ecopress
Της Ντίνας Καράτζιου/ Εγγραφή των γεωτεχνικών  στο Μητρώο Επιβλεπόντων Ελεγκτών Μηχανικών, το οποίο να μετονομαστεί , ώστε να είναι δυνατή η έγγραφή  σε αυτό... ΓΕΩΤΕΕ: αίτημα ένταξης γεωτεχνικών στο μητρώο ελεγκτών έργων

Της Ντίνας Καράτζιου/

Εγγραφή των γεωτεχνικών  στο Μητρώο Επιβλεπόντων Ελεγκτών Μηχανικών, το οποίο να μετονομαστεί , ώστε να είναι δυνατή η έγγραφή  σε αυτό και άλλων επιστημόνων, πλην των μηχανικών   προτείνει μεταξύ άλλων το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΓΕΩΤΕΕ).

Το ΓΕΩΤΕΕ  υπογραμμίζει, ότι οι γεωτεχνικοί εμπλέκονται στην μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη πολλών κατηγοριών έργων, καθώς και στην εκπόνηση μελετών.

Η πρόταση του ΓΕΩΤEΕ για εγγραφή των Γεωτεχνικών επιστημόνων στο Μητρώο Επιβλεπόντων Ελεγκτών Μηχανικών συμπεριλαμβάνεται σε μία σειρά προτάσεων και παρατηρήσεων που κατέθεσε στο πλαίσιο του σχεδίου νόμου «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των Δημοσίων Συμβάσεων και ειδικότερες ρυθμίσεις για τις προμήθειες στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας».

Οι  προτάσεις του ΓΕΩΤΕΕ ήδη έχουν αποσταλεί  προς το υπουργό Ανάπτυξης & Επενδύσεων κ. Αδωνι Γεωργιάδη, ενώ παράλληλα κοινοποιήθηκαν στον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστα Καραμανλή

Το πλαίσιο των προτάσεων

Στο πλέγμα των προτάσεων που κοινοποιήθηκαν προς τα αρμόδια υπουργεία, υπογράφονται από τον πρόεδρο του ΓΕΩΤΕΕ κ. Σπυρίδωνα Μάμαλη, καταγράφεται ως αναγκαία η αλλαγή του Ν. 4412/2016 η οποία όμως, όπως υπογραμμίζεται, « θα πρέπει εν γένει να αντιμετωπιστεί σφαιρικά, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπόψη τα οικονομικά μεγέθη της Ελλάδας, των επιχειρήσεών της και σημερινής, εξαιρετικά δύσκολης, οικονομικής πραγματικότητας».

Το άρθρο 58

Με άρθρο 58 του νομοσχεδίου «Αντικατάσταση άρθρου 136Α Ν. 4412/2016  Διοίκηση του έργου – Παρακολούθηση & Επίβλεψη έργων κάτω των ορίων – Μητρώο επιβλεπόντων ελεγκτών μηχανικών – ΕΕουσιοδοτική διάταξη», εισάγεται ο θεσμός του Μητρώου Επιβλεπόντων Ελεγκτών Μηχανικών για έργα από 60.000 ευρώ και κάτω του 1.000.000 ευρώ, από το οποίο με κλήρωση θα ορίζεται ο Ιδιώτης Επιβλέπων.

Επ΄αυτού, το ΓΕΩΤΕΕ, και προκειμένου να καλυφθούν όλες  οι κατηγορίες των έργων,  να ονομαστεί σε Μητρώο Επιβλεπόντων Ελεγκτών, ώστε να είναι δυνατή η εγγραφή σε αυτό και επιστημόνων άλλων ειδικοτήτων, πλην των Μηχανικών, όπως π.χ. οι Γεωτεχνικοί. Επίσης, επισημαίνεται μεταξύ άλλων, ότι «θα πρέπει, ανάλογα με τους προϋπολογισμούς των έργων, να εμπεριέχει και φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα), με έναν ελάχιστο αριθμό εγγεγραμμένων στο ΜΕΚ στελεχών

Οι γενικές παρατηρήσεις επί του νομοσχεδίου

* Το κόστος των γραφειοκρατικών διαδικασιών συμμετοχής και διεκπεραίωσης μιας δημόσιας σύμβασης αποτελεί δυσανάλογα μεγάλο ποσοστό της αξίας της, δυσβάστακτο πολλές φορές για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις του χώρου, μειώνοντας έτσι τη βιωσιμότητα και παραγωγικότητα του κλάδου. Παρατηρείται αύξηση του βάρους και κόστους των νομικών και διοικητικών θεμάτων, σε βάρος των τεχνικών πλευρών που θα έπρεπε να είναι τα κυρίαρχα σε συμβάσεις έργων και μελετών.

* Στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επικρατήσει η τακτική να δημιουργεϊται ειδικό καθεστώς για τις μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε πολλούς τομείς της οικονομίας, καθώς αυτές θεωρούνται κρίσιμες για την απασχόληση, αλλά και το επιχειρείν.  Η ύπαρξη κάτω ορίων που  προβλεπόταν στην νομοθεσία μας θεωρείται στρατηγικής σημασίας και πρέπει άμεσα να επανελθεί για συμβάσεις κάτω των ορίων της Οδηγίας, ως βασικό μέτρο προστασίας των μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ).

* Με βάση τα παραπάνω, προτείνουμε να ισχύσει απλή, ευέλικτη, εθνική νομοθεσία για τα έργα κάτω του 1.000.000 ευρώ αναπτυξιακού χαρακτήρα. Θα πρέπει άμεσα να εξεταστεί και να εφαρμοστεί ένα ευνοϊκότερο καθεστώς, έχοντας σαν στόχο την απλοποίηση των δικαιολογητικών συμμετοχής στους διαγωνισμού χαμηλού προϋπολογισμού και την απλοποίηση των διαδικασιών εφαρμογής της συμβάσης.

Το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, παρά τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί στον τεχνικό κόσμο για την αναμόρφωση του πολύπαθου Ν. 4412/16 περί δημοσίων συμβάσεων, δεν δίνει λύση στα παραπάνω προβλήματα.

*Ξεκινώντας με τη στείρα μετάφραση του ορισμού του έργου από την ευρωπαϊκή Οδηγία, αρχίζει και διαφαίνεται η απουσία τεχνικού υποβάθρου στην επιτροπή που το συνέταξε. Συγχρόνως, με τη διατήρηση του ορισμού της προμήθειας ως έχει, ανοίγει διάπλατα η μετατροπή των έργων σε προμήθειες. Δημιουργούνται συμβάσεις δύο ταχυτήτων: οι κάτω των 30.000 €, με απευθείας ανάθεση κι απλές διαδικασίες και οι άνω των 30.000 €, όπου οι απαιτήσεις εξομοιώνονται με όλους τους μεγάλους διαγωνισμούς, εξαφανίζοντας τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες αδυνατούν να αντέξουν το διοικητικό κόστος, τη γραφειοκρατία, τις προσφυγές, κλπ. Το δημόσιο επιβαρύνεται με ένα αναποτελεσματικό και δυσκίνητο μηχανισμό καθυστερήσεων.

* Επίσης, η δήλωση αλήθειας των επιμετρήσεων αποτελεί ένα μέτρο αποποίησης ευθύνης των αναθετουσών αρχών και ένταξης του δηλωτικού δικαίου στα δημόσια έργα. Με αυτή τη δήλωση εισάγεται η ποινικοποίηση των δημοσίων έργων μέχρι και σε βαθμό κακουργήματος, ανάλογα με το χρηματικό ποσό της διαφοράς που θα προκύψει.

* Επιπλέον, δεν αντιμετωπίζεται το θέμα των μεγάλων εκπτώσεων ή, στην καλύτερη περίπτωση, αντιμετωπίζεται αποσπασματικά, λαμβάνοντας μόνο υπόψη τον ευάλωτο και ως εκ τούτου αναξιόπιστο τρόπο υπολογισμού των Ασυνήθιστα Χαμηλών Προσφορών (ΑΧΠ). Χωρίς σαφείς οδηγίες δεν θα πρέπει ξεκινήσουν οι αιτιολογήσεις, διότι θα δημιουργηθούν επιπρόσθετες καθυστερήσεις και διοικητικό φορτίο στο σύστημα παραγωγής των έργων. Χωρίς μελέτες, τεχνικές προδιαγραφές, ΕΤΕΠ, αναλυτικό τιμολόγια και προπαντός χωρίς εκπαίδευση δεν μπορούμε να συζητήσουμε για αναμόρφωση των δημοσίων συμβάσεων

Ανησυχητικές διαστάσεις

Από το ΓΕΩΤΕΕ επισημαίνεται ακόμη, ότι «παίρνει πλέον ανησυχητικές διαστάσεις, όσον αφορά τις επιβλέψεις, η τακτική της μεταφοράς ελεγκτικών αρμοδιοτήτων που είναι καθαρά ευθύνη του δημοσίου και του κρατικού μηχανισμού, στον ιδιωτικό τομέα. Στην κατεύθυνση αυτή, στο σχέδιο νόμου (άρθρο 58 και άρθρο 90) προβλέπεται η δημιουργία Μητρώου Επιβλεπόντων Ελεγκτών Μηχανικών, οι οποίοι θα έχουν σαν αντικείμενο την επίβλεψη έργων και μελετών. Επισημαίνουμε μάλιστα ότι στον εν λόγω Μητρώο προβλέπεται η εγγραφή μόνο Μηνανικών και όχι επιστημόνων άλλων ειδικοτήτων Γπ.γ. Γεωτεννικών). οι οποίοι επίσης εμπλέκονται στην μελέτη, κατασκευή και επίβλεψη πολλών κατηγοριών έργων, καθώς και στην εκπόνηση μελετών».

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας