Επισπεύδονται οι διαδικασίες για τις κρατικές προμήθειες, με βάση τη νομοθεσία, και στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που έχουn ανακοινωθεί για τη στήριξη των...

Επισπεύδονται οι διαδικασίες για τις κρατικές προμήθειες, με βάση τη νομοθεσία, και στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων που έχουn ανακοινωθεί για τη στήριξη των πληγέντων και την αποκατάσταση ζημιών από τις πυρκαγιές που έπληξαν περιοχές της Περιφέρειας Αττικής στις 23 και 24 Ιουλίου 2018.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ η γενική γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Οικονομίας γνωστοποιεί τα κάτωθι:

Για περιπτώσεις κατεπείγουσας ανάγκης, οι αναθέτουσες αρχές δύνανται να προσφεύγουν στην προβλεπόμενη στο άρθρο 32 του νόμου 4412/2016 (Α’ 147) διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης γ’ της παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου.

Για τις δημόσιες συμβάσεις άνω και κάτω των ορίων, ως χρόνος έναρξης της εν λόγω διαδικασίας νοείται η ημερομηνία αποστολής προς τους οικονομικούς φορείς της πρώτης πρόσκλησης συμμετοχής σε διαπραγμάτευση, σύμφωνα με το άρθρα 61 και 120 του ν. 4412/2016, ενώ παράλληλα η πρόσκληση συμμετοχής σε διαπραγμάτευση δεν απαιτείται να αναρτηθεί στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.). Σημειώνεται ότι δεν προβλέπεται ελάχιστη προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών.

Κατά τα λοιπά, οι σχετικές διαδικασίες λαμβάνουν χώρα με βάση τα προβλεπόμενα στον νόμο 4412/2016. Σημειώνεται τέλος, ότι σύμφωνα με το εδ. α της υποπερ. δδ της περ. γ της παρ. 2 του άρθρου 2 ν. 4013/2011 «δδ) Οι αποφάσεις των αναθετουσών Αρχών που αφορούν την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των δημόσιων συμβάσεων, σύμφωνα με την περίπτωση β` της παρ. 2 του άρθρου 26 και τα άρθρα 32 και 269 του Ν. 4412/2016 (ΑΊ47) εξαιρουμένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, εκδίδονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Αρχής, εφόσον οι συμβάσεις αυτές εμπίπτουν, λόγω της εκτιμώμενης αξίας τους, στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΚ και 2014/25/ΕΚ, οι οποίες ενσωματώθηκαν στην ελληνική έννομη τάξη με το Ν. 4412/2016».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας