι διαδικασίες και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το χαρακτηρισμό των αυτοκινήτων ως αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και τη διαπίστωση των προδιαγραφών από πλευράς αντιρρύπανσης που πληρούν σύμφωνα με τις Κοινοτικές Οδηγίες, οι οποίες αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο 2 για την υπαγωγή τους στον αντίστοιχο συντελεστή τέλους ταξινόμησης, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας