ecopress
Τακτοποίηση μαμούθ, συνολικά 3000 αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών της ΛΑΡΚΟ, κάθε είδους κατηγορίας, μεταξύ των οποίων και μεγάλα αυθαίρετα της κατηγορίας 5 για τα... Αυθαίρετα: τακτοποίηση μαμούθ 3000 κτισμάτων της ΛΑΡΚΟ

Τακτοποίηση μαμούθ, συνολικά 3000 αυθαιρέτων κτισμάτων και κατασκευών της ΛΑΡΚΟ, κάθε είδους κατηγορίας, μεταξύ των οποίων και μεγάλα αυθαίρετα της κατηγορίας 5 για τα οποία ισχύει γενική απαγόρευση, στα  οποία περιλαμβάνονται και τα 650 κτίρια στους οικισμούς εργαζομένων της Λάρυμνας και του Αγίου Ιωάννη Βοιωτίας προβλέπει τροπολογία του ΥΠΕΝ.

Η ρύθμιση κρίνεται απαραίτητη από το ΥΠΕΝ για την ολοκλήρωση των δύο διαγωνισμών που είναι σε εξέλιξη και αφορούν στην ιδιωτικοποίηση της ΛΑΡΚΟ και την  αξιοποίηση των εγκαταστάσεων της εταιρίας.

«Στόχος είναι  η διευθέτηση του τρόπου, του χρόνου και της διαδικασίας συμμόρφωσης με τις διατάξεις της πολεοδομικής νομοθεσίας κάθε πλειοδότη που θα αναδειχθεί μετά την ολοκλήρωση των αυτοτελών εκκρεμών διαγωνιστικών διαδικασιών που διεξάγονται παραλλήλως από το Ελληνικό Δημόσιο, μέσω του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας (Τ.Α.Ι.Π.Ε.Δ.), για την εκμίσθωση των αναφερομένων, στην υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/114545/10967/27.11.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 5254), περιουσιακών στοιχείων και από την ειδική διαχείριση για τη μεταβίβαση των περιουσιακών στοιχείων διαχείρισης της «ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε.», σύμφωνα με το άρθρο 21 του ν. 4664/2020 (Α’ 32). Επιπλέον, η προτεινόμενη ρύθμιση συνεισφέρει στη διατήρηση της λειτουργίας του εργοστασίου της Λάρυμνας και των θέσεων εργασίας των μελλοντικών εργαζομένων στην επιχείρηση με τη μεταβίβαση των απαιτούμενων, για τη συνέχιση της δραστηριότητας και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων, αδειών», αναφέρει η αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας του ΥΠΕΝ.

Τακτοποιήσεις και στατικές μελέτες

Η τροπολογία του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας προβλέπει ότι οι εγκαταστάσεις και τα κτίσματα της ΛΑΡΚΟ μπορούν να τακτοποιηθούν με υπαγωγή στον νόμο 4495/2017 περί προστασίας και ελέγχου του δομημένου περιβάλλοντος εντός  έξι μηνών από την εγκατάσταση του πλειοδότη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, με χρονικό περιθώριο  πέντε ετών,  προκειμένου να τακτοποιήσει τις αυθαίρετες κατασκευές ή να προχωρήσει στην αλλαγή χρήσεων. Επίσης προβλέπεται η εκπόνηση και υποβολή μελέτης στατικής επάρκειας εντός 3 και 5 ετών από την ημερομηνία υπαγωγής, ανάλογα με τη σπουδαιότητα των κτιρίων.

Μισθώσεις και μεταβιβάσεις κτιρίων

-«Είναι σημαντική για την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας, η διευθέτηση των εκκρεμοτήτων που σχετίζονται με τη διαχείριση των κτιρίων και εγκαταστάσεων που θα μισθωθούν αλλά και αυτών που θα μεταβιβαστούν στον πλειοδότη που θα προκόψει από τον διαγωνισμό του Ελληνικού Δημοσίου, αλλά και από αυτόν της ειδικής διαχείρισης της «ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε.», καθώς έχει ολοκληρωθεί η Α’ φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας και έχει γίνει η προεπιλογή των υποψηφίων που έχουν δικαίωμα να υποβάλουν προσφορά στη Β’ φάση του διαγωνισμού, με τη διαδικασία να βρίσκεται στο στάδιο πριν την υποβολή δεσμευτικών προσφορών» αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση της νομοθετικής ρύθμισης του ΥΠΕΝ και σημειώνεται ότι:

-«Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται στους συμμετέχοντες η απαιτούμενη ασφάλεια συναλλαγών, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η αύξηση του τιμήματος που θα προκόψει μετά την ανάδειξη πλειοδότη και θα οδηγήσει στην ανάκτηση των κρατικών ενισχύσεων που είχε λάβει κατά το παρελθόν η «ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε.» από το Ελληνικό Δημόσιο (υπ’ αρ. C (2014) 1818/27.3.2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), σύμφωνα και με την πρόσφατη απόφαση της 20ής Ιανουάριου 2022 του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε.) στην υπόθεση Επιτροπή κατά Ελλάδας (C-51/20)».

Ολόκληρη η ρύθμιση

Ολόκληρη η ρύθμιση για την τακτοποίηση των αυθαιρέτων της ΛΑΡΚΟ, όπως κατατέθηκε στη Βουλή έχει ως εξής:

«Άρθρο 1

Κτίρια και εγκαταστάσεις της παρ. 7 του άρθρου 55 του ν. 4223/2013 και του άρθρου 21 του ν. 4664/2020

  1. Κατά παρέκκλιση των άρθρων 89, περί απαγόρευσης υπαγωγής αυθαιρέτων και 102, περί ενιαίου ειδικού προστίμου αυθαιρέτων του ν. 4495/2017 (Α’ 167) και σύμφωνα με το άρθρο 114 αυτού, περί αυθαίρετων κατασκευών δημοσίου συμφέροντος, αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσεων του συνόλου των κατηγοριών του άρθρου 96 του ως άνω νόμου σε κτίρια και εγκαταστάσεις, που αναγνωρίσθηκαν με την υπ. αρ. 1/2020 απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου της παρ. 7 του άρθρου 21 του ν. 4664/2020 (Α’32), όπως διορθώθηκε με την υπ. αρ. 2/2020 απόφαση του ίδιου Διαιτητικού Δικαστηρίου, ότι ανήκουν στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου, εφόσον έχουν εκτελεστεί ή εγκατασταθεί πριν από την 28η.7.2011, μπορούν να δηλωθούν και να υπαχθούν στον ν. 4495/2017.

Η υπαγωγή πραγματοποιείται εντός έξι (6) μηνών από την εγκατάσταση του πλειοδότη που θα αναδειχθεί από τον ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό που διεξάγεται κατά την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/114545/10967/27.11.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β1 5254), κατόπιν υποβολής αίτησης, που επέχει θέση εισήγησης, συνοδευόμενης αποκλειστικά από τοπογραφικό διάγραμμα και τεχνική έκθεση μηχανικού, με αναλυτική περιγραφή των αυθαίρετων κατασκευών ή αλλαγών χρήσεων. Η υποχρέωση σύνταξης και υποβολής ηλεκτρονικής ταυτότητας για το σύνολο των εγκαταστάσεων βαρύνει τον μισθωτή. Ειδικά για μισθώσεις και παραχωρήσεις των ως άνω κτιρίων και εγκαταστάσεων, στα οποία έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης, δεν ισχύει η απαγόρευση της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4495/2017.

Η μελέτη στατικής επάρκειας υποβάλλεται μέσα σε προθεσμία τριών (3) ετών από την ημερομηνία υπαγωγής, για τα κτίρια σπουδαιότητας Σ4, Σ3 και πέντε (5) ετών για τα κτίρια σπουδαιότητας Σ2. Με την υποβολή της μελέτης ο πλειοδότης υποβάλλει πλήρη φάκελο δικαιολογητικών έγκρισης εγκατάστασης, σύμφωνα με την υπό στοιχεία ΔΑΠ/Α/Φ.4.2/οικ. 171314/429/14.2.2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 481).

Για τις ανωτέρω αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγές χρήσης δεν καταβάλλονται παράβολο και ενιαίο ειδικό πρόστιμο.

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπό την προϋπόθεση τήρησης των προθεσμιών υπαγωγής και υποβολής δικαιολογητικών της παρούσας, οι αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης τελούν σε καθεστώς αναστολής επιβολής κυρώσεων, δεν επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης και δεν ισχύουν οι απαγορεύσεις της παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4495/2017.

Για τις πρόχειρες ή προσωρινές κατασκευές, καθώς και για τις λυόμενες κατασκευές των παρ. 45, 74 και 75 του άρθρου 2 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), εφαρμόζεται η διαδικασία οικειοθελούς κατεδάφισης ή απομάκρυνσης.

  1. α) Κατά παρέκκλιση των άρθρων 89 και 102 του ν. 4495/2017, αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσεων του συνόλου των κατηγοριών του άρθρου 96 του ως άνω νόμου, σε κτίρια και εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε γεωτεμάχια ιδιοκτησίας ή χρήσης, δυνάμει συμβάσεων ή πράξεων παραχώρησης της εταιρείας «ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε.», εφόσον έχουν εκτελεστεί ή εγκατασταθεί, πριν από την προβλεπόμενη στο άρθρο 86 του ν. 4495/2017 ημερομηνία, μπορούν να δηλωθούν και να υπαχθούν στον ν. 4495/2017. Η υπαγωγή πραγματοποιείται εντός έξι (6) μηνών από την εγκατάσταση του πλειοδότη που αναδεικνύεται, κατόπιν διενέργειας ενός ή περισσοτέρων ανοιχτών διεθνών διαγωνισμών για τη μεταβίβαση του συνόλου ή τμήματος του ενεργητικού της «ΛΑΡΚΟ Γ.Μ.Μ.Α.Ε», σύμφωνα με τον ν. 4307/2014 (Α’ 246), κατόπιν υποβολής φακέλου που περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά των περ. α), β), δ), ε), στ) και ζ) του άρθρου 99 του ν. 4495/2017, σε έντυπη μορφή. Η δήλωση υπαγωγής μπορεί να υποβληθεί και από τον ειδικό διαχειριστή της εταιρείας.

β) Τα δικαιολογητικά των περ. η) και θ) του άρθρου 99 του ν. 4495/2017 υποβάλλονται εντός των προβλεπόμενων στο άρθρο αυτό προθεσμιών.

γ) Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των προθεσμιών υπαγωγής και υποβολής δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου, οι αυθαίρετες κατασκευές και αλλαγές χρήσης τελούν σε καθεστώς αναστολής επιβολής κυρώσεων, δεν επιβάλλονται πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης και δεν ισχύουν οι απαγορεύσεις της παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4495/2017.

δ) Το παράβολο της περ. ι) του άρθρου 99 του ν. 4495/2017, καθώς και το πρόστιμο υπαγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ως άνω νόμου, καταβάλλονται από τον πλειοδότη, στον οποίο μεταβιβάζονται τα ακίνητα της περ. α’ της παρούσας. Η μη συμμόρφωση με την εν λόγω υποχρέωση συνεπάγεται αυτοδικαίως τη μη εφαρμογή εφεξής και την ανατροπή των εννόμων συνεπειών της περ. γ) της παρούσας, μη θιγομένης της μεταβίβασης κυριότητας.

  1. Οι υφιστάμενες πάσης φύσεως διοικητικές άδειες, γνωστοποιήσεις και εγκρίσεις, που είναι αναγκαίες για τη συνέχιση της δραστηριότητας των εγκαταστάσεων των παρ. 1 και 2, για τη χρήση των εκτάσεων και για την άσκηση της δραστηριότητας από τον πλειοδότη που αναλαμβάνει την εκμετάλλευση των ακινήτων και των εγκαταστάσεων των παρ. 1 και 2 και συνδέονται με τη διαδικασία υπαγωγής στον ν. 4495/2017, θεωρούνται εν ισχύ, υπό την προϋπόθεση της τήρησης των προβλεπόμενων στο παρόν, καθ’ όλο το χρονικό διάστημα έως την πάροδο πέντε (5) ετών από την εγκατάσταση του κάθε πλειοδότη, μετά το πέρας της αντίστοιχης διαγωνιστικής διαδικασίας των παρ. 1 και 2 και μεταβιβάζονται από την υπογραφή της κάθε σύμβασης αυτομάτως στον αντίστοιχο πλειοδότη».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας