ecopress
Του Ζήση Παπασταμάτη* Στο ν.4412/2016 σχετικά με την Ανάθεση Δημοσίων Έργων προβλέπεται  μόνο η άσκηση προδικαστικής προσφυγής (άνω και κάτω των ορίων), κατά του... Νομοθεσία: Τέλος στον καταιγισμό των εργολαβικών εντάσεων

Του Ζήση Παπασταμάτη*

Στο ν.4412/2016 σχετικά με την Ανάθεση Δημοσίων Έργων προβλέπεται  μόνο η άσκηση προδικαστικής προσφυγής (άνω και κάτω των ορίων), κατά του εγκριτικού πρακτικού της αναθέτουσας αρχής, ενώπιον της (υπό σύσταση νέας αρχής) Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώ θεσπίζεται παράβολο ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για το παραδεκτό.

Στο άρθρο που δημοσιεύουμε , το οποίο αποτελεί  απόσπασμα του βιβλίο μου με τίτλο «Εκτέλεση – Επίβλεψη Δημοσίων Έργων – Πρότυπος οδηγός με τον Νόμο 4412/2016 (Επικαιροποίηση 2019)» (Εκδόσεις Ζήτη) και  συνέχεια της θεματολογίας μας στο ecopress ,  παρουσιάζουμε τις καινοτομίες του Ν.4412/2016 (Μέρος Β’) σχετικά με την Ανάθεση Δημοσίων Έργων αναφορικά με θέματα, όπως:

  • Τρόπος Κατασκευής
  • Κριτήριο Ανάθεσης στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά
  • Τρόποι σύνταξης και υποβολής Οικονομικών Προσφορών
  • Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης
  • Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές
  • Διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης προσφορών
  • Ενστάσεις
  • Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού

Αναλυτικά:

Οι καινοτομίες του Ν.4412/2016 σχετικά με την Ανάθεση Δημοσίων Έργων

Τρόπος Κατασκευής

Στο άρθρο 134 αναφέρεται ότι Τα δημόσια έργα κατασκευάζονται με βάση τη σχετική εγκεκριμένη μελέτη α)είτε από εξειδικευμένους οικονομικούς φορείς κατά τις κείμενες διατάξεις, β) είτε από τον φορέα κατασκευής του έργου με αυτεπιστασία μέσω κατάλληλης τεχνικής υπηρεσίας. Συνεπώς τα δημόσια έργα κατασκευάζονται από τις επιχειρήσεις που θα είναι εγγεγραμμένες στα επίσημα μητρώα (ΜΕΕΠ)

Κριτήριο Ανάθεσης

Με την επιφύλαξη των εθνικών διατάξεων νόμου , οι αναθέτουσες αρχές βασίζουν την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. (αρ. 86 παρ.1). Δηλαδή πλέον, με την ενσωμάτωση των οδηγιών ΕΕ, το βασικό κριτήριο ανάθεσης των δημοσίων έργων είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Στην παρ. 2 του αρ. 86 προβλέπεται όμως και το κριτήριο ανάθεσης «πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά βάσει τιμής» κατ’ επιλογή της αναθέτουσας αρχής (δηλαδή το έως σήμερα ισχύον κριτήριο της μειοδοσίας). Συνεπώς ανάγεται στην διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής να επιλέξει ως κριτήριο ανάθεσης την μειοδοσία. Στην ίδια παράγραφο γίνεται αναφορά στο κριτήριο βέλτιστη σχέση ποιότητας- τιμής η οποία εκτιμάται βάσει ποιοτικών/ περιβαλλοντικών ή/ και κοινωνικών πτυχών κριτηρίων, τα οποία αναλύονται στο ίδιο άρθρο. Για την εφαρμογή των κριτηρίων ο νόμος προβλέπει έναν τύπο στην παρ. 11 .

Ο νόμος εισάγει ένα νέο κριτήριο ανάθεσης την κοστολόγηση του κύκλου ζωής (αρ. 87). Ο ορισμός του γίνεται στην παρ. 1 « Η κοστολόγηση του κύκλου ζωής καλύπτει στον προσήκοντα βαθμό μέρος ή το σύνολο των ακόλουθων ειδών κόστους κατά τη διάρκεια του κόστους ζωής ενός έργου : α)το κόστος που βαρύνει την αναθέτουσα αρχή (αα. κόστος κτήσης, αβ. κόστος χρήσης αγ. κόστος συντήρησης) β) το κόστος που οφείλεται σε εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες που συνδέονται με το έργο.» Για τις δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών κλπ μπορεί να καθορίζονται με ΥΑ του ΥΠΥΜΕΔΙ τα κριτήρια της παρ. 2 , οι τρόποι προσδιορισμού και μέτρησης του κόστους του κύκλου ζωής των έργων / μελετών/ υπηρεσιών καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα.

Τρόποι σύνταξης και υποβολής Οικονομικών Προσφορών

Τα ισχύοντα συστήματα δημοπράτησης περιγράφονται στον Νόμο στο άρθρο 95.,στα οποία στην ουσία δεν έχει επέλθει ουδεμία ουσιώδης μεταβολή σε σχέση με τα  προϊσχύοντα συστήματα δημοπράτησης. Ο τρόπος συμπλήρωσης πλέον της οικονομικής προσφοράς εφαρμόζεται όταν κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (δηλαδή σύστημα μειοδοσίας). (κατ’ αντιστοιχία με τα προισχύοντα συστήματα δημοπράτησης των επιμέρους ποσοστών έκπτωσης, συμπλήρωσης αναλυτικού τιμολογίου, αντιπαροχής, παραχώρησης άλλων ανταλλαγμάτων εκτός από χρήμα ή ακίνητα) . Εξαίρεση στα ανωτέρω αποτελούν οι έννοιες του αρ. 50το οποίο αποτελεί ένα νέο σύστημα δημοπράτησης και φέρει τον τίτλο «Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης», το οποίο είναι μια αλλαγή του πρώην συστήματος Μελέτη – Κατασκευή.

Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης (πρώην σύστημα μελέτη κατασκευή)

Στο άρθρο 50 δίδεται και η περιγραφή του πρώην συστήματος ανάθεσης Δημόσιες συμβάσεις έργων με αξιολόγηση μελέτης» (πρώην σύστημα μελέτη κατασκευή, το οποίο άλλαξε καθεστώς).  καθώς πλέον θεωρείται ως είδος σύμβασης, και αναλύεται στο γενικό μέρος των διατάξεων του νόμου.

Ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές

Θεσπίζεται έλεγχος στον εντοπισμό των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής και αντικειμενική αιτιολόγηση εκ μέρους των διαγωνιζόμενων οικονομικών φορέων (οι εξηγήσεις υποβάλλονται εντός 10 ημερών). Λεπτομέρειες δίδονται μόνο για το περιεχόμενο των αιτιολογήσεων / εξηγήσεων που θα υποβάλλουν οι οικονομικοί φορείς (παρ. 2-Άρθ. 88) . Ο τρόπος αξιολόγησης των υποβαλλόμενων εξηγήσεων από την αναθέτουσα αρχή αναλύεται στην παρ. 3., και γίνεται σε συνεννόηση με τον προσφέροντα. Για την εξειδίκευση των όρων χαρακτηρισμού μιας οικονομικής προσφοράς ως ασυνήθιστα χαμηλής ανά κατηγορία έργου και μελέτης και ανά εκτιμώμενη αξία σύμβασης και για την εκτίμηση των παρεχόμενων εξηγήσεων, προβλέπεται και έκδοση εγκυκλίου του Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ. (παρ. 6)

Διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης προσφορών

Στο άρθρο 98 του νόμου αναφέρονται οι νέες διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης προσφορών που προβλέπονται στις δημόσιες συμβάσεις έργων. Ως ημέρες διεξαγωγής διαγωνισμών καθορίζονται η Τρίτη ή Πέμπτη και ώρα 10.00, για διαδικασίες με την πλέον συμφέρουσα προσφορά  μπορεί να ορίζεται και άλλη ημέρα, Με Υπουργική Απόφαση. Για τα νησιά μπορεί να καθορίζεται και μια επιπλέον ημέρα διεξαγωγής της διαδικασίας (με απόφαση Περιφερειαρχών).  Η διαδικασία κατάθεσης / αποσφράγισης είναι όμοια με τον 3669/2008 για την ανοικτή διαδικασία. Για την πλέον συμφέρουσα προσφορά , ακολουθείται η διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 101

Ενστάσεις

Ο νόμος δεν προβλέπει ρητά την υποβολή ενστάσεων κατά του πρακτικού του γνωμοδοτικού οργάνου (το οποίο αντικατέστησε την πρώην επιτροπή διαγωνισμού.) Αντίθετα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρ. 360  προβλέπει μόνο την άσκηση προδικαστικής προσφυγής (άνω και κάτω των ορίων), κατά του εγκριτικού πρακτικού της αναθέτουσας αρχής, ενώπιον της (υπό σύσταση νέας αρχής) Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. Για τα έργα προϋπολογισμού έως 60.000, προ ΦΠΑ ενστάσεις υποβάλλονται εντός πέντε (5) ημερών (αρ. 127). Για άσκηση ένστασης κατά διακήρυξης/ πρόσκλησης η ένσταση υποβάλλεται μέχρι 5 ημέρες πριν την υποβολή των προσφορών. Θεσπίζεται παράβολο ένα τοις εκατό (1%)επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης για το παραδεκτό, ενώ ο χρόνος Απόφασης επ΄ αυτής από την αναθέτουσα αρχή είναι εντός 10 ημερών.

Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού

Η Διαδικασία ολοκλήρωσης του διαγωνισμού περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 103 ενώ η Διαδικασία κατακύρωσης του διαγωνισμού και η σύναψη σύμβασης στο άρθρο 105, και αναλύεται σε αντίστοιχο Κεφάλαιο του Βιβλίου.

*Του Ζήση Παπασταμάτη/ Πολιτικού Μηχανικού, MSc “Υπόγεια Έργα»- Εισηγητού ΙΝ.ΕΠ./Εθν. Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας