ecopress
Ανοίγουν δουλειές για μηχανικούς και παίρνει ανάσα η κτηματαγορά και ο χειμαζόμενος τουριστικός κλάδος με τη νέα απόφαση που ορίζει τις προδιαγραφές ακινήτων του... «ESTIA II»: δουλειές για μηχανικούς και ανάσα σε τουρισμό, κτηματαγορά

Ανοίγουν δουλειές για μηχανικούς και παίρνει ανάσα η κτηματαγορά και ο χειμαζόμενος τουριστικός κλάδος με τη νέα απόφαση που ορίζει τις προδιαγραφές ακινήτων του προ­γράμματος «ESTIA II» για τη στέγαση αιτούντων διεθνή προστασία.

Το πρόγραμμα «ESTIA II» έρχεται να καλύψει τη στέγαση 25.000 ανθρώπων, μεμονωμένων προσώπων η και οικογενειών με τα παιδιά τους και εκτιμάται ότι αντιστοιχεί σε νέες μισθώσεις τουλάχιστον 10.000 ακινήτων.

Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις της Επιτρόπου Μετανάστευσης της ΕΕ  Ιλβα Γιόχανσον για το πρόγραμμα «ESTIA II» στη χώρα μας θα διατεθούν αποκλειστικά από πόρους της ΕΕ συνολικά 190 εκατ. ευρώ, στα οποία περιλαμβάνονται τόσο οι δαπάνες που θα διοχετευτούν στην μίσθωση των ακινήτων, όσο και οι σχετικές προβλεπόμενες από την ΕΕ και τον ΟΗΕ αποζημιώσεις για την υποστήριξη διαβίωσης των δικαιούχων.

Ζήτηση 

Στο πρόγραμμα στέγασης, που ήδη υλοποιείται σύμφωνα με τα στοιχεία της Ϋπατης Αρμοστείας έχουν ενταχθεί και στεγάζονται σε ακίνητα κατοικίας και τουριστικά καταλύματα 22.000 πρόσφυγες και μετανάστες. Το νέο πρόγραμμα λόγω της μεγάλης πτώσης που σημειώνεται στη ζήτηση της κτηματαγοράς και των συνεπειών που επιφέρει η πανδημία στον τουρισμό εκτιμάται ότι αθ συγκεντρώσει σημαντικό ενδιαφέρον, ενω οι σχετικές προκηρύξεις θα γίνουν το επόμενο διάστημα από Δήμους και Περιφέρειες, Δημόσιους φορείς Πρόνοιας και Διεθνείς Οργανώσεις.

Έργα μηχανικών

Οι νέες προδιαγραφές  για τα ακίνητα  του προ­γράμματος «ESTIA II», όπως αναφέρονται στην σχετική απόφαση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ απαιτούν τις υπηρεσίες μηχανικού, καθώς προβλέπεται  τα ακίνητα να φέρουν τα απαιτούμενα κατά νόμο πιστοποιητικά για τη μίσθωση ακινήτων, δηλαδή έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης και τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών, ενώ παράλληλα απαιτούνται πιστοποιητικά πυροπροστασίας, πιστοποιημένες εγκαταστάσεις ηλεκτρικού, ψύξης, θέρμανσης και σε ορισμένες να κινηθούν διαδικασίες αλλαγής χρήσης του κτιρίου.

Προδιαγραφές μονάδων στέγασης

Αναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στις γενικές προδιαγραφές των προς μίσθωση μονάδων στέγασης, προβλέπεται :

 1. Οι μονάδες στέγασης πληρούν τις κάτωθι προδιαγρα­φές:

α. Βρίσκονται εντός ή πλησίον αστικού/οικιστικού ιστού.

β. Έχουν χρήση κατοικίας ή προσωρινής διαμονής και βρίσκονται σε περιοχές με χρήση γης που επιτρέπει κατοι­κία, τουριστικά καταλύματα ή χώρους κοινωνικής πρόνοιας κατά την κείμενη νομοθεσία. Κτίρια με άλλη χρήση μισθώ­νονται κατόπιν αντίστοιχης μεταβολής της.

γ. Φέρουν τα απαιτούμενα κατά νόμο πιστοποιητικά για τη μίσθωση ακινήτων.

δ. Πληρούν τους όρους πυροπροστασίας κτιρίων βάσει των διατάξεων σε ισχύ κατά το χρόνο ανέγερσής τους.

ε. Πληρούν τις προδιαγραφές επαρκούς φυσικού/τεχνη- τού φωτισμού και αερισμού, κατά τη σχετική νομοθεσία και διαθέτουν κατάλληλο απορροφητικό σύστημα για την απαγωγή αερίων και οσμών που παράγονται κατά την πα­ρασκευή φαγητού.

στ. Πληρούν τους όρους των κείμενων υγειονομικών διατάξεων κατά περίπτωση, και ειδικότερα:

στα’: Διαθέτουν επαρκή παροχή νερού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

στβ’: Συνδέονται με το αποχετευτικό δίκτυο ή σε άλλη περίπτωση τα υγρά απόβλητα απομακρύνονται με υγιει­νό και περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, ώστε να μην αποτελούν πηγή ρύπανσης, άμεσα ή έμμεσα.

στγ’: Εφαρμόζουν πρόγραμμα απολύμανσης και μυοκτονίας-εντομοκτονίας, εφόσον είναι αναγκαίο, και η συλλογή και αποκομιδή απορριμμάτων εκτελείται σύμφωνα με τις μεθόδους και τα μέσα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

ζ. Διαθέτουν ασφαλές σύστημα θέρμανσης. Απαγορεύ­εται η τοπική χρήση θερμαντικής μονάδας ξύλου, βιομά­ζας, υγραερίου, κηροζίνης και πετρελαίου. Απαγορεύεται η χρήση τζακιών.

η. Διαθέτουν σύνδεση με τη βασική υπηρεσία ηλεκτροδότησης, με αυτόνομο μετρητή, καθώς και επαρκή σημεία παροχής σε όλους τους χώρους (πρίζες). Ο πίνακας ηλε­κτρικού ρεύματος είναι εφοδιασμένος με αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη.

θ. Διαθέτουν σύστημα θέρμανσης νερού. ι. Εφόσον δεν είναι ισόγειες, διαθέτουν κάγκελα στα μπαλκόνια, ύψους τουλάχιστον ενός (1) μέτρου, διαφορε­τικά φέρουν μεταλλικές ή πλαστικές προσθήκες. Σε κάθε περίπτωση τοποθετείται πλέγμα στα κάγκελα των μπαλκονιών όταν στεγάζονται παιδιά κάτω των 10 ετών.

 1. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού ως ισχύει ή του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού για τα παλαιότερα κτίρια, όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι την αντικατάσταση του. Απα­γορεύεται η χρήση μονάδων στέγασης που είναι ημιτελείς.
 2. Ειδικά για τις μονάδες στέγασης σε τουριστικά κα­ταλύματα, απαιτείται νόμιμη άδεια λειτουργίας κατά τις διατάξεις της τουριστικής νομοθεσίας, βάσει τις οποίας καθορίζονται οι προδιαγραφές για το κτίριο και την πυρα­σφάλεια. Η μίσθωση των μονάδων στέγασης σε τουριστικά καταλύματα, δύναται να μην περιλαμβάνει το σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών που περιλαμβάνεται στην άδεια λει­τουργίας των καταλυμάτων αυτών, εφόσον διασφαλίζεται η τήρηση των λειτουργικών και λοιπών προδιαγραφών που προβλέπονται στην παρούσα.

Ολόκληρη η απόφαση

Ολόκληρη η απόφαση με θέμα: «καθορισμός πλαισίου προδιαγραφών του προ­γράμματος «ESTIA II» για τη στέγαση αιτούντων διεθνή προστασία» έχει ως εξής:

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Έχοντας υπόψη:

 1. Το π.δ. 4/2020 (Α’ 4) «Σύσταση Υπουργείου Μετανά­στευσης και Ασύλου».
 2. Το π.δ. 6/2020 (Α’ 5) «Διορισμός Υπουργού και Ανα­πληρωτή Υπουργού».
 3. Το π.δ 9/2020 (Α’ 10) «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο­διοτήτων μεταξύ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου».
 4. Το π.δ. 18/2020 (Α’ 34) «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο Μετανά­στευσης και Ασύλου».
 5. Το άρθρο 24 Α του ν. 4540/2018 (Α’ 91) «Προσαρμο­γή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδη­γίας 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαι­τήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση L 180/96/29.6.2013) και άλλες διατάξεις – Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α’ 80) για την προσαρ­μογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/66/ΕΕ της 15ης Μαΐου 2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών στο πλαίσιο ενδοεται- ρικής μετάθεσης – Τροποποίηση διαδικασιών ασύλου και άλλες διατάξεις», όπως προστέθηκε με το άρθρο 5 του ν. 4587/2018 (Α’ 218) και ισχύει.
 6. Το ν. 4636/2019 (Α’ 169) «Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις».
 7. Τον ν. 4375/2016 (Α’ 51) «Οργάνωση και Λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υπο­δοχής και Ταυτοποίησης, σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοι­νοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές δια­δικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)»^ 180/29.6.2013) διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις», ως ισχύει.
 8. Τον ν. 412/1947 (Α’218) «Περί κυρώσεως Συμβάσεως περί προνομίων και ασυλιών των Ηνωμένων Εθνών».
 9. Την αριθμ. 7337/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη «Διορισμός Γενι­κού Γραμματέα Μεταναστευτικής Πολιτικής, Υποδοχής και Ασύλου του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη» (ΥΟΔΔ 498/31.7.2019).
 10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοι­νοβουλίου και του Συμβουλίου της 27 ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επε­ξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) και το ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτή­ρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρα­κτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδη­γίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».

ΙΙ. Την αριθμ. (2020)1409112 – 06/03/2020 επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία εγκρίνεται η χρηματο­δότηση του προγράμματος «ESTIAII: rental accommodation scheme for asylum seekers” σύμφωνα με την αίτηση χρη­ματοδότησης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και της ΥΑ/ΟΗΕ (αριθμ. HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0099).

 1. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας προ- καλείται δαπάνη σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής η οποία θα καλυφθεί μέσω έκτακτων πόρων της Ευρω­παϊκής Επιτροπής, και δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος των πιστώσεων του Τακτικού Προϋπολογισμού (εισήγηση ΓΔΔΟΥ αριθμ. 3056/27-3-20), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 Ορισμοί

Για τους σκοπούς της παρούσας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α. «Πρόγραμμα» είναι το «ESTIA II: Στεγαστικό πρό­γραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» («ESTIAII: rental accommodation scheme for asylum seekers»).

β. «Φορείς υλοποίησης» είναι οι φορείς που παρέχουν στέγαση και συνοδευτικές υπηρεσίες στους ωφελούμενους και συμβάλλονται, είτε με την’Υπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε για τους Πρόσφυγες, είτε με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για την υλοποίηση του προγράμματος.

γ. «Παροχές υπό το πρόγραμμα» ή «παροχές» είναι η στέγαση σε ιδιωτικές κατοικίες, διαμερίσματα και λοιπά κτίρια που διατίθενται ή μισθώνονται στο πλαίσιο του προγράμματος καθώς και οι συνοδευτικές, υποστηρικτι­κές της στέγασης αυτής υπηρεσίες, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα.

δ. «Θέση στέγασης»: ως θέση στέγασης ορίζεται κάθε κλίνη υπό την ευθύνη του φορέα υλοποίησης, η οποία αντι­στοιχεί σε έναν ωφελούμενο του στεγαστικού προγράμ­ματος και του παραχωρείται δωρεάν. Οι θέσεις στέγασης ομαδοποιούνται σε μονάδες στέγασης. ε. «Μονάδες στέγασης» :Ως μονάδες στέγασης νοούνται: εα’: μονοκατοικίες, διπλοκατοικίες, διαμερίσματα σε πο­λυκατοικίες καθώς και άλλα κτίρια με χρήση κατοικίας ή προσωρινής διαμονής (πρώην οικοτροφεία, κοιτώνες, κ.ά.).

εβ’: τουριστικά καταλύματα, πλην των τουριστικών κα­τασκηνώσεων.

Το σύνολο των θέσεων στέγασης έκαστου φορέα υλο­ποίησης ομαδοποιείται σε μονάδες στέγασης, υπό την προϋπόθεση ότι οι μονάδες αυτές πληρούν αυτόνομα τις προδιαγραφές του παρόντος. Οι μονάδες στέγασης μι­σθώνονται, παραχωρούνται προς χρήση ή ανήκουν κατά κυριότητα στους φορείς υλοποίησης.

στ.«Αρμόδια αρχή υποδοχής» είναι η Διεύθυνση Προστα­σίας Αιτούντων Άσυλο της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευ- τικής Πολιτικής, η οποία και επιβλέπει την τήρηση των όρων της παρούσας κατά την υλοποίηση του προγράμματος.

Άρθρο 2

Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή ασφαλούς στέγασης και συνοδευτικών της στέγασης υπηρεσιών σε αιτούντες διεθνή προστασία, ανάλογα με τις ανάγκες τους και με γνώμονα την ολοκληρωμένη παροχή υλικών συν­θηκών υποδοχής κατά την έννοια του ενωσιακού δικαίου.

Άρθρο 3

Ωφελούμενοι

 1. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι ενήλικες αιτού­ντες διεθνή προστασία (συμπεριλαμβανομένων και τυχών ανήλικων μελών της οικογένειας τους) κατά το άρθρο 65 παράγραφοι 1,2 και 7 του ν. 4636/2019, λαμβάνοντας υπό­ψη τη διαθέσιμη δυναμικότητα του προγράμματος και με προτεραιότητα τα ευάλωτα πρόσωπα, κατά τα άρθρα 58 και 41 περίπτωση στ’ του ίδιου νόμου.
 2. Ειδικά για τους αιτούντες διεθνή προστασία που κατά την ενηλικίωσή τους διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ή θέσεις προσωρινής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, για την ένταξή τους στο πρόγραμμα λαμβάνεται υπόψη η ευαλωτότητά τους ή η συνέχιση πα­ρακολούθησης σπουδών σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας ή επαγγελματικής, τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, στις οποίες έχουν εγγραφεί.

Άρθρο 4

Φορείς υλοποίησης

Φορείς υλοποίησης του προγράμματος είναι:

α. Εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου αυτών, αυτοτελώς ή σε διαδημοτική συνεργασία.

β. Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) παρο­χής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.

γ. Διεθνείς Οργανισμοί, που έχουν έδρα, παράρτημα ή αντιπροσωπεία στην Ελλάδα.

δ. Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπι­κού χαρακτήρα, όπως φιλανθρωπικά σωματεία, κοινωφελή ιδρύματα, αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, αναγνωρισμένοι με ειδική νομοθετική ρύθμιση φορείς, παραρτήματα διεθνών οργανώσεων.

Άρθρο 5

Συνοδευτικές Υπηρεσίες

Κατά τη διάρκεια της στέγασης οι ωφελούμενοι λαμβά­νουν συνοδευτικές, υποστηρικτικές της διαβίωσης τους υπηρεσίες, ανάλογα με τις ανάγκες τους, τη δυνατότητα του προγράμματος και με γνώμονα την ταχύτερη αυτο­νόμηση τους. Οι υπηρεσίες αφορούν ιδίως: α. Μεταφορά του ωφελούμενου για την τοποθέτηση στη θέση στέγασης, στις αρμόδιες υπηρεσίες εξέτασης της αί­τησης διεθνούς προστασίας αν είναι αναγκαίο, καθώς και για λόγους υγείας σε εξαιρετικές περιστάσεις.

β. Ενημέρωση, συμβουλευτική και υποστήριξη σχετικά με διαδικασίες που αφορούν τον ωφελούμενο, όπως την ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, την εγγραφή σε δομές της δημόσιας εκπαίδευσης και τη διεκπεραίωση διαδικασιών για την υγειονομική περίθαλ­ψη, την εγγραφή στο φορολογικό Μητρώο, το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού, την κοινωνική ασφάλιση, την εγγραφή σε οργανισμούς προώθησης της απασχόλησης ή κοινωνικής προστασίας.

γ. Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ανάλογα με τις ανάγκες του ωφελούμενου. δ. Διερμηνεία σε γλώσσα που ο ωφελούμενος κατανοεί. ε. Παροχή σίτισης για τις θέσεις του προγράμματος που δεν διαθέτουν κατάλληλη υποδομή για την παρασκευή γευμάτων από τους ωφελούμενους, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.

Άρθρο 6

Γενικές προδιαγραφές μονάδων στέγασης

 1. Οι μονάδες στέγασης πληρούν τις κάτωθι προδιαγρα­φές:

α. Βρίσκονται εντός ή πλησίον αστικού/οικιστικού ιστού. β. Έχουν χρήση κατοικίας ή προσωρινής διαμονής και βρίσκονται σε περιοχές με χρήση γης που επιτρέπει κατοι­κία, τουριστικά καταλύματα ή χώρους κοινωνικής πρόνοιας κατά την κείμενη νομοθεσία. Κτίρια με άλλη χρήση μισθώ­νονται κατόπιν αντίστοιχης μεταβολής της.

γ. Φέρουν τα απαιτούμενα κατά νόμο πιστοποιητικά για τη μίσθωση ακινήτων.

δ. Πληρούν τους όρους πυροπροστασίας κτιρίων βάσει των διατάξεων σε ισχύ κατά το χρόνο ανέγερσής τους.

ε. Πληρούν τις προδιαγραφές επαρκούς φυσικού/τεχνη- τού φωτισμού και αερισμού, κατά τη σχετική νομοθεσία και διαθέτουν κατάλληλο απορροφητικό σύστημα για την απαγωγή αερίων και οσμών που παράγονται κατά την πα­ρασκευή φαγητού.

στ. Πληρούν τους όρους των κείμενων υγειονομικών διατάξεων κατά περίπτωση, και ειδικότερα: στα’: Διαθέτουν επαρκή παροχή νερού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

στβ’: Συνδέονται με το αποχετευτικό δίκτυο ή σε άλλη περίπτωση τα υγρά απόβλητα απομακρύνονται με υγιει­νό και περιβαλλοντικά αποδεκτό τρόπο, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία, ώστε να μην αποτελούν πηγή ρύπανσης, άμεσα ή έμμεσα.

στγ’: Εφαρμόζουν πρόγραμμα απολύμανσης και μυοκτονίας-εντομοκτονίας, εφόσον είναι αναγκαίο, και η συλλογή και αποκομιδή απορριμμάτων εκτελείται σύμφωνα με τις μεθόδους και τα μέσα που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

ζ. Διαθέτουν ασφαλές σύστημα θέρμανσης. Απαγορεύ­εται η τοπική χρήση θερμαντικής μονάδας ξύλου, βιομά­ζας, υγραερίου, κηροζίνης και πετρελαίου. Απαγορεύεται η χρήση τζακιών.

η. Διαθέτουν σύνδεση με τη βασική υπηρεσία ηλεκτροδότησης, με αυτόνομο μετρητή, καθώς και επαρκή σημεία παροχής σε όλους τους χώρους (πρίζες). Ο πίνακας ηλε­κτρικού ρεύματος είναι εφοδιασμένος με αντι-ηλεκτρο- πληξιακό διακόπτη.

θ. Διαθέτουν σύστημα θέρμανσης νερού. ι. Εφόσον δεν είναι ισόγειες, διαθέτουν κάγκελα στα μπαλκόνια, ύψους τουλάχιστον ενός (1) μέτρου, διαφορε­τικά φέρουν μεταλλικές ή πλαστικές προσθήκες. Σε κάθε περίπτωση τοποθετείται πλέγμα στα κάγκελα των μπαλκο- νιών όταν στεγάζονται παιδιά κάτω των 10 ετών.

 1. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού ως ισχύει ή του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού για τα παλαιότερα κτίρια, όπως αυτός τροποποιήθηκε μέχρι την αντικατάσταση του. Απα­γορεύεται η χρήση μονάδων στέγασης που είναι ημιτελείς.
 2. Ειδικά για τις μονάδες στέγασης σε τουριστικά κα­ταλύματα, απαιτείται νόμιμη άδεια λειτουργίας κατά τις διατάξεις της τουριστικής νομοθεσίας, βάσει τις οποίας καθορίζονται οι προδιαγραφές για το κτίριο και την πυρα­σφάλεια. Η μίσθωση των μονάδων στέγασης σε τουριστικά καταλύματα, δύναται να μην περιλαμβάνει το σύνολο ή μέρος των υπηρεσιών που περιλαμβάνεται στην άδεια λει­τουργίας των καταλυμάτων αυτών, εφόσον διασφαλίζεται η τήρηση των λειτουργικών και λοιπών προδιαγραφών που προβλέπονται στην παρούσα.

Άρθρο 7

Λειτουργικές προδιαγραφές μονάδων στέγασης

 1. Οι μονάδες στέγασης διαθέτουν: α. Χώρους ύπνου, δυναμικότητας έως έξι (6) ωφελού­μενων έκαστος. Σε περίπτωση που οι ωφελούμενοι είναι μέλη της ίδιας οικογένειας η δυναμικότητα δύναται να είναι μεγαλύτερη, εφόσον υπάρχουν βρέφη.

β. Επιπλέον χώρους, οι οποίοι δύνανται να είναι κοινό­χρηστοι σε περίπτωση συστέγασης και ειδικότερα: β1. Κουζίνα και χώρο ενδιαίτησης, επαρκείς για τον αριθ­μό των θέσεων στέγασης που περιλαμβάνουν.

β.2. Χώρο υγιεινής (WC/ντους/νιπτήρας) για κάθε (8) ωφελούμενους κατ’ ανώτατο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις στέγασης οικογενειών, τα μέλη των οποίων υπερβαίνουν αυτόν τον αριθμό.

β.3. Σε περίπτωση συστέγασης οικογενειών, οι χώροι ύπνου έχουν ανεξάρτητη πρόσβαση από και προς τους κοινόχρηστους χώρους.

 1. Ειδικά για τις μονάδες στέγασης που λειτουργούν σε τουριστικά καταλύματα οι λειτουργικές προδιαγραφές για την κουζίνα, τα δωμάτια, τους χώρους υγιεινής, και τη μέγιστη δυναμικότητα των χώρων ύπνου καθορίζονται από την άδεια λειτουργίας τους.
 2. Σε περίπτωση που απασχολείται προσωπικό εντός της μονάδας στέγασης, διατίθενται γραφεία, χώροι αποθήκευ­σης προσωπικών αντικειμένων και διακριτοί χώροι υγιει­νής για το σύνολο αυτού. Επιπλέον, διατίθενται κατάλληλοι χώροι διεξαγωγής ατομικών και ομαδικών συναντήσεων συμβουλευτικής.
 3. Οι μονάδες στέγασης άνω των είκοσι (20) θέσεων δια­θέτουν κοινόχρηστους χώρους ψυχαγωγίας ή εκπαιδευτι­κών δραστηριοτήτων και χώρους αποθήκευσης για κάθε αναγκαία προμήθεια. Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται από τον φορέα υλοποίησης η καθαριότητα και οι όροι υγι­εινής σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους.
 4. Ειδικοί όροι ως προς τις λειτουργικές προδιαγραφές των μονάδων στέγασης δύνανται να εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή υποδοχής, κατόπιν σχετικού αιτήματος εκ μέρους των φορέων υλοποίησης.

Άρθρο 8

Εξοπλισμός θέσεων και μονάδων στέγασης

 1. Σε κάθε θέση στέγασης αντιστοιχεί:

α. Κρεβάτι με στρώμα, χώρος ντουλάπας, έπιπλα φύλα­ξης προσωπικών αντικειμένων με δυνατότητα ασφαλούς αποθήκευσης, εφόσον ο χώρος αυτός δεν παρέχεται δι­αφορετικά. Σε περίπτωση στέγασης βρεφών διατίθενται κούνιες ή προστατευτικά ύπνου.

β. Μαξιλάρι, δύο ζεύγη σεντόνια και μαξιλαροθήκες, ένα κλινοσκέπασμα, δύο ζεύγη πετσέτας. Ο εξοπλισμός της παρούσας υποπαραγράφου θεωρείται αναλώσιμος.

 1. Πλέον του εξοπλισμού των θέσεων στέγασης, οι μο­νάδες στέγασης διαθέτουν:

α. Ηλεκτρικές συσκευές, κατ’ ελάχιστον, πλυντήριο ρού­χων, ψυγείο και ηλεκτρική κουζίνα. Οι μονάδες στέγασης διαθέτουν κατάλληλο σύστημα απαγωγής αερίων.

β. Τραπέζια και καρέκλες στους χώρους ενδιαίτησης, που επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών των ωφελούμενων.

γ. Σκεύη κουζίνας για την παρασκευή και κατανάλωση γευμάτων.

 1. Σε περίπτωση που η μονάδα στέγασης διαθέτει επαγ­γελματική κουζίνα, η χρήση της από τους ωφελούμενους απαγορεύεται, και ο φορέας υλοποίησης διασφαλίζει διακριτό και προσβάσιμο, κοινόχρηστο χώρο με ηλεκτρικές μικροσυσκευές για την προετοιμασία ροφημάτων και βρε­φικών γευμάτων. Σε περίπτωση που η μονάδα στέγασης διαθέτει επαγγελματικά πλυντήρια, η χρήση τους από τους ωφελούμενους είναι ελεγχόμενη και ειδικά για τις μονά­δες στέγασης που λειτουργούν σε τουριστικά καταλύματα, σύμφωνη με την άδεια λειτουργίας τους.

Άρθρο 9

Εστίαση/Σίτιση των ωφελούμενων

 1. Στις μονάδες στέγασης που δεν παρέχεται η δυνα­τότητα παρασκευής γευμάτων από τους ωφελούμενους, όπως ορίζεται στον παρόν, παρέχεται σίτιση με ευθύνη του φορέα λειτουργίας. Για την παροχή σίτισης καταρτίζεται εβδομαδιαίο πρόγραμμα γευμάτων, με θεώρηση διατρο­φολόγου, το οποίο αναρτάται σε κατάλληλο σημείο της μονάδας στέγασης.
 2. Ο φορέας υλοποίησης διασφαλίζει ότι:

α. Οι ωφελούμενοι της μονάδας στέγασης λαμβάνουν τρία (3) βασικά γεύματα την ημέρα, ενώ τουλάχιστον στους ανηλίκους παρέχεται επιπλέον δεκατιανό και απογευματινό γεύμα. Λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τα βρέφη, τα νήπια, τις γυναίκες σε κύηση ή γαλουχία, καθώς και για άλλες κα­τηγορίες ωφελούμενων με ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες (ιδίως ηλικιωμένοι και άτομα με σοβαρή ασθένεια).

β. Ο χρόνος προετοιμασίας των γευμάτων είναι όσο το δυνατόν πλησιέστερος σε αυτόν της κατανάλωσης.

γ. Τηρούνται οι κανόνες υγιεινής κατά την παρασκευή των γευμάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.

Άρθρο 10

Στελέχωση φορέων υλοποίησης του

προγράμματος.

 1. Για την υποστήριξη της στέγασης και την υλοποίηση των συνοδευτικών αυτής υπηρεσιών, απαιτούνται κατ’ ελάχιστον:

α. Ένας συντονιστής πεδίου ανά Περιφέρεια.

β. Ένας κοινωνικός λειτουργός ή ψυχολόγος με άδεια άσκησης επαγγέλματος για την παροχή υπηρεσιών ψυχο- κοινωνικής υποστήριξης ανά εκατόν πενήντα (150) ωφε­λούμενους.

γ. Ένας κοινωνικός επιστήμονας για την παροχή των συνοδευτικών υπηρεσιών του εδ. β’ του άρθρου 5 της παρούσας ανά εξήντα πέντε (65) ωφελούμενους.

δ. Ένας επόπτης στέγασης ανά εκατόν πενήντα (150) θέσεις στέγασης.

ε. Ένας διερμηνέας ή πολιτισμικός διαμεσολαβητής στον οποίο αντιστοιχεί αριθμός ωφελούμενων που δεν υπερβαί­νει τους ογδόντα (80). Σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η πρόσβαση των ωφελούμενων σε υπηρεσίες διερμηνείας όλο το εικοσιτετράωρο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

 1. Οι μονάδες στέγασης δυναμικότητας άνω των 20 θέ­σεων φυλάσσονται κατά τις νυχτερινές ώρες.
 2. Όλες οι κατηγορίες προσωπικού του φορέα υλοποίη­σης διαθέτουν κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση ανά­λογα με την ειδικότητά τους, και σε κάθε περίπτωση γνωρί­ζουν τους όρους του προγράμματος, όπως αυτοί ορίζονται στο ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς και στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του άρθρου 11 της παρούσας.

Άρθρο 11

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας και εποπτεία

 1. Για την ενιαία ρύθμιση της διαμονής στις θέσεις στέγα­σης υπό το πρόγραμμα, καταρτίζεται Εσωτερικός Κανονι­σμός Λειτουργίας από την Υ.Α./ΟΗΕ, ο οποίος υποβάλλεται προς έγκριση στην αρμόδια αρχή υποδοχής εντός ενός (1) μήνα από την έναρξη ισχύος της παρούσας και δεσμεύει

όλους τους φορείς υλοποίησης του προγράμματος. Ο Εσω­τερικός Κανονισμός περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστο ρυθμίσεις για:

α. Τις διαδικασίες εισαγωγής, αποχώρησης, διακοπής, και παύσης της στέγασης.

β. Τις υπηρεσίες που παρέχονται, τους όρους, την οργά­νωση και τη μεθοδολογία παροχής τους.

γ. Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ωφελούμενων κατά τη διαμονή τους.

δ. Τα καθήκοντα του προσωπικού και την υποχρέωση συνεργασίας των ωφελούμενων για τα ζητήματα και τις διαδικασίες που τους αφορούν.

ε. Τον Κώδικα Δεοντολογίας του προσωπικού, την αρχή της εμπιστευτικότητας και το σεβασμό των προσωπικών δεδομένων των ωφελούμενων καθώς και λοιπές αρχές που διέπουν το πρόγραμμα, όπως το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, η οικογενειακή ενότητα, η πρόληψη και αντιμετώ­πιση περιστατικών σεξουαλικής βίας και εκμετάλλευσης προστασία της ιδιωτικότητας.

στ. Το σύστημα παρακολούθησης για την επιμελή χρήση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού, καθώς και για την κατανάλωση στη χρήση των παροχών κοινής ωφέλειας.

ζ. Τις κυρώσεις για την παραβίαση των όρων του Εσω­τερικού Κανονισμού από τους ωφελούμενους, ιδίως λόγω ιδιαίτερα βίαιης συμπεριφοράς, μη επιμελούς χρήσης των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού και υπερκατανάλωσης στη χρήση των παροχών κοινής ωφέλειας.

η. Τις διαδικασίες διαχείρισης περιστατικών παραβίασης των όρων διαμονής και τέλεσης αδικημάτων.

θ. Τους όρους απουσίας από τη θέση στέγασης για μικρό χρονικό διάστημα, εργασία, ανθρωπιστικούς λόγους. ια. Τους όρους για την είσοδο επισκεπτών. ιβ. Το σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

κ. Το απασχολούμενο προσωπικό, τις διαδικασίες επιλο­γής και τα ελάχιστα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα της κάθε ειδικότητας, την εσωτερική οργάνωση, τις αρμοδιό­τητες και τα καθήκοντα. Τη διοικητική και οικονομική δομή και οργάνωση για την υλοποίηση του προγράμματος και τη συνεργασία με την αρμόδια αρχή υποδοχής, ιδίως σε περιπτώσεις που οι φορείς υλοποιούν το πρόγραμμα σε εταιρικό σχήμα.

 1. Η Υ.Α.Ο.Η.Ε. και οι φορείς υλοποίησης, παρέχουν, όταν τους ζητείται από την αρμόδια αρχή υποδοχής, στοιχεία για τους ωφελούμενους και ενημέρωση για κάθε ζήτημα που σχετίζεται με τις παροχές.

Άρθρο 12

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας εκκινεί δύο μήνες μετά τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Μαρτίου 2020 (ΦΕΚ 9 Απριλίου 2020, Τεύχος Β΄ Αρ. Φύλλου 1223)

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας