ecopress
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ ΕΜΠ), που διαρκώς  εκσυγχρονίζεται, αναπτύσσεται και διευρύνει το πεδίο δραστηριοτήτων του καταφέρνει... ΕΜΠ: αυτοχρηματοδοτείται από τα καινοτόμα έργα των ερευνητών του

Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ ΕΜΠ), που διαρκώς  εκσυγχρονίζεται, αναπτύσσεται και διευρύνει το πεδίο δραστηριοτήτων του καταφέρνει να αυτοχρηματοδοτείται από ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα, που εισφέρουν ο μόχθος και η ικανότητα των ερευνητών του.

Αδιαμφισβήτητη απόδειξη της καινοτόμου και πρωτοπόρας έρευνας που εκτελείται στο μεγαλύτερο τεχνολογικό ίδρυμα της χώρας και απότοκος των προσπαθειών και του ερευνητικού ζήλου των ερευνητών του είναι  τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, σύμφωνα με τα οποία:

-Tο 2021 υπήρξε αύξηση στον συνολικό αριθμό των έργων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ ΕΜΠ κατά 8% σε σύγκριση με το έτος 2020.

-Ταυτόχρονα, σημειώθηκε αύξηση 10% στον συνολικό προϋπολογισμό των προγραμμάτων που ξεπερνάει πλέον τα 80 εκ. €.

-Ο συνολικός αριθμός των έργων υπερβαίνει τα 1500.

-Το πλήθος των ενταλμάτων που διεκπεραιώθηκαν το 2021, εν μέσω πανδημίας, παρουσίασε αύξηση κατά περίπου 14% με κατακόρυφη αύξηση του προϋπολογισμού τους.

Α. Γ. Μπουντουβής Πρύτανης ΕΜΠ

-«O ΕΛΚΕ ΕΜΠ διαχειρίζεται τον ερευνητικό πλούτο του ΕΜΠ και υποστηρίζει την πολιτική αξιοποίησής του», τονίζει σε δήλωση του ο  Ανδρέας Γ. Μπουντουβής Πρύτανης ΕΜΠ, και σημειώνει ότι:

-«Δεδομένης της αναιμικής κρατικής επιχορήγησης της τελευταίας δεκαετίας, το ΕΜΠ κατάφερε πρακτικά να αυτοχρηματοδοτείται μέσω ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων που εισφέρουν ο μόχθος και η ικανότητα των ερευνητών του. Το μέγεθος των ετήσιων εισροών από ερευνητικά έργα και παροχή υπηρεσιών είναι περίπου 15πλάσιο της κρατικής επιχορήγησης (πλην μισθοδοσίας) – 65,3 εκ. € και 4,5 εκ. €, αντίστοιχα, είναι πρόσφατα στοιχεία. Έτσι συνεχίζουν να λειτουργούν μερικά από τα πανάκριβα εργαστήρια του Ιδρύματος, να χρηματοδοτούνται διδακτορικές διατριβές και να αμείβονται 3.000 περίπου το χρόνο νέοι ερευνητές. Η διοίκηση του ΕΜΠ καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για την ενίσχυση της απόδοσης της λειτουργίας του ΕΛΚΕ προς όφελος της ανάπτυξης του ΕΜΠ».

Ι. Κ. Χατζηγεωργίου Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης ΕΜΠ

-«O ΕΛΚΕ ΕΜΠ διαχειρίζεται οικονομικά και διοικητικά όλα τα ερευνητικά προγράμματα με Επιστημονικά Υπευθύνους τα μέλη ΔΕΠ και εν γένει ερευνητές του Ιδρύματος», τονίζει σε δήλωση του ο Ιωάννης Κ. Χατζηγεωργίου Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης ΕΜΠ, και σημειώνει ότι:

-« Αποτελεί αναντικατάστατο πυλώνα της ανάπτυξης και εξέλιξης του ΕΜΠ στοχεύοντας κατά μείζονα λόγο σε ερευνητικές και αναπτυξιακές δράσεις που βοηθούν το Ίδρυμα να επιτελεί τον ακαδημαϊκό και κοινωνικό του ρόλο. Ο ΕΛΚΕ ΕΜΠ εκσυγχρονίζεται και αναπτύσσεται, διευρύνοντας το πεδίο δραστηριοτήτων του, και παρέχοντας συνεχή στήριξη στο ίδρυμα. Μερικά μόνο παραδείγματα είναι η δημιουργία του e-shop του ΕΜΠ, το νεοϊδρυθέν Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας, η συμμετοχή στον Κόμβο Μεταφοράς Τεχνολογίας «Science Agora», το πλαίσιο και ο κανονισμός ίδρυσης Τεχνοβλαστών (spin-off), η επανενεργοποίηση του Προγράμματος Ενίσχυσης Βασικής Έρευνας του ΕΜΠ, το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του ΕΜΠ, και Πρώτο Ελληνικό Ενεργειακό Κέντρο Ικανοτήτων στο οποίο το ΕΜΠ έχει συντονιστικό ρόλο».

Πολιτική έρευνας του ΕΜΠ

Το ΕΜΠ αποτελεί κατ’ εξοχήν χώρο προαγωγής των επιστημών και της τεχνολογίας και εξασφαλίζει τη συνεχή αναβάθμιση της εκπαίδευσης μηχανικών και γενικότερα υψηλό επίπεδο επιστημόνων στις εφαρμοσμένες επιστήμες. Στις ερευνητικές μονάδες του Ιδρύματος παράγεται η νέα επιστημονική και τεχνολογική γνώση μέσα από τη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, ελεύθερης ως προς την επιλογή του θέματος ή προσανατολισμένης, σύμφωνα με το Νόμο. Η ερευνητική πολιτική του ΕΜΠ συνοψίζεται στη συστηματική υποστήριξη της ανάπτυξης της Έρευνας, μέσω και της αμέριστης ενίσχυσης των ερευνητών από τις διοικήσεις και τις γενικές και ειδικές υπηρεσίες του Ιδρύματος, με έμφαση στην ποιότητα του ερευνητικού έργου και στη χρηστή και διαφανή διαχείριση των πόρων της Έρευνας.

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του ΕΜΠ λειτουργεί σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία για τη διαχείριση και αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, καθώς και παροχής συναφών υπηρεσιών, προς επίτευξη του σκοπού του.

Σκοπός του ΕΛΚΕ είναι η διαχείριση και διάθεση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή, καθώς και από ίδιους πόρους του και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών, οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες εκτέλεσης έργων ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών, καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης, σεμιναρίων και συνεδρίων, παροχής επιστημονικών, τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, εκπόνησης ειδικών και κλινικών μελετών, εκτέλεσης δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, παροχής γνωμοδοτήσεων, σύνταξης προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, σχεδιασμού και υλοποίησης επιστημονικών, ερευνητικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ως και άλλων συναφών υπηρεσιών, προς όφελος του ΑΕΙ.

Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ είναι το αποφασιστικό όργανο του ΕΛΚΕ και είναι διακριτό από τα όργανα διοίκησης του ΕΜΠ. Η Επιτροπή συγκροτείται σε κάθε ΑΕΙ με απόφαση του Πρύτανη και αποτελείται από εκπροσώπους όλων των Τμημάτων και τον Αντιπρύτανη Έρευνας, ως Πρόεδρο.

Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ)

Η ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΕΜΠ αποτελεί το κεντρικό όργανο διοίκησης και διαχείρισης του ΕΛΚΕ και είναι ειδική, αυτοτελής υπηρεσία του Ιδρύματος, η οποία υπάγεται διοικητικά απευθείας στον Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης και διαρθρώνεται – με απόφαση της Συγκλήτου – σε επίπεδο ανεξάρτητης Διεύθυνσης, σε Τμήματα ως εξής: i. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης. ii. Τμήμα Ανάπτυξης και Υποβολής Νέων Έργων. iii. Τμήμα Παρακολούθησης Έργων. iv. Τμήμα Διαχείρισης. v. Τμήμα Προμηθειών. vi. Τμήμα Οικονομικό και Λογιστικό. vii. Τμήμα Μηχανογράφησης και Ελέγχου Διαδικασιών. Ο ΕΛΚΕ ΕΜΠ διαθέτει Γραφείο Νομικής Υποστήριξης προς την Επιτροπή Ερευνών, τον Πρόεδρο αυτής καθώς και τη Διεύθυνση της ΜΟΔΥ. Στη ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΕΜΠ απασχολούνται συνολικά 56 εργαζόμενοι και επιπρόσθετα παρέχεται η δυνατότητα εποχιακής απασχόλησης σε φοιτητές του Ιδρύματος. Βασικός στόχος της υπηρεσίας είναι η διοικητική και οικονομική διαχείριση των ερευνητικών έργων/προγραμμάτων που εκτελούνται μέσω του ΕΛΚΕ και φέρει την ευθύνη για την εύρυθμη, αποτελεσματική και σύννομη λειτουργία του ΕΛΚΕ. Τα έσοδα του ΕΛΚΕ ΕΜΠ προέρχονται από:

-Προσόδους από την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων κινητών και ακινήτων (τόκοι, πρόσοδοι από την Τράπεζα της Ελλάδος, κλπ).

-Έσοδα από κρατήσεις που επιβάλλονται για λογαριασμό του ΕΛΚΕ/ΑΕΙ σε εκτελούμενα έργα/προγράμματα.

-Έσοδα από κρατήσεις επί των αμοιβών και την απόδοση του ποσοστού επί του εισοδήματος των μελών ΔΕΠ.

-Λοιπές επιχορηγήσεις, δωρεές, κλπ.

Τα έσοδα αυτά, μετά από αφαίρεση ποσοστού που κυμαίνεται από 5-20% και μεταβιβάζεται στον τακτικό προϋπολογισμό, κατανέμονται με απόφαση Συγκλήτου – ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών – σε έργα για την επίτευξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και αναπτυξιακών στόχων του ΕΜΠ.

Τα ερευνητικά προγράμματα τα οποία διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ ΕΜΠ είναι κυρίως:

-Χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (HORIZON, MED, κ.ά.).

-Συγχρηματοδοτούμενα από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους (ΕΣΠΑ, INTERREG, κ.ά.).

– Χρηματοδοτούμενα από τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (ΕΛΙΔΕΚ, Υπουργεία, Δήμοι, κ.ά.).

– Χρηματοδοτούμενα από τον Ιδιωτικό Τομέα (έργα Παροχής Υπηρεσιών).

– Προγράμματα επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει διά βίου μάθησης, που διοργανώνονται από το ΚΕΔΙΒΙΜ ΕΜΠ.

Στήριξη της Έρευνας και των Νέων Ερευνητών

Ο ΕΛΚΕ ΕΜΠ συνεισφέρει στην πολιτική του Ιδρύματος για τη στήριξη του νέου ερευνητικού του δυναμικού μέσω της παροχής υποτροφιών σε υποψήφιους διδάκτορες όλων των Σχολών. Κάθε χρόνο διατίθενται σημαντικότατα κονδύλια με σκοπό τη στήριξη νέων ερευνητών που γαλουχούνται ερευνητικά στα πρώτα στάδια της σταδιοδρομίας τους εντός του Ιδρύματος. Στη συνέχεια παρουσιάζονται στοιχεία για τη διάθεση σημαντικών ποσών για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών από νέους επιστήμονες/ερευνητές.

Τα επίσημα στοιχεία για τον αριθμό, το είδος και τον προϋπολογισμό των προγραμμάτων που διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ ΕΜΠ εδώ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας