ecopress
Ψηφίζεται σήμερα  Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 στη Βουλή τροπολογία, που δίνει μικρή παράταση στην προθεσμία σύστασης Υπηρεσιών Δόμησης  (ΥΔΟΜ) στους Δήμους, η οποία αφού... Ψηφίζεται στη Βουλή τροπολογία για τις ΥΔΟΜ -τι αλλάζει

Ψηφίζεται σήμερα  Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2023 στη Βουλή τροπολογία, που δίνει μικρή παράταση στην προθεσμία σύστασης Υπηρεσιών Δόμησης  (ΥΔΟΜ) στους Δήμους, η οποία αφού παρήλθε την 31η.12.2022 δημιουργήθηκε νομοθετικό κενό . Με την ίδια ρύθμιση αλλάζει το καθεστώς της διοικητικής υποστήριξης. Προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι οι Δήμοι που δεν έχουν συστήσει ΥΔΟΜ θα πρέπει να συνάψουν συμβάσεις διαδημοτικής συνεργασίας και να διαθέσουν μηχανικούς στους Δήμους που τους εξυπηρετούν.

Η τροπολογία για τις ΥΔΟΜ «αντιμετωπίζει το μείζον ζήτημα που έχει δημιουργηθεί στους δήμους που δεν έχουν συστήσει υπηρεσίες δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) μέχρι την 31η.12.2022, καθώς δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα εξυπηρέτησής τους από γειτονικούς δήμους που έχουν συστήσει Υ.ΔΟΜ., μετά την πρόσφατη λήξη της προθεσμίας για τη σύστασή τους στους δήμους σύμφωνα με το υφιστάμενο άρθρο 97Α του ν. 3852/2010. Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζονται η έλλειψη ύπαρξης λειτουργικής Υ.ΔΟΜ. και η αδυναμία διεκπεραίωσης υποθέσεων πολεοδομικής φύσεως σε ένα μεγάλο ποσοστό των δήμων, οι οποίοι είτε δεν ανταποκρίθηκαν στην ανωτέρω δυνατότητα σύστασης είτε δεν διαθέτουν την απαιτούμενη στελέχωση, όπως και άλλα πρακτικά ζητήματα λειτουργίας τους, με την παροχή δυνατότητας διοικητικής εξυπηρέτησής τους από υφιστάμενες Υ.ΔΟΜ. δήμων του ίδιου νομού», σημειώνεται στην αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας για τις ΥΔΟΜ, που κατατέθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών και ψηφίζεται στη Βουλή, ως προσθήκη στο νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού για τα Μουσεία.

Καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση υποθέσεων

Η νέα ρύθμιση, που  ψηφίζεται με καθυστέρηση έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2023 και δίνει παράταση στη διοικητική υποστήριξη των Δήμων που δεν έχουν συστήσει ΥΔΟΜ μέχρι την 31η Μαρτίου 2023.

Στην αιτιολογίκη έκθεση σημειώνεται ακόμη ότι: «η προθεσμία της δυνατότητας σύστασης Υ.ΔΟΜ. στους δήμους παρήλθε την 31η.12.2022, με αποτέλεσμα την ύπαρξη νομοθετικού κενού σχετικά με τον τρόπο διεκπεραίωσης υποθέσεων πολεοδομικής φύσεως των δήμων και την παύση της εξυπηρέτησης δήμων που δεν έχουν συστήσει Υ.ΔΟΜ. από γειτονικούς δήμους που έχουν Υ.ΔΟΜ. Λόγω των ανωτέρω κορυφώθηκε το χρόνιο ζήτημα της υπολειτουργίας των υποστελεχωμένων Υπηρεσιών Δόμησης, που έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση μεγάλων καθυστερήσεων για τη διεκπεραίωση υποθέσεων, την υπέρμετρη επιβάρυνση ορισμένων δήμων και τη μεγάλη ταλαιπωρία των πολιτών».

Σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας

Είναι αξιοσημείωτο ότι προβλέπει ότι: «Οι δήμοι που δεν έχουν συστήσει Υ.ΔΟΜ., οφείλουν έως την 1η.4.2023, με σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας του άρθρου 99, να συνδράμουν κάθε δήμο που ασκεί για λογαριασμό τους τις ανωτέρω αρμοδιότητες. Στη σύμβαση καθορίζεται υποχρεωτικά ένας (1) μηχανικός που υπηρετεί στις υπηρεσίες τους, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ και ειδικότητας κατά προτίμηση έκτων αναφερομένων στην περ. α’ της παρ. 3. Αν εργάζονται στον δήμο λιγότεροι των τριών (3) μηχανικών κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, δύναται να καθορίζεται υπάλληλος άλλου κλάδου / ειδικότητας».

Ολόκληρη η νομοθετική ρύθμιση

Ολόκληρη η νομοθετική ρύθμιση για τη λειτουργία των ΥΔΟΜ, όπως κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή αναφέρει τα ακόλουθα:

-«Άρθρο 3 Υπηρεσίες Δόμησης – Αντικατάσταση άρθρου 97Α ν. 3852/2010

1.Το άρθρο 97Α του ν. 3852/2010 (Α’ 87) αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 97Α Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.)

1. Δήμοι που έχουν Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ.) θεωρούνται οι δήμοι στους οποίους, κατά την 31112.2022, είτε λειτουργούσαν Υ.ΔΟΜ, είτε Υ.ΔΟΜ. είχαν συσταθεί αλλά δεν λειτούργησαν και πληρούν τις προϋποθέσεις ελάχιστης στελέχωσης της περ. α’ της παρ. 3. Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου ως προς την πλήρωση των προϋποθέσεων ελάχιστης στελέχωσης των μη λειτουργουσών Υ.ΔΟΜ. λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία των καλυμμένων θέσεων των Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των δήμων που αφορούν μηχανικούς των απαιτούμενων ειδικοτήτων, όπως αυτά αποτυπώνονται στα ψηφιακά οργανογράμματά τους την 3η.1.2023, καθώς και οι προσλήψεις που εγκρίθηκαν για τις ειδικότητες αυτές στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων των ετών 2021 και 2022 προς ενίσχυση της στελέχωσης των Υ.ΔΟΜ. Από την 1η.1.2023, όσοι δήμοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του πρώτου εδαφίου δεν μπορούν να συστήνουν και να λειτουργούν Υ.ΔΟΜ., όπως διαπιστώνεται με απόφαση του Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Έως την έκδοση της διαπιστωτικής απόφασης οι δήμοι που δέχονταν μέχρι την 31η.12.2022 διοικητική υποστήριξη αναφορικά με τις αρμοδιότητες των Υ.ΔΟΜ. συνεχίζουν να δέχονται διοικητική υποστήριξη από τους ίδιους δήμους. Οι Υ.ΔΟΜ. των δήμων της έδρας κάθε νομού, καθώς και οι Υ.ΔΟΜ. που λειτουργούν την 31η.12.2022 τεκμαίρεται ότι λειτουργούν ανεξαρτήτως επιπέδου στελέχωσης.

2.α) Στους δήμους που την 1η.1.2023 δεν έχουν Υ.ΔΟΜ., σύμφωνα με την παρ. 1, οι αρμοδιότητες των Υ.ΔΟΜ. ασκούνται από τις Υ.ΔΟΜ. των δήμων που παρείχαν διοικητική υποστήριξη σε αυτούς μέχρι την 31η.12.2022, εκτός εάν καθοριστεί με αιτιολογημένη απόφαση του Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η άσκηση των εν λόγω αρμοδιοτήτων από την Υ.ΔΟΜ. του δήμου της έδρας του νομού. Στην περίπτωση αυτή, η χρέωση της έκδοσης προέγκρισης οικοδομικής άδειας και η άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων του άρθρου 31 του ν. 4495/2017 (Α’ 167) διενεργούνται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος οικοδομικών αδειών (e-adeies).

β) Οι δήμοι που δεν έχουν συστήσει Υ.ΔΟΜ., οφείλουν έως την 1η.4.2023, με σύμβαση διαδημοτικής συνεργασίας του άρθρου 99, να συνδράμουν κάθε δήμο που ασκεί για λογαριασμό τους τις ανωτέρω αρμοδιότητες. Στη σύμβαση καθορίζεται υποχρεωτικά ένας (1) μηχανικός που υπηρετεί στις υπηρεσίες τους, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ και ειδικότητας κατά προτίμηση έκτων αναφερομένων στην περ. α’ της παρ. 3. Αν εργάζονται στον δήμο λιγότεροι των τριών (3) μηχανικών κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, δύναται να καθορίζεται υπάλληλος άλλου κλάδου / ειδικότητας.

γ) Αν υφίσταται Υ.ΔΟΜ. με σημαντικό φόρτο εργασίας ή σημαντική καθυστέρηση στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της, δύναται να πραγματοποιείται χρέωση της έκδοσης προέγκρισης οικοδομικής άδειας ή της άσκησης μέρους ή του συνόλου των αρμοδιοτήτων του άρθρου 31 του ν. 4495/2017 σε άλλη Υ.ΔΟΜ. του ίδιου νομού, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος οικοδομικών αδειών (e-adeies).

3.α) Οι Υ.ΔΟΜ. που λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος ή Γραφείου στελεχώνονται τουλάχιστον:

αα) σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό έως τριάντα χιλιάδες (30.000) κατοίκους από έναν (1) αγρονόμο τοπογράφο μηχανικό ή πολιτικό μηχανικό και έναν (1) πολιτικό μηχανικό ή αρχιτέκτονα μηχανικό,

ββ) σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό από τριάντα χιλιάδες (30.000) έως ογδόντα χιλιάδες (80.000) κατοίκους από δύο (2) αγρονόμους τοπογράφους μηχανικούς ή πολιτικούς μηχανικούς και δύο (2) πολιτικούς μηχανικούς ή αρχιτέκτονες μηχανικούς και γγ) σε δήμους με μόνιμο πληθυσμό άνω των ογδόντα χιλιάδων (80.000) κατοίκων από δύο (2) αγρονόμους τοπογράφους μηχανικούς ή πολιτικούς μηχανικούς και τέσσερις (4) πολιτικούς μηχανικούς ή αρχιτέκτονες μηχανικούς.

Εάν οι αρμοδιότητες των Υ.ΔΟΜ. ασκούνται στον δήμο από περισσότερα, του ενός, τμήματα ή γραφεία, για την ελάχιστη στελέχωση λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των μηχανικών των ειδικοτήτων του προηγούμενου εδαφίου.

Για τις Υ.ΔΟΜ. που λειτουργούν σε επίπεδο Διεύθυνσης η ελάχιστη στελέχωση επιτυγχάνεται με την κάλυψη του τριάντα τοις εκατό (30%) των θέσεων κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ και κλάδου/ειδικότητας μηχανικών της οικείας Διεύθυνσης, με βάση τα στοιχεία των ψηφιακών οργανογραμμάτων των Δήμων, συμπεριλαμβανομένων υποχρεωτικά στις καλυμμένες θέσεις των ειδικοτήτων του πρώτου εδαφίου, β) Στην κατά την περ. α’ ελάχιστη στελέχωση, προσμετράται το πάσης φύσεως απασχολούμενο προσωπικό, ανεξάρτητα της σχέσης εργασίας του, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού του άρθρου 99.

4.α) Το πρώτο τρίμηνο κάθε έτους ο Γραμματέας της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης διαπιστώνει με απόφασή του την επάρκεια ή μη της ελάχιστης στελέχωσης κατά τα οριζόμενα στην περ. α’ της παρ. 3, η οποία, μετά τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κοινοποιείται στη Γενική Γραμματεία Ανθρώπινου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα του Υπουργείου Εσωτερικών και στη Γενική Διεύθυνση Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

β) Για όσο διάστημα δεν πληρούται η ελάχιστη στελέχωση, ο οικείος δήμος, με σύναψη διαδημοτικής συνεργασίας, οφείλει να συνδράμει, κατά τα προβλεπόμενα στην περ. α της παρ. 2 τον δήμο που πρόκειται να ασκεί για λογαριασμό του τη χρέωση της έκδοσης προέγκρισης οικοδομικής άδειας ή την άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων του άρθρου 31 του ν. 4495/2017, καθορίζοντας ως αρμόδιο έναν (1) μηχανικό που υπηρετεί στις υπηρεσίες τους, κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ και ειδικότητας κατά προτίμηση εκ των αναφερομένων στην περ. α’ της παρ. 3. Αν στον δήμο υπηρετούν λιγότεροι των τριών (3) μηχανικών κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ, δύναται να καθορίζεται υπάλληλος άλλου κλάδου / ειδικότητας.

5.Οι Υ.ΔΟΜ. οφείλουν να κοινοποιούν ηλεκτρονικά όλες τις διοικητικές πράξεις που εκδίδουν στην αρμόδια για την πολεοδομία και χωροταξία κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Αν η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εντοπίζει ζητήματα νομιμότητας επί των πράξεων αυτών, ενημερώνει το οικείο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.), κατά τη διαδικασία των άρθρων 20 έως 26 του ν. 4495/2017 (Α’167).

6.Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 4440/2016 (Α’ 224), δεν επιτρέπεται η μετακίνηση προσωπικού που υπηρετεί στις Υ.ΔΟΜ. των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού σε άλλη υπηρεσία, με εξαίρεση την Κεντρική Υπηρεσία Δόμησης και το Γραφείο Ελληνικού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αν το εναπομείναν προσωπικό δεν καλύπτει την ελάχιστη στελέχωση της περ. α της παρ. 3.

7.α) Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται τα κριτήρια και κάθε ειδικότερη λεπτομέρεια αναγκαία για την εκτίμηση του φόρτου ή της καθυστέρησης της περ. γ’ της παρ. 2. Για τη διαπίστωση του φόρτου εργασίας ή της σημαντικής καθυστέρησης στην άσκηση των αρμοδιοτήτων και τον καθορισμό της Υ.ΔΟΜ. χρέωσης, παρέχονται στοιχεία από τους δήμους και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, τα οποία κοινοποιούνται στο Υπουργείο Εσωτερικών, και εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, η οποία αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».

Μετά από την έναρξη λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας Δόμησης (Κ.Υ.ΔΟΜ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για τους δήμους των Περιφερειών Αττικής, Βορείου Αιγαίου και Νοτίου Αιγαίου, η διαπιστωτική πράξη του δεύτερου εδαφίου εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η χρέωση μέρους ή του συνόλου των αρμοδιοτήτων δύναται να γίνεται στην Κ.Υ.ΔΟΜ.

β) Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, διατίθεται ετησίως και για ανώτατο χρονικό διάστημα τριών (3) ετών, ποσό από τις πιστώσεις του άρθρου 259, για την κάλυψη της μισθολογικής δαπάνης του προσωπικού που στελεχώνει τις οργανικές θέσεις της περ. γ’ της παρ. 3 στους δήμους των οποίων η Υ.ΔΟΜ. παρέχει διοικητική υποστήριξη, έστω και σε έναν άλλο δήμο.

γ) Με την επιφύλαξη της ύπαρξης των απαραίτητων πιστώσεων, η μη πλήρωση της ελάχιστης στελέχωσης συνεπάγεται την υποχρέωση υποβολής αιτήματος πρόσληψης της απαραίτητης ειδικότητας μηχανικού από τον δήμο στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγραμματισμού Προσλήψεων τακτικού προσωπικού, η οποία εγκρίνεται κατά προτεραιότητα,

δ) Στις Υ.ΔΟΜ. που παρείχαν την 31η.12.2022 διοικητική υποστήριξη και στις Υ.ΔΟΜ. της έδρας κάθε νομού δύναται να συστήνοντας εφόσον οι κενές θέσεις δεν επαρκούν, επιπλέον έως εκατόν πενήντα (150) οργανικές θέσεις μονίμου προσωπικού κλάδου και ειδικότητας Μηχανικών των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ που απαιτούνται για την κάλυψη της ελάχιστης στελέχωσης, μη προσμετρούμενου σε αυτή του προσωπικού της περ. β’ της παρ. 3, οι οποίες αποτυπώνονται στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων κατά την πρώτη τροποποίησή του. Οι συστηνόμενες οργανικές θέσεις και οι κενές οργανικές θέσεις κατηγορίας ΠΕ και ΤΕ των ειδικοτήτων της περ. α’ δύναται να καλύπτονται από τους πίνακες επιλαχόντων της υπό στοιχεία 13Κ/2021 Προκήρυξης του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8 του άρθρου 25 του ν. 4765/2021 (Α’ 6), κατόπιν έγκρισης κατ’ εφαρμογή της υπ’ αρ. 33/2006 (Α’ 280) Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου, ε) Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών καθορίζονται η διαδικασία, τα κριτήρια, ο αριθμός και τα στοιχεία των θέσεων που καλύπτονται από επιλαχόντες της υπό στοιχεία 13Κ/2021 Προκήρυξης του Ανωτάτου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού, ο τρόπος κατανομής αυτών στις Υ.ΔΟΜ. της χώρας, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της περ. δ’.

8.Με τη θέση σε ισχύ του προεδρικού διατάγματος της παρ. 2 του άρθρου 31 του ν. 4495/2017 για τη λειτουργία και οργάνωση των Υ.ΔΟΜ., καθώς και τα κριτήρια για την κατ’ ελάχιστον στελέχωση αυτών, το παρόν άρθρο καταργείται.».

9. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από την 1η.1.2023».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας