Του Αργύρη Δεμερτζή/ Από 300 έως 1500 ευρώ θα είναι η αμοιβή των μηχανικών που θα διενεργούν αυτοψίες και θα εκδίδουν βεβαιώσεις σύνδεσης παραγωγών... Ποιοι μηχανικοί και με τι αμοιβές υπογράφουν για σύνδεση ΑΠΕ στο δίκτυο

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Από 300 έως 1500 ευρώ θα είναι η αμοιβή των μηχανικών που θα διενεργούν αυτοψίες και θα εκδίδουν βεβαιώσεις σύνδεσης παραγωγών ΑΠΕ με το δίκτυο, οι οποίοι θα ορίζονται από λίστα που θα καταρτίσει το ΤΕΕ «από μηχανικούς συναφούς με το αντικείμενο ειδικότητας, μέλη του ΤΕΕ»  και θα επικαιροποιείται ανά τρίμηνο με νέους υποψηφίους.

Αυτά προβλέπει η τροπολογία που κατέθεσε της Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2020 το ΥΠΕΝ, ως προσθήκη στο σχέδιο αντιμετώπισης της πλαστικής ρύπανσης που ψηφίζεται στη Βουλή, με την οποία δίνεται η δυνατότητα στους παραγωγούς ΑΠΕ να βεβαιώνουν οι ίδιοι σε συνεργασία με πιστοποιημένο μηχανικό του ΤΕΕ την ολοκλήρωση του έργου τους, αντί του υπερφορτωμένου ΔΕΔΔΗΕ. Παράλληλα κατατέθηκε από το ΥΠΕΝ ξεχωριστή τροπολοιγία για τις ενεργειακές ιδιωτικοποιήσεις Δείτε εδώ στο ecopress

Σχετικά το ΥΠΕΝ σημειώνει ότι «λόγω του μεγάλου αριθμού των επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ, η υλοποίηση των αναγκαίων έργων σύνδεσης πολλές φορές καθυστερεί για αντικειμενικούς λόγους, με αποτέλεσμα η σύνδεση του σταθμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με το δίκτυο να μην ολοκληρώνεται έγκαιρα και να μην ενεργοποιείται πριν την προθεσμία μείωσης των Τιμών Αναφοράς του έργου, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται αρνητικά το επιχειρηματικό σχέδιο των έργων για λόγους που δεν σχετίζονται με τον επενδυτή».

Πρόσκληση ΤΕΕ

Στη νομοθετική ρύθμιση του ΥΠΕΝ σχετικά με την εμπλοκή των μηχανικών στην αδειοδότηση των ΑΠΕ σημειώνεται ότι «Οι αυτοψίες του παρόντος διενεργούνται από μηχανικό συναφούς με το αντικείμενο ειδικότητας, μέλος του TEE. Το ΤΕΕ εκδίδει ανοικτή πρόσκληση προς τα μέλη του με συναφή με το αντικείμενο ειδικότητα, προκειμένου να συγκροτήσει κατάλογο υποψηφίων για τη διενέργεια αυτοψιών. Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος συντάσσεται κατάλογος μηχανικών συναφούς ειδικότητας από όσους εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη διενέργεια των αυτοψιών. Ο κατάλογος επικαιροποιείται κάθε τρεις (3) μήνες με ευθύνη του ΤΕΕ με ενσωμάτωση νέων υποψηφίων για τη διενέργεια αυτοψιών ή διαγραφή υφιστάμενων.

Για την πραγματοποίηση του ελέγχου, το ΤΕΕ ορίζει με απόφασή του μηχανικό συναφούς με το αντικείμενο ειδικότητας, ο οποίος περιλαμβάνεται στους ως άνω καταλόγους, εντός δύο (2) ημερών από την αποστολή του αιτήματος του ενδιαφερομένου με κριτήριο τη γειτνίαση της έδρας του μηχανικού στη γεωγραφική περιοχή αρμοδιότητας του οποίου είναι εγκατεστημένος ο σταθμός ΑΠΕ. Ο μηχανικός που ορίζεται κατά τα ανωτέρω, οφείλει εντός δύο (2) ημερών να δηλώσει τη διαθεσιμότητά του και να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση περί μη σύγκρουσης συμφερόντων με τον κάτοχο του σταθμού. Με την ίδια δήλωση ο μηχανικός βεβαιώνει επιπλέον ότι δεν έχει εργαστεί και ότι δεν έχει λάβει οποιαδήποτε αμοιβή για οπουδήποτε λόγο από τον κάτοχο του σταθμού ή συνδεδεμένο με αυτό νομικό πρόσωπο κατά τα τελευταία τρία (3) έτη. Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης ή παρέλευσης άπρακτης της προθεσμίας των δύο (2) ημερών επιλέγεται εκ του καταλόγου άλλος μηχανικός.

Η αμοιβή μηχανικού

Η αμοιβή του εν λόγω μηχανικού από τον κατάλογο του ΤΕΕ βαρύνει τον ενδιαφερόμενο και ορίζεται ως εξής:

ΚΛΙΜΑΚΑ ΙΣΧΥΟΣΑΜΟΙΒΗ (πλέον ΦΠΑ)
0-100kW300€

30

101-1000kW500 €
1.001-10.000kW1.000C
>10.000kW1.500C

Ο μηχανικός συντάσσει έκθεση αυτοψίας σχετικά με την ολοκλήρωση ή μη της εγκατάστασης του σταθμού. Τόσο η έκθεση αυτοψίας, όσο και η δήλωση ότι πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις, επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης και ο μηχανικός φέρει κάθε ευθύνη για την ακρίβεια και αλήθεια όσων βεβαιώνει. Ο αρμόδιος Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου της ακρίβειας τόσο της πλήρωσης των ως άνω προϋποθέσεων, όσο και του περιεχομένου της συνταχθείσας έκθεσης και υποχρεούται να ελέγχει δειγματοληπτικά εκθέσεις αυτοψίας, οι οποίες αντιστοιχούν τουλάχιστον στο 20% των έργων που αφορούν οι υπό έλεγχο εκθέσεις της παρούσας και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή τους.

Προς τον σκοπό αυτό, ο αρμόδιος Διαχειριστής αναρτά ανά δύο (2) μήνες λίστα με τα έργα των δειγματοληπτικών ελέγχων που πραγματοποίησε, καθώς και το σύνολο των έργων για τα οποία υποβλήθηκε Δήλωση Ετοιμότητας».

Aιτιολογική έκθεση

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση στην υπόψη τροπολογία, προβλέπονται τα ακόλουθα:

  1. Εισάγονται ειδικές ρυθμίσεις για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) και ειδικότερα, ορίζονται τα ακόλουθα:

α. Στο πλαίσιο της διαδικασίας σύνδεσης των κατόχων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. με το Δίκτυο ή το Σύστημα, προβλέπεται η υποβολή από αυτούς, Δήλωσης Ετοιμότητας προς τον αρμόδιο Διαχειριστή.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η σύνδεση, λόγω μη ολοκλήρωσης των απαιτούμενων έργων σύνδεσης είτε αυτά υλοποιούνται από τον Παραγωγό είτε από τον αρμόδιο Διαχειριστή, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, οι Τιμές Αναφοράς (Τ.Α.) που ισχύουν για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α., καθορίζονται όχι με βάση την ημερομηνία θέσης του σταθμού σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική), αλλά με βάση την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Ετοιμότητας των εργασιών εγκατάστασης του σταθμού, εφόσον εκδοθεί από τον Διαχειριστή η Βεβαίωση Ολοκλήρωσης.

Καθορίζεται η διαδικασία υποβολής της Δήλωσης Ετοιμότητας (συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά έγγραφα κ.λπ.) καθώς και εξέτασης αυτής από τον αρμόδιο Διαχειριστή, για την έκδοση της προαναφερόμενης βεβαίωσης.

Περαιτέρω, θεσπίζεται διαδικασία αυτοψιών σχετικά με την ολοκλήρωση ή μη της εγκατάστασης του σταθμού, οι οποίες πραγματοποιούνται από μηχανικούς – μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) και συγκεκριμένα, προβλέπεται:

η σύνταξη καταλόγου μηχανικών συναφούς με το αντικείμενο ειδικότητας, για τη διενέργεια των αυτοψιών,

η αμοιβή των μηχανικών, κυμαινόμενη ανά κλίμακα ισχύος του σταθμού, η οποία βαρύνει τον ενδιαφερόμενο,

η διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων από τον Διαχειριστή επί των εκδιδόμενων εκθέσεων αυτοψίας.

Καθορίζεται η διαδικασία έκδοσης της Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή, ενώ σε περίπτωση που διαπιστωθεί ψευδής δήλωση περί ολοκλήρωσης των εργασιών, η Τιμή Αναφοράς (Τ.Α.) καθορίζεται με βάση την ημερομηνία θέσης του σταθμού σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική) μειωμένη κατά πέντε τοις εκατό (5%) και η Βεβαίωση Ολοκλήρωσης ανακαλείται.

Οι ανωτέρω ρυθμίσεις εφαρμόζονται και για σταθμούς οι οποίοι έχουν επιλεγεί για ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών (άρθρο 7 του ν.4414/2016). Ειδικά, για τους εν λόγω σταθμούς, εφόσον η Βεβαίωση Ολοκλήρωσης εκδοθεί εντός της οριζόμενης από την απόφαση της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, προθεσμίας για την ενεργοποίηση της σύνδεσης του σταθμού, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρατάσεων αυτής, θεωρείται ότι πληρούται η υποχρέωση ενεργοποίησης της σύνδεσης του σταθμού και ισχύει η Τ.Α. που έχει προκύψει από την ανταγωνιστική διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση, οι εγγυητικές επιστολές που έχουν υποβληθεί στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.), επιστρέφονται μετά την ενεργοποίηση της σύνδεσης του σταθμού.

β. Παρατείνεται, έως τις 31-10-2020, η προθεσμία καταβολής από τους υπόχρεους κατόχους σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., του Τέλους Διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τα έτη 2017, 2018, 2019. Η μη εμπρόθεσμη καταβολή του τέλους συνεπάγεται την αυτοδίκαιη παύση της ισχύος της Άδειας Παραγωγής (παρ.6 του άρθρου 27 του ν.4342/2015).

γ. Επιτρέπεται η παράταση, κατά ένα (1) έτος, των οριστικών προσφορών σύνδεσης και των αδειών εγκατάστασης των μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών που εγκαθίστανται στις περιοχές της Π.Ε. Καρδίτσας, Π.Ε. Κορινθίας και Π.Ε. Φθιώτιδας, οι οποίοι επλήγησαν από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό» και τις συνακόλουθες πλημμύρες της 18ηΐ5 και 19% Σεπτεμβρίου 2020.

  1. α. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, η ταξινόμηση των οχημάτων για τα οποία κατά τη δημοσίευση του ν.4710/2020 (23-7-2020), είχαν υποβληθεί δηλωτικά εισαγωγής ή δήλωση άφιξης οχήματος (Δ.Α.Ο.).

β. Ορίζονται συγκεκριμένες κατηγορίες οχημάτων (μετοικούντων κ.λπ.), τα οποία δεν καταλαμβάνονται από την υποχρέωση καταβολής περιβαλλοντικού τέλους καθώς και από την απαγόρευση ταξινόμησης.

  1. Τροποποιούνται – συμπληρώνονται συγκεκριμένες διατάξεις του ν.4014/2011 (άρθρα 16 και 20) και ειδικότερα:

α. Απλοποιούνται οι παρεχόμενες εξουσιοδοτήσεις για τον καθορισμό (με κ.υ.α. αντί με π.δ.): ΐ) της βάσης υπολογισμού, του τρόπου προσδιορισμού και του ύψους των αμοιβών των Πιστοποιημένων Αξιολογητών Μελετών

Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, της διαδικασίας είσπραξης αυτών κ.λπ., Η) του τρόπου προσδιορισμού της αμοιβής των περιβαλλοντικών ελεγκτών, της διαδικασίας εκκαθάρισης και καταβολής των αμοιβών τους κ.λπ.

Παράλληλα, καταργείται η υποχρέωση καταβολής από τον φορέα του έργου, των προβλεπόμενων παραβολών (άρθρο 17 παρ.3 του ν.4014/2011), στην περίπτοιση που ζητήσει ο ίδιος τη διενέργεια ορισμένου έργου από Πιστοποιημένο Αξιολογητή.

β. Παρέχεται, επίσης, η εξουσιοδότηση για τον καθορισμό, με υπουργική απόφαση, του τρόπου της τεχνικής οργάνωσης, υλοποίησης και λειτουργίας του Μητρώου Περιβαλλοντικών Ελεγκτών και κάθε άλλης αναγκαίας τεχνικής λεπτομέρειας.

Β. Από τις προτεινόμενες διατάξεις, προκαλούνται τα ακόλουθα οικονομικά αποτελέσματα:

I.Επί του κρατικού προϋπολογισμού

Απώλεια εσόδων λόγω της απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής περιβαλλοντικού τέλους συγκεκριμένων κατηγοριών οχημάτων. Το ύψος των εν λόγοι εσόδων εξαρτάται από πραγματικά γεγονότα (αριθμός οχημάτων κ.λπ.).

  1. Επί του Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. (Ε.Λ.Α.Π.Ε./φορέας Γενικής Κυβέρνησης)
  2. Δαπάνη από την καταβολή αυξημένων αποζημιώσεων στους δικαιούχους, λόγω της παράτασης κατά ένα (1) έτος, των οριστικών προσφορών σύνδεσης και των αδειών εγκατάστασης των μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών που εγκαθίστανται στις περιοχές της Π.Ε. Καρδίτσας, Π.Ε. Κορινθίας και Π.Ε. Φθιώτιδας, οι οποίοι επλήγησαν από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό». Το ύψος της δαπάνης αυτής εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά.
  3. Ενδεχόμενη δαπάνη από την καταβολή αυξημένων αποζημιώσεων στους δικαιούχους, στην περίπτωση που κατά την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Ετοιμότητας των εργασιών εγκατάστασης του σταθμού Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.), ισχύουν υψηλότερες Τιμές Αναφοράς (Τ.Α.), σε σχέση με εκείνες που ισχύουν κατά την ημερομηνία θέσης του σταθμού σε λειτουργία. Το ύψος της δαπάνης αυτής εξαρτάται από πραγματικά περιστατικά.

III.           Επί του προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου (φορέας Γενικής Κυβέρνησης)

Απώλεια εσόδων από τη μη είσπραξη ανταποδοτικών τελών, στην περίπτωση που ο ίδιος ο φορέας του έργου ζητήσει τη διενέργεια ορισμένου έργου από Πιστοποιημένο Αξιολογητή.

Δείτε εδώ, ολόκληρη την αιτιολογική έκθση και τη νομοθετική ρύθμιση του ΥΠΕΝ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας