Του Αργύρη Δεμερτζή/ Με μοντέλο αυθαιρέτων, δηλαδή με βάση την αξία του ακινήτου αλλά και το χρόνο καθυστέρησης για υποβολή δήλωσης έρχονται τα πρόστιμα... Με μοντέλο αυθαιρέτων τα πρόστιμα εκπρόθεσμης δήλωσης στο Κτηματολόγιο

Του Αργύρη Δεμερτζή/

Με μοντέλο αυθαιρέτων, δηλαδή με βάση την αξία του ακινήτου αλλά και το χρόνο καθυστέρησης για υποβολή δήλωσης έρχονται τα πρόστιμα στο Κτηματολόγιο, που θα κυμαίνονται  από 300 έως 2000 ευρώ.

Από τα τέλη Οκτωβρίου 2020, δηλαδή μετά από τρίμηνη σιωπηρή παράταση, που θα είναι και η τελευταία προσδιόρισε ο υπουργός ΠΕΝ Κωστής Χατζηδάκης ότι θα ισχύσουν τα νέα πρόστιμα για τις εκπρόθεσμες δηλώσεις ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο, στις υπό κτηματογράφηση περιοχές.

-«Ορίζουμε ότι το πρόστιμο που θα πληρώνει κάποιος για εκπρόθεσμη δήλωση ακινήτου στο Κτηματολόγιο θα εξαρτάται πλέον όχι μόνο από την αξία του ακινήτου, αλλά και από το χρόνο της καθυστέρησης. Το ύψος του εν λόγω προστίμου θα κυμαίνεται από τα 300 στα 2000 ευρώ ανάλογα με την αξία του ακινήτου και θα προσαυξάνεται ανάλογα με τη χρονική καθυστέρηση της δήλωσης. Είναι ένα μέτρο για να ολοκληρωθεί επιτέλους η κτηματογράφηση στη χώρα μας» είπε ο υπουργός ΠΕΝ στους δημοσιογράφους κατά τη συνέντευξη Τύπου, παρουσίασης του νέου πολεοδομικού και χωροταξικού νομοσχεδίου, που τίθεται σε διαβούλευση.

«Θα είναι το ίδιο μοντέλο, όπως για τα αυθαίρετα, που μετά την πάροδο των προθεσμιών για τις δηλώσεις υπαγωγής σε τακτοποίηση ισχύουν αυξημένα κλιμακωτά πρόστιμα», είπε ο υπουργός, ενώ για το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των προστίμων εξήγησε ότι:

Η υπουργική απόφαση ενεργοποίησης των προστίμων θα εκδοθεί περί τα τέλη Οκτωβρίου 2020 αφού προηγουμένως ψηφιστεί από τη Βουλή το νέο νομοσχέδιο, που καθιερώνει τα πρόστιμα για τις δηλώσεις του κτηματολογίου, συμπληρώνοντας ότι η έκδοση της σχετικής απόφασης δεν θα καθυστερήσει να εκδοθεί.

Η νομοθετική ρύθμιση

Η σχετική νομοθετική ρύθμιση του νέου χωροταξικού και πόλεοδομικού νομοσχεδίου προβλέπει ότι:

-Αν δεν υποβληθεί δήλωση, απαγορεύεται η κατάρτιση εμπράγματης δικαιοπραξίας για το δικαίωμα που δεν δηλώθηκε, καθώς επίσης η χορήγηση άδειας οικοδομής στο όνομα εκείνου που παρέλειψε να υποβάλει τη δήλωση.

-Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας μπορεί επίσης να επιβληθεί πρόστιμο.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται βάσει του είδους του δικαιώματος που δηλώνεται, της αξίας των ακινήτων βάσει του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού αυτής, καθώς και του χρόνου κατά τον οποίον καθυστέρησε η υποβολή της δήλωσης σε σχέση με την προθεσμία που καθορίζεται σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5. Το πρόστιμο για δικαιώματα κυριότητας (ψιλής/πλήρους) και επικαρπίας υπολογίζεται για το σύνολο των ακινήτων που δεν έχουν δηλωθεί εμπροθέσμως ακόμη και στις αγροτικές περιοχές.

-Βάση υπολογισμού του προστίμου αποτελεί η αξία του δηλουμένου δικαιώματος. Η βάση υπολογισμού αντιστοιχεί σε ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 300 και ανώτερο των 2.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται, ανάλογα με τον χρόνο καθυστέρησης υποβολής της δήλωσης.

-Με απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η οποία εκδίδεται εντός δύο (2) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ορίζεται ο ειδικότερος τρόπος υπολογισμού του προστίμου ανά είδος δικαιώματος, συμπεριλαμβανομένου του συντελεστή προσαύξησης λόγω καθυστέρησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης. Η απόφαση αυτή αρχίζει να ισχύει ένα (1) μήνα μετά την έκδοσή της.

-Σε περίπτωση παρέλευσης της προθεσμίας καταβολής προστίμου, αυτό εισπράττεται κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

-Οποιαδήποτε απαγόρευση και ακυρότητα από την εφαρμογή αυτής της παραγράφου αίρεται είτε με την εκ των υστέρων υποβολή δήλωσης από εκείνον που παρέλειψε να την υποβάλει εμπροθέσμως, υπό την προϋπόθεση ότι δεν αποξενώθηκε πλήρως από το δικαίωμα του επί του ακινήτου, είτε εκείνου που αποκτά εγγραπτέο δικαίωμα με την παραπάνω δικαιοπραξία. Η υποβολή των δηλώσεων αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση, η οποία εκδίδεται ατελώς από το αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης.

-Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, της οποίας το περιεχόμενο περιλαμβάνεται στην ανακοίνωση για την ανάρτηση καθορίζεται η ημερομηνία μέχρι την οποία είναι επιτρεπτή η υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων στην περιοχή που κτηματογραφείται. Με όμοια απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η προθεσμία αυτή μπορεί να παρατείνεται.

ΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΔΩΡΟ

Εγγραφείτε στο Newsletter και εξασφαλείστε την συμμετοχή σας