Του Αργύρη Δεμερτζή/ Επιχείρηση “σκούπα’ στις παράκτιες περιοχές της χώρας ετοιμάζει η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του υπουργείου Οικονομικών, μέσω όλων των Κτηματικών Υπηρεσιών... Οικονομικών: Επιχείρηση «σκούπα» από τις Κτηματικές Υπηρεσίες στις παράκτιες περιοχές για αυθαίρετα και «φιλέτα» του δημοσίου – Τι λέει εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας περιουσίας

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Επιχείρηση “σκούπα’ στις παράκτιες περιοχές της χώρας ετοιμάζει η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας του υπουργείου Οικονομικών, μέσω όλων των Κτηματικών Υπηρεσιών του κράτους, με δύο σαφείς στόχους:

  • Να καταγραφούν μεγάλες εκτάσεις, που βρίσκονται μεταξύ οριογραμμών παλαιού και νέου αιγιαλού, με σαφή νέα τοπογραφικά διαγράμματα, ώστε να αναδειχθεί και να κατοχυρωθεί δημόσια περιουσία. Και
  • Να εντοπιστούν κάθε είδους αυθαίρετες κατασκευές, (ιδιωτικών κτιρίων αλλά και υποδομών δήμων και του δημοσίου)  με νέες επικαιροποιημένες αυτοψίες, για τις οποίες όσες έχουν αδειοδοτηθεί στο παρελθόν διαγράφεται προοπτική νομιμοποίησης, ενώ όσες συνδέονται με υφιστάμενες αυθαιρεσίες δίνεται σαφή εντολή να αποξηλωθούν και να απομακρυνθούν.

Εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας ( της 30ης Μαρτίου 2018, Αριθ. Πρωτ: ΔΔΠ Β 0005692 ΕΞ 2018), με θέμα « Παροχή οδηγιών για την εκτέλεση έργων και τη νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών (άρθρο 14 & 27 του ν. 2971/2001)», που απευθύνεται προς «όλες τις Κτηματικές Υπηρεσίες του Κράτους» ειδικά για τις κάθε είδους αυθαίρετες κατασκευές, που βρίσκονται στις ζώνες του αιγιαλού και της παραλίας επισημαίνει  ότι «δεν αδειοδοτούνται και δεν νομιμοποιούνται έργα και κατασκευές που συνδέονται με υφιστάμενα αυθαίρετα έργα και κατασκευές, παρά μόνο στην περίπτωση που αυτά αποξηλωθούν ή απομακρυνθούν διαπιστωμένα από την υπηρεσία σας με νέα αυτοψία».

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΗΣ ΓΓ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Η εγκύκλιος εκδόθηκε για την εφαρμογή του νόμου 2971/2001 για τον αιγιαλό και την παραλία, ο οποίος βρίσκεται σε στάδιο ριζικής αναθεώρησης με νέο νομοθετικό πλαίσιο που προωθεί το υπουργείο Οικονομικών, θέτοντας νέους κανόνες αξιοποίησης των παράκτιων εκτάσεων, πολλές από τις οποίες έχουν περάσει στο ΤΑΙΠΕΔ η ακόμη και σε παραχωρήσεις ιδιωτών.

Ειδικότερα η εγκύκλιος εστιάζει στην εφαρμογή του άρθρου 14 του νόμου  2971/2001, που αφορά στην «παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου, ή του πυθμένα, για την εκτέλεση έργων που εξυπηρετούν εμπορικούς, βιομηχανικούς, συγκοινωνιακούς, λιμενικούς ή άλλου είδους σκοπούς, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις».

Με αφορμή λοιπόν την ύπαρξη η και προώθηση δημοσίων υποδομών και ιδιωτικών έργων στις παράκτιες περιοχές η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας επιχειρεί να ξεκαθαρίσει το τοπίο, όσον αφορά τη δημόσια περιουσία και τα αυθαίρετα.

Η εγκύκλιος δίνει εντολή στις Κτηματικές Υπηρεσίες του Δημοσίου, να κάνουν υποχρεωτικά νέες αυτοψίες και να καταρτίσουν «τοπογραφικά διαγράμματα, τα οποία  να απεικονίζουν τις καθορισθείσες οριογραμμές αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού. Επίσης, να φέρουν θεώρηση της Υπηρεσία σας, ως προς την ακρίβεια της αποτύπωσης των παραπάνω οριογραμμών».

Σημειώνεται ότι μεταξύ των οριογραμμών αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού υπάρχουν στην συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων σε όλη τη χώρα  μεγάλες εκτάσεις φιλέτα, οι οποίες από την ακολουθούμενη διαδικασία θα προκύψουν ως εκτάσεις καθαρής ιδιοκτησίας του ελληνικού δημοσίου.

Η αποτύπωση αυτή, μέσω των Κτηματικών Εταιριών του Δημοσίου εντάσσεται  στο πλαίσιο της συνολικής αποτύπωσης των οριογραμμών του αιγιαλού και της παραλίας, που δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα στη χώρα, ενώ εξαγγέλλεται από το υπουργείο Οικονομικών ότι θα ολοκληρωθεί εντός του 2018.

Σε αυτές τις εκτάσεις φιλέτα, μεταξύ οριογραμμών παλαιού και νέου αιγιαλού υπάρχουν εγκαταστάσεις δήμων και του δημοσίου (λιμενικά, ναυταθλητικά, έργα αναψυχής κ.α) και ιδιωτών (κυρίως τουριστικές μονάδες, κάμπινγκ, κατασκηνώσεις κλπ), που εφόσον πληρούνται προϋποθέσεις, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι  θα πάρουν το δρόμο νομιμοποίησης, με οικονομικό αντίτιμο για τα ταμεία του δημοσίου.

Η εγκύκλιος  δίνει εντολή λοιπόν στις Κτηματικές Υπηρεσίες του Δημοσίου, κατά την αυτοψία, η τεχνική έκθεση που θα συντάξουν  «να αναφέρει αναλυτικά τα προς κατασκευή ή νομιμοποίηση έργα, τον τρόπο κατασκευής τους και τους χώρους που είναι αναγκαίοι προς παραχώρηση με τα εμβαδά τους, ανάλογα με το είδος τους». Επίσης λέει η εγκύκλιος, «το τοπογραφικό διάγραμμα να φέρει επ’ αυτού υπόμνημα, στο οποίο θα αναφέρονται με αλφαβητικά ή αριθμητικά στοιχεία καθώς και το εμβαδόν του παραχωρούμενου ή του προς νομιμοποίηση χώρου, ανάλογα με το είδος του (αιγιαλός, παραλία, λιμενικό έργο κ.λ.π.)».

Τι λέει η εγκύκλιος

Ειδικότερα στην εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας, προς όλες τις Κτηματικές Υπηρεσίες του Κράτους» σημειώνεται:

«Α. Οι προσκομιζόμενοι φάκελοι να είναι ολοκληρωμένοι με το σύνολο των γνωμοδοτήσεων που απαιτούνται κατά περίπτωση.

Επισημαίνεται ότι δεν γίνονται αποδεκτές γνωμοδοτήσεις που ξεπερνούν τον εύλογο χρόνο (ενδεικτικά θεωρούμε την 5ετία), όπως έχει ήδη καθοριστεί με γνωμοδότηση του Γ.Ε.Ν (σχετικό: το υπ’ αριθμ. 542/884/12/01-11-2012 έγγραφο), για την οποία προβλέπεται η πενταετία.
Επίσης, οι γνωμοδοτήσεις να αναφέρονται για το σύνολο του έργου (ειδικότερα στην περίπτωση που περιλαμβάνεται και χώρος για την εξυπηρέτηση λειτουργικών αναγκών των έργων. Α.14.ν.2971/2001).

Β. Να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην ημερομηνία λήξης της ΠΠΑ (Πρότυπη Περιβαλλοντική Αδειοδότηση), η οποία είναι και απαραίτητη. Εξαιρείται, η περίπτωση που εμπίπτει σε κατηγορία που δεν απαιτείται ΠΠΑ, κατόπιν πιστοποίησης της καθ’ ύλην αρμοδίας υπηρεσίας περιβάλλοντος.

Γ. 1. Τα σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα και οι συνοδεύουσες αυτά τεχνικές εκθέσεις να αφορούν την Οριστική Μελέτη του προς κατασκευή ή του προς νομιμοποίηση έργου.

  1. Τα τοπογραφικά διαγράμματα να απεικονίζουν της καθορισθείσες οριογραμμές αιγιαλού, παραλίας και παλαιού αιγιαλού. Επίσης, να φέρουν θεώρηση της Υπηρεσία σας, ως προς την ακρίβεια της αποτύπωσης των παραπάνω οριογραμμών.
  2. Η τεχνική έκθεση να αναφέρει αναλυτικά τα προς κατασκευή ή νομιμοποίηση έργα, τον τρόπο κατασκευής τους και τους χώρους που είναι αναγκαίοι προς παραχώρηση με τα εμβαδά τους, ανάλογα με το είδος τους.
  3. Το τοπογραφικό διάγραμμα να φέρει επ’ αυτού υπόμνημα, στο οποίο θα αναφέρονται με αλφαβητικά ή αριθμητικά στοιχεία καθώς και το εμβαδόν του παραχωρούμενου ή του προς νομιμοποίηση χώρου, ανάλογα με το είδος του (αιγιαλός, παραλία, λιμενικό έργο κ.λ.π.).
  4. Τα τεχνικά στοιχεία (Διαγράμματα, τεχνική έκθεση), να φέρουν απαραίτητα θεώρηση από την καθ’ ύλη αρμόδια υπηρεσία και συγκεκριμένα:

α) Σε περίπτωση που πρόκειται για ιδιωτικά λιμενικά έργα από την Διεύθυνση Έργων της οικείας Περιφέρειας (παρ. ΣΤ 10, άρθρο 186 του ν. 3852/2010). β) Σε περίπτωση που πρόκειται για έργα του δημοσίου από την αρμόδια αρχή του φορέα εκτέλεσης του έργου ( ΣΧΕΤ: το υπ’ αριθμ. 22644/21-7-2014 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών).

Δ. Πριν την αποστολή του σχετικού φακέλου να διενεργείτε αυτοψία στην προς παραχώρηση περιοχή, προκειμένου να διαπιστωθεί η ύπαρξη ή μη τυχόν αυθαίρετων έργων και κατασκευών που έχουν εκτελεστεί άνευ αδείας ή καθ’ υπέρβαση αυτής. Η σχετική έκθεση της υπηρεσία σας υπογεγραμμένη από τους διενεργήσαντες την αυτοψία θα επισυνάπτεται στο σχετικό φάκελο. Επισημαίνεται ότι δεν αδειοδοτούνται και δεν νομιμοποιούνται έργα και κατασκευές που συνδέονται με υφιστάμενα αυθαίρετα έργα και κατασκευές, παρά μόνο στην περίπτωση που αυτά αποξηλωθούν ή απομακρυνθούν διαπιστωμένα από την υπηρεσία σας με νέα αυτοψία.

Ε. Μετά την εφαρμογή των ως άνω η Υπηρεσία σας αποστέλλει εισήγηση, με αναφορά στα έγγραφα που λήφθηκαν υπόψη (έχοντας υπόψη) και όποιο άλλο στοιχείο κρίνετε απαραίτητο και σε ηλεκτρονική μορφή, η οποία επισυνάπτεται στον προς αποστολή φάκελο κατασκευής ή νομιμοποίησης έργων. Στην εν λόγω εισήγηση να αναφέρεται ότι το έργο εντάσσεται σε συγκεκριμένους σκοπούς της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας (π.χ άρθρο 14 του ν. 2971/2001 κ.λ.π.)

ΣΤ. Ειδικότερα, όσον αφορά τις νομιμοποιήσεις έργων οι σχετικοί φάκελοι θα πρέπει να περιλαμβάνουν το σύνολο των Π.Κ.Α.Α.Κ καθώς και των διπλοτύπων είσπραξης μέχρι την ημερομηνία διαβίβασης του φακέλου με τα σχετικά δικαιολογητικά στην υπηρεσία μας.

Τονίζεται ότι οι φάκελοι που θα φέρουν πλέον ελλείψεις, οι οποίες καθιστούν μη επιτρεπτή την έκδοση της σχετικής απόφασης παραχώρησης ή νομιμοποίησης, θα επιστρέφονται άμεσα στην υπηρεσία σας.»

 

 

 

NEWSLETTER