ecopress
Παρατείνεται έως τις 25 Σεπτεμβρίου η ημερομηνία υποβολής των αντιρρήσεων για τους Δασικούς Χάρτες. Πρόκειται για  την τέταρτη κατά σειρά παράταση. Η 25 Σεπτεμβρίου... Τροποποιήσεις  στη δασική νομοθεσία – Νέα παράταση για τους δασικούς χάρτες – Τι προβλέπεται για τις «οικιστικές πυκνώσεις

Παρατείνεται έως τις 25 Σεπτεμβρίου η ημερομηνία υποβολής των αντιρρήσεων για τους Δασικούς Χάρτες. Πρόκειται για  την τέταρτη κατά σειρά παράταση. Η 25 Σεπτεμβρίου 2017 χαρακτηρίστηκε ως «απόλυτη καταληκτική ημερομηνία», σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος κ. Σωκράτης Φάμελλος. Παράλληλα κατατέθηκε από τον αν. ΥΠΕΝ την Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 207 σε νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης τροπολογία, με την οποία  προωθεί βελτιωτικές ρυθμίσεις για τη διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων από τους πολίτες. Παράλληλα, δίνει ισχύ νόμου στην υπουργική απόφαση Τσιρώνη για τις οικιστικές πυκνώσεις (αυθαίρετα χωριά σε δάση).

Τι προβλέπει η τροπολογία

Στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Ευρωπαϊκή εντολή έρευνας στις ποινικές υποθέσεις – Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ.», κατατέθηκε η τροπολογία του ΥΠΕΝ με την οποία παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων στους αναρτημένους δασικούς χάρτες και τροποποιούνται διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, επέρχονται οι εξής ρυθμίσεις:

  1. Παράταση της προθεσμίας της παρ. 1 του άρθρου 15 του ν.3889/2010 (Α’ 182)

Η προτεινόμενη ρύθμιση επεκτείνει για χρονικό διάστημα 18 ημερών την προθεσμία του άρθρου 15 παρ. 1 του ν. 3889/2010 για τις περιπτώσεις που αυτή εκπνέει στις 7 Σεπτεμβρίου 2017, όπως:

  • για την υποβολή αντιρρήσεων,
  • αιτήσεων πρόδηλων σφαλμάτων σύμφωνα με την ΥΑ 153394/919/12.04.2017 (Β’ 1366),
  • αιτήσεων εξαγοράς ή έγκρισης επέμβασης,
  • οριοθέτησης από τους Δήμους των οικισμών και οικιστικών πυκνώσεων και
  • για όλες τις περιπτώσεις που γίνεται παραπομπή στην παραπάνω διάταξη.

Η παράταση αυτή δίνεται κατ’ εξαίρεση για τις περιοχές όπου υπάρχει ήδη αναρτημένος δασικός χάρτης, καθώς κρίνεται αναγκαία προκειμένου να εξυπηρετηθεί το σύνολο των πολιτών που για την άσκηση των δικαιωμάτων τους η σχετική προθεσμία εκπνέει στις 7.9.2017.

  1. Τροποποίηση του άρθρου 16 του ν.3889/2010 για τη διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων

Με την προτεινόμενη διάταξη τροποποιείται το άρθρο 16 ως προς την υποχρέωση όποιου υποβάλει αντίρρηση να αποστείλει εντός της ίδιας προθεσμίας τα σχετικά αποδεικτικά του στοιχεία. Η τροποποίηση αυτή κρίνεται απαραίτητη καθόσον:

α) παρατηρήθηκε κατά την προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία ότι το αποδεικτικό πληρωμής στην τράπεζα αργούσε να εμφανιστεί στο σύστημα της ΕΚΧΑ ΑΕ, με κίνδυνο κάποιος που είχε πληρώσει την τελευταία ημέρα την αντίρρησή του να μην προλάβει να αποστείλει το αποδεικτικό εντός της ίδιας καταληκτικής ημερομηνίας, και

β) παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις υπηρεσιών να χορηγήσουν με έγγραφα τους πολίτες είτε λόγω της παλαιότητας των εγγράφων και της δυσχέρειας ανεύρεσης αυτών, είτε λόγω αδυναμίας των υπηρεσιών να απαντήσουν έγκαιρα σε αιτήματα των πολιτών.

Παρατηρήθηκε, επίσης, πολύ τεχνικοί σύμβουλοι να μην προλαβαίνουν να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους έως την καταληκτική ημερομηνία αντιρρήσεων. Για την (α) περίπτωση δίνεται περιθώριο 10 ημερών μετά τη λήξη των αντιρρήσεων και για τη (β) περίπτωση έως την εξέταση της αντίρρησης από την ΕΠ.Ε.Α.

  1. Τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 23 για την αποτύπωση των ορίων οικισμών στουςδασικούς χάρτες

Στην προτεινόμενη διάταξη περιλαμβάνονται τα κριτήρια με τα οποία γίνεται ο προσδιορισμός του περιγράμματος της οικιστικής πύκνωσης και τα οποία είναι ο ελάχιστος αριθμός συγκέντρωσης κτιρίων, ο οποίος δε μπορεί να είναι μικρότερος από πενήντα (50) και η μέση αναλογία αριθμού κτιρίων ανηγμένη στην επιφάνεια που περιλαμβάνεται στο ιώδες περίγραμμα. Καθορίζεται επίσης ποιες εκτάσεις περιλαμβάνονται εντός του ιώδους περιγράμματος.

Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται έγκαιρα η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης ανάρτησης των δασικών χαρτών στις περιοχές που οι χάρτες έχουν ήδη αναρτηθεί. Σε διαφορετική περίπτωση που η ανάρτηση περιελάβανε το τμήμα του χάρτη που απεικονίζει την έκταση εντός του ιώδους περιγράμματος, πιθανολογείται βάσει και της εμπειρίας της εν εξελίξει διαδικασίας ότι ο όγκος των αντιρρήσεων που θα υποβάλλονταν θα είχε ως αποτέλεσμα την πλήρη αδυναμία των υπηρεσιών να ανταποκριθούν στο έργο τους και θα καθυστερούσε την ολοκλήρωση του έργου για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ομοίως, η εξέταση κάθε μεμονωμένης περίπτωσης από την Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων και μάλιστα ταυτόχρονα με τις αντιρρήσεις για το τμήμα των αναρτηθέντων χαρτών θα είχε ως αποτέλεσμα τη συνολική καθυστέρηση του έργου των Επιτροπών με ιδιαίτερα δυσμενείς συνέπειες για τους πολίτες.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ 05092017

Ενημερωτικό σημείωμα

Το  ΥΠΕΝ εξέδωσε ενημερωτικό σημείωμα προς τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους στο υπουργείο, στο οποίο σημειώνεται ότι η  Υπουργική τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τίτλο «Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας στις Ποινικές Υποθέσεις – Εναρμόνιση της Νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ» περιλαμβάνει νομοθετικές ρυθμίσεις που θα εξυπηρετήσουν τους πολίτες και θα βοηθήσουν στην απρόσκοπτη συνέχιση του έργου των δασικών χαρτών. Αναλυτικά στο σημείωμα αναφέρεται ότι συγκεκριμένα, η τροπολογία αφορά:  α) την εξυπηρέτηση των πολιτών κατά τις τελευταίες ημέρες της ανάρτησης των δασικών χαρτών, ως προς την αποστολή των εγγράφων οριστικοποίησης της αντίρρησης και ως προς την αποστολή συμπληρωματικών εγγράφων, που αφορούν στην ουσία της αντίρρησης, και β) την ασφάλεια δικαίου και νομική θωράκιση του έργου των δασικών χαρτών, μέσω της ενσωμάτωσης της έννοιας των οικιστικών πυκνώσεων σε νόμο.

 -Με βάση την τροπολογία: · Δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να αποστέλλουν στα Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ)  τα δικαιολογητικά που αφορούν την πληρωμή της αντίρρησης στην τράπεζα και το έννομο συμφέρον, τα οποία κάνουν έγκυρη την αντίρρηση μετά την ηλεκτρονική υποβολή της, ως και 10 ημέρες μετά το πέρας της ανάρτησης των δασικών χαρτών.  Διευκρινίζεται ότι, πριν την τροπολογία, η υποβολή των στοιχείων έπρεπε να γίνει έως την τελευταία ημέρα της ανάρτησης, κάτι που αναιρούσε την δυνατότητα του πολίτη να μπορεί να υποβάλλει αντίρρηση, έως την τελευταία μέρα, αφού δεν ήταν δυνατή η άμεση ενημέρωση του συστήματος της ΕΚΧΑ ΑΕ από την τράπεζα ότι έχει γίνει η πληρωμή. · Δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες να καταθέτουν συμπληρωματικά στοιχεία της αντίρρησης, όπως τεχνικές εκθέσεις φωτοερμηνείας δασολόγων, πιστοποιητικά υπηρεσιών κ.λ.π., την ημερομηνία εξέτασης της αντίρρησης από την Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.), κάτι το οποίο επιτρεπόταν και πάλι έως το πέρας της ανάρτησης και δυσκόλευε επαγγελματίες και υπηρεσίες να ανταποκριθούν.

Για τους παραπάνω λόγους και για να ενεργοποιηθεί η διάταξη με ψήφιση του νόμου, με την ίδια τροπολογία παρατείνεται η ανάρτηση των χαρτών έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2017.  Αυτό σημαίνει ότι για ακόμα 18 ημέρες οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν όλα τα εργαλεία (αντιρρήσεις, πρόδηλα σφάλματα, αιτήσεις εξαγοράς/χρήσης) και οι 7 Δήμοι (Γορτυνίας, Ωραιοκάστρου, Σιθωνίας, Κιμώλου, Μήλου, Μυκόνου, Νοτίου Πηλίου) τη δυνατότητα να αναρτήσουν τα όρια των οικισμών και οικιστικών πυκνώσεων.

Μετά την ολοκλήρωση της τρέχουσας ανάρτησης των δασικών χαρτών, που αφορά στο 35% της χώρας, θα αναρτηθούν οι χάρτες που είναι έτοιμοι στο υπόλοιπο 17% της  χώρας.  Με την ίδια τροπολογία δίνεται η δυνατότητα στους δήμους, που οι εκτάσεις τους δεν έχουν ακόμα αναρτηθεί, να οριοθετήσουν τις οικιστικές πυκνώσεις, έως τις 20 Δεκεμβρίου 2017. Στην ίδια διάταξη λαμβάνεται υπόψη η απόφαση 1942/2017 του ΣτΕ και ενσωματώνεται πλήρως στην τροπολογία η Υπουργική Απόφαση που αφορά στον ορισμό των οικιστικών πυκνώσεων.

 

Τι είπε ο Σ. Φάμελλος σε συνέντευξη Τύπου

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο αν ΥΠΕΝ είπε στους δημοσιογράφους σχετικά με το γεγονός ότι νομοθετείται η «υπουργική απόφαση Τσιρώνη» για τις οικιστικές πυκνώσεις, είπε ότι αυτό γίνεται προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου για τους δασικούς χάρτες, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ. Ο αν. ΥΠΕΝ  τόνισε μάλιστα, ότι η εν λόγω απόφαση δεν πρέπει να συγχέεται με το νόμο των αυθαιρέτων, αλλά εξυπηρετεί την εξέλιξη του έργου των δασικών χαρτών, ενώ «σε καμία περίπτωση δεν προβλέπει την πολεοδόμηση των συγκεκριμένων περιοχών» όπως είπε.

Επιπλέον, εξήγγειλε τη διαδικασία νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, προκειμένου να συντάξει σχετικό νόμο για το ζήτημα των αυθαίρετων οικιστικών πυκνώσεων. Ειδικότερα, δίνεται η δυνατότητα στον πολίτη να υποβάλει το παράβολο και το έννομο συμφέρον, δέκα ημέρες μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντίρρησης, ενώ συμπληρωματικά έγγραφα, όπως πιστοποιητικά και φωτοερμηνείες, μέχρι και μία ημέρα πριν την εξέτασης της αντίρρησης.

Επίσης, πρόκειται να σταλούν και ενημερωτικά σημειώματα, προκειμένου να γνωρίζει ο κάθε πολίτης πότε θα λήξει η προθεσμία για την υποβολή τους. Σύμφωνα με τον κ. Φάμελλο, για περιπτώσεις αγροτών που είναι οι πιο ευαίσθητες για εξαγορά ή αλλαγή χρήσης, απαιτείται μόνο η αίτηση και το τοπογραφικό. Επιπλέον, σημειώνεται ότι οι επτά από τους 120 εναπομείναντες Δήμοι για τη συγκεκριμένη φάση ανάρτησης των δασικών χαρτών, είναι οι Δήμοι Γορτυνίας, Σιθωνίας, Μήλου, Μυκόνου, Κιμώλου, Νότιου Πηλίου και Ωραιοκάστρου.

Ο αναπληρωτής υπουργός υπογράμμισε επίσης, ότι ήδη υπάρχει προγραμματισμός για μερική κύρωση, σε όσους δεν έχουν υποβάλει αντιρρήσεις, δηλαδή για το 35% των δασικών χαρτών μέχρι το τέλος Νοεμβρίου, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται προκήρυξη για το 47% των Δασικών Χαρτών. Επίσης, ο κ. Φάμελλος έκανε γνωστό ότι στις 12 Οκτωβρίου αναμένεται η ανάρτηση του 17% των δασικών χαρτών, στην οποία πρόκειται να συμπεριληφθούν και τα όρια των αναδασωτέων περιοχών, που επλήγησαν από πυρκαγιές.

Υπογραμμίζεται επίσης ότι μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου, 205 Δήμοι θα πρέπει να έχουν συμπεριλάβει τις οικιστικές πυκνώσεις, ενώ 153 έχουν ήδη συμμορφωθεί. Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, μέχρι στιγμής έχουν κατατεθεί 59.462 αντιρρήσεις, εκ των οποίων 9.800 χωρίς παράβολα, 14.217 χωρίς την καταβολή του τέλους αντίρρησης και 9.045 αφορούν αιτήσεις πρόδηλου σφάλματος.

Όπως τόνισε ο κ. Φάμελλος, «το 2019 θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των δασικών χαρτών», ενώ πρόσθεσε: «Κανείς δεν πίστεψε ότι θα γίνει το έργο των δασικών χαρτών. Το μόνο πρόβλημα που παραμένει είναι η πολύ μεγάλη έκτασή του, σε συνάρτηση με τις νομικές συνδέσεις που την επηρεάζουν».

Επισήμανε δε ότι «αλλάχτηκαν πολλές διατάξεις, όλες προς εξυπηρέτηση του πολίτη» και υπογράμμισε «τη μεγάλη συμμετοχή των Δήμων και των πολιτών που συνέβαλαν στις θετικές εξελίξεις».

ΥΠΕΝ: για παράταση δασικών χαρτών και νέα ανάρτηση

 

Το ΥΠΕΝ εξέδωσε ενημερωτικό σημείωμα προς τους διαπιστευμένους δημοσιογράφους στο υπουργείο, στο οποίο σημειώνονται αναλυτικές πληροφορίες για τους δασικούς χάρτες, ως εξής:

-Τι υλοποιούμε:  Τρεις απαραίτητες τροποποιήσεις στη νομοθεσία των δασικών χαρτών: 1. Εξυπηρέτηση πολιτών ως προς τις ημερομηνίες που αποστέλλουν τα δικαιολογητικά, για οριστικοποίηση της αντίρρησης, για δικαιολόγηση της αντίρρησης. 2 Ένταξη της έννοιας των οικιστικών πυκνώσεων σε νόμο. 3. Παράταση στην ανάρτηση για τη νομοθέτηση των ανωτέρων

-Πού τις καταθέτουμε: Με Υπουργική τροπολογία, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τίτλο «Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας στις Ποινικές Υποθέσεις – Εναρμόνιση της Νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/41/ΕΕ»

-Περιεχόμενο αλλαγών – Εξυπηρέτηση πολιτών και επαγγελματιών:  Δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες: Α) να αποστέλλουν στα ΣΥΑΔΧ τα δικαιολογητικά που αφορούν την πληρωμή της αντίρρησης στην τράπεζα και το έννομο συμφέρον,  τα οποία κάνουν έγκυρη την αντίρρηση μετά την ηλεκτρονική υποβολή της, έως και 10 ημέρες μετά το πέρας της ανάρτησης των δασικών χαρτών. Β) να καταθέτουν συμπληρωματικά στοιχεία της αντίρρησης, όπως  τεχνικές εκθέσεις φωτοερμηνείας δασολόγων,  πιστοποιητικά υπηρεσιών κλπ,  την ημερομηνία εξέτασης της αντίρρησης από την Επιτροπή Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.). Σημείωση:  Τα στοιχεία αυτά μπορούν να υποβληθούν και έως 10 ημέρες από τη λήξη της ανάρτησης των δασικών χαρτών, ειδάλλως την ημερομηνία εξέτασης της αντίρρησης στην ΕΠ.Ε.Α.

-Αιτιολόγηση ρύθμισης:  Πριν την τροπολογία η αποστολή των Α και Β έπρεπε να γίνει  έως την τελευταία ημέρα της ανάρτησης. Όσον αφορά το Α αυτό αναιρούσε την δυνατότητα του πολίτη να μπορεί να υποβάλλει αντίρρηση έως την τελευταία μέρα, αφού δεν ήταν δυνατή η άμεση ενημέρωση του συστήματος της ΕΚΧΑ ΑΕ από την τράπεζα ότι έχει γίνει η πληρωμή. Όσον αφορά το Β πολλοί τεχνικοί σύμβουλοι ή υπηρεσίες δεν προλάβαιναν να συντάξουν την τεχνική έκθεση ή να δώσουν πιστοποιητικό έως την τελευταία ημέρα, με αποτέλεσμα χωρίς αυτά να είναι άνευ ουσίας η υποβληθείσα αντίρρηση.

-Ενσωμάτωση έννοιας οικιστικών πυκνώσεων σε νόμο:  Παράλληλα στην τροπολογία γίνεται πλήρης ενσωμάτωση σε νόμο της Υπουργικής Απόφασης για την έννοια της οικιστικής πύκνωσης. Δεν γίνεται καμία άλλη αλλαγή. Συγκεκριμενοποιούνται, επίσης, οι ημερομηνίες μέχρι τις οποίες μπορούν οι δήμοι να αναρτούν τα όρια των οικιστικών πυκνώσεων: Για την τρέχουσα ανάρτηση έως 25 Σεπτεμβρίου 2017. Για όλες τις επόμενες αναρτήσεις (υπόλοιπο 53% χώρας) έως 20 Δεκεμβρίου 2017.

-Αιτιολόγηση ρύθμισης:  Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 1942/2017 του ΣτΕ ενσωματώνεται όλη η ΥΑ σε νόμο ώστε να υπάρχει ασφάλεια δικαίου και θωράκιση του έργου των δασικών χαρτών.

-Παράταση στην ανάρτηση των δασικών χαρτών (έως 25/9): Για να υπάρξει περιθώριο χρόνου για την ψήφιση του νόμου, την ενεργοποίηση της παραπάνω διάταξης μέσω δημοσίευσης σε ΦΕΚ, την εκμετάλλευση της διάταξης από τους πολίτες αποφασίστηκε, επειδή δεν ήταν εφικτό αυτό να γίνει έως τις 7 Σεπτεμβρίου, να παραταθεί η ανάρτηση των χαρτών έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2017. Άρα για επιπλέον 18 ημέρες οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν όλα τα εργαλεία (αντιρρήσεις, πρόδηλα σφάλματα, αιτήσεις εξαγοράς/χρήσης) και οι 7 δήμοι τη δυνατότητα να αναρτήσουν τα όρια των οικισμών και οικιστικών πυκνώσεων.

-Οικιστικές πυκνώσεις: Σημειώνεται ότι υπάρχουν ακόμα 7 δήμοι (5,8% του συνόλου των 120 δήμων) που δεν έχουν οριοθετήσει οικισμούς και πυκνώσεις στους χάρτες. Πρόκειται για τους: Γορτυνίας, Ωραικάστρου, Κιμώλου, Μήλου, Μυκόνου, Νοτίου Πηλίου, Σιθωνίας.

-Μερική κύρωση δασικών χαρτών:  Η μερική κύρωση των δασικών χαρτών που βρίσκονται σε ανάρτηση θα γίνει έως τις 20 Νοεμβρίου 2017.

-Νέα Ανάρτηση: Χρονοδιάγραμμα νέας ανάρτησης. Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017 οι πρώτες αναρτήσεις και κλιμακωτά έως Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 2017. Αφορά το 17% της χώρας με περιοχές όπως: Ανατολική Αττική, Θεσσαλονίκη, Πέλλα, Ημαθία, Σέρρες, Κιλκίς.

-Περιοχές με πυρκαγιές: θα αναρτηθούν προς το τέλος της διαδικασίας, ώστε να ενσωματωθεί η κήρυξή τους ως αναδασωτέων: Ενσωμάτωση στοιχείων ΟΤΑ στις επόμενες αναρτήσεις. Στις αναρτήσεις που θα γίνουν από το 2017 έως το 2019 συμμετέχουν 205 Δήμοι. Συνολικά έχουν πάρει 121 Δήμοι κωδικούς για να περάσουν όρια στους δασικούς χάρτες. Έχουν αποκριθεί ήδη 40 Δήμοι και έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις τους. Θα στείλουμε επιστολή στους υπόλοιπους 165 Δήμους που θα τους επισημαίνουμε ότι θα έχουν περιθώριο έως 20/12/2017 για να αναρτήσουν τις οικιστικές πυκνώσεις.

-Αντιρρήσεις:  Έως 4/9/2017 η κατάσταση με τις αντιρρήσεις είχε ως εξής:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΤΕΛΟΣ
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΕΛΟΥΣ 59.462 7.330.810 €
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΥΠΟΒΟΛΗ 9.840 1.572.525 €
(ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΠΛΗΡΩΜΗ)
ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΑΤΕΛΩΣ 14.217
ΠΡΟΔΗΛΑ* 9.045

*πρόδηλα σφάλματα μπορούν να υποβάλλονται και με απευθείας χειρόγραφη αίτηση στη Δασική Υπηρεσία. Δεν υπάρχουν ακόμα στοιχεία για τον συνολικό αριθμό των επιπλέον τέτοιων αιτήσεων.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας