ecopress
Ενεργοποιείται από το υπουργείο Περιβάλλοντος, με τη συμμετοχή εκπροσώπων και από άλλα 7 υπουργεία ο μηχανισμός αντιμετώπισης περιβαλλοντικών ζημιών και καταλογισμού του κόστους αποκατάστασης... ΥΠΕΝ: ενεργοποιείται ο μηχανισμός καταλογισμού της περιβαλλοντικής ζημιάς

Ενεργοποιείται από το υπουργείο Περιβάλλοντος, με τη συμμετοχή εκπροσώπων και από άλλα 7 υπουργεία ο μηχανισμός αντιμετώπισης περιβαλλοντικών ζημιών και καταλογισμού του κόστους αποκατάστασης τους στους υπαίτιους για την πρόκληση τους.

Με απόφαση του υπουργού ΠΕΝ Κωστή Χατζηδάκη, συγκροτείται σε σώμα η διυπουργική Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΕΑΠΕΖ), για την υποστήριξη του έργου του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών (ΣΥΓΑΠΕΖ).

Το έργο της ΕΑΠΕΖ

Το έργο της ΕΑΠΕΖ αφορά στις εν γένει αρμοδιότητες, που της έχουν ανατεθεί με το Π.Δ. 148/2009 και συγκεκριμένα :

– γνωμοδοτεί επί προσδιορισμού των αναγκαίων μέτρων αποκατάστασης, που ορίζει η αρμόδια αρχή σε βάρος του φορέα εκμετάλλευσης που ευθύνεται, κατά τα αναφερόμενα στο Άρθρο 9 του Π.Δ. 148/2009, o γνωμοδοτεί επί καθορισμού, των ληπτέων μέτρων αποκατάστασης, σύμφωνα με το Παράρτημα II του άρθρου 21, με τη συνεργασία του φορέα εκμετάλλευσης, κατά τα αναφερόμενα στο Άρθρο 10 του Π.Δ. 148/2009, o γνωμοδοτεί επί προσδιορισμού της περίπτωσης περιβαλλοντικής ζημίας που πρέπει να αποκατασταθεί κατά προτεραιότητα, κατά τα αναφερόμενα στο Άρθρο 10 του Π.Δ. 148/2009,

– γνωμοδοτεί επί καθορισμού των δαπανών με τις οποίες επιβαρύνθηκε η αρμόδια ή άλλη δημόσια Αρχή για την ανάληψη δράσεων πρόληψης και αποκατάστασης, κατά τα αναφερόμενα στο Άρθρο 11 του Π.Δ. 148/2009,

– προτείνει την διεύρυνση της σύνθεσής της και με άλλα μέλη κατά τα αναφερόμενα στο Άρθρο 6 παρ. 5.ε. του Π.Δ. 148/2009.

-Η λειτουργία της ΕΑΠΕΖ διέπεται από τις διατάξεις του Άρθρου 6 παρ.5.α.-ε. του Π.Δ. 148/2009 και των άρθρων 13-15 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει. Η ΕΑΠΕΖ συγκαλείται κάθε φορά με μέριμνα του Προέδρου της, ο οποίος ενημερώνει όλα τα μέλη του Εδαφίου Α (τακτικά και αναπληρωματικά) για την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο διεξαγωγής των συνεδριάσεων, καθώς και για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στην πρόσκληση, ο Πρόεδρος ορίζει τα μέλη εκείνα των Εδαφίων Β1-Β7, που λόγω αρμοδιότητας εμπλέκονται σε θέματα εφαρμογής του Π.Δ. 148/2009.

Η απαρτία προκύπτει κατά περίπτωση, από το σύνολο των μελών του Εδαφίου Α (τα οποία μετέχουν σε κάθε συνεδρίαση δια της παρουσίας του τακτικού ή του αναπληρωματικού εκπροσώπου) και το σύνολο των ορισμένων – κατά περίπτωση – μελών των Εδαφίων Β1-Β7.

Η σύγκληση της ΕΑΠΕΖ προς συνεδρίαση είναι υποχρεωτική, εάν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον του συνόλου των τακτικών μελών του Εδαφίου Α το ζητήσει εγγράφως από τον Πρόεδρο, προσδιορίζοντας και το προς συζήτηση θέμα.

Η πρόσκληση κοινοποιείται και στους υπόχρεους φορείς εκμετάλλευσης, καθώς και (εφόσον κριθεί αναγκαίο) σε εκπροσώπους και άλλων κατά περίπτωση αρμόδιων φορέων του δημόσιου τομέα, εκπροσώπους επιστημονικών οργάνων, ιδρυμάτων ή οργανισμών, ή/και περιβαλλοντικών οργανώσεων που εκ του καταστατικού τους δραστηριοποιούνται σε εθνική κλίμακα, προκειμένου να εκθέσουν τις απόψεις τους. Η παρουσία των ως άνω προσώπων στις συνεδριάσεις της ΕΑΠΕΖ, τελεί υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Άρθρου 14 παρ.10 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει.

Ο τρόπος λήψης αποφάσεων της ΕΑΠΕΖ, τελεί υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του Άρθρου 15 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει.

Η σύνθεση της ΕΑΠΕΖ

Η σύνθεση της ΕΑΠΕΖ, σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΕΝ έχει ως εξής:

Α. Από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας :

 1. Τον Γενικό Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, κο Κωνσταντίνο Αραβώση ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Γενικό Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής , κο Κωνσταντίνο Δημόπουλο..
 2. Την κα Σταυρούλα Πουλή, Προϊσταμένη του ΣΥΓΑΠΕΖ, ως μέλος, με αναπληρωτή τον υπάλληλο του ΣΥ.Γ.Α.ΠΕ.Ζ. κο Δημήτριο Μπούζα.
 3. Την κα Αθανασία Λαζάρου – Δήμα, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών, ως μέλος, με αναπληρώτρια την κα Σοφία Ελευθεριάδου Προϊσταμένη του Σώματος Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδας.
 4. Την κα Ελένη Λιάκου, εκπρόσωπο της Γενικής Διεύθυνσης Υδάτων, ως μέλος, με αναπληρώτρια την κα Σπυριδούλα Λιάκου.
 5. Την κα Αδαμαντία Γκραικιώτου, εκπρόσωπο της Γενικής Δ/νσης Δασών & Δασικού Περιβάλλοντος, ως μέλος, με αναπληρώτρια την κα Ειρήνη Αλεξίου.
 6. Τον κο Χρήστο Μαθιουδάκη, εκπρόσωπο της Δ/νσης Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας ως μέλος, με αναπληρώτρια την κα Καλλιόπη Κουντουραδάκη.
 7. Την κα Ολυμπία Αντωνίου, εκπρόσωπο της Δ/νσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης, ως μέλος, με αναπληρωτή τον κο Ιωάννη Στάμου.
 8. Την κα Γεωργία Μαντζαβά, εκπρόσωπο της Δ/νσης Διαχείρισης Αποβλήτων και Περιβαλλοντικών Πιστοποιήσεων, ως μέλος, με αναπληρώτρια την κα Σοφία Μάνη.
 9. Τον κο Πέτρο Βαρελίδη, εκπρόσωπο του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ), ως μέλος, με αναπληρωτή τον κο Αριστείδη Καλπία.

Β. Από λοιπούς φορείς :

-Από το Υπουργείο Οικονομικών:

 1. Τον κα Ζωή Τσιλιμιδού, από την Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής, ως μέλος, με αναπληρώτρια την κα Ελένη Μαμφρέδα.
 2. Την κα Έλλη – Μαρία Απέργη, από την Δ/νση Ενεργειακών, Βιομηχανικών και Χημικών Προϊόντων του ΓΧΚ, ως μέλος, με αναπληρώτρια την κα Βασιλική Κονδύλη.

-Από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

 1. Τον κο Κυριάκο Λουράντο, από τη Δ/νση Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Κλιματικής Αλλαγής, ως μέλος, με αναπληρωτή τον κο Αναστάσιο Ιατρού.

– Από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών:

 1. Την κα Ελένη – Ευαγγελία Σαρρή, από τη Γεν. Γραμματεία Υποδομών, ως μέλος, με αναπληρώτρια την κα Αργυρούλα Μόσχου.

-Από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής:

 1. Τον Ανθυποπλοίαρχο Λ.Σ. Ζαχαρία Ρηγούλη, από την Δ/νση Προστασίας Θαλασσίου Περιβάλλοντος, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Ανθυποπλοίαρχο Λ.Σ. Λάμπρο Αυγέρη.

– Από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού:

 1. Τον κο Κωνσταντίνο Φρισήρα, από τη Δ/νση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων, ως μέλος, με αναπληρώτρια την κα Ελένη Κουντούρη από την Δ / νση Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων.

– Από το Υπουργείο Υγείας:

 1. Την κα Αικατερίνη Ντίνη, από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος, ως μέλος, με αναπληρώτρια την κα Νίκη Παπανικολάου.

-Από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων:

17.Τον κο Αναστάσιο Μητιακούδη, ως μέλος, με αναπληρώτρια την κα Ειρήνη Πιτταρά.

-Καθήκοντα εισηγητή εκτελεί ο/η αρμόδιος υπάλληλος του ΣΥΓΑΠΕΖ. Καθήκοντα γραμματέα εκτελεί η κα Δέσποινα Θεοδωροπούλου., υπάλληλος του ΣΥΓΑΠΕΖ, με αναπληρώτρια την κα Ιωάννα Κουρτίδου.

Στην απόφαση σημειώνεται ότι τα μέλη της ΕΑΠΕΖ, κατά τη διάρκεια της θητείας τους (την οποία μπορούν να διακόψουν μετά από αίτησή τους) δεν μπορούν να διενεργούν ιδιωτικά μελέτες αποκατάστασης περιβαλλοντικών ζημιών.

-Η ΕΑΠΕΖ είναι μη αμειβόμενη Επιτροπή και οι συνεδριάσεις της διεξάγονται κατά το ωράριο λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών.

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας