ecopress
Της Γεωργίας Βαχαρίδη* g.vacharidi@hotmail.com Απαιτείται σημαντική ρύθμιση των ενεργειακών παραμέτρων της κλιματικής αλλαγής για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.  Αυτές οι επιπτώσεις θα παρεμποδίσουν... Ρύθμιση των ενεργειακών παραμέτρων της κλιματικής αλλαγής

Της Γεωργίας Βαχαρίδη*

g.vacharidi@hotmail.com

Απαιτείται σημαντική ρύθμιση των ενεργειακών παραμέτρων της κλιματικής αλλαγής για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.  Αυτές οι επιπτώσεις θα παρεμποδίσουν ποικιλοτρόπως τις προσπάθειες μετριασμού και προσαρμογής, επομένως είναι ζωτικής σημασίας να γίνουν κατανοητές και να ενσωματωθούν σε μοντέλα που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη των οδών απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές του ενεργειακού συστήματος. Η κλιματική αλλαγή θα μετριασθεί μέσω της απαλλαγής από τις εκπομπές άνθρακα του ενεργειακού συστήματος και αυτό θα οδηγήσει στην κλιματική αλλαγή.

Κάθε επίπτωση από την κλιματική αλλαγή αναμένεται σε όλο το σύστημα της ενέργειας. Αυτές οι φυσικές επιπτώσεις έχουν επιπτώσεις στην αξιοπιστία, το κόστος και τις τοπικές περιβαλλοντικές παραμέτρους του ενεργειακού εφοδιασμού. Επιπλέον, ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσουν σε αυξημένη χρήση ορυκτών καυσίμων ή ενισχυμένης υποδομής και, ως εκ τούτου, να αυξήσουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (GHG). Για  παράδειγμα, μειώσεις της απόδοσης των σταθμών παραγωγής ενέργειας, μειώσεις των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ή αυξημένους κινδύνους ζημιών από καταιγίδες στις παράκτιες υποδομές. Για να διασφαλιστεί ότι οι επιλογές μετριασμού και προσαρμογής μπορούν να εξεταστούν διεξοδικά, είναι επομένως επιτακτική ανάγκη να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα μοντέλα που χρησιμοποιούνται για την εξέταση της σκοπιμότητας, του κόστους και των επιπτώσεων των οδών απαλλαγής από τις ανθρακούχες εκπομπές του ενεργειακού συστήματος.

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής έχουν αναπαρασταθεί στα IAM συνήθως ως συναρτήσεις οικονομικής ζημίας, για χρήση στην ανάλυση κόστους-οφέλους μετριασμού-προσαρμογής. Συγκρίνοντας τις λειτουργίες της κλιματικής βλάβης σε διάφορα IAM από πάνω προς τα κάτω, σημειώνεται ότι η αβεβαιότητά είναι υψηλή.

Η ενδογενής ενσωμάτωση φυσικών επιπτώσεων θα μπορούσε να επιτρέψει στους ερευνητές να εξετάσουν πιο εύκολα τους πλήρεις μηχανισμούς ανάδρασης. Η αναπαράσταση των κλιματικών επιπτώσεων σε ευρύτερα μοντέλα ενεργειακών συστημάτων απαιτεί προσεκτική εξέταση της χρονικής και χωρικής ανάλυσης και έκτασης. 

Στοιχεία ενεργειακού συστήματος

Υπάρχουν σχετικά λίγες μελέτες για την κυματική ισχύ και καμία για την παλιρροιακή ισχύ, πιθανότατα λόγω του χαμηλού μεριδίου αγοράς τους, και την ηλιακή ενέργεια, πιθανώς λόγω της ταχείας ανάπτυξης της βιομηχανίας και της υποθετικής ευελιξίας των επιλογών τοποθέτησης. Η ποσοτική μοντελοποίηση των επιπτώσεων στη μεταφορά και τις παράκτιες υποδομές είναι επίσης περιορισμένη και λείπει μεγάλης κλίμακας ανάλυση των επιπτώσεων στους πόρους βιοενέργειας δεύτερης γενιάς.

Κλιματικά στοιχεία

Οι σταδιακές αλλαγές έχουν μελετηθεί εκτενέστερα από τις επιπτώσεις των ακραίων καιρικών φαινομένων όσον αφορά την κλιματική αλλαγή. Όπως καταδεικνύεται από τα γεγονότα διακοπών στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, οι διακοπές λειτουργίας των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που προκαλούνται από ξηρασίες και καύσωνες μπορεί να έχουν τρομερές συνέπειες. Οι μελέτες που εξετάζουν τον αντίκτυπο των αλλαγών στη μεταβλητότητα των κλιματικών συνθηκών είναι επίσης περιορισμένες, αν και αυτό μπορεί να είναι πολύ σημαντικό για την ολοκλήρωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Περιφέρειες

Λίγες μελέτες επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής πραγματοποιούνται σε παγκόσμια κλίμακα, καθώς οι περιφερειακές μελέτες έχουν το πλεονέκτημα ότι μπορούν να χρησιμοποιούν δεδομένα υψηλότερης ανάλυσης. 

Αβεβαιότητες

Απαιτείται αναλυτική εξέταση των επιπτώσεων του κλίματος, των αβεβαιοτήτων των πολιτικών και των επιπτώσεων στα αποτελέσματα της μοντελοποίησης.

Η Ελλάδα δεν είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει τις οδηγίες της Ε.Ε. που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και με την εφαρμογή της πράσινης συμφωνίας. Ωστόσο, οι ρήτρες από διάφορα ζητήματα, όπως οι εκπομπές CO2 και τα πρόστιμα που επιβάλει η ΕΕ στα κράτη μέλη, οδηγούν την Ελλάδα προς την εφαρμογή ενός αυστηρού πλαισίου που συντάσσεται με τις οδηγίες της ΕΕ για την κλιματική αλλαγή.

Οι ρυθμίσεις που εξετάζουν τις μακροπρόθεσμες παραμέτρους του ενεργειακού συστήματος θα πρέπει να ενσωματώνουν τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής σε όσα στοιχεία σχετίζονται με τις καλυπτόμενες περιοχές, προκειμένου να καταγραφούν τυχόν τρόποι με τους οποίους εξισορροπούνται ή συνδυάζονται μεταξύ τους.

Η ευπάθεια των υποδομών και των λειτουργικών συστημάτων ποικίλλει σημαντικά μεταξύ των περιοχών, αυτά απαιτούνται τόσο για αποτελεσματικό σχεδιασμό συστημάτων σε τοπικό επίπεδο όσο και για αποτελεσματική εκπροσώπηση σε μεγάλης κλίμακας IAM.

Τα IAM θα πρέπει να καταφέρουν ώστε να συμπεριλάβουν τις περισσότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής τόσο από την πλευρά της ζήτησης όσο και αυτής της προσφοράς ταυτόχρονα.

*Βαχαρίδη Γεωργία, Δικηγόρος  – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, Υποψήφια Διδάκτωρ Νομικής

 

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας