ecopress
Νέα πυροσβεστική διάταξη προβλέπει αυστηρότερα πρόστιμα για ακαθάριστα οικόπεδα και ακάλυπτους χώρους. Δίνει στους δήμους δικαίωμα να προχωρήσουν αυτεπαγγέλτως  στον καθαρισμό οικοπέδων ιδιωτών και... Από την πρωτομαγιά πρόστιμα για ακαθάριστα οικόπεδα και ακάλυπτους χώρους

Νέα πυροσβεστική διάταξη προβλέπει αυστηρότερα πρόστιμα για ακαθάριστα οικόπεδα και ακάλυπτους χώρους. Δίνει στους δήμους δικαίωμα να προχωρήσουν αυτεπαγγέλτως  στον καθαρισμό οικοπέδων ιδιωτών και να τους χρεώσουν τα έξοδα ενώ επεκτείνεται η εφαρμογή του μέτρου και σε οικισμούς αυθαιρέτων και εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα.

 Μέχρι την 30ή Απριλίου έχουν προθεσμία οι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπέδων και λοιπών ακάλυπτων χώρων να τα καθαρίσουν από κάθε είδους χόρτα και βλάστηση για να αποφύγουν πρόστιμα.

Με απόφαση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας του Πολίτη εγκρίνεται η με αριθμό 20/2023 Πυροσβεστική Διάταξη του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος «περί καθορισμού προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας», με την οποία ενεργοποιούνται τα μέτρα που η πολιτεία είχε νομοθετήσει για τον υποχρεωτικό καθαρισμό των οικοπέδων μέχρι την 30ή Απριλίου κάθε έτους.

Τα νέα μέτρα

Η νέα απόφαση προβλέπει αυστηρότερα μέτρα για τη νέα περίοδο και συγκεκριμένα ότι:

-Oι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών υποχρεούνται να προβαίνουν σε καθαρισμούς μέχρι την 30ή Απριλίου κάθε έτους και να συντηρούν καθαρά τα οικόπεδά τους έως τέλος Οκτώβρίου, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.

-Επεκτείνεται η υποχρεωτικότητα καθαρισμού των οικοπέδων και σε περιοχές εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, σε εκτάσεις που βρίσκονται εντός ακτίνας 100 μέτρων από τα όρια των ανωτέρω περιοχών, καθώς και σε εκτός σχεδίου γήπεδα με κτίσμα.

-Οι δήμοι θα πρέπει να μεριμνούν σχετικά με την εκπλήρωση της υποχρέωσης των ιδιωτών να προβαίνουν σε καθαρισμούς από 1 έως 30 Απριλίου και να συντηρούν καθαρά τα οικόπεδά τους έως τέλος Οκτώβρίου.

-Οι δήμοι έχουν υποχρέωση να ενημερώσουν τους υπόχρεους μέχρι την 31η Μαρτίου κάθε έτους (μόνο για φέτος καταληκτική ημερομηνία θα θεωρηθεί η 28η Απριλίου) και να  διενεργούν τακτικούς και έκτακτους ελέγχους (ύστερα από καταγγελία ή αυτεπαγγέλτως) καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

-Οι δήμοι κινούν διαδικασία αυτεπάγγελτου καθαρισμού σε περίπτωση μη τήρησης της συγκεκριμένης υποχρέωσης από τους ιδιώτες.

-Εφόσον ο δήμος διαθέτει τις απαραίτητες υποδομές, στους δημότες μπορεί να παρέχεται, κατόπιν σχετικού αιτήματός τους, η διενέργεια καθαρισμού από τις δημοτικές υπηρεσίες με χρέωση της δαπάνης στο όνομά τους ή από ιδιωτική εταιρεία με την οποία ο δήμος έχει συνάψει σχετική σύμβαση.

-Για τους παραβάτες, με τη νέα πυροσβεστική διάταξη προβλέπονται αυστηρότερες κυρώσεις. Συγκεκριμένα, ο δήμος επιβάλλει πρόστιμο 50 λεπτών ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ, ενώ θα τους χρεώνει και τη δαπάνη του αυτεπάγγελτου καθαρισμού. Αν ο ιδιώτης συμμορφώνεται εντός 10 ημερών από την επίδοση, θυροκόλληση ή κοινοποίηση της Πράξης Επιβολής Προστίμου, τότε το πρόστιμο θα μειώνεται κατά 50%. Μετά το πέρας του δεκαημέρου, ο δήμος θα προβαίνει εντός 5 ημερών σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό των ακαθάριστων οικοπέδων κατά προτεραιότητα, βάσει κινδύνου.

-Ειδικά για περιφραγμένους χώρους, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, ο δήμος θα παρεμβαίνει για την άρση του κινδύνου με αυτεπάγγελτο καθαρισμό, κατόπιν αιτήματος προς την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για τη διενέργεια σχετικής αυτοψίας.

-«Ειδικά για περιφραγμένους ή επαρκώς περιτοιχισμένους χώρους και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων για καθαρισμό τους, ο οικείος Δήμος, ταυτόχρονα με την επιβολή του προστίμου, αιτείται προς την κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία τη διενέργεια αυτοψίας για τη βεβαίωση τυχόν συνδρομής υψηλού κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς και βάσει αυτής, υποχρεούται σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων για την άρση του κινδύνου» προβλέπει η απόφαση.

-Η δαπάνη και το πρόστιμο αποτελούν έσοδα του οικείου Δήμου και εισπράττονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.

-Οι υπόχρεοι, δύναται να ενημερώνουν σχετικά τον οικείο Δήμο με έγγραφη δήλωση ή κάθε πρόσφορο μέσο μετά την ολοκλήρωση του αρχικού καθαρισμού, καθώς και της συντήρησης καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου.

Διαδικασία καθαρισμού

Ο απαιτούμενος καθαρισμός περιλαμβάνει:

-Υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε άμεση επαφή με κτίσμα.

-Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά.

-Αποκλάδωση της βάσης της κόμης των δέντρων και αύξηση του ύψους έναρξής της από την επιφάνεια του εδάφους, ανάλογα με την ηλικία και το είδος του δέντρου.

-Αραίωση της θαμνώδους βλάστησης ως προς την κάλυψη του εδάφους.

-Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών, αναφλέξιμων, εκρήξιμων ή εύφλεκτων υλικών, αντικειμένων και απορριμμάτων.

-Οι υπόχρεοι οφείλουν να μεριμνούν για την ασφαλή συλλογή και μεταφορά όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού. Απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη ή η ανεξέλεγκτη διαχείρισή τους

Εξαιρέσεις

Από το πεδίο εφαρμογής εξαιρούνται οι διαμορφωμένοι, συντηρημένοι κήποι των ως άνω χώρων.

Με την πυροσβεστική διάταξη δεν θίγονται, μεταξύ άλλων, οι διατάξεις της δασικής νομοθεσίας περί προστασίας δασών και των δασικών εκτάσεων, δασοπροστασίας, προστασίας του περιβάλλοντος, αγροτικής, αρχαιολογικής, περιβαλλοντικής, πολεοδομικής ή άλλης ειδικότερης νομοθεσίας, καθώς και τις λοιπές υποχρεώσεις των Δήμων αναφορικά με υποχρεώσεις στα περιβαλλοντικά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2.300 αγροτοδασικές πυρκαγιές

Σημειώνεται ότι η Πυροσβεστική έχει κληθεί να επέμβει το πρώτο τρίμηνο του 2023 σε περισσότερες από 2.300 αγροτοδασικές πυρκαγιές. Το έχει διαθέσει κονδύλια για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας στους Δήμους.

Δείτε τη νέα πυροσβεστική διάταξη ΕΔΩ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας