Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης απόφαση του υπουργού ΠΕΝ Γ. Στάθάκη, η οποία δίνει λύση για το «ξεμπλοκάρισμα» πολεοδομικής  αδειοδότησης επενδύσεων και την τακτοποίηση... ΥΠΕΝ: Απόφαση- λύση για αδειοδότηση επενδύσεων και τακτοποίηση αυθαιρέτων

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης απόφαση του υπουργού ΠΕΝ Γ. Στάθάκη, η οποία δίνει λύση για το «ξεμπλοκάρισμα» πολεοδομικής  αδειοδότησης επενδύσεων και την τακτοποίηση αυθαιρέτων, ιδίως σε παραδοσιακούς οικισμούς.

Η απόφαση  του ΥΠΕΝ, σε εφαρμογή σχετική νομοθετικής ρύθμισης, που περιλαμβάνεται στον πρόσφατο ενεργειακό και πολεοδομικό νόμο  παρατείνει  για μία ακόμη φορά, – μέχρι στις 28 Ιουνίου 2019 – τη θητεία των υφιστάμενων  αρχιτεκτονικών συμβουλίων και πολεοδομικών επιτροπών, σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, σε όλη τη χώρα, των οποίων η θητεία ουσιαστικά είχε λήξει από τις 31 Ιουλίου 2018.

Εξάμηνη παράταση

Με τη νέα εξάμηνη παράταση συνεχίζεται η λειτουργία των επιτροπών και συμβουλίων και δίνεται η δυνατότητα σε επενδυτές και ιδιοκτήτες  να «ξεμπλοκαριστούν» αδειοδοτήσεις κτιριακών και άλλων έργων και κυρίως να ολοκληρωθούν οι υπαγωγές τακτοποίησης αυθαιρέτων εντός παραδοσιακών οικισμών, για την ολοκλήρωση των οποίων απαιτούνται  οι  σχετικές εγκρίσεις από τις πολεοδομικές επιτροπές. Το πρόβλημα αφορά σε χιλιάδες ιδιοκτήτες και συνακόλουθα μηχανικούς που υλοποιούν τις σχετικές διαδικασίες.

Η συγκρότηση και λειτουργία με νέα διάρθρωση και σε νέα βάση των  συμβουλίων και επιτροπών αρχιτεκτονικού και πολεοδομικού έργου και ελέγχου προβλέφθηκε στον πολεοδομικό 4495/17, που ψηφίστηκε  τον Νοέμβριο του 2017. Έμεινε ανεκπλήρωτη η αρχική νομοθετική πρόβλεψη να λειτουργήσουν από τις αρχές της χρονιάς που φεύγει. Έτσι πάλι με τροπολογία, που ενσωματώθηκε στο σχέδιο νόμου για τις Ενεργειακές Κοινότητες , το οποίο ψηφίστηκε τον Ιανουάριο του 2018 στη Βουλή δόθηκε παράταση στις θητείες των παλαιών συμβουλίων μέχρι στις 31 Ιουλίου 2018. Τώρα με νέα ρύθμιση στον ενεργειακό και πολεοδομικό νόμο και την απόφαση του ΥΠΕΝ ανανεώνεται για μία ακόμη φορά η θητεία των παλαιών συμβουλίων, καθώς τους μήνες που μεσολάβησαν τα συμβούλια αδράνησαν και εκδηλώθηκαν προβλήματα και αντιδράσεις.

Σημειώνεται ότι εξακολουθεί να εκκρεμεί η ολοκλήρωση της συγκρότησης των Παρατηρητήριων Δόμησης, ενώ σύμφωνα με το σχεδιασμό των συναρμοδίων υπουργείων ΠΕΝ, Εσωτερικών και Οικονομίας Ανάπτυξης προβλέπεται να γίνουν τόσο νέες προσλήψεις,  όσο και εθελούσιες είτε υποχρεωτικές μετακινήσεις προσωπικού των ΟΤΑ για την συγκρότησης των Παρατηρητηρίων Δόμησης, ενώ έχουν εκδηλωθεί  αντιρρήσεις της Ένωσης των Περιφερειών Ελλάδας να αναλάβουν τις σχετικές αρμοδιότητες για τη λειτουργία τους.

Η απόφαση του ΥΠΕΝ

Η απόφαση του ΥΠΕΝ, (Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/92418/13080), όπως δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ έχει ως εξής:

Παράταση λειτουργίας οργάνων και επιτρο­πών της παρ. 2 του άρθρου 26 και της παρ. 5 του άρθρου 125 του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ Α’ 167), όπως ισχύει.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ Α’ 167) και ιδίως: α) την παρ. 2 του άρθρου 26, όπως είχε αντικατασταθείμε το άρθρο 29 του ν. 4513/2018 (ΦΕΚ Α’ 9) και με την παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4546/2018 (ΦΕΚ Α’ 101), β) την παρ. 5 του άρθρου 125, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 30 του ν. 4513/2018 (ΦΕΚ Α’ 9).
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυ­ρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α’ 98).
 2. Τις διατάξεις του π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Με­ταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί­μων. Ανασύσταση του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτι­κής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονο­μίας, Υποδομών Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργεί­ου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουρ­γείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (ΦΕΚ Α’ 114).
 3. Τις διατάξεις του π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθ­μισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πο­λιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη­σης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδο­μών, Μεταφορών και Δικτύων» (ΦΕΚ Α’ 208).
 4. Τις διατάξεις του π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουρ­γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 210).
 5. Τις διατάξεις του π.δ. 132/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.).» (ΦΕΚ Α’ 160).
 6. Τις διατάξεις του π.δ. 88/2018 «Διορισμός Υπουρ­γών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α’ 160).
 7. Τις διατάξεις του π.δ. 141/2017 «Οργανισμός Υπουρ­γείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ Α’ 180).
 8. Τις διατάξεις του π.δ. 13/2018 «Οργανισμός Υπουρ­γείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής» (ΦΕΚ Α’ 26).
 9. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο­λογισμού.
 10. Την αριθμ. 46958/07.09.2018 απόφαση του Πρω­θυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Εσωτερικών Αικατερίνη Νοτοπούλου» (Β’ 3902), αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Παράταση θητείας οργάνων και επιτροπών

Παρατείνεται από τη λήξη τους έως τις 28-6-2019 η θητεία:

α) των επιτροπών που είχαν συσταθεί σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4178/2013, οι οποίες επιλαμβάνονται για τις υπαγωγές του άρθρου 116 του ν. 4495/2017 μέχρι τη συγκρότηση και έναρξη λειτουργίας της επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου αυτού,

β) των υφιστάμενων οργάνων που λειτουργούν μέχρι τη συγκρότηση των συλλογικών οργάνων και επιτρο­πών των άρθρων 7, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22 και 24 του ν. 4495/2017, και ασκούν τις αρμοδιότητές τους, αυτές που τους είχαν αποδοθεί πριν τη δημοσίευση του ν. 4495/2017, καθώς και αυτές που ορίζονται σε αυτόν.

Άρθρο 2

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημο­σίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2018.

Οι Υπουργοί

Εσωτερικών

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ

Υφυπουργός Εσωτερικών

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ

Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

ΦΩΤΙΟΣ – ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΗΣ

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας