ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ Χωρίς πλέον απόφαση της γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας οι ιδιοκτήτες αποκλειστικής χρήσης χώρου στάθμευσης θα μπορούν να εγκαθιστούν φορτιστή ηλεκτρικού οχήματος... Φορτιστές ηλεκτρικών οχημάτων, χωρίς γενική συνέλευση πολυκατοικίας

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Χωρίς πλέον απόφαση της γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας οι ιδιοκτήτες αποκλειστικής χρήσης χώρου στάθμευσης θα μπορούν να εγκαθιστούν φορτιστή ηλεκτρικού οχήματος σε υφιστάμενα κτίρια.

Υποχρεωτική θα είναι η εγκατάσταση καλωδίωσης, ώστε στις υποχρεωτικές θέσεις στάθμευσης να μπορούν να εγκατασταθούν σημεία επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων σε όλα τα νέα κτίρια που θα εκδώσουν οικοδομική άδεια μετά την 1η Μαρτίου 2021

Επίσης από την  1η Μαρτίου 2021  θα είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση υποδομών ηλεκροφόρτισης σε υφιστάμενα κτίρια, στα οποία γίνονται ανακαινίσεις με οικοδομική άδεια, εκτός εάν ο υπεύθυνος μηχανικός δηλώνει, με υπεύθυνη δήλωσή του στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, ότι το συνολικό κόστος εγκατάστασης των σημείων επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων  και υποδομής καλωδίωσης υπερβαίνει το 7% του συνολικού κόστους της ανακαίνισης του κτιρίου.

Στο σχέδιο νόμου του ΥΠΕΝ με τίτλο «Μετάβαση στην κινητικότητα χαμηλών εκπομπών: Μέτρα προώθησης και λειτουργία της αγοράς Ηλεκτροκίνησης» το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση  έως και την 1η Ιουλίου 2020 προβλέπονται νέες ρυθμίσεις για την εγκατάσταση υποδομών ηλεκτροφόρτισης σε νέα και υφιστάμενα κτίρια.

ΓΓ ΥΠΕΝ

«Σε συνεργασία και με την ΠΟΜΙΔΑ  καταφέραμε να απλοποιήσουμε τη διαδικασία αυτή έτσι ώστε να μην απαιτείται πλέον αυτή η χρονοβόρα και περίπλοκη διαδικασία. Να μπορεί δηλαδή κατευθείαν αυτός που επιθυμεί να βάλει έναν επιτοίχιο φορτιστή στην πυλωτή να μπορεί να το κάνει γνωστοποιώντας απλά διαδικασία στην γενική συνέλευση σε συμμόρφωση με τον κανονισμό» δήλωσε η Γενική Γραμματέας Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου, σε συνέντευξη της στον «Alpha 9,89”  και στον Χάρη Ντιγριντάκη, μιλώντας για τους νέους κανόνες που φέρνει το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για τις πολυκατοικίες.

Η ίδια πρόσθεσε ότι «η αλήθεια είναι πως μέχρι πρότινος,  αν ο κάτοικος μιας πολυκατοικίας ήθελε να βάλει έναν φορτιστή στο γκαράζ στην πυλωτή προφανώς θα έπρεπε να συγκαλέσει γενική συνέλευση, να ζητήσει τη σύμφωνη γνώμη από την πολυκατοικία να υπάρχει πλειοψηφία και όλα αυτά οδηγούσαν στο να το σκεφτεί κάποιος  δύο φορές και να πεις άστο καλύτερα».

Στο ερώτημα εάν με βάση τους νέους κανόνες, που νομοθετεί το ΥΠΕΝ για τις υποδομές της ηλεκτροκίνησης και τους φορτιστές θα πρέπει να γίνουν και τροποποιήσεις η γενική γραμματέας του ΥΠΕΝ απάντησε ότι «τώρα εάν θα πρέπει να αλλάξει ο κανονισμός ή όχι αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω το βλέπει κανείς ανάλογα με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον κανονισμό».

Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη

Ειδικότερα οι νομοθετικές ρυθμίσεις του ΥΠΕΝ για τις υποδομές ηλεκτροκίνησης και την εγκατάσταση φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων στα υφιστάμενα κτίρια προβλέπουν ότι:

Σε υφιστάμενα κτίρια επιτρέπεται στον ιδιοκτήτη ή δικαιούχο αποκλειστικής χρήσης χώρου στάθμευσης, με αποκλειστική δαπάνη, ευθύνη και επιμέλειά του, η εγκατάσταση υποδομής καλωδίωσης στη δική του θέση στάθμευσης και η εγκατάσταση και λειτουργία σημείου επαναφόρτισης Η/Ο, το οποίο τροφοδοτείται απευθείας μέσω της υφισταμένης παροχής ρεύματος ιδιόκτητου χώρου εντός της ίδιας οικοδομής ή μέσω νέας ιδιόκτητης παροχής ρεύματος. Για την εφαρμογή του παρόντος ορίζονται τα εξής:
α) Ο ιδιοκτήτης ή ο δικαιούχος αποκλειστικής χρήσης χώρου στάθμευσης υποχρεούται να προβεί σε προηγούμενη έγγραφη γνωστοποίηση προς τον διαχειριστή του κτιρίου επί αποδείξει παραλαβής της, ο οποίος οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τους λοιπούς συνιδιοκτήτες του κτιρίου. Μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη γνωστοποίηση προς το διαχειριστή, ο ως άνω ιδιοκτήτης ή δικαιούχος χρήσης δικαιούται να προβεί στην εγκατάσταση.
β) Η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ), το αντίγραφο της έγγραφης γνωστοποίησης προς τον διαχειριστή του κτιρίου και η απόδειξη παραλαβής της διατηρούνται στο αρχείο του ιδιοκτήτη ή δικαιούχου χρήσης και είναι διαθέσιμα στις αρμόδιες δημόσιες αρχές.
γ) Η Γενική Συνέλευση των συνιδιοκτητών του κτιρίου δικαιούται με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των ιδιοκτητών (τουλάχιστον πεντακόσια ένα χιλιοστά (501/1000)) να εναντιωθεί στην πραγματοποίηση της εγκατάστασης. Με την ίδια διαδικασία δύναται να ζητήσει οποτεδήποτε τη διακοπή λειτουργίας της εγκατάστασης αυτής λόγω μη τήρησης των προδιαγραφών ασφαλούς κατασκευής και λειτουργίας της ή ουσιώδους παρεμπόδισης της χρήσης των υπολοίπων χώρων στάθμευσης του κτιρίου, προσκομίζοντας τεχνική έκθεση αρμόδιου ηλεκτρολόγου μηχανικού στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης με κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο.

Κοινόχρηστες παροχές

Για κοινόχρηστες εγκαταστάσεις ηλεκτροφόρτισης προβλέπεται ότι «σε υφιστάμενα κτίρια, τα οποία είχαν υποχρέωση πρόβλεψης θέσεων στάθμευσης, δύναται να εγκαθίσταται νέα υποδομή καλωδίωσης σε κοινόχρηστους ή και κοινόκτητους χώρους, για την τοποθέτηση ξεχωριστής κοινόχρηστης παροχής, η οποία θα επιτρέπει την τοποθέτηση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο. Σε περιπτώσεις κτιρίων με πολλαπλές ιδιοκτησίες για την ανωτέρω εγκατάσταση απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών. Η λειτουργία και ο τρόπος χρήσης του συνόλου της εγκατάστασης συμπεριλαμβάνεται στην τεχνική έκθεση του αρμόδιου ηλεκτρολόγου ή ηλεκτρολόγου μηχανικού, η οποία προσαρτάται στον κανονισμό του κτιρίου».

Ανακαινίσεις

Σε υφιστάμενα κτίρια, στα οποία γίνονται εργασίες ανακαίνισης με οικοδομική άδεια, που περιλαμβάνουν τον χώρο στάθμευσης (εντός του κτιρίου ή σε παρακείμενο χώρο) ή την ηλεκτρολογική υποδομή του κτιρίου, ισχύει 1η Μαρτίου 2021  η υποχρέωση εγκατάσταση καλωδίωσης, ώστε στις υποχρεωτικές θέσεις στάθμευσης να μπορούν να εγκατασταθούν σημεία επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων , με την εξαίρεση των περιπτώσεων όπου ο υπεύθυνος μηχανικός δηλώνει, με υπεύθυνη δήλωσή του στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, ότι το συνολικό κόστος εγκατάστασης των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο και υποδομής καλωδίωσης, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις του παρόντος, υπερβαίνει το 7% του συνολικού κόστους της ανακαίνισης του κτιρίου.

Ειδικά κτίρια
Εξάλλου σε υφιστάμενα κτίρια που δεν προορίζονται για κατοικία και διαθέτουν περισσότερες των 20 θέσεων στάθμευσης οχημάτων, εγκαθίσταται υποχρεωτικά κατ’ ελάχιστον 1 θέση στάθμευσης με σημείο επαναφόρτισης Η/Ο ανά 20 θέσεις στάθμευσης έως την 1η.1.2023.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας