ecopress
Του Αργύρη Δεμερτζή/ «Ξεπρασινίζουν» οι Δασικοί Χάρτες και αλλάζει το ιδιοκτησιακό για πάνω από 6 εκατομμύρια στρέμματα δασωμένων αγρών σε όλη τη χώρα, καθώς... Στη Βουλή οι δασωμένοι αγροί: σε ιδιώτες, με 3+1 τρόπους έως 30 στρέμματα

Του Αργύρη Δεμερτζή/

«Ξεπρασινίζουν» οι Δασικοί Χάρτες και αλλάζει το ιδιοκτησιακό για πάνω από 6 εκατομμύρια στρέμματα δασωμένων αγρών σε όλη τη χώρα, καθώς ανακαλούνται οι διοικητικές πράξεις προστασίας, που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας. Παράλληλα ορίζονται οι νέοι κανόνες, με τους οποίους θα περάσουν στους ιδιώτες εκτάσεις έως 30 στρεμμάτων, για γεωργική χρήση και εκμετάλλευση, με άδεια του Δασαρχείου.

Η τελική ρύθμιση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τους δασωμένους αγρούς περιλαμβάνεται στο τελικό κείμενο του πολυνομοσχεδίου του υπουργείου Εσωτερικών για «την αντιμετώπιση της διαφθοράς», που κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή.

Υποχωρεί το Δημόσιο

Η ρύθμιση προβλέπει τον αποχαρακτηρισμό εκτάσεων, που έγιναν δασικές, λόγω εγκατάλειψης της αγροτικής καλλιέργειας τα προηγούμενα χρόνια και προβλέπει ότι το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας, εφόσον δεν διαθέτει τίτλους, σε όλους τους δασωμένους αγρούς ανεξαρτήτως του πότε αποκτήθηκε ο τίτλος κυριότητας, που επικαλείται ο ιδιώτης.

Συγκεκριμένα αλλάζει  η δασική νομοθεσία (άρθρο 67 του ν.998/1979) σχετικά με το καθεστώς που διέπει τους αγρούς που άλλαξαν μορφή και ειδικότερα ορίζεται ότι:

-Το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας σε εκτάσεις, που εμφανίζονται στις αεροφωτογραφίες του 1945 ή του 1960, με αγροτική μορφή, οι οποίες δασώθηκαν μεταγενέστερα, επί των οποίων δεν θεμελιώνει δικαιώματα κυριότητας βάσει τίτλου. Έως τώρα έπρεπε ο ιδιώτης να έχει τίτλους πριν από τις 23 Φεβρουάριου 1946.

-Επιτρέπεται να ζητηθεί αλλαγή χρήσης των προαναφερόμενων εκτάσεων, σε όσους αξιώνουν δικαιώματα κυριότητας δυνάμει τίτλων νόμιμα μεταγραμμένων.

-Επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις, που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά, προκειμένου να χορηγηθεί άδεια για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση των εκτάσεων αυτών.

-Καθορίζεται η διαδικασία για τη διαπίστωση του ειδικότερου χαρακτηρισμού της έκτασης ως δάσους ή δασικής, ακόμη και αν η συγκεκριμένη έκταση έχει κηρυχθεί αναδασωτέα.

Διευρύνονται τα αποδεικτικά μέσα

Έως τώρα, ο ιδιώτης έπρεπε να επιδείξει τίτλους τουλάχιστον πριν από το έτος 2004. Με τη νέα ρύθμιση καταργούνται οι χρονικοί περιορισμοί, δηλαδή γίνονται αποδεκτά και πρόσφατα συμβόλαια  και διευρύνονται τα αποδεικτικά μέσα.   Συγκεκριμένα λοιπόν, ο ιδιώτης προκειμένου να αποδείξει το έννομο συμφέρον του:

  1. Συνυποβάλλει με την αίτησή του είτε συμβολαιογραφικούς τίτλους είτε
  2. δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) είτε
  3. ένορκες βεβαιώσεις είτε
  4. οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να πιθανολογείται ο νομικός δεσμός του με το ακίνητο.

Τοπογραφικό και οικονομοτεχνική μελέτη

Τίθεται περιορισμός για εκτάσεις  έως τριάντα στρεμμάτων. Η αλλαγή της χρήσης επιτρέπεται, κατόπιν άδειας που χορηγείται από τον Γενικό Διευθυντή Δασών στον οποίο υπάγεται η αρμόδια Δασική Υπηρεσία, μετά από εισήγηση του οικείου Δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών, εάν δεν υφίσταται Δασαρχείο στον νομό. Ειδικά, για εκτάσεις μεγαλύτερες των πέντε στρεμμάτων, προκειμένου να χορηγηθεί άδεια, διαπιστώνεται, με βάση τοπογραφικό διάγραμμα και σχετική οικονομοτεχνική μελέτη, ότι συντρέχουν σωρευτικά συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

 Ολόκληρη η νομοθετική ρύθμιση

Ολόκληρη η νομοθετική ρύθμιση για τους δασωμένους αγρούς, όπως κατατέθηκε για ψήφιση στη Βουλή, έχει ως εξής:

«Άρθρο 80 -Δασωθέντες αγροί – Αντικατάσταση άρθρου 67 ν. 998/1979. Το άρθρο 67 του ν. 998/1979 (Α’ 289) αντικαθίσταται ως ακολούθως:

Άρθρο 67 Αγροί που άλλαξαν μορφή

1.Το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας σε εκτάσεις που εμφανίζονται στις αεροφωτογραφίες του 1945, ή, εφόσον αυτές δεν είναι ευκρινείς, του 1960, με αγροτική μορφή που δασώθηκαν μεταγενέστερα, ανεξάρτητα από τη μορφή που απέκτησαν αργότερα, επί των οποίων το Δημόσιο δεν θεμελιώνει δικαιώματα κυριότητας βάσει τίτλου. Πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής που έχουν εκδοθεί για τις ανωτέρω εκτάσεις ανακαλούνται ακόμη και αν τελεσιδίκησαν δικαστικά.

2.Αν οι εκτάσεις της παρ. 1 εντάσσονται στην παρ. 1 του άρθρου 3, τότε εμβαδόν αυτών έως τριάντα (30) στρέμματα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση, χωρίς να επιτρέπεται η περαιτέρω αλλαγή της χρήσης τους. Δικαίωμα να ζητήσουν την αλλαγή της χρήσης για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση έχουν όσοι αξιώνουν δικαιώματα κυριότητας επί των ανωτέρω εκτάσεων, δυνάμει τίτλων νόμιμα μεταγεγραμμένων. Η αλλαγή της χρήσης επιτρέπεται, κατόπιν άδειας που χορηγείται από τον Γενικό Διευθυντή Δασών στον οποίο υπάγεται η αρμόδια Δασική Υπηρεσία, μετά από εισήγηση του οικείου Δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών, εάν δεν υφίσταται Δασαρχείο στον νομό. Ειδικά, για εκτάσεις μεγαλύτερες των πέντε (5) στρεμμάτων, προκειμένου να χορηγηθεί άδεια, διαπιστώνεται, με βάση σχετική οικονομοτεχνική μελέτη, ότι συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

α. Οι εδαφολογικές και οικολογικές συνθήκες συνηγορούν υπέρ αυτού του τρόπου εκμετάλλευσης,

β. πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 47, και

γ. η συγκεκριμένη έκταση, λόγω της θέσης, της αλληλεξάρτησης και της σύνδεσής της με τις γειτονικές δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, δύναται να ανακτήσει τη δασική της βλάστηση με φυσική αναγέννηση, μετά το πέρας της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Η οικονομοτεχνική μελέτη, η οποία συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα της έκτασης, συντάσσεται και υπογράφεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 47 και εγκρίνεται με την άδεια αλλαγής χρήσης της έκτασης.

Το περιεχόμενο της μελέτης ορίζεται στο παράρτημα της υπό στοιχεία οικ.133389/6588/10.12.2015 απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 2860).

Στις ανωτέρω εκτάσεις, πέραν της επιτρεπτής επέμβασης του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται και οι υπόλοιπες διατάξεις της δασικής νομοθεσίας περί επιτρεπτών επεμβάσεων.

3.Αν οι εκτάσεις της παρ. 1 εντάσσονται στην παρ. 2 του άρθρου 3, τότε δεν υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας και επιτρέπεται η απομάκρυνση της φυόμενης δασικής βλάστησης, μετά από άδεια του οικείου Δασάρχη ή του Διευθυντή Δασών εάν δεν υφίσταται Δασαρχείο στον νομό, κατόπιν αιτήσεως του προσώπου που προβάλλει δικαιώματα κυριότητας στην έκταση. Ο ενδιαφερόμενος, προκειμένου να αποδείξει το έννομο συμφέρον του να αιτηθεί την απομάκρυνση της δασικής βλάστησης, συνυποβάλλει με την αίτησή του είτε συμβολαιογραφικούς τίτλους, είτε δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), είτε ένορκες βεβαιώσεις, είτε οποιοδήποτε άλλο στοιχείο από το οποίο να πιθανολογείται ο νομικός δεσμός του με το ακίνητο.

Διοικητικές πράξεις που εκδόθηκαν κατ’ εφαρμογή της δασικής νομοθεσίας για την προστασία των ανωτέρω εκτάσεων, ανακαλούνται.

4.Ο ειδικότερος χαρακτηρισμός της έκτασης ως δάσους ή δασικής, προκειμένης της εφαρμογής του άρθρου αυτού, διενεργείται, εφόσον δεν έχει καταρτιστεί δασολόγιο, αλλά υπάρχει αναρτημένος δασικός χάρτης, από την Επιτροπή Δασολογίου Περιφερειακής Ενότητας της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 3208/2003 (Α’ 303), ακόμη και αν η συγκεκριμένη έκταση έχει κηρυχθεί αναδασωτέα.

Στις περιοχές που δεν καλύπτονται από αναρτημένο δασικό χάρτη, εφαρμόζεται το άρθρο 14.

5. Στις διατάξεις του παρόντος υπάγονται και τα ακίνητα δασικού χαρακτήρα που διατέθηκαν ως κληροτεμάχια, τα οποία εμφανίζονται στις πλησιέστερες στον χρόνο της παραχώρησης αεροφωτογραφίες με αγροτική μορφή και δασώθηκαν μεταγενέστερα, ανεξάρτητα από τη μορφή που απέκτησαν αργότερα.».

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας